Tworzenie widoków hostowanych warstw obiektowych

Jeśli potrzebny jest inny widok danych reprezentowanych przez hostowaną warstwę obiektową — na przykład w celu zastosowania innych ustawień edytora, stylów lub filtrów — utwórz widok danej hostowanej warstwy obiektowej.

Po utworzeniu widoku warstwy obiektowej do obszaru Zasoby zostaje dodany nowy element warstwy. Ta nowa warstwa jest widokiem danych hostowanej warstwy obiektowej, co oznacza, że aktualizacje danych są wyświetlane w hostowanej warstwie obiektowej i wszystkich jej widokach hostowanej warstwy obiektowej. Jednak ze względu na fakt, że widok jest osobną warstwą, można zmienić właściwości i ustawienia tego elementu widoku niezależnie od hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której został on utworzony. Na przykład można zezwolić członkom instytucji na edycję hostowanej warstwy obiektowej, ale udostępnić publicznie jedynie widok warstwy obiektowej możliwy do odczytu.

Tylko właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator instytucji może utworzyć widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie oryginalnej warstwy. Takie ograniczenie nie dotyczy operacji kopiowania warstwy, która może być wykonywana przez użytkowników niebędących właścicielami, a nawet przez użytkowników publicznych.

Wskazówka:

Utworzenie widoku hostowanej warstwy obiektowej zmienia schemat źródłowej hostowanej warstwy obiektowej. Data Zaktualizowano schemat, która jest widoczna na kartach Informacje ogólne oraz Dane strony elementu hostowanej warstwy obiektowej, zostaje zaktualizowana po zmianie schematu.

Tworzenie widoku hostowanej warstwy obiektowej

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie hostowanej warstwy obiektowej lub jednej z warstw podrzędnych wielowarstwowej hostowanej warstwy obiektowej:

 1. Zaloguj się w instytucji.

  Musisz mieć uprawnienia do tworzenia zasobów i musisz być właścicielem hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której ma zostać utworzony widok, lub musisz być administratorem instytucji.

 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby i otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej, która ma być źródłem dla widoku.

  Warstwa musi być hostowaną warstwą obiektową, a nie warstwą obiektową dodaną z Internetu lub zbiorem obiektów.

 3. Kliknij przycisk Utwórz warstwę widoku na karcie Przegląd strony szczegółów warstwy.
 4. Wybierz warstwy, które mają być uwzględnione w widoku hostowanej warstwy obiektowej.

  Domyślnie wszystkie warstwy są uwzględnione (zaznaczone). Aby wykluczyć warstwę (wyłączyć jej zaznaczenie) z widoku, kliknij nazwę tej warstwy. Kliknij ponownie warstwę, aby dodać ją z powrotem do widoku.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby ustawić definicję dla każdej warstwy.
 6. Kliknij pierwszą warstwę, aby przejść do opcji jej definicji. Użyj poniższych opcji, aby określić, które obiekty są uwzględniane w każdej warstwie widoku:
  • Dodaj filtr — zasoby widoku można filtrować, definiując wyrażenia filtrujące dla jednego lub kilku pól warstwy.

   Można na przykład wykluczyć puste (null) wartości pól lub uwzględnić tylko wartości liczbowe większe niż określona przez Ciebie liczba.

   Aby zdefiniować wyrażenie filtrujące, kliknij opcję Dodaj filtr > Dodaj wyrażenie i użyj list rozwijanych do skonstruowania wyrażenia.

   Dla jednej warstwy można dodać wiele wyrażeń filtrujących. W tym celu kliknij opcję Dodaj wyrażenie i zdefiniuj dodatkowe wyrażenie. Powtórz ten etap dla każdego wyrażenia filtrującego, które chcesz dodać.

   Gdy masz już zdefiniowane wszystkie filtry, użyj menu rozwijanego Filtruj wyniki, aby określić, czy obiekt musi spełniać wszystkie warunki zdefiniowane w wyrażeniu filtrującym, aby był uwzględniony w widoku (Dopasuj wszystkie wyrażenia), czy też musi spełniać tylko jedno z wyrażeń filtrujących, aby był uwzględniony w widoku (Dopasuj co najmniej jedno wyrażenie).

  • Obszar zainteresowania — aby ograniczyć obiekty uwzględniane w widoku, należy zdefiniować zasięg przestrzenny dla warstwy. Tylko obiekty znajdujące się w tym zasięgu będą uwzględnione w widoku.

   Kliknij przycisk Poligon lub Prostokąt i narysuj obszar na mapie. Jeśli chcesz zdefiniować ten sam obszar zainteresowania dla wszystkich warstw w widoku, kliknij opcję Zastosuj do wszystkich warstw.

  • Pola — możesz wykluczyć pola z widoku, jeśli użytkownicy widoku nie muszą ich widzieć. Możesz na przykład wykluczyć pola, które zawierają poufne informacje (takie jak imiona i nazwiska osób, informacje zdrowotne lub wiek).

   Aby określić, które pola mają być uwzględnione w widoku, kliknij opcję Wybierz pola i kliknij nazwy pól, aby je usunąć lub dodać do widoku. Aby określić, czy dane pole powinno zostać uwzględnione w widoku czy też z niego wykluczone, kliknij przycisk informacji obok nazwy pola, aby zobaczyć jego opis. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu określania pól, które mają być uwzględnione w widoku.

   Notatka:

   Nie można wykluczyć pól, które są wymagane przez usługę ArcGIS Online. Nie można na przykład wykluczyć pól systemowych, takich jak identyfikator warstwy. Nie można także wykluczyć pól, w przypadku których nie są dozwolone wartości null, jeśli nie zostały dla nich skonfigurowane wartości domyślne. Jeśli wartość domyślna nie jest skonfigurowana, edytujący muszą mieć dostęp do pól, które nie mogą przyjmować wartości null, aby wprowadzać wartości podczas edytowania.

 7. Po zakończeniu definiowania opcji dla warstwy kliknij strzałkę obok opcji Definicje warstw, aby powrócić do listy wszystkich warstw w widoku.
 8. Aby ustawić definicje dla innych warstw w widoku, powtórz dla każdej warstwy etapy 6 i 7.
 9. Po zakończeniu ustawiania opcji definicji dla wszystkich warstw w widoku kliknij przycisk Dalej.
 10. Wpisz unikalny tytuł widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 11. Wybierz folder, w którym zostanie zapisany widok hostowanej warstwy obiektowej.
 12. Wpisz podsumowanie opisujące przeznaczenie i zawartość widoku.
 13. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 14. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 15. Kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć widok.

Po utworzeniu widoku zostanie wyświetlona strona elementu widoku hostowanej warstwy obiektowej. Teraz możesz udostępnić ten widok tym, którzy go potrzebują.

Ustawienia widoku hostowanej warstwy obiektowej

Ustawienia widoków hostowanych warstw obiektowych można podzielić na trzy kategorie, co opisano w poniższych sekcjach.

Ustawienia odziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej, których nie można niezależnie konfigurować w widokach

Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą poniższe ustawienia z hostowanych warstw obiektowych, na podstawie których zostały utworzone. Jeśli dowolne z tych ustawień ulegną zmianie w hostowanej warstwie obiektowej, zmieniają się również we wszystkich jej widokach. Nie można niezależnie zmienić tych ustawień w widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Ustawienia odziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej, które można zmienić w widoku

Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą poniższe ustawienia z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone. Chcąc zmienić konfigurację widoku warstwy obiektowej, można to zrobić bez wpływu na hostowaną warstwę obiektową.

 • Okna podręczne i style skonfigurowane na karcie Wizualizacja
 • Zasięg warstwy
 • Metadane na poziomie elementu
 • Metadane warstwy

  Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą metadane z podstawowej hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli metadane na poziomie warstwy nigdy nie były edytowane w widoku, zmiany wprowadzone w metadanych podstawowej hostowanej warstwy obiektowej będą wyświetlane w tym widoku. Po dokonaniu w widoku edycji metadanych podstawowej hostowanej warstwy obiektowej między widokiem a podstawową hostowaną warstwą obiektową nie będzie synchronizacji w zakresie wprowadzonych zmian.

 • Znaczniki i kategorie
 • Maksymalny wiek pamięci podręcznej
 • Właściwości pola, w tym wyświetlana nazwa, opis, typ wartości pola oraz informacja o tym, czy jest dozwolona edycja tego pola.

  Notatka:

  W przypadku zmiany tych ustawień w polu w widoku hostowanej warstwy obiektowej właściwość pola w tym widoku będzie wskazywać, że nie dziedziczy już ustawienia ze źródłowej hostowanej warstwy obiektowej, ale je zastępuje. Aby później wrócić do ustawień dziedziczonych z hostowanej warstwy obiektowej, kliknij Resetuj do źródłowych.

Ustawienia konfigurowane niezależnie w widokach i hostowanych warstwach obiektowych, na podstawie których zostały utworzone

Widoki hostowanych warstw obiektowych nie dziedziczą poniższych ustawień z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone. Można je ustawić w widoku zupełnie niezależnie.

Wzajemnie zależne ustawienia, które nie są dziedziczone

Widoki hostowanych warstw obiektowych nie dziedziczą poniższych ustawień z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone. Aby włączyć te ustawienia w widoku hostowanych warstw obiektowych, należy najpierw je włączyć w podstawowej hostowanej warstwie obiektowej. Aby wyłączyć te ustawienia w podstawowej hostowanej warstwie obiektowej, należy najpierw je wyłączyć w widokach hostowanych warstw obiektowych.

Widoki hostowanej warstwy obiektowej i dostęp do danych

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator w instytucji musi dokładnie przemyśleć wpływ włączenia edycji i wziąć pod uwagę, kto ma dostęp do warstwy. Jeśli na przykład zostanie włączona edycja warstwy udostępnionej publicznie, wszyscy w internecie — nawet osoby, które nie są zalogowane w instytucji — będą mogli edytować tę warstwę. Ogólną zasadą jest, że im więcej osób ma dostęp do warstwy, tym bardziej ograniczone powinny być uprawnienia do edycji tej warstwy. Dlatego o ile hostowana warstwa obiektowa nie jest tworzona do szybkiego zastosowania jako ogólnie dostępna aplikacja do gromadzenia informacji, nie należy włączać edycji warstwy obiektowej udostępnianej wszystkim.

Widoki hostowanej warstwy obiektowej są doskonałe jako pomoc przy sterowaniu dostępem do tych samych hostowanych danych obiektowych, ponieważ można zezwolić na dostęp do edycji tylko tym użytkownikom, którzy tego potrzebują. Hostowaną warstwę obiektową można ustawić jako możliwą do edycji i udostępnić ją tylko tym grupom, których członkowie muszą edytować te dane. Następnie można utworzyć widoki hostowanej warstwy obiektowej na podstawie hostowanej warstwy obiektowej, nie włączać możliwości ich edycji i udostępnić te widoki wielu grupom, całej instytucji lub nawet publicznie bez naruszenia bezpieczeństwa danych.

Temat Dostęp do danych i ich edycja zawiera wyjaśnienia dotyczące sposobu, w jaki za pomocą łączenia widoków i różnych opcji edycji można udostępnić te same dane różnym typom użytkowników z różnymi możliwościami edycji.

Uwagi dotyczące tworzenia widoków hostowanych warstw obiektowych

Podczas tworzenia widoków hostowanych warstw obiektowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Można zastąpić hostowaną warstwę obiektową, na podstawie której został utworzony widok, aby odświeżać dane tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Nadrzędna hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z pliku z usługi ArcGIS Online, a nie z aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap.
  • Widok hostowanej warstwy obiektowej nie został wygenerowany przy użyciu narzędzia analizy Połącz obiekty.
  • Nie zdefiniowano obszaru zainteresowania w widoku.
 • Wykorzystanie widoków hostowanych warstw obiektowych jest śledzone osobno; jednakże w przypadku widoków hostowanych warstw obiektowych nie są pobierane opłaty za przechowywanie obiektów. Opłaty za przechowywanie obiektów są pobierane tylko w odniesieniu do podstawowej hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której utworzono widok.

Tematy pokrewne