Udostępnianie elementów

Podczas dodawania map, warstw i innych elementów do usługi ArcGIS Online można je pozostawić bez udostępniania lub, zależnie od posiadanych uprawnień do udostępniania i ustawień zabezpieczeń w instytucji, udostępnić grupom, wszystkim użytkownikom w instytucji lub publicznie. Można również udostępnić element jednocześnie swojej instytucji, grupom i wszystkim. Jeśli zdecydujesz się nie udostępniać elementu, będzie on dostępny tylko dla Ciebie (i dla członków instytucji z uprawnieniami do wyświetlania zasobów należących do innych członków). Dopóki nie zostaną udostępnione, mapy, aplikacje i inne elementy nie są dostępne dla innych osób — na przykład nie są one wyświetlane w wynikach wyszukiwania i nie są częścią żadnej grupy.

Jeśli użytkownik upubliczni dany element (czyli udostępni go wszystkim), stanie się on dostępny dla wszystkich, włącznie z użytkownikami anonimowymi, nawet jeśli w ramach instytucji dostęp do strony internetowej nie jest zapewniany dla użytkowników anonimowych. Dostęp do elementów udostępnionych tylko w grupie prywatnej wymaga udostępnienia elementu grupie i zalogowania się członków grupy. Jest to wymagane przy każdym dostępie do elementu.

Firma Esri w pełni zabezpiecza dostęp do Twoich informacji. Tożsamość użytkownika jest ustalana w trakcie procesu logowania, który jest zawsze przeprowadzany z użyciem protokołu HTTPS. Każdorazowe uzyskanie dostępu do informacji wymaga tokenu uwierzytelniającego uzyskiwanego podczas logowania i odbywa się z użyciem protokołu HTTPS.

Istnieje kilka opcji udostępniania elementów, zależnie od posiadanych uprawnień do udostępniania:

 • Instytucja — udostępnienie elementu instytucji oznacza, że tylko członkowie instytucji będą mieć do niego dostęp.
 • Grupy, do których należysz — jeśli jesteś członkiem grupy, możesz udostępnić element tej grupie. Udostępnianie elementów określonym grupom sprawia, że dostęp do nich ma jedynie wąskie grono osób. Członkowie grupy mogą należeć do tej samej instytucji lub do różnych instytucji.
 • Wszyscy (publiczne) — udostępnienie elementu wszystkim powoduje zmianę statusu elementu na publiczny, dlatego każda osoba z dostępem do usługi ArcGIS Online (włącznie z użytkownikami anonimowymi) może wyszukać ten element i z niego skorzystać, a właściciele grup mogą dodać go do zasobów grupy. Jeśli element to warstwa obiektowa, dowolna osoba może wyeksportować dane z tej warstwy, używając aplikacji klienckich innych niż usługa ArcGIS Online.
 • Kooperacje — jeśli instytucja ma skonfigurowaną kooperację z inną instytucją, za pomocą grup można udostępniać swoje elementy. Członkowie należący do grup kooperacji mają dostęp do zasobów.
 • Twoja instytucja i grupa — udostępnienie elementów instytucji i grupie zapewnia dostęp do niego tylko członkom danej instytucji. Ponadto element jest wyróżniany jako zasób przeznaczony dla konkretnej grupy.
 • Wszyscy i grupa — aby udostępnić tematyczne zasoby wybranej grupie użytkowników lub zorganizować swoje zasoby w zbiory elementów, ale jednocześnie zezwolić na dostęp do elementu wszystkim, można udostępnić element grupie i wszystkim. Ten tryb jest szczególnie zalecany w przypadku wąskich grup projektowych, w których członkowie korzystają z określonych zasobów wykorzystywanych przy współpracy i wymianie.

Więcej informacji na temat udostępniania elementów i zalecenia dotyczące konfigurowania właściwości udostępniania, których można używać, można znaleźć w sekcji Najważniejsze wskazówki dotyczące udostępniania.

Udostępnianie elementów w instytucji

Udostępnienie elementu w instytucji zapewnia do niego dostęp wszystkim jej członkom. Element nie jest jednak dostępny dla użytkowników spoza tej instytucji (którzy mają dostęp do witryny instytucji).

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do udostępniania zasobów w instytucji.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Zasoby.
 3. Na karcie Moje zasoby zaznacz pole obok tytułu elementu lub elementów, które chcesz udostępnić, a następnie kliknij opcję Udostępnij.
 4. W oknie Udostępnianie wybierz opcję Instytucja i kliknij Zapisz.

Udostępnianie elementów w grupie

Mając właściwe uprawnienia, możesz zachować element jako połowicznie prywatny, udostępniając go jedynie grupie lub grupom, do których należysz. Udostępnienie elementu w grupie oznacza zezwolenie na dostęp członków grupy do niego. Elementy można udostępniać grupom, których jest się właścicielem lub którymi się zarządza, a także grupom, do których się należy, a które zezwalają na dodawanie zasobów. Właściciele i menedżerowie grup mogą również udostępniać grupom wszystkie te elementy, które zostały udostępnione instytucji lub wszystkim użytkownikom.

W niektórych grupach inni członkowie grupy mogą także aktualizować udostępniane elementy. Po udostępnieniu elementu grupie udostępnionych aktualizacji pozostajesz właścicielem tego elementu. Inni członkowie grupy mogą aktualizować element, łącznie ze zmianą jego szczegółów lub aktualizowaniem zawartości. Umożliwienie innym członkom grupy aktualizowania udostępnionego elementu jest użyteczne w wielu sytuacjach. Ta funkcja umożliwia np. zespołowi współpracowników współdzielenie odpowiedzialności za aktualizowanie mapy internetowej o znaczeniu krytycznym — dodawanie lub usuwanie warstw, zmianę symboli, aktualizowanie opisu mapy itd.

Wskazówka:

Często spotykaną sytuacją jest umożliwienie zespołowi edytorów edycji publicznie widocznej hostowanej warstwy obiektowej bez umożliwiania edycji tej warstwy wszystkim. Ponieważ portal ArcGIS Online obsługuje widoki warstwy obiektowej, zalecanym sposobem zarządzania uprawnieniami do hostowanych warstw obiektowych w podobnej sytuacji jest utworzenie widoku warstwy obiektowej z hostowanej warstwy obiektowej. W taki sposób można udostępnić każdemu użytkownikowi widok tylko do odczytu oraz udostępniać edytowalną hostowaną warstwę obiektową grupie edytorów.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do udostępniania zasobów w instytucji.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Zasoby.
 3. Na karcie Moje zasoby zaznacz pole obok tytułu elementu lub elementów, które chcesz udostępnić, a następnie kliknij opcję Udostępnij.

  Notatka:

  Nie można udostępnić warstw obiektowych Indoors Spaces grupom, do których mogą należeć użytkownicy zewnętrzni, ani grupom używanym w kooperacjach.

 4. W oknie Udostępnianie kliknij opcję Edytuj udostępnianie grupie.
 5. W oknie Udostępnianie grupowe wybierz grupy, którym chcesz udostępniać zasoby, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli chcesz znaleźć konkretne grupy, możesz wyszukać je według nazwy lub użyć filtrów w celu zawężenia listy grup. Możesz na przykład wybrać filtr Grupy specjalne w celu zawężenia listy do grup udostępnionych aktualizacji, grup administracyjnych, grup Open Data lub grup skonfigurowanych na potrzeby prezentowania polecanych zasobów instytucji za pośrednictwem strony galerii, strony głównej i galerii map bazowych.

  Wskazówka:

  Możliwe jest również udostępnianie zasobów grupie, której jest się właścicielem lub którą się zarządza, bezpośrednio na stronie Grupy. Kliknij opcję Grupy w górnej części witryny i wyszukaj grupę według nazwy lub użyj filtrów w celu zawężenia listy. Po znalezieniu grupy kliknij jej nazwę, a następnie kliknij opcję Dodaj elementy do grupy na stronie grupy. Znajdź i wybierz elementy, które chcesz udostępnić grupie, a następnie kliknij opcję Dodaj elementy. Wybierając elementy, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania, filtrów oraz opcji sortowania. Ta opcja udostępniania grupie jest dostępna tylko dla właścicieli grup i menedżerów grup.

 6. W oknie Udostępnij kliknij przycisk Zapisz.
  Wskazówka:

  Aby cofnąć udostępnianie elementów wszystkim wybranym grupom, kliknij przycisk Przywróć w sekcji Skonfiguruj udostępnianie grupie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Udostępnianie elementów wszystkim

Udostępnienie elementu wszystkim zmienia jego status na publiczny. Oznacza to, że każdy (w tym anonimowi użytkownicy usługi ArcGIS Online) może uzyskać do niego dostęp. Elementy udostępnione instytucji lub publicznie mogą być także dodawane do dowolnej grupy przez właściciela lub menedżera tej grupy. Aby dodać łącze lub osadzić mapę w witrynie internetowej, należy się upewnić, że jest ona ogólnodostępna.

Notatka:

Jeśli hostowana warstwa obiektowa lub widok hostowanej warstwy obiektowej jest edytowalny, przed udostępnieniem warstwy wszystkim konieczne jest włączenie publicznego zbierania danych na tej warstwie.

Nie można publicznie udostępniać dynamicznych warstw zobrazowań ani warstw obiektowych Indoors Spaces. Nawet jeśli masz uprawnienia do publicznego udostępniania danych, opcja udostępniania tych warstw Wszystkim (publicznie) nie jest dostępna.

 1. W górnej części witryny kliknij opcję Zasoby.
 2. Na karcie Moje zasoby zaznacz pole obok tytułu elementu lub elementów, które chcesz udostępnić, a następnie kliknij opcję Udostępnij.
 3. W oknie Udostępnianie wybierz opcję Wszyscy (publiczne) i kliknij Zapisz.

Udostępnianie elementów innej instytucji

Warunkiem udostępniania zasobów członkom z innej instytucji jest posiadanie odpowiednich uprawnień do udostępniania. Jeśli każdy członek innej instytucji, któremu udostępniasz zasoby, ma profil widoczny publicznie, a Ty masz uprawnienia do udostępniania poza instytucją, możesz zaprosić tych członków do grupy, do której należysz (lub która jest Twoją własnością) i udostępnić elementy w tej grupie.

Wskazówka:

Innym sposobem na udostępnianie zasobów członkom innej instytucji jest skonfigurowanie kooperacji partnerskiej. Kooperacje partnerskie umożliwiają dodawanie członków instytucji partnerskiej do własnych grup w celu udostępniania zasobów.

Jeśli nie przeszkadza Ci udostępnienie zasobów wszystkim, możesz również udostępnić zasoby innej instytucji przez ustawienie elementów i wszelkich powiązanych zasobów jako publiczne.

Aby udostępnić zasoby członkom innej instytucji, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i masz uprawnienia do tworzenia grup i udostępniania zasobów grupom i osobom spoza instytucji.
 2. Utwórz grupę dla członków innej instytucji, którym chcesz udostępnić zasoby.

  Aby udostępnić aplikacje galerii innej instytucji, ustaw status udostępniania Publicznie. Jeśli chcesz, aby członkowie innej instytucji mogli współtworzyć zasoby, włącz opcję zezwalającą wszystkim członkom na tworzenie zasobów.

 3. Zaproś członków innej instytucji do grupy.
  Notatka:

  Do grupy możesz zaprosić tylko tych członków, którzy mają ten sam typ konta co Ty. Jeśli masz konto instytucji, możesz zapraszać do swoich grup wyłącznie użytkowników z kontem instytucji. Jeśli masz konto publiczne, do swoich grup możesz zapraszać tylko użytkowników z kontem publicznym.

  Wskazówka:

  Podczas wyszukiwania użytkowników do zaproszenia do grupy zostaną znalezieni tylko tacy użytkownicy, którzy ustawili swoje profile jako widoczne publicznie. Możesz jednak zapraszać użytkowników, którzy nie ustawili swoich profili jako widocznych publicznie, jeśli wprowadzisz ich dokładne nazwy użytkownika.

  Członkowie zapraszani do grupy otrzymują wiadomość w oknie podręcznym Powiadomienia u góry witryny. Mogą oni wyświetlić zaproszenie i odrzucić je lub zaakceptować. Członkowie, którzy zaakceptują zaproszenie, zostaną automatycznie dodani do grupy.

 4. Udostępnij elementy utworzonej grupie.

  Członkowie, którzy zaakceptowali zaproszenie do grupy, mogą uzyskiwać dostęp do współużytkowanych elementów.

  Notatka:

  Jeśli udostępniasz aplikacje galerii innej instytucji, wszystkie elementy w grupie i aplikacja muszą być elementami publicznymi.

Udostępnianie elementów w instytucji lub wszystkim użytkownikom i grupie

Udostępnienie elementów grupie i w instytucji zapewnia dostęp do nich tylko członkom danej instytucji. Ponadto element jest wyróżniany jako zasób przeznaczony dla konkretnej grupy. Na przykład analityk ds. zarządzania ryzykiem, pracujący dla firmy ubezpieczeniowej, może udostępnić pewne utworzone przez siebie elementy wszystkim członkom instytucji, ale nie może pozwolić, aby użytkownicy niebędący członkami mieli do nich dostęp. Elementy te może również udostępnić grupie złożonej z innych analityków ds. zarządzania ryzykiem, aby ułatwić im odnalezienie tych zasobów.

Aby udostępnić tematyczne zasoby wybranej grupie użytkowników lub zorganizować swoje zasoby w zbiory elementów, ale jednocześnie zezwolić na dostęp do elementu wszystkim, można udostępnić element grupie i wszystkim. Na przykład dla straży pożarnej produkującej mapy przeciwpożarowe, ważne jest, aby odbiorcy znaleźli te mapy i wyświetlili je, ale jednocześnie członkowie grupy straży pożarnej powinni używać tych map jako szablonów do tworzenia własnych, lokalnych wersji.

Udostępnianie elementów publicznych

Możesz udostępniać należące do Ciebie elementy publiczne, a także elementy publiczne należące do innych.

Udostępnianie elementów publicznych nienależących do bieżącego użytkownika

Elementy publiczne znalezione w witrynie możesz udostępniać, nawet jeśli nie należą one do Ciebie. Na przykład, mapę publiczną można udostępnić, umieszczając ją w serwisie społecznościowym, wysyłając wiadomość e-mail z łączem, osadzając ją w witrynie internetowej lub blogu. Będąc właścicielem grupy, można udostępniać mapy bazowe, aplikacje i inne elementy udostępnione publicznie lub w instytucji w swojej grupie.

Udostępnianie elementów publicznych, gdy dostęp anonimowy jest wyłączony

Jeśli w instytucji wyłączony jest dostęp anonimowy, tylko członkowie instytucji mogą korzystać z witryny internetowej instytucji. Nadal można jednak udostępniać elementy publiczne instytucji do wyświetlania, udostępniając je za pomocą publicznych adresów URL (https://www.arcgis.com), a nie adresów URL instytucji (np.: https://yourorg.maps.arcgis.com). Poniżej przedstawiono kilka sposobów udostępniania elementów publicznych za pomocą publicznych adresów URL:

Notatka:

Użytkownicy spoza instytucji mogą używać tych adresów URL do wyświetlania elementów publicznych, ale nie mogą korzystać z tych elementów. Na przykład mogą wyświetlać mapę internetową dostępną za pomocą adresu URL, ale nie mogą analizować warstw tej mapy ani dodawać mapy internetowej do aplikacji.

Udostępnianie za pomocą konta publicznego

Jeśli masz konto publiczne, możesz dodawać elementy do usługi ArcGIS Online, tworzyć grupy publiczne i udostępniać elementy wszystkim użytkownikom oraz grupom publicznym, do których należysz. Element, który zostanie udostępniony grupie, musi być również udostępniony wszystkim (publiczny).

Można również uzyskać dostęp do każdego elementu udostępnionego wszystkim (publicznego) i dołączyć do grup publicznych należących do innych kont publicznych.

Nie można tworzyć grup prywatnych ani dołączać do nich, nie można dołączać do grup należących do instytucji i nie można zapraszać użytkowników kont instytucji do przyłączenia się do grup użytkownika.

Tworzenie zestawienia ArcGIS Marketplace

Utworzenie zestawienia ArcGIS Marketplace prywatnych elementów, takich jak aplikacje, widżety i elementy danych, pozwala udostępnić je innym w celu zakupu lub pobrania wersji próbnych.

Aby utworzyć zestawienia Marketplace, instytucja musi zostać skonfigurowana tak, aby było to dozwolone i użytkownik musi być członkiem roli z uprawnieniami subskrypcji ArcGIS Marketplace.

Jeśli instytucja, uprawnienia i typ elementu na to zezwalają, użyj ustawienia na karcie Ustawienia strony szczegółów elementu, aby umieścić element w witrynie ArcGIS Marketplace.