Dodawanie do pola ograniczenia przez unikalność

Do poszczególnych pól w warstwach podrzędnych hostowanej warstwy obiektowej można zastosować ograniczenie przez unikalność. Po zastosowaniu ograniczenia przez unikalność usługa ArcGIS Online zapewnia, że w polu nie są zapisywane zduplikowane wartości. Ta możliwość może być przydatna w przypadku pól, które mają być używane do jednoznacznego identyfikowania obiektów warstwy. Gdy osoby edytujące aktualizują atrybuty lub dodają obiekty do warstwy, ograniczenie przez unikalność zapewnia, że zduplikowane wartości nie są dodawane. Jeśli podczas dodawania lub aktualizowania danych w warstwie obiektowej używany jest zbiór zawierający pola z wartościami, które spowodowałyby naruszenie ograniczenia przez unikalność, operacja dołączenia lub aktualizacji kończy się niepowodzeniem.

W większości przypadków ograniczenie przez unikalność stosuje się do pól liczbowych, ale można ustawić je dla dowolnego typu pola z wyjątkiem pól systemowych, takich jak ObjectID, GlobalID czy FID.

Ograniczenie przez unikalność dla pól w hostowanych warstwach obiektowych może ustawiać właściciel warstwy i administrator instytucji.

Aby dodać ograniczenie przez unikalność do pola w warstwie podrzędnej własnej hostowanej warstwy obiektowej, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej zawierającej warstwę podrzędną, w której chcesz ustawić ograniczenie przez unikalność.
  2. Kliknij kartę Dane.
  3. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, wybierz warstwę podrzędną do skonfigurowania z menu rozwijanego Warstwa.
  4. Kliknij nazwę pola warstwy, do której chcesz dodać ograniczenie przez unikalność i kliknij opcję Pokaż widok szczegółowy.
  5. W obszarze Ustawienia kliknij opcję Edytuj w polu Unikalne.
  6. Zaznacz pole wyboru Pole zawiera unikalne wartości i kliknij przycisk Zapisz.

    Oprogramowanie ArcGIS Online potwierdzi, czy istniejące wartości w polu są unikalne. Jeśli są, ograniczenie przez unikalność zostanie dodane, a wartość Unikalne zostanie zaktualizowana w celu wskazania, że do pola zastosowano ograniczenie przez unikalność. Jeśli wartości nie są unikalne, nie można ustawić w tym polu ograniczenia przez unikalność, dopóki pole nie zostanie zmodyfikowane tak, aby zawierało wyłącznie wartości unikalne.

Jeśli później zostanie podjęta decyzja o usunięciu ograniczenia przez unikalność, należy ponownie zmodyfikować pole Unikalne, wyłączyć zaznaczenie pola wyboru Pole zawiera unikalne wartości i kliknąć przycisk Zapisz.