Warstwy ścieżek

Gdy administrator instytucji włącza udostępnianie lokalizacji w instytucji, zostają utworzone warstwy ścieżek zawierające informacje o miejscach, w których użytkownicy mobilni są i w których byli. Na mapach i w aplikacjach można wykorzystywać widoki hostowanych warstw obiektowych tych warstw (zwane widokami ścieżek), co pozwala zrozumieć, gdzie znajdowali się użytkownicy mobilni w odniesieniu do innych zasobów i informacji. Warstwy ścieżek mogą zostać również wykorzystane do wykonywania zaawansowanych analiz w systemie ArcGIS.

Notatka:

Aby uzyskać ogólniejszy przegląd informacji o ścieżce i przeprowadzać proste filtrowanie i analizy ścieżek, można wyświetlić ścieżki w aplikacji internetowej Track Viewer.

Schemat udostępniania lokalizacji

Gdy w instytucji zostaje włączone udostępnianie lokalizacji, tworzona jest warstwa Udostępnianie lokalizacji przechowująca ostatnią znaną lokalizację użytkowników mobilnych, jak również pełne ścieżki historyczne zawierające informacje o tym, gdzie się znajdowali użytkownicy mobilni. Te informacje są przechowywane w trzech warstwach podrzędnych, z których każda ma predefiniowany schemat: ostatnie znane lokalizacje, ścieżki oraz linie ścieżki. W momencie tworzenia widoków ścieżek w aplikacji internetowej Track Viewer dla każdej z tych warstw ścieżek jest tworzony widok hostowanej warstwy obiektowej.

Widoki warstwy obiektowej udostępniania lokalizacji i hostowanej warstwy obiektowej są tworzone w folderze Udostępnianie lokalizacji w zasobach konta administratora, za pomocą którego włączono udostępnianie lokalizacji. Nazwą warstwy obiektowej udostępniania lokalizacji jest Udostępnianie lokalizacji, a nazwy widoków hostowanych warstw obiektowych są takie same jak nazwy widoków ścieżek, dla których je utworzono. Te widoki hostowanych warstw obiektowych można udostępnić użytkownikom w instytucji, dodając ich jako osoby przeglądające ścieżki w momencie tworzenia widoku ścieżek. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie widoków ścieżek.

Notatka:

Widoków warstw obiektowych udostępniania lokalizacji i warstwy obiektowej nie można udostępniać publicznie.

Przechowywanie warstwy udostępniania lokalizacji nie powoduje wykorzystania kredytów. Więcej informacji o wykorzystaniu kredytów na platformie ArcGIS Online zawiera temat Kredyty — podstawy.

Warstwa obiektowa ścieżek

Warstwa obiektowa ścieżek (i wszystkie oparte na niej widoki hostowanych warstw obiektowych) jest warstwą punktową zawierającą po jednym rekordzie dla każdej lokalizacji, w której wyśledzono użytkownika mobilnego za pomocą aplikacji mobilnej Field Maps, QuickCapture, Survey123 lub Indoors. Rekordy te zawierają informacje o punkcie ścieżki, w tym informacje o tym, czyja to jest ścieżka, o typie aktywności użytkownika mobilnego, o baterii urządzenia, jego kursie i wysokości (nad średnim poziomem morza) oraz o dokładności lokalizacji.

Punkty są jedynie wstawiane przez aplikacje mobilne Field Maps, QuickCapture, Survey123 lub Indoors i nigdy nie są aktualizowane ani usuwane. Do rejestrowanych punktów nie są stosowane żadne filtry; odzwierciedlają one nieprzetworzone dane z urządzenia użytkownika mobilnego. Układem współrzędnych warstwy jest WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) [WGS84] o dobrze znanym identyfikatorze (WKID) 4326.

Warstwa obiektowa ostatnich znanych lokalizacji (LKL)

Warstwa obiektowa ostatnich znanych lokalizacji (i wszystkie oparte na niej widoki hostowanych warstw obiektowych) jest warstwą punktową zawierającą dla każdego użytkownika po jednym rekordzie reprezentującym jego ostatnią zgłoszoną lokalizację. Ma te same pola i zawiera te same informacje co warstwa obiektowa ścieżek, a jej układem współrzędnych jest także WGS84.

W poniższej tabeli wymienione są pola występujące zarówno w warstwie obiektowej ścieżek, jak i w warstwie obiektowej ostatnich znanych lokalizacji:

PoleOpis
activity

Reprezentuje aktywność użytkownika mobilnego w momencie rejestrowania ścieżki. Pole to może mieć sześć możliwych wartości:

 • Unknown (0)
 • Stationary (1)
 • Walking (2)
 • Running (3)
 • Cycling (4)
 • Automotive (5)

Aktywność jest ustalana przez interfejs Core Motion w systemie iOS i ActivityRecognitionClient w systemie Android, a aplikacje ArcGIS Field Maps, ArcGIS QuickCapture, Survey123 i ArcGIS Indoors honorują aktywności wspólne dla obu systemów. Każdy z tych interfejsów API opiera się na czujnikach, takich jak akcelerometry, żyroskopy, krokomierze, magnetometry i barometry używanego urządzenia. Jeśli stale jest wyświetlana wartość Nieznane, możliwe jest, że urządzenie ma dostępną ograniczoną liczbę czujników.

altitude

Wysokość urządzenia mierzona w metrach nad średnim poziomem morza (MSL).

app_id

Aplikacja, która zarejestrowała lokalizację. Wartością tą jest tracker w przypadku punktów przesłanych z aplikacji Tracker.

battery_percentage

Procent naładowania baterii urządzenia. Wartość należy do zakresu od 0 do 100.

battery_state

Reprezentuje stan baterii urządzenia. Istnieją cztery wartości, które można zarejestrować:

 • Unknown (0)
 • Unplugged (1)
 • Charging (2)
 • Plugged and fully charged (3)
category

Kategoria powiązana ze ścieżką.

course

Kierunek podróży wyrażony w stopniach od 0 do 360.

created_user

Nazwa użytkownika mobilnego.

created_date

Data i godzina przesłania punktu na serwer.

device_id

Unikalny identyfikator przypisany do urządzenia.

floor

Numer piętra zgłoszony przez dostawcę usługi lokalizacji.

globalid

Globalny identyfikator obiektu wygenerowany przez serwer.

full_name

Imię i nazwisko użytkownika.

horizontal_accuracy

Dokładność zarejestrowanej lokalizacji w poziomie mierzona w metrach.

last_edited_date

Data i godzina ostatniej edycji punktu na serwerze.

last_edited_user

Nazwa użytkownika, który jako ostatni edytował obiekt.

level_id

Poziom kondygnacji zarejestrowany podczas używania aplikacji ArcGIS IPS

location_source

Źródło lokalizacji (Wi-Fi, GPS itp.). Ta wartość jest rejestrowana tylko na urządzeniach z systemem Android.

location_timestamp

Data i godzina zarejestrowania lokalizacji przez urządzenie.

objectid

Pole identyfikatora, którym zarządza system.

session_id

Unikalny identyfikator generowany za każdym razem, gdy śledzenie jest włączane.

signal_strength

Siła sygnału urządzenia. To pole nie jest obecnie zapełniane w warstwie udostępniania lokalizacji.

speed

Prędkość urządzenia rejestrowana w metrach na sekundę.

vertical_accuracy

Dokładność zarejestrowanej lokalizacji w pionie mierzona w metrach.

Notatka:

Wszystkie wartości daty i godziny są rejestrowane w czasie uniwersalnym (UTC).

Wartość location_timestamp reprezentuje datę i godzinę zarejestrowania lokalizacji przez aplikację mobilną. Wartość last_edited_date reprezentuje ostatnią zmianę obiektu w bazie danych serwera.

Warstwa obiektowa linii ścieżek

Warstwa obiektowa linii ścieżek (i wszystkie oparte na niej widoki hostowanych warstw obiektowych) jest warstwą poliliniową zawierającą linie reprezentujące miejsca, w których był użytkownik mobilny. Linie te są automatycznie generowane przez serwer przy użyciu punktów ścieżek przesłanych z warstwy obiektowej ścieżek. Linie ścieżek są aktualizowane co około 10 minut i reprezentują przedział czasu o maksymalnej długości jednej godziny. Statystyki dla każdej polilinii są obliczane i przechowywane w postaci atrybutów w warstwie. Układem współrzędnych warstwy jest WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) [WGS84] o dobrze znanym identyfikatorze (WKID) 4326.

W poniższej tabeli wymienione są pola występujące w warstwie obiektowej linii ścieżek:

PoleOpis
avg_altitude

Średnia wysokość określona na podstawie punktów ścieżek użytych do wygenerowania linii; mierzona w metrach nad średnim poziomem morza (MSL).

avg_horizontal_accuracy

Średnia dokładność w poziomie określona na podstawie punktów ścieżek użytych do wygenerowania linii; mierzona w metrach.

avg_speed

Średnia prędkość użytkownika określona na podstawie punktów ścieżek użytych do wygenerowania linii; mierzona w metrach na sekundę.

avg_vertical_accuracy

Średnia dokładność w pionie określona na podstawie punktów ścieżek użytych do wygenerowania linii; mierzona w metrach.

category

Kategoria powiązana ze ścieżką.

count

Liczba punktów ścieżki użytych do wygenerowania linii.

created_date

Data i godzina utworzenia linii.

created_user

Nazwa użytkownika mobilnego.

end_time

Czas końcowy linii.

full_name

Imię i nazwisko użytkownika.

globalid

Globalny identyfikator obiektu wygenerowany przez serwer.

max_altitude

Najwyższa zmierzona wysokość w metrach nad średnim poziomem morza (MSL).

max_battery_percentage

Najwyższy procent naładowania baterii urządzenia. Wartość należy do zakresu od 0 do 100.

max_horizontal_accuracy

Maksymalna dokładność w poziomie mierzona w metrach.

max_speed

Maksymalna prędkość mierzona w metrach na sekundę.

