Tworzenie widoków hostowanych warstw obiektowych

Jeśli potrzebny jest inny widok danych reprezentowanych przez pojedynczą hostowaną warstwę obiektową — na przykład w celu zastosowania innych ustawień edytora, stylów lub filtrów — można utworzyć widok danej hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli chcesz udostępnić użytkownikom pojedynczy widok łączący dane dwóch hostowanych warstw obiektowych, utwórz złączony widok hostowanej warstwy obiektowej.

Po utworzeniu widoku warstwy obiektowej do obszaru Zasoby zostaje dodany nowy element warstwy. Ta nowa warstwa jest widokiem danych warstw źródłowych, co oznacza, że modyfikacje danych w źródle są wyświetlane w widoku. Jednak ze względu na fakt, że widok jest osobnym elementem, można zmienić właściwości i ustawienia tego elementu widoku niezależnie od hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której został on utworzony. Na przykład można zezwolić członkom instytucji na edycję hostowanej warstwy obiektowej, ale udostępnić publicznie jedynie widok warstwy obiektowej możliwy do odczytu.

Tylko właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator instytucji może utworzyć widok hostowanej warstwy obiektowej. Takie ograniczenie nie dotyczy operacji kopiowania warstwy, która może być wykonywana przez użytkowników niebędących właścicielami, a nawet przez użytkowników publicznych.

Wskazówka:

Utworzenie widoku hostowanej warstwy obiektowej zmienia schemat źródłowej hostowanej warstwy obiektowej. Data Zaktualizowano schemat, która jest widoczna na kartach Informacje ogólne oraz Dane strony elementu hostowanej warstwy obiektowej, zostaje zaktualizowana po zmianie schematu.

Ponieważ widoki hostowanych warstw obiektowych odwołują się do istniejących danych, nie powodują wykorzystania dodatkowych kredytów.

Tworzenie widoku hostowanej warstwy obiektowej

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć widok hostowanej warstwy obiektowej jednej hostowanej warstwy obiektowej lub jednej z warstw podrzędnych hostowanej warstwy obiektowej:

 1. Zaloguj się w instytucji.

  Musisz mieć uprawnienia do tworzenia zasobów i musisz być właścicielem hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której ma zostać utworzony widok, lub musisz być administratorem instytucji.

 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby i otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej, która ma być źródłem dla widoku.

  Warstwa musi być hostowaną warstwą obiektową, a nie warstwą obiektową dodaną z Internetu lub zbiorem obiektów.

 3. Kliknij przycisk Utwórz warstwę widoku na karcie Informacje ogólne na stronie elementu warstwy.
 4. Wybierz warstwy, które mają być uwzględnione w widoku hostowanej warstwy obiektowej.

  Domyślnie wszystkie warstwy są uwzględnione (zaznaczone). Aby wykluczyć warstwę (wyłączyć jej zaznaczenie) z widoku, kliknij nazwę tej warstwy. Kliknij ponownie warstwę, aby dodać ją z powrotem do widoku.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby ustawić definicję dla każdej warstwy.
 6. Kliknij pierwszą warstwę, aby przejść do opcji jej definicji. Użyj poniższych opcji, aby określić, które obiekty są uwzględniane w każdej warstwie widoku:
  • Dodaj filtr — zasoby widoku można filtrować, definiując wyrażenia filtrujące dla jednego lub kilku pól warstwy.

   Można na przykład wykluczyć puste (null) wartości pól lub uwzględnić tylko wartości liczbowe większe niż określona przez Ciebie liczba.

   Aby zdefiniować wyrażenie filtrujące, kliknij opcję Dodaj filtr > Dodaj wyrażenie i użyj list rozwijanych do skonstruowania wyrażenia.

   Dla jednej warstwy można dodać wiele wyrażeń filtrujących. W tym celu kliknij opcję Dodaj wyrażenie i zdefiniuj dodatkowe wyrażenie. Powtórz ten etap dla każdego wyrażenia filtrującego, które chcesz dodać.

   Gdy masz już zdefiniowane wszystkie filtry, użyj menu rozwijanego Filtruj wyniki, aby określić, czy obiekt musi spełniać wszystkie warunki zdefiniowane w wyrażeniu filtrującym, aby był uwzględniony w widoku (Dopasuj wszystkie wyrażenia), czy też musi spełniać tylko jedno z wyrażeń filtrujących, aby był uwzględniony w widoku (Dopasuj co najmniej jedno wyrażenie).

