Zmiana stylu (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Mapy są wygodnym narzędziem, ponieważ pozwalają na wizualizowanie danych w zróżnicowany sposób. Na przykład dane o ludności w krajach można przedstawić jako sekwencję kolorów (od jasnych do ciemnych) lub jako proporcjonalne okręgi (od małych do dużych). Ta elastyczność pozwala na przedstawienie różnych narracji oraz wykrywanie różnych, ukrytych wzorców zależnie od sposobu prezentowania danych. Choć tworzenie mapy jest bardzo elastyczne, wymaga jednak podejmowania decyzji w sytuacjach, kiedy jedna, najbardziej właściwa odpowiedź nie istnieje.

Przeglądarka map Map Viewer Classic pozwala przeglądać różne opcje stylizacji z zastosowaniem ustawień domyślnych inteligentnego tworzenia map. Gdy używa się opcji Zmień styl, charakter danych określa podpowiadane domyślnie sugestie dotyczące stylu. Po podjęciu decyzji co do sposobu prezentowania warstwy — na przykład z użyciem okręgów lub kolorów w celu przedstawienia liczby ludności — można wprowadzać zmiany jej wyglądu, które zostaną natychmiast wyświetlone na mapie. Przeglądarka map Map Viewer Classic zapewnia możliwość sterowania skalą barw, grubością linii, przezroczystością i symbolami w przypadku elementów graficznych.

Notatka:

Funkcja tworzenia inteligentnych map w obszarze zmiany stylu jest dostępna dla wielu różnych typów warstw.Aby zmienić styl warstwy kafli wektorowych, zapoznaj się z informacjami podanymi w temacie Aktualizuj styl warstwy kafli wektorowych.

Aby dowiedzieć się więcej o inteligentnym tworzeniu map, zapoznaj się z sekcją Filmy na temat tworzenia map.

Zmiana stylu - procedura organizacji prac

Opcje stylu dostępne dla warstwy zależą od typu danych przedstawianego na mapie. Inne opcje wyboru są dostępne wtedy, gdy warstwa składa się z obiektów liniowych, punktowych czy powierzchniowych. Na przykład, opcje stylu mapy skupień zostaną wyświetlone dla warstwy składającej się z obiektów punktowych, a nie dla warstw składających się z obiektów liniowych czy powierzchniowych. Na oferowane opcje ma również wpływ typ danych powiązanych z obiektami. Na przykład obiekt punktowy może zawierać tylko informacje o lokalizacji (np. współrzędne geograficzne), ale może również zawierać informacje jakościowe (np. gatunki drzew) lub numeryczne (np. temperatura powietrza). Opcje stylów różnią się również w zależności od tego, czy ma być wyświetlany jeden atrybut czy dwa, jak np. przychód lub populacja. Niektórych opcji stylu nie można używać z niektórymi typami danych. Przeglądarka map Map Viewer Classic prezentuje najlepsze opcje wyboru stylu na podstawie analizy tych i innych cech charakterystycznych danych.

Notatka:

Zamiast nadawania stylu warstwie obiektowej z użyciem jawnych atrybutów we własnej warstwie, można utworzyć niestandardowe wyrażenie oparte na atrybutach napisane w języku ArcGIS Arcade, które będzie używane do nadawania stylu. Ta opcja jest dostępna dla większości stylów. Wyrażenie w języku Arcade można na przykład utworzyć w celu wyznaczenia wartości sprzedaży rocznej dla poszczególnych regionów sprzedaży przez zsumowanie pól wartości sprzedaży miesięcznej. Wartości sprzedaży rocznej można następnie zaprezentować na mapie przy użyciu symboli o różnych wielkościach. Ponadto można utworzyć nowe wyrażenie w języku Arcade lub edytować wyrażenie w języku Arcade bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic. Wyrażenia w języku Arcade mogą również być używane przy ustawianiu przezroczystości dla obiektów lub kąta obrotu symboli, a także podczas konfigurowania okien podręcznych i etykiet.

Więcej informacji o korzystaniu z języka Arcade podczas ustawiania stylu warstw w przeglądarce map Map Viewer Classic znajdziesz na mapie narracyjnej Jak inteligentnie używać map: Arcade.

Notatka:

Interfejs ArcGIS API for JavaScript w wersji 3.44 lub nowszej nie otrzyma najnowszych funkcji języka ArcGIS Arcade. Wyrażenia Arcade napisane przy użyciu aplikacji z interfejsem JavaScript API w wersji 3.44 lub nowszej będą obsługiwały tylko funkcje języka Arcade wprowadzone w wersji Arcade 1.21 lub wcześniejszej. Więcej informacji o obsłudze języka Arcade w produktach ArcGIS znajduje się w zestawieniu wersji języka Arcade.

W przypadku dodania warstwy bez dołączonych żadnych stylów (np. po zaimportowaniu pliku CSV, pliku shape lub dodaniu hostowanej warstwy obiektowej z poziomu strony szczegółów natychmiast po publikacji) w przeglądarce map Map Viewer Classic jest otwierany panel Zmień styl zawierający sugerowane, domyślne opcje stylu dla warstwy. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować sugestie, lub kliknij przycisk Anuluj, jeśli nie chcesz stosować dostosowań wyglądu. Jeśli zostanie dodana warstwa już zawierająca styl, zostanie on zastosowany w przeglądarce map Map Viewer Classic. Należy otworzyć panel Zmień styl, aby wyświetlić sugestie, a następnie wprowadzić żądane dostosowania wyglądu warstwy.

Styl warstwy można zmienić w dowolnym momencie przy użyciu panelu Zmień styl dostępnego w obsługiwanych warstwach. Jeśli zmieniony styl nie odpowiada Tobie, po zastosowaniu zmian możesz powrócić do domyślnego stylu warstwy.

Aby zmienić styl warstwy obiektowej przy użyciu funkcji tworzenia inteligentnych map, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się, a jeśli chcesz zapisać zmiany, sprawdź, czy masz uprawnieniami do tworzenia zasobów.
 2. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 3. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 4. Przejdź do warstwy obiektowej, która zawiera styl do zmiany, wskaż ją i kliknij opcję Zmień styl Zmień styl.
 5. W kontekście listy Wybierz atrybut do wyświetlenia wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby nadać styl atrybutowi w warstwie, wybierz atrybut.
  • Aby użyć niestandardowego wyrażenia w języku Arcade, które zostało wcześniej utworzone dla warstwy, wybierz je w dolnej części menu rozwijanego. Aby edytować wyrażenie lub jego nazwę, kliknij przycisk Edytuj wyrażenie i zmodyfikuj je w oknie edytora.
  • Aby utworzyć wyrażenie w języku Arcade, wybierz z menu rozwijanego opcję Nowe wyrażenie i utwórz wyrażenie w oknie edytora, nadając mu również nazwę. Jeśli wyrażenia zostały już wcześniej utworzone dla warstwy (do wykorzystania w oknach podręcznych lub etykietach), można ich użyć do budowania wyrażenia, wybierając je z karty Istniejące w oknie edytora.

  Wyrażenia w języku Arcade są obsługiwane dla wszystkich stylów oprócz następujących: Mapa skupień, Kategoria dominująca, Dominująca kategoria i rozmiar oraz Wiek.

  Wskazówka:

  Jeśli potrzebujesz pomocy do którejkolwiek z funkcji języka Arcade, kliknij przycisk Informacje znajdujący się obok niej, aby wyświetlić informacje referencyjne na jej temat.

 6. Aby zastosować kilka stylów, kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi atrybut do przedstawienia.
 7. Wybierz styl odpowiedni dla informacji, które chcesz przedstawić.

  Pomoc w dobraniu stylu można znaleźć w tabeli wskazówek dotyczących zmiany stylu.

