GeoJSON

GeoJSON to format otwartego standardu wymiany danych geoprzestrzennych, który reprezentuje proste obiekty geograficzne oraz ich atrybuty o charakterze nieprzestrzennym. Format GeoJSON jest oparty na notacji JSON (JavaScript Object Notation) i służy do kodowania licznych struktur danych geograficznych. Używa on układu odniesienia współrzędnych geograficznych (World Geodetic System 1984) i jednostek stopni dziesiętnych.

Poniższa lista zawiera podsumowanie informacji o sposobach użycia plików w usłudze ArcGIS Online i udostępnia łącza do instrukcji:

Obsługiwane typy obiektów

Format GeoJSON obsługuje następujące typy obiektów:

 • Punkt (włącznie z adresami i lokalizacjami)
 • Ciąg liniowy (włącznie z ulicami, autostradami i granicami)
 • Poligon (włącznie z krajami, prowincjami i połaciami ziemi)
 • Wieloczęściowe zbiory obiektów punktowych, ciągów liniowych lub obiektów poligonowych

Obiekty GeoJSON nie są używane wyłącznie do reprezentowania elementów świata rzeczywistego. Na przykład aplikacje mobilne do wyznaczania trasy i nawigacji mogą opisywać zasięg usługi za pomocą formatu GeoJSON.

Obsługiwane typy geometrii

Format GeoJSON obsługuje następujące typy geometrii:

 • Point (Punkt)
 • LineString (Ciąg liniowy)
 • Poligon
 • MultiPoint (Wielopunkt)
 • MultiLineString (Ciąg wieloliniowy)
 • MultiPolygon (Wielopoligon)

Obiekty geometryczne z dodatkowymi właściwościami są obiektami Feature. Elementy FeatureCollection zawierają zestawy obiektów.

Przykład formatu GeoJSON

Poniżej znajduje się przykład poprawnego pliku GeoJSON:

{ "type": "FeatureCollection",
  "features": [
   { "type": "Feature",
    "geometry": {
     "type": "Point",
     "coordinates": [102.0, 0.5]
     },
     "properties": {
      "prop0": "value0"
     }
    },
   { "type": "Feature",
    "geometry": {
     "type": "LineString",
     "coordinates": [
      [102.0, 0.0], [103.0, 1.0], [104.0, 0.0], [105.0, 1.0]
      ]
     },
    "properties": {
     "prop0": "value0",
     "prop1": 0.0
     }
    },
   { "type": "Feature",
     "geometry": {
      "type": "Polygon",
      "coordinates": [
       [ [100.0, 0.0], [101.0, 0.0], [101.0, 1.0],
        [100.0, 1.0], [100.0, 0.0] ]
       ]
     },
     "properties": {
      "prop0": "value0",
      "prop1": {"this": "that"}
      }
     }
    ]
   }

Sprawdzenie poprawności pliku

Gdy plik GeoJSON jest dodawany do usługi ArcGIS Online jako element lub jako warstwa na mapie, usługa ArcGIS Online sprawdza poprawność pliku i wyświetla komunikat o błędzie, jeśli plik jest niepoprawny. Aby plik GeoJSON został uznany za poprawny w usłudze ArcGIS Online, musi rozpoczynać się od obowiązkowego parametru type ustawionego na FeatureCollection, jak poniżej:

"type": "FeatureCollection"

Odniesienia

Więcej informacji o formatowaniu i sprawdzaniu poprawności formatu GeoJSON zawierają następujące miejsca: