Warstwy obiektowe

Warstwa obiektowa jest zgrupowaniem podobnych do siebie obiektów geograficznych — na przykład budynków, działek, miast, dróg i epicentrów trzęsień ziemi. Obiektami mogą być punkty, linie lub poligony (obszary). Warstwy obiektowe są najodpowiedniejsze do wizualizacji danych znajdujących się powyżej mapy bazowej. Istnieje możliwość skonfigurowania właściwości warstw obiektów, takich jak styl, przezroczystość, zakres widoczności, interwał odświeżania i etykiety, które sterują wyglądem warstwy na mapie. Przy użyciu warstwy obiektowej można wyświetlać, edytować, analizować i wykonywać zapytania względem obiektów i ich atrybutów.

Poszczególne typy warstw obiektowych zaspokajają inne potrzeby i dlatego mają nieco inne możliwości. Porównanie funkcjonalności dostępnych w każdym typie warstwy obiektowej zawiera temat Funkcjonalność warstwy obiektowej.

Informacje na temat obiektów Open Geospatial Consortium (OGC) zawiera sekcja OGC.

Warstwy w warstwach obiektowych

Każdy element warstwy obiektowej może zawierać jedną lub większą liczbę warstw. W każdej z tych warstw (nazywanych również warstwami podrzędnymi) mogą być przechowywane różne typy geometrii, na przykład element warstwy obiektowej parków może zawierać warstwę punktową reprezentującą drzewa, warstwę liniową reprezentującą ścieżki oraz warstwę poligonową reprezentującą budynki w parku.

Warstwy podrzędne mogą także reprezentować różne typy danych, na przykład warstwę katalogu lub warstwę zobrazowań zorientowanych.

Istnieją pewne ustawienia, które należy zawsze skonfigurować w warstwie podrzędnej, takie jak włączenie obsługi załączników. Inne ustawienia, takie jak metadane, mogą w przypadku warstwy podrzędnej różnić się od ustawień elementów warstwy obiektowej.

Jeśli nie wszystkie warstwy podrzędne w elemencie warstwy obiektowej są potrzebne, można dodać do mapy warstwy podrzędne indywidualnie. Wyjątkiem są warstwy katalogu, których nie można dodać do mapy. Ponieważ warstwy katalogu są używane w celu zapewnienia dostępu do innych danych, nie można ich wyświetlać na karcie Wizualizacja na stronie szczegółów elementu i nie są one uwzględniane w widokach hostowanych warstw obiektowych.

Hostowane warstwy obiektowe

Hostowane warstwy obiektowe to warstwy, które zostały opublikowane w usłudze ArcGIS Online. Dane obiektowe w tych warstwach są hostowane przez witrynę ArcGIS Online lub w niej przechowywane. Te warstwy oferują najwięcej elastyczności, skalowalności i kompatybilności w całym systemie ArcGIS. Oprócz ogólnych funkcji warstwy obiektowej wymienionych powyżej hostowane warstwy obiektowe umożliwiają wykonywanie następujących operacji:

 • Edytowanie danych w terenie w trybie online lub offline za pomocą aplikacji ArcGIS Survey123 lub ArcGIS Field Maps.
 • Udostępnianie lokalizacji z aplikacji mobilnych, takich jak ArcGIS Field Maps.
 • Sterowanie śledzeniem edycji oraz możliwościami i ustawieniami warstwy obiektowej.
 • Tworzenie widoków na podstawie warstwy obiektowej w celu obsługi różnych potrzeb użytkowników.
 • Publikowanie warstw kafli w celu obsługi przypadków zastosowania z wysokim zapotrzebowaniem.
 • Publikowanie warstw WFS w celu spełnienia wymagań dotyczących warstw zgodnych z usługą OGC.
 • Publikowanie warstw scen z warstw obiektowych zawierających warstwy punktowe lub wielopołaciowe.

Hostowane warstwy obiektowe mogą być publikowane za pośrednictwem różnych procedur wykonywania zadań, w tym gotowych do użycia szablonów.