max_vertical_accuracy

Maksymalna dokładność w pionie mierzona w metrach.

min_altitude

Najniższa zmierzona wysokość w metrach nad średnim poziomem morza (MSL).

min_battery_percentage

Najniższy procent naładowania baterii urządzenia. Wartość należy do zakresu od 0 do 100.

min_horizontal_accuracy

Minimalna dokładność w poziomie mierzona w metrach.

min_speed

Minimalna prędkość mierzona w metrach na sekundę.

min_vertical_accuracy

Minimalna dokładność w pionie mierzona w metrach.

objectid

Pole identyfikatora, którym zarządza system.

last_edited_date

Data i godzina ostatniej edycji punktu na serwerze.

last_edited_user

Nazwa użytkownika, który jako ostatni edytował obiekt.

predominant_activity

Najczęstsza aktywność użytkownika mobilnego. Pole to może mieć sześć możliwych wartości:

 • Unknown (0)
 • Stationary (1)
 • Walking (2)
 • Running (3)
 • Cycling (4)
 • Automotive (5)

Aktywność jest ustalana przez interfejs Core Motion w systemie iOS i ActivityRecognitionClient w systemie Android, a aplikacje ArcGIS Field Maps, ArcGIS QuickCapture, Survey123 i ArcGIS Indoors honorują aktywności wspólne dla obu systemów. Każdy z tych interfejsów API opiera się na czujnikach, takich jak akcelerometry, żyroskopy, krokomierze, magnetometry i barometry używanego urządzenia. Jeśli stale jest wyświetlana wartość Nieznane, możliwe jest, że urządzenie ma dostępną ograniczoną liczbę czujników.

predominant_battery_state

Najczęstszy stan baterii urządzenia. Istnieją cztery wartości, które można zarejestrować:

 • Unknown (0)
 • Unplugged (1)
 • Charging (2)
 • Plugged and fully charged (3)
start_time

Czas początkowy linii.

Notatka:

Wszystkie wartości daty i godziny są rejestrowane w czasie uniwersalnym (UTC).

Zaawansowana analiza i konfiguracja

Aby możliwe było użycie schematu udostępniania lokalizacji na potrzeby zaawansowanej analizy i konfiguracji, należy korzystać z interfejsu ArcGIS API for Python. Udostępnia on moduł umożliwiający automatyzację zarządzania warstwami ścieżek, osobami przeglądającymi ścieżki i użytkownikami mobilnymi. Interfejs ArcGIS API for Python można wykorzystać nie tylko do zarządzania zasobami, ale także do opracowywania bardziej złożonych analiz ścieżek. Przykłady i najważniejsze wskazówki są zawarte w przykładowych skryptach oraz notatnikach dostępnych w serwisie GitHub.

Filtrowanie nieprawidłowych ścieżek

Aplikacja internetowa Track Viewer odfiltrowuje nieprawidłowe punkty ścieżek, korzystając z poniżej przedstawionego wyrażenia. Tego samego wyrażenia można użyć w przeglądarce map Map Viewer w celu odfiltrowania nieprawidłowych punktów ścieżek na własnej mapie. Zastosuj filtr do warstwy ścieżek w przeglądarce map Map Viewer, korzystając z następującego wyrażenia:

horizontal_accuracy <= 10 OR (horizontal_accuracy <= 25 AND (speed is not NULL OR course is not NULL)) OR (speed is not NULL AND course is not NULL)

Usuwanie ścieżek

Chociaż możliwość usuwania warstwy udostępniania lokalizacji nie jest widoczna w definicji warstwy obiektowej, administratorzy mogą usuwać ścieżki w ArcGIS REST API za pomocą operacji usuwania obiektów. Zanim administratorzy będą mogli usuwać ścieżki, należy włączyć udostępnianie lokalizacji w ustawieniach instytucji.

Przejdź do punktu końcowego REST usuwania obiektów dla warstwy ścieżek, w którym można podać klauzulę WHERE lub identyfikatory obiektów w celu wskazania i usunięcia ścieżek. Adres URL punktu końcowego REST usuwania obiektów ma następujący format (host, domena i webadaptor zostaną zastąpione informacjami o Twoim serwerze):

https://host.domain.com/webadaptor/rest/services/Hosted/location_tracking/FeatureServer/0/deleteFeatures
Notatka:

Możliwość usuwania ścieżek jest ograniczona do usuwania w całości ścieżek jednego lub kilku użytkowników. Zapewnia to, że ostatnia znana lokalizacja i linie ścieżek użytkownika zostają całkowicie usunięte. Nie jest obsługiwane usuwanie poszczególnych punktów ścieżek. Aby pomyślnie usunąć ścieżki użytkownika, należy użyć następujących parametrów w punkcie końcowym REST usuwania obiektów (jak opisano powyżej):

 • returnDeleteResults = false
 • async = true
 • rollbackOnFailure = false

Ponadto w klauzuli where należy użyć następującego formatu: created_user in ('<username>').

Ograniczenia

Użycie ścieżek wiąże się z następującymi ograniczeniami: