Dodawanie usługi lub dokumentu za pomocą adresu URL

Podaj adres URL jednego z poniższych elementów, aby utworzyć element odwołujący się do usługi lub pliku przechowywanego w sieci:

 • Usługi internetowe ArcGIS Server
 • KML
 • Internetowa usługa obiektowa (Web Feature Service — WFS) Open Geospatial Consortium (OGC)
 • Internetowa usługa mapowa (Web Map Service — WMS) OGC
 • Usługa kafelkowych map internetowych (Web Map Tile Service — WMTS) OGC
 • Warstwa obiektowa serwera OGC
 • Plik GeoJSON w sieci

  Wskazówka:
  Instrukcje publikowania hostowanej warstwy obiektowej z pliku GeoJSON w sieci zawiera temat Publikowanie hostowanych warstw obiektowych.

 • Dokumenty przechowywane w sieci
 • Obrazy przechowywane w sieci

Gdy dodawany jest element odnoszący się do adresu URL punktu końcowego REST usługi lub pliku, element odnosi się do usługi lub pliku w sieci; dane z usługi lub pliku nie są kopiowane do usługi ArcGIS Online.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać element odnoszący się do podanego adresu URL:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Nowy element, po czym kliknij opcję Adres URL.
 3. W polu tekstowym Adres URL wpisz lub wklej adres URL warstwy.

  W celu znalezienia adresu URL usługi REST serwera ArcGIS Server otwórz stronę katalogu usług (https://myserver.com/arcgis/rest/services) i wyszukaj usługę, którą chcesz udostępnić. Następnie możesz skopiować adres URL z paska adresu przeglądarki. Do adresu URL nie należy dodawać żadnych parametrów, takich jak token.

  Aby uzyskać więcej informacji i przykładów adresów URL usługi ArcGIS Server, zapoznaj się z tematem Komponenty adresów URL ArcGIS.

  Na przykład adres URL usługi mapowej ma format https://myserver.com/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer.

 4. Sprawdź, czy typ elementu jest właściwy. Jeśli typ jest inny niż wybrany, wybierz właściwy typ elementu:
 5. Jeśli dodasz zabezpieczoną usługę, która jest dostępna dla użytkowników zewnętrznych, określ, czy poświadczenia mają być przechowywane razem z elementem usługi. Jeśli poświadczenia nie są przechowywane razem z elementem, każdy, kto podejmie próbę uzyskania dostępu do tego elementu, będzie proszony o podanie poświadczeń za każdym razem, gdy uzyska dostęp do elementu usługi. Jeśli dane logowania są przechowywane razem z elementem, użytkownik nie będzie proszony o ich podanie.
 6. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Dodaj parametr niestandardowy.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

  Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Jeśli dodasz zabezpieczoną usługę, która jest dostępna dla użytkowników zewnętrznych, podaj nazwę użytkownika i hasło powiązane z kontem, z poziomu którego można uzyskać dostęp do usługi.

  Zależnie od sposobu zarządzania systemami tożsamości, w nazwach użytkowników może być rozróżniana wielkość liter. Jeżeli poświadczenia są przechowywane i planowane jest udostępnienie usługi w aplikacji publicznej, można włączyć limity szybkości, aby ograniczyć wykorzystanie usługi.

  Notatka:

  Jeśli pola nazwy użytkownika lub hasła są niewidoczne, nie widać opcji przechowywania lub nieprzechowywania poświadczeń lub jeśli wystąpi komunikat o błędzie podczas próby dodania zabezpieczonej usługi, prawdopodobnie wystąpił problem związany z konfiguracją HTTPS. Witryna ArcGIS Server udostępniająca usługę, dla której chcesz przechowywać poświadczenia, musi obsługiwać protokół HTTPS i mieć ważny certyfikat podpisany przez znaną jednostkę certyfikującą. W celu uzyskania dalszej pomocy w rozwiązaniu problemów skontaktuj się z zespołem obsługi technicznej firmy Esri.

 9. Jeśli została dodana warstwa WMS, wybierz warstwy, które mają być widoczne.
 10. W przypadku dodawania warstwy WFS lub WMTS należy wybrać warstwę, która będzie wyświetlana podczas dodawania elementu do mapy. Aby dodać wiele warstw z usługi WFS lub WMTS, konieczne jest utworzenie indywidualnych elementów dla każdej warstwy.

  Jeśli usługa WMTS obsługuje wiele odwzorowań, musisz wybrać konkretne odwzorowanie. Domyślnie wybierane jest pierwsze dostępne odwzorowanie.

 11. Kliknij przycisk Dalej.
 12. Jeśli tworzysz hostowaną warstwę obiektową z pliku GeoJSON, wykonaj poniższe instrukcje, aby zdefiniować hostowaną warstwę obiektową:
  1. Sprawdź uwzględnione pola i w razie potrzeby dokonaj zmian.

   Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie. Możesz usunąć pola, zmienić nazwę wyświetlaną pola lub zmienić typ pola.

  2. Kliknij przycisk Dalej.
 13. Wpisz tytuł.
 14. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 15. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 16. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 17. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 18. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu elementu z internetu przy użyciu adresu URL element ten zostaje wyświetlony w zasobach użytkownika.

Skonfiguruj szczegóły elementu i udostępnij element, jeśli masz uprawnienia do udostępniania.

Tematy pokrewne