  Notatka:

  Wyświetlane są wyłączenie opcje, które można zastosować do konkretnego rodzaju danych. Na przykład, jeśli użytkownik zna tylko lokalizację obiektu, można użyć symbolu pojedynczego lub mapy skupień (bez stosowania rozmiaru lub koloru). Jeśli jednak w lokalizacjach dostępne są dane jakościowe lub numeryczne, inteligentne przedstawianie na mapie zawiera wiele innych możliwości wyboru stylu.

 8. Znacznik wyboru Znacznik wyboru wskazuje bieżące dostosowania wyglądu w danej warstwie. Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać inny styl.
 9. Kliknij przycisk Opcje, aby dostosować wygląd warstwy.
  Wskazówka:

  W przypadku opcji Kolor i rozmiar, Typy i rozmiar, Dominująca kategoria i rozmiar, Relacja i rozmiar, Typy i rozmiar (wiek) oraz Kolor i rozmiar (wiek) opcje stylu są nadawane każdemu atrybutowi. Na przykład, po wybraniu stylu Typ i rozmiar można wybrać opcje dla stylu Typy (Symbole unikalne) i dla stylu Liczności i ilości (Rozmiar).

 10. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania swojego stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Zmiana stylu bez zapisywania dokonanych zmian.
  Wskazówka:

  Aby powrócić do domyślnego stylu warstwy po kliknięciu przycisku Gotowe, ponownie otwórz panel Zmiana stylu i kliknij opcję Skonfiguruj styl domyślny w obszarze Wybierz styl wyświetlania.

 11. Jeśli masz uprawnienie do tworzenia zasobów lub możliwość aktualizowania zasobów udostępnionych Tobie za pomocą grupy udostępnionych aktualizacji i chcesz, aby styl był stosowany do elementu zawsze, gdy wystąpi on na mapie, przejdź do warstwy, którą chcesz zapisać, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji i kliknij polecenie Zapisz warstwę.
 12. Kliknij przycisk Zapisz znajdujący się u góry okna przeglądarki map Map Viewer Classic, aby zapisać zmiany stylu na mapie.

Wskazówki dotyczące zmiany stylu

Podczas nadawania stylu warstwie przy użyciu funkcji inteligentnego tworzenia map dostępne opcje stylu są zależne od typów obiektów umieszczonych na mapie (punkt, linia lub poligon), jak również od typów atrybutów danych (liczby, kategorie, daty itp.) oraz liczby wybranych atrybutów. Każdy styl ułatwia przedstawienie trochę innej narracji i uzyskanie odpowiedzi na inne pytania z użyciem dostępnych danych.

Poniższa tabela zawiera krótki przegląd opcji nadawania stylu funkcji tworzenia inteligentnych map dostępnych dla różnych typów danych oraz niektóre kluczowe pytania, na które można odpowiedzieć, stosując poszczególne style:

Dane do umieszczenia na mapiePytania, na które trzeba znaleźć odpowiedziStyle do zastosowania

Tylko lokalizacja

Przykłady: lokalizacje restauracji, rozmieszczenie kawiarni

 • Gdzie są moje obiekty?
 • Jak są rozmieszczone geograficznie?

1 atrybut liczbowy

Przykłady: powierzchnia uprawna w użyciu, największe obszary zurbanizowane

 • Jak mają się jedne obiekty do innych pod względem wartości liczbowych?
 • Gdzie występują największe i najmniejsze wartości?
 • W przypadku których obiektów wartości są większe lub mniejsze od określonej wartości atrybutu?

2 atrybuty liczbowe

Przykłady: liczba i wskaźnik gospodarstw domowych z samotnym rodzicem, globalna zmiana zaludnienia, palenie papierosów i nadmierne spożycie alkoholu

 • Gdzie występują największe i najmniejsze wartości?
 • W jaki sposób są powiązane atrybuty liczbowe?
 • Jaki jest związek między łączną sumą a wskaźnikiem lub współczynnikiem?
 • Czy są jakieś elementy odstające?
 • Które obiekty mają wysokie lub niskie wartości dla obu atrybutów?
 • Które obiekty mają niskie wartości dla jednego atrybutu i wysokie wartości dla drugiego atrybutu?
 • Gdzie wzorzec relacji jest najsilniejszy lub najsłabszy dla każdego atrybutu?