Hostowane warstwy obiektowe Indoors Spaces

Podczas publikowania warstwy rezerwacji zgodnej z modelem informacji ArcGIS Indoors w instytucji ArcGIS Online, która ma licencję Indoors Spaces, tworzona jest hostowana warstwa obiektowa Indoors Spaces. Hostowane warstwy obiektowe Indoors Spaces są używane do włączania rezerwacji przestrzeni roboczych w aplikacjach mobilnych Indoor Viewer i Indoors.

Hostowane warstwy obiektowe Indoors Spaces realizują podobne funkcje do innych hostowanych warstw obiektowych podczas pracy z nimi w usłudze ArcGIS Online z następującymi wyjątkami:

 • Każdy, kto ma dostęp do warstwy obiektowej Indoors Spaces, może ją edytować.
 • Warstw obiektowych Indoors Spaces nie można udostępniać publicznie, grupom kooperacji rozproszonej ani grupom, które zezwalają na użytkowników zewnętrznych.

Warstwy obiektowe serwera ArcGIS Server

Jeśli warstwy są hostowane w witrynie serwera ArcGIS Server, można użyć tych usług obiektowych serwera ArcGIS Server jako warstw w usłudze ArcGIS Online. Te warstwy są podobne do hostowanych warstw obiektowych z następującymi różnicami.

 • Dane nie są kopiowane do usługi ArcGIS Online, pozostają one w źródle danych zarejestrowanym w witrynie serwera ArcGIS Server.
 • Podczas usuwania warstwy obiektowej serwera ArcGIS Server dane nie są usuwane.
 • Większość ustawień konfiguracyjnych warstw obiektowych serwera ArcGIS Server jest obsługiwanych w aplikacji ArcGIS Server Manager, a nie w usłudze ArcGIS Online.
 • Funkcjonalność w witrynie internetowej ArcGIS Online jest inna w przypadku warstw obiektowych serwera ArcGIS Server niż w przypadku hostowanych warstw obiektowych.

Wiele z tych różnic zapobiega wprowadzaniu niezamierzonych zmian w danych przechowywanych w folderach i bazach danych zarejestrowanych w witrynie serwera ArcGIS Server. Jest to podyktowane tym, że te dane stanowią często system rekordów, do którego mogą mieć bezpośredni dostęp inne aplikacje. Jednak dane hostowanej warstwy obiektowej są zarządzane przez usługę ArcGIS Online i inne aplikacje nie mają do nich bezpośredniego dostępu.

Aby pracować z warstwą obiektową serwera ArcGIS Server w usłudze ArcGIS Online, można dodać tę warstwę z witryny serwera ArcGIS Server do usługi ArcGIS Online z poziomu karty Moje zasoby. Dzięki temu będzie można odnieść się do punktu końcowego REST (adresu URL) usługi i używać warstwy na mapach i w aplikacjach, pozostawiając dane w źródłach danych zarejestrowanych w witrynie serwera ArcGIS Server. Można także dodawać warstwy obiektowe serwera ArcGIS Server do przeglądarki map Map Viewer lub dodawać je do przeglądarki map Map Viewer Classic.

Warstwy w usłudze mapowej lub obiektowej serwera ArcGIS Server

Istnieje możliwość dodawania poszczególnych warstw jako elementu w usłudze mapowej lub usłudze obiektowej bądź do mapy w przeglądarce map Map Viewer lub przeglądarce map Map Viewer Classic. Pozwala to na użycie w mapie lub aplikacji pojedynczej warstwy w usłudze zamiast konieczności użycia wszystkich warstw w usłudze.

Jeśli na przykład masz dostęp do usługi mapowej serwera ArcGIS Server, która zawiera warstwę dróg, warstwę budynków i warstwę linii kolejowych, ale potrzebny Ci jest dostęp wyłącznie do dróg, możesz dodać warstwę dróg jako element (zalecane, jeśli musisz podać poświadczenia, aby uzyskać dostęp do usługi) lub bezpośrednio do mapy. W tym celu należy skopiować adres URL warstwy dróg z punktu końcowego REST usługi mapowej. Adres URL punktu końcowego REST usługi mapowej ma format https://<server>.<domain>/server/rest/services/<service_name>/MapServer. Łącze dla każdej warstwy w usłudze jest wymienione w sekcji Warstwy na tej stronie. Kliknij łącze warstwy, która ma być używana. Skopiuj adres URL strony, która zostanie otwarta, aby uzyskać adres URL warstwy.

