Edycja definicji widoku hostowanej warstwy obiektowej

Aby decydować o tym, które dane widzą użytkownicy, właściciel widoku hostowanej warstwy obiektowej lub administrator może zdefiniować, które pola lub obiekty są dostępne w widoku. Możesz też ograniczyć widok hostowanych warstw obiektowych do określonego obszaru przez zdefiniowanie zasięgu przestrzennego. Te definicje są zapisywane z widokiem hostowanej warstwy obiektowej i zapewniają większą kontrolę nad tym, jakie zasoby widzą użytkownicy.

Na przykład można utworzyć wiele widoków hostowanej warstwy obiektowej zawierających informacje o klientach i ustawić różne definicje dla każdego widoku w zależności od użytkowników docelowych. W przypadku widoku udostępnionego grupie wykonującej analizę przestrzenną można ukryć pola zawierające nazwiska klientów, ponieważ analitycy nie muszą znać tych informacji. W innym widoku udostępnianym grupie zajmującej się kierowaniem dostaw można zdefiniować wyświetlanie wyłącznie obiektów reprezentujących klientów, do których nie dostarczono jeszcze zakupionych produktów.

Definicję widoku ustawia się podczas tworzenia widoku, ale można ją później zmienić na karcie Ustawienia na stronie szczegółów widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Konfigurując definicję dla widoku hostowanej warstwy obiektowej, należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • Nie można ustawić definicji pola lub obiektu ani obszaru zainteresowania w widoku hostowanej warstwy obiektowej, jeśli istnieje zależna od niej hostowana warstwa kafli.
 • W niektórych polach zdefiniowano pewne konfiguracje. W przypadku ukrycia pola używanego w takiej konfiguracji, która jest związana na przykład z symbolami, etykietami, oknami podręcznymi, relacjami oraz ustawieniami czasu, konfiguracje te nie będą działać w widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 • Podczas eksportowania widoku hostowanej warstwy obiektowej, do którego zastosowano definicje, wyeksportowany plik zawiera tylko te pola lub obiekty, na które zezwala definicja.
 • Nie można zmieniać definicji złączonych widoków hostowanych warstw obiektowych.
 • Modyfikacja definicji widoku zmienia schemat warstwy. Data Zaktualizowano schemat, która jest widoczna na kartach Informacje ogólne oraz Dane strony elementu widoku hostowanej warstwy obiektowej, zostaje zaktualizowana po zmianie schematu.

W poniższej procedurze opisano sposób edytowania definicji dla widoku hostowanej warstwy obiektowej z poziomu strony szczegółów widoku:

 1. Otwórz szczegóły widoku hostowanej warstwy obiektowej.
  • Jeśli jesteś właścicielem widoku, otwórz stronę szczegółów z karty Moje zasoby na stronie zasobów.
  • Jeśli jesteś administratorem, użyj opcji Wyszukaj w celu znalezienia widoku lub otwórz widok z karty Moja instytucja na stronie zasobów.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń w dół do sekcji Warstwa obiektowa (hostowana, widok) i kliknij opcję Aktualizuj widok.
 4. Kliknij nazwy warstw, aby dodać je do widoku hostowanej warstwy obiektowej lub usunąć je z tego widoku.

  Warstwy, które są zawarte w widoku, mają przy swojej nazwie znak zaznaczenia.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby zmienić definicję dla każdej warstwy.
 6. Kliknij pierwszą warstwę, aby przejść do opcji jej definicji. Użyj poniższych opcji, aby określić, które obiekty są uwzględniane w każdej warstwie widoku:
  • Dodaj filtr — zasoby widoku można filtrować, definiując wyrażenia filtrujące dla jednego lub kilku pól warstwy.

   Można na przykład wykluczyć puste (null) wartości pól lub uwzględnić tylko wartości liczbowe większe niż określona przez Ciebie liczba.

   Aby zdefiniować wyrażenie filtrujące, kliknij opcję Dodaj filtr > Dodaj wyrażenie i użyj list rozwijanych do skonstruowania wyrażenia.

   Dla jednej warstwy można dodać wiele wyrażeń filtrujących. W tym celu kliknij opcję Dodaj wyrażenie i zdefiniuj dodatkowe wyrażenie. Powtórz ten etap dla każdego wyrażenia filtrującego, które chcesz dodać.

   Gdy masz już zdefiniowane wszystkie filtry, użyj menu rozwijanego Filtruj wyniki, aby określić, czy obiekt musi spełniać wszystkie warunki zdefiniowane w wyrażeniu filtrującym, aby był uwzględniony w widoku (Dopasuj wszystkie wyrażenia), czy też musi spełniać tylko jedno z wyrażeń filtrujących, aby był uwzględniony w widoku (Dopasuj co najmniej jedno wyrażenie).

  • Obszar zainteresowania — aby ograniczyć obiekty uwzględniane w widoku, należy zdefiniować zasięg przestrzenny dla warstwy. Tylko obiekty znajdujące się w tym zasięgu będą uwzględnione w widoku.

   Kliknij przycisk Poligon lub Prostokąt i narysuj obszar na mapie. Aby zdefiniować ten sam obszar zainteresowania dla wszystkich warstw w widoku, kliknij opcję Zastosuj do wszystkich warstw.

  • Pola — możesz wykluczyć pola z widoku, jeśli użytkownicy widoku nie muszą ich widzieć. Możesz na przykład wykluczyć pola, które zawierają poufne informacje (takie jak imiona i nazwiska osób, informacje zdrowotne lub wiek).

   Aby określić, które pola mają być uwzględnione w widoku, kliknij opcję Wybierz pola i kliknij nazwy pól, aby je usunąć lub dodać do widoku. Aby określić, czy dane pole powinno zostać uwzględnione w widoku czy też z niego wykluczone, kliknij przycisk informacji obok nazwy pola, aby zobaczyć jego opis. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu określania pól, które mają być uwzględnione w widoku.

   Notatka:

   Nie można wykluczyć pól, które są wymagane przez usługę ArcGIS Online. Nie można na przykład wykluczyć pól systemowych, takich jak identyfikator warstwy. Nie można także wykluczyć pól, w przypadku których nie są dozwolone wartości null, jeśli nie zostały dla nich skonfigurowane wartości domyślne. Jeśli wartość domyślna nie jest skonfigurowana, edytujący muszą mieć dostęp do pól, które nie mogą przyjmować wartości null, aby wprowadzać wartości podczas edytowania.

 7. Po zakończeniu edytowania opcji dla warstwy kliknij strzałkę obok opcji Definicje warstw, aby powrócić do listy wszystkich warstw w widoku.
 8. Powtórz etapy 6 i 7 dla każdej dodatkowej definicji warstwy, aby ją zmienić.
 9. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w widoku hostowanej warstwy obiektowej kliknij przycisk Aktualizuj.