Warstwy

W usłudze ArcGIS Online użytkownicy pracują z danymi geograficznymi za pośrednictwem warstw. Warstwy, nazywane także warstwami internetowymi, to logiczne zbiory danych geograficznych używanych do tworzenia map i scen. Stanowią one także podstawę do analiz geograficznych. Na przykład warstwa budynków może reprezentować zbiór budynków kampusu i zawierać atrybuty opisujące właściwości poszczególnych budynków, takie jak nazwa budynku, jego rodzaj, wielkość budynku i inne potencjalne atrybuty. Dodatkowe przykłady warstw obejmują epicentra trzęsień ziemi, historyczne wzorce ruchu, rzeźbę terenu, budynki 3D i działki.

Źródła danych

Podstawowe typy danych, które można wyświetlać na mapie, to obiekty i zobrazowania. Różne rodzaje warstw mają różne możliwości. Na przykład, publikowanie danych w pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (.csv) tworzy warstwę obiektową. Używając warstw obiektowych, można wyszukiwać i edytować obiekty w aplikacjach klienckich i zarządzać dostępem do danych.

Dane używane w warstwach pochodzą z różnych źródeł. Niektóre źródła danych są natywne dla systemu ArcGIS, na przykład usługi hostowane ArcGIS Online i usługi serwera ArcGIS Server, a inne to plikowe źródła danych (na przykład pliki .csv i .xls) oraz źródła danych o otwartych standardach (na przykład KML i Open Geospatial Consortium (OGC)).

Niektóre warstwy internetowe, takie jak warstwy obiektowe i warstwy zobrazowań, zapewniają dostęp do danych bazowych. Inne warstwy, takie jak warstwy kafli i warstwy scen, są wizualizacjami danych zoptymalizowanymi pod kątem konkretnego zastosowania. Użytkownik może hostować dane w usłudze ArcGIS Online lub odwoływać się do warstw znajdujących się na serwerze GIS.

Użytkownik, który ma uprawnienia do opublikowania, może opublikować dane w usłudze ArcGIS Online. Efekty są następujące:

 • Możliwość hostowania lub przechowywania danych w usłudze ArcGIS Online.
 • Utworzenie elementu hostowanej warstwy internetowej w instytucji ArcGIS Online. Warstwa internetowa zapewnia dostęp do danych.
Usługa ArcGIS Online może hostować warstwy obiektowe, warstwy kafli, warstwy scen i warstwy WFS. Usunięcie hostowanej warstwy powoduje usunięcie danych przechowywanych w usłudze ArcGIS Online.

Można również używać warstw, które odwołują się do danych dostępnych na serwerze GIS. Warstwy te są nazywane warstwami internetowymi lub usługami internetowymi ArcGIS Server. Jeśli na przykład użytkownik mający uprawnienia do tworzenia zasobów dodaje usługę mapową ArcGIS Server jako element, w usłudze ArcGIS Online tworzony jest element warstwy, który zawiera odwołanie do usługi mapowej. Dane będą nadal znajdowały się w lokalizacji źródła danych usługi mapowej i nie zostaną skopiowane do usługi ArcGIS Online. Usunięcie elementu warstwy nie spowoduje usunięcia usługi mapowej ani jej danych źródłowych.

Typy warstw internetowych

Warstwy reprezentują obiekty geograficzne, takie jak punkty, linie, poligony, zobrazowania, wysokość powierzchni, siatki oparte na komórkach i niemal dowolne źródła danych, które mają lokalizacje (na przykład wskaźniki pogodowe, natężenie ruchu, kamery ochrony i twity). Typ warstwy określa sposób interakcji z danymi warstwy. Na przykład w przypadku warstwy obiektowej można wyświetlać dane i wysyłać zapytania, aby zobaczyć atrybuty obiektów. Może być także możliwe edytowanie danych reprezentowanych przez warstwę obiektową. W przypadku warstw kafli można tylko oglądać kafelkowe rastry obiektów.

W portalu ArcGIS warstwy internetowe są klasyfikowane na podstawie rodzaju danych, które zawierają — na przykład dane wysokościowe, obiekty lub zobrazowania. To pomaga połączyć treści wyświetlane na mapie. Również ikony pomagają pokazać typ danych w warstwie. Źródło warstw internetowych jest opisane na stronie elementów.

Poniżej znajdują się typy warstw internetowych, które można publikować, dodawać lub tworzyć w usłudze ArcGIS Online jako elementy:

 • Warstwa rastrowa mapy Obraz mapy — zbiór kartograficzny oparty na danych wektorowych. Dane wektorowe obejmują punkty, linie i poligony. Warstwy rastrowe mapy to dynamicznie renderowane kafle rastrów.
 • Warstwa zobrazowania Zobrazowanie — zbiór kartograficzny oparty na danych rastrowych. Dane rastrowe to siatka komórek używanych powszechnie do przechowywania zobrazowania i innych informacji przechwytywanych przez zdalne urządzenia wykrywające. Warstwy zobrazowań są wyświetlane dynamicznie.
 • Warstwa zobrazowania kafelkowego Warstwa zobrazowania kafelkowego – zbiór kartografii mapy opartej na wstępnie renderowanych, zapisanych w pamięci podręcznej kaflach rastrów.
 • Warstwa kafli — zestaw dostępnych przez Internet kafli znajdujących się na serwerze. Warstwy kafli zawierają wstępnie renderowane kafle rastrowe Kafle lub kafle wektorowe Kafle wektorowe.
 • Warstwa kafli 3D Warstwa kafli 3D – zestaw wstępnie wyrenderowanych trójwymiarowych danych zgodny ze specyfikacją kafli 3D OGC. System ArcGIS obsługuje warstwy kafli zintegrowanej warstwy siatki i warstwy obiektów 3D.
 • Warstwa wysokościowa Warstwa wysokościowa — zbiór wstępnie renderowanych, zapisanych w pamięci podręcznej kafli rastrów w formacie LERC (Limited Error Raster Compression). LERC to format kompresji dla danych jednopasmowych lub danych wysokościowych. Warstwy wysokościowe nadają się do pokazywania terenu w scenach w skali globalnej i krajobrazowej.
 • Warstwa obiektowa Warstwa obiektowa — warstwa obiektowa jest zgrupowaniem podobnych do siebie obiektów geograficznych, na przykład budynków, działek, miast, dróg i epicentrów trzęsień ziemi. Obiektami mogą być punkty, linie lub poligony (obszary). Warstwy obiektowe są najodpowiedniejsze do wizualizacji danych znajdujących się powyżej mapy bazowej. Istnieje możliwość skonfigurowania właściwości warstw obiektów, takich jak styl, przezroczystość, zakres widoczności, interwał odświeżania i etykiety, które sterują wyglądem warstwy na mapie. Przy użyciu warstwy obiektowej można wyświetlać, edytować, analizować i uruchamiać zapytania względem obiektów i ich atrybutów. Zawartość niektórych warstw obiektowych można pobrać na lokalny dysk komputera. Warstwy ścieżek to typ warstwy obiektowej. Obiekty strumieniowe Obiekty strumieniowe mogą być źródłem dla warstw obiektowych. Zbiory obiektów są innym typem warstwy obiektowej.
 • Warstwa sceny Warstwa sceny — zbiór obiektów 3D i wartości Z (wartości wysokości). Dostępne są następujące typy warstw sceny: punktowa Punktowa, obiektów 3D Obiektów 3D, zintegrowanej siatki Zintegrowanej siatki, chmury punktów Chmury punktów i budynków Budynków.
 • Tabela Tabela — zbiór wierszy i kolumn, w którym każdy wiersz (rekord) reprezentuje pojedynczy obiekt lub wystąpienie, na przykład klienta lub wypłatę z rachunku bankowego, a każda kolumna (pole) opisuje określony atrybut obiektu, taki jak nazwa lub data. Tabele mogą zawierać informacje o lokalizacji, takie jak adres, ale nie jest to wymagane. Na przykład tabela może zawierać prostą listę nazwisk i wynagrodzeń. Tabele nie są wyświetlane na mapie, nawet jeśli zawierają informacje o lokalizacji.
 • Warstwa trasy Warstwa trasy – można zapisać wskazówki wygenerowane w przeglądarce Map Viewer, aby utworzyć element warstwy trasy. Możesz udostępnić warstwę trasy, aby zapewnić innym użytkownikom te wskazówki.
  Wskazówka:

  Aby znaleźć te typy warstw w zasobach, użyj filtru warstw obiektowych.

 • Warstwa grupowa Warstwa grupowa – elementy warstwy grupowej umożliwiają zachowanie warstw grupowych utworzonych w przeglądarce Map Viewer jako oddzielnych elementów. Jest to sposób na organizowanie i dostęp do warstw, które są często używane razem. Umożliwia także konfigurowanie i zapisywanie właściwości - takich jak style lub okna podręczne – dla warstw w warstwie grupowej. Po dodaniu warstwy grupowej do przeglądarki Map Viewer, wszystkie warstwy są dodawane jednocześnie i zachowują skonfigurowane dla nich właściwości. Do warstwy grupowej można dodawać metadane opisujące wszystkie jej zasoby, a także udostępniać warstwę grupową.
  Wskazówka:

  Jeśli wszystkie zasoby warstwy grupowej są Twoją własnością lub jesteś administratorem instytucji, możesz udostępnić wszystkie warstwy tym samym użytkownikom, którym udostępniana jest warstwa grupowa. W przeciwnym razie niektóre warstwy mogą być niedostępne dla osób, którym udostępniasz warstwę grupową.

 • Warstwa multimediów Warstwa multimediów – po dodaniu obrazu .jpg lub .png do przeglądarki Map Viewer w celu utworzenia warstwy multimediów na mapie można zapisać warstwę jako jej własny element. Powoduje to zachowanie odniesień geograficznych zdefiniowanych dla obrazu, dzięki czemu można ich użyć ponownie na innych mapach.

Warstwy to nie tylko dane. Warstwa reprezentuje zarówno dane, jak i zastosowaną do nich wizualizację. Wizualizacja może obejmować symbole i kolory używane do wyświetlania danych, a także konfiguracje okien podręcznych, przezroczystość, filtry i inne właściwości warstwy.

Kopie warstw

W celu zwizualizowania lub przedstawienia danych warstwy na różne sposoby można utworzyć kopię lub duplikować warstwę na mapie. W przypadku większości typów warstw dane nie są kopiowane. Kopię warstwy należy raczej uważać za kopię ustawień wizualizacji, które można modyfikować w celu zaprezentowania danych w wymagany sposób.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia zasobów, może zapisać kopię warstwy jako element, który odwołuje się do warstwy źródłowej. Więcej informacji na ten temat zawierają następujące strony pomocy:

Jak używane są warstwy

Do danych źródłowych może odwoływać się wiele warstw, co pozwala publikującym tworzyć różne wizualizacje i różne typy warstw z tych samych danych. Ta sama warstwa może być używana przez wiele map internetowych i scen internetowych bez konieczności wielokrotnego jej konfigurowania.

Dane źródłowe są publikowane jako warstwy, które można analizować w celu generowania dodatkowych warstw. Warstwy są używane do tworzenia map i scen, które można następnie wykorzystać do tworzenia aplikacji.

Uzyskiwanie danych źródłowych

Uzyskaj dane źródłowe.

Publikowanie warstw

Opublikuj dane jako warstwy.

Tworzenie map i scen

Utwórz mapy i sceny, które zawierają te warstwy.

Analizowanie danych

Analizuj warstwy operacyjne map w celu wykrywania zależności przestrzennych oraz generowania dodatkowych warstw.

Tworzenie aplikacji

Utwórz aplikacje zawierające mapy i sceny.

Warstwy to elementy składowe map internetowych i scen internetowych. Każda mapa i scena zawiera warstwę mapy bazowej i może także zawierać inne warstwy wyświetlane na tle tej mapy bazowej. Warstwy mapy bazowej są zwykle używane do celów wyświetlania lub tylko jako kontekst i są zazwyczaj warstwami kafli, warstwami rastrów mapy lub warstwami zobrazowania. Warstwy wyświetlane na mapie bazowej mogą być warstwami obiektowymi lub zobrazowań i są nazywane warstwami operacyjnymi. Warstwy operacyjne to warstwy, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję. Interakcje obejmują wyświetlanie informacji o atrybutach, edycję obiektów i wykonywanie analizy. O ile wizualizacja warstw na mapie lub scenie jest konfigurowana w warstwie, to takie właściwości jak zasięg, widoczność i kolejność warstw są konfigurowane na mapie, co pozwala kontrolować sposób wyświetlania zbioru warstw na mapie lub scenie.

W usłudze ArcGIS Online mapami, scenami i warstwami można zarządzać jako elementami. Te elementy są wyświetlane na stronie zasobów i można je udostępniać oraz przeszukiwać w usłudze ArcGIS Online. Chociaż wiele warstw jest dostępnych jako elementy w usłudze ArcGIS Online, w niektórych przypadkach warstwy nie są dostępne jako elementy; warstwa jest dostępna tylko na tej mapie internetowej, która ją zawiera. Na przykład można dodać do mapy warstwę GeoRSS z internetu, ale nie można dodać warstwy GeoRSS jako elementu. Podobnie, można dodać plik .csv bezpośrednio do mapy. W tym przypadku warstwa obiektowa utworzona przez dodanie pliku .csv jest dostępna tylko na mapie, a nie jako osobny element.