3 atrybuty liczbowe

Przykład: otyłość, cukrzyca i brak aktywności fizycznej

 • W jaki sposób są powiązane atrybuty liczbowe?
 • Które obiekty mają wysokie lub niskie wartości dla obu atrybutów?
 • Które obiekty mają niskie wartości dla jednego atrybutu i wysokie wartości dla drugiego atrybutu?
 • Gdzie wzorzec relacji jest najsilniejszy lub najsłabszy dla każdego atrybutu?

Od 2 do 10 powiązanych atrybutów liczbowych o tej samej jednostce miary

Przykłady: najwyższy roczny dochód osobisty na mieszkańca, dominujące zbiory upraw według powiatów USA oraz powiaty o najwyższych i najniższych łącznych zbiorach

 • Który atrybut ma największą wartość w porównaniu do innych, powiązanych atrybutów dla każdego obiektu? Który ma najmniejszą wartość?
 • O ile większa jest największa wartość atrybutu w porównaniu z innymi powiązanymi atrybutami?
 • Jaka jest suma atrybutów dla każdego obiektu i jak wypadają one względem innych obiektów?

*tylko w przypadku hostowanych warstw obiektowych lub zbiorów obiektów

1 atrybut kategorii/typu

Przykład: linie kolei miejskiej

 • Jak moje dane są rozmieszczone lub podsumowane według kategorii?

1 atrybut kategorii/typu i 1 atrybut liczbowy

Przykład: średnia roczna dziennego ruchu drogowego na drogach Florydy według rejonów

 • Gdzie występują największe i najmniejsze wartości?
 • Jak moje dane są rozmieszczone według kategorii?

1 atrybut daty/czasu

Przykłady: inspekcje ulic według daty, sprzedaż mebli według daty, sprzedaż starych i nowych domów, wiek skargi dotyczącej naruszenia przepisów do daty uzyskania zgodności

 • Gdzie są starsze obiekty, a gdzie nowsze?
 • W przypadku których obiektów daty przypadają przed lub po dacie kluczowej?
 • Które obiekty mają wyższy wiek (odstęp czasu między dwiema datami), a które mają niższy wiek?

*tylko w przypadku hostowanych warstw obiektowych lub zbiorów obiektów

2 atrybuty daty/czasu

Przykład: relacja między wiekiem naruszenia przepisów (czas od skargi do uzyskania zgodności) a ostatnimi wystąpieniami naruszenia

 • Gdzie są starsze obiekty, a gdzie nowsze?
 • W przypadku których obiektów daty przypadają przed lub po dacie kluczowej?
 • Które obiekty mają wyższy wiek (odstęp czasu między dwiema datami), a które mają niższy wiek?
 • Jaka jest zależność między wiekiem obiektów, a uznaniem ich za stare lub nowe?

*tylko w przypadku hostowanych warstw obiektowych lub zbiorów obiektów

1 atrybut daty/czasu i 1 atrybut liczbowy

Przykład: czas od zaginięcia migrantów i miejsca, w których znaleziono ciała migrantów

 • Które obiekty mają wyższy wiek (odstęp czasu między dwiema datami), a które mają niższy wiek?
 • Jaka jest zależność pomiędzy wiekiem obiektu, a wartością atrybutu liczbowego?

*tylko w przypadku hostowanych warstw obiektowych lub zbiorów obiektów

1 atrybut daty/czasu i 1 atrybut kategorii/typu

Przykład: płatności kartą kredytową według typu karty i czas od płatności

 • Jak moje dane są rozmieszczone według kategorii?
 • Które obiekty mają wyższy wiek (odstęp czasu między dwiema datami), a które mają niższy wiek?
 • Jaka jest zależność między wiekiem obiektu, a jego kategorią?

*tylko w przypadku hostowanych warstw obiektowych lub zbiorów obiektów