Notatka:

Warstwy obiektowe utworzone na podstawie warstwy w usłudze mapowej są dostępne tylko do odczytu. Nie można włączyć ich edycji.

Zbiory obiektów

Elementy zbiorów obiektów to podzestaw warstw obiektowych o ograniczonej i ukierunkowanej funkcjonalności. Pochodzą one z innych źródeł danych, na przykład w przypadku zapisania warstwy notatek mapy lub pliku .csv w przeglądarce Map Viewer Classic. W przypadku zapisania tych warstw mapy jako osobnych elementów pojawiają się one jako nowe warstwy obiektowe tylko do odczytu w obszarze Moje zasoby. Można je udostępniać innym osobom i dodawać do wielu map.

Zbiory obiektów można też eksportować z hostowanych warstw obiektowych, które umożliwiają eksport danych. Jednak zbiory obiektów obsługują tylko ograniczone style i nie można ich używać w przeglądarce Map Viewer.

Przesyłane strumieniowo warstwy obiektowej

Przesyłane strumieniowo warstwy obiektowe to warstwy obiektowe utworzone w usłudze strumieniowej ArcGIS GeoEvent Server lub używane jako źródła w aplikacji ArcGIS Velocity. Są one przydatne do wizualizacji źródeł danych w czasie rzeczywistym, które zawierają dużą ilość danych lub dane, które zmieniają się w nieznanych odstępach czasu. Na przykład flota pojazdów może przekazywać swoją lokalizację, a aktualna lokalizacja pojazdów musi być przez cały czas monitorowana. Podczas dodawania przesyłanej strumieniowo warstwy obiektowej do przeglądarki Map Viewer lub Map Viewer Classic można użyć sterowania transmisją strumieniową.

Przesyłane strumieniowo warstwy obiektowe można zidentyfikować dzięki ich ikonie Obiekty strumieniowe na stronie zasobów.

Strumieniowe warstwy obiektowe łączą się z usługą strumieniową ArcGIS Server przy użyciu mechanizmu HTML5 WebSockets. Większość współczesnych przeglądarek obsługuje mechanizm WebSockets.

Funkcjonalność warstwy obiektowej

Poniższe sekcje zawierają informacje o sposobach tworzenia poszczególnych typów warstw obiektowych i porównania dostępnych funkcjonalności w każdym typie w przeglądarce map Map Viewer Classic, przeglądarce map Map Viewer, przeglądarce scen Scene Viewer oraz szczegóły elementu.

Metody publikowania

Poniższa lista opisuje sposób tworzenia poszczególnych typów warstw obiektowych w usłudze ArcGIS Online:

 • Hostowana warstwa obiektowa — dodaj element do usługi ArcGIS Online i opublikuj, opublikuj z poziomu aplikacji ArcMap lub ArcGIS Pro, utwórz pustą hostowaną warstwę obiektową na podstawie szablonu lub istniejącej warstwy obiektowej albo zdefiniuj schemat dla pustej hostowanej warstwy obiektowej. Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie hostowanych warstw obiektowych.
 • Warstwa obiektowa ArcGIS Server — opublikuj z aplikacji ArcGIS Desktop lub ArcGIS Pro w witrynie serwera ArcGIS Server i dodaj usługę do usługi ArcGIS Online.
 • Przesyłana strumieniowo warstwa obiektowa — skonfiguruj przesyłane strumieniowo warstwy na serwerze ArcGIS GeoEvent Server i dodaj usługę do usługi ArcGIS Online.
 • Zbiór obiektów — dodaj plik .csv, plik shape lub notatki mapy do przeglądarki Map Viewer Classic i zapisz warstwę lub wyeksportuj dane z hostowanej warstwy obiektowej do zbioru obiektów.

Map Viewer Classic

Wszystkie elementy warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online można dodać do przeglądarki map Map Viewer Classic, jednak dostępna funkcjonalność może nieznacznie się różnić. Poniższa tabela zawiera porównanie funkcjonalności warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer Classic:

FunkcjonalnośćHostowana warstwa obiektowaHostowana warstwa obiektowa Indoors SpacesWarstwa obiektowa serwera ArcGIS ServerPrzesyłana strumieniowo warstwa obiektowaZbiór obiektów

Edycja (jeśli dla warstwy jest włączone edytowanie)

Tak

Każda osoba mająca dostęp do warstwy może ją edytować, nawet jeśli edytowanie nie jest włączone.

Tak

Tak

Nie dotyczy; nie można włączyć edytowania dla elementów zbioru obiektów

Dodawanie do przeglądarki map Map Viewer Classic z pełną kontrolą edycji

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Zmiana stylu, ustawianie przezroczystości i konfigurowanie zakresu widoczności

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Definiowanie etykiet

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak, ale nieobsługiwane dla notatek mapy

Ustawianie interwału odświeżania

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Konfiguracja okien podręcznych

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Stosowanie filtrów

Tak, w przeglądarce map Map Viewer Classic

Tak

Tak, w przeglądarce map Map Viewer Classic

Tak, z użyciem sterowania transmisją strumieniową w aplikacji Map Viewer Classic lub na serwerze ArcGIS GeoEvent Server

Nie

Kopiowanie i zapisywanie jako nową warstwę na mapie

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Korzystanie z narzędzi analizy obiektowej

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Obliczanie pól w tabeli

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Dodawanie pól do tabeli i usuwanie pól z tej tabeli

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Map Viewer

Możesz dodać hostowane warstwy obiektowe i warstwy obiektowe serwera ArcGIS Server do nowej przeglądarki map Map Viewer w usłudze ArcGIS Online, ale dostępne funkcjonalności różnią się nieznacznie dla każdego typu warstwy. Poniższa tabela zawiera porównanie funkcjonalności warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer Classic:

FunkcjonalnośćHostowana warstwa obiektowaHostowana warstwa obiektowa Indoors SpacesWarstwa obiektowa serwera ArcGIS ServerPrzesyłana strumieniowo warstwa obiektowa

Edycja (jeśli dla warstwy jest włączone edytowanie)

Tak

Właściciel warstwy, administratorzy instytucji i członkowie grup aktualizacji udostępnionych, którym udostępniano warstwę, mogą edytować, nawet jeśli dla warstwy nie włączono edycji.

Każda osoba mająca dostęp do warstwy może ją edytować, nawet jeśli edytowanie nie jest włączone.

Tak

Nie

Zmiana stylu, ustawianie przezroczystości i konfigurowanie zakresu widoczności

Tak

Tak

Tak

Nie

Definiowanie etykiet

Tak

Tak

Tak

Tak

Konfiguracja okien podręcznych

Tak

Tak

Tak

Tak

Korzystanie z narzędzi analizy obiektowej

Tak

Tak

Tak

Nie

Duplikowanie warstwy i jej zapisywanie na mapie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tworzenie warstw grupowych

Tak

Tak

Tak

Tak

Konfigurowanie formularzy dla warstw edytowalnych

Notatka:

Formularze są przechowywane wraz z mapą, a nie warstwą obiektową.

Tak

Tak

Tak

Nie

Stosowanie filtrów

Tak

Tak

Tak

Tak

Obliczanie pól w tabeli

Tak

Tak

Nie

Nie

Dodawanie pól do tabeli i usuwanie pól z tej tabeli

Tak

Tak

Nie

Nie

Scene Viewer

Możesz dodać hostowane warstwy obiektowe i warstwy obiektowe serwera ArcGIS Server do przeglądarki scen Scene Viewer. Każda warstwa może zawierać nieograniczoną liczbę obiektów.

Szczegóły elementu

Wiele ustawień i szczegółów konfigurowanych dla warstw obiektowych jest takich samych dla wszystkich warstw obiektowych i w ogólności dla elementów, na przykład ustawienie znaczników i kategorii, ustawienie podsumowania i opisu, włączenie ochrony przed usunięciem i ustawienie zasięgu. Ustawienia i szczegóły różniące się dla warstw obiektowych są wymienione w następującej tabeli:

FunkcjonalnośćHostowana warstwa obiektowa (zawierająca warstwę obiektową Indoors Spaces)Warstwa obiektowa serwera ArcGIS ServerPrzesyłana strumieniowo warstwa obiektowaZbiór obiektów

Publikowanie z niej innych warstw

Tak

Nie

Nie

Tak, hostowana warstwa obiektowa

Tworzenie widoków na jej podstawie

Tak

Nie można tworzyć widoków z warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online, jednak odpowiadającą temu procedurą wykonywania zadań jest publikowanie wielu warstw obiektowych z tych samych danych w aplikacji ArcGIS Desktop lub ArcGIS Pro.

Nie

Nie

Definiowanie wyświetlanych obszarów na karcie Wizualizacja

Tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Eksportowanie danych

Tak

Nie

Nie

Nie

Dodawanie i wyświetlanie metadanych

Tak

Tak

Nie

Tak

Włączanie załączników

Tak

Nie można włączać załączników w usłudze ArcGIS Online. Można jednak włączać załączniki na danych źródłowych przed opublikowaniem warstwy obiektowej.

Nie

Nie

Zastępowanie warstwy

Tak

Nie można zastąpić warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online. Można jednak zastępować z poziomu aplikacji ArcMap lub ArcGIS Pro.

Nie dotyczy, dane warstwy przesyłanej strumieniowo stale się zmieniają.

Nie

Dołączanie danych

Tak

Nie można dołączać w usłudze ArcGIS Online. Jednak ponieważ dane znajdują się w zarejestrowanym magazynie danych w witrynie serwera ArcGIS Server, można je dołączać do danych źródłowych.

Nie dotyczy, dane warstwy przesyłanej strumieniowo stale się zmieniają.

Nie

Obliczanie zawartości pola na karcie Dane

Tak

Nie

Nie

Nie

Dodawanie lub usuwanie pól na karcie Dane

Tak

Nie

Nie

Nie

Włączanie lub wyłączanie unikalnego ograniczenia w kolumnach

Tak

Nie

Nie

Nie

Zdefiniuj listy i zakresy atrybutów

Tak

Nie, na karcie Dane można wyświetlać istniejące listy i zakresy, ale nie można ich tam dodawać ani usuwać.

Nie

Nie

Definiowanie opisów pól i typów wartości

Tak

Nie

Nie

Nie

Edycja wartości pól nieprzestrzennych na karcie Dane

Tak

Tak

Nie

Nie

Zmień właściwości pola, w tym wyświetlaną nazwę (tytuł), opis, typ wartości pola, ograniczenia unikalnych wartości oraz informację o tym, czy jest dozwolona edycja pola

Tak

Nie

Nie

Można edytować tytuł, opis oraz typ wartości pola, ale nie można edytować pozostałych właściwości pola.

Stosowanie filtrów na karcie Wizualizacja

Tak

Tak

Nie

Nie

Modyfikowanie ustawień do edycji

Tak

Nie można włączyć ani modyfikować ustawień edycji z usługi ArcGIS Online. Ustawienia edycji należy konfigurować przy publikowaniu warstwy obiektowej lub modyfikowaniu ustawień w aplikacji ArcGIS Server Manager po dokonaniu publikacji.

Nie

Nie

Włącz synchronizację do użycia w trybie offline i kooperacji

Tak

Nie można włączyć synchronizacji z usługą ArcGIS Online. Skonfiguruj podczas publikowania lub zmodyfikuj w aplikacji ArcGIS Server Manager.

Nie

Nie*

*Warstwy szkiców i warstwy notatek map zapisane jako część mapy internetowej są automatycznie włączane do użytku w trybie offline. Inne warstwy zbiorów obiektów lub elementy warstw nie obsługują użycia w trybie offline.

Śledzenie zmian

Tak

Nie można włączać śledzenia zmian w usłudze ArcGIS Online. Można jednak włączać śledzenie zmian danych źródłowych z poziomu aplikacji ArcGIS Desktop lub ArcGIS Pro.

Nie

Nie

Aktualizowanie szczegółów, danych i konfiguracji wizualizacji dla poszczególnych warstw podrzędnych

Tak

Tak

Nie

Nie