  • Obszar zainteresowania — aby ograniczyć obiekty uwzględniane w widoku, należy zdefiniować zasięg przestrzenny dla warstwy. Tylko obiekty znajdujące się w tym zasięgu będą uwzględnione w widoku.

   Kliknij przycisk Poligon lub Prostokąt i narysuj obszar na mapie. Aby zdefiniować ten sam obszar zainteresowania dla wszystkich warstw w widoku, kliknij opcję Zastosuj do wszystkich warstw.

  • Pola — możesz wykluczyć pola z widoku, jeśli użytkownicy widoku nie muszą ich widzieć. Możesz na przykład wykluczyć pola, które zawierają poufne informacje (takie jak imiona i nazwiska osób, informacje zdrowotne lub wiek).

   Aby określić, które pola mają być uwzględnione w widoku, kliknij opcję Wybierz pola i kliknij nazwy pól, aby je usunąć lub dodać do widoku. Aby określić, czy dane pole powinno zostać uwzględnione w widoku czy też z niego wykluczone, kliknij przycisk informacji obok nazwy pola, aby zobaczyć jego opis. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu określania pól, które mają być uwzględnione w widoku.

   Notatka:

   Nie można wykluczyć pól, które są wymagane przez usługę ArcGIS Online. Nie można na przykład wykluczyć pól systemowych, takich jak identyfikator warstwy. Nie można także wykluczyć pól, w przypadku których nie są dozwolone wartości null, jeśli nie zostały dla nich skonfigurowane wartości domyślne. Jeśli wartość domyślna nie jest skonfigurowana, edytujący muszą mieć dostęp do pól, które nie mogą przyjmować wartości null, aby wprowadzać wartości podczas edytowania.

 7. Po zakończeniu definiowania opcji dla warstwy kliknij strzałkę obok opcji Definicje warstw, aby powrócić do listy wszystkich warstw w widoku.
 8. Aby ustawić definicje dla innych warstw w widoku, powtórz dla każdej warstwy etapy 6 i 7.
 9. Po zakończeniu ustawiania opcji definicji dla wszystkich warstw w widoku kliknij przycisk Dalej.
 10. Wpisz unikalny tytuł widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 11. Wybierz folder, w którym zostanie zapisany widok hostowanej warstwy obiektowej.
 12. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 13. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 14. Wpisz podsumowanie opisujące przeznaczenie i zawartość widoku.
 15. Kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć widok.

Po utworzeniu widoku zostanie wyświetlona strona elementu widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Teraz możesz udostępnić widok.

Tworzenie złączonego widoku hostowanej warstwy obiektowej

Złączony widok hostowanej warstwy obiektowej umożliwia połączenie danych z dwóch różnych warstw podrzędnych w tych samych lub innych hostowanych warstwach obiektowych bądź warstwach tabelarycznych opartych na relacji między atrybutami nieprzestrzennymi w każdej z warstw. Możliwe jest złączenie warstwy z warstwą, warstwy z tabelą lub tabeli z tabelą.

Widoki złączone są przydatne do łączenia danych pochodzących z dwóch warstw, gdy dane powinny być dynamicznie aktualizowane wraz z warstwami źródłowymi.

Utworzenie złączonego widoku hostowanej warstwy obiektowej wymaga, aby następujące warunki były spełnione:

 • W każdej warstwie źródłowej musi istnieć kolumna, której można użyć do zdefiniowania złączenia SQL dwóch warstw. Można zdefiniować złączenie jeden do jednego lub jeden do wielu.
  Wskazówka:

  Można określić te kolumny przed zdefiniowaniem widoku albo wyświetlić podgląd pól w każdej warstwie źródłowej podczas definiowania widoku.

 • Użytkownik musi być właścicielem obydwu źródłowych hostowanych warstw obiektowych. Jeśli jest administratorem instytucji, może też utworzyć złączony widok warstw innego użytkownika, jednak obie warstwy muszą należeć do tego samego użytkownika, a wynikowy widok będzie również należeć do niego.
 • Jeśli warstwa, którą otwierasz w celu zdefiniowania złączonego widoku (nazywana także warstwą docelową), zawiera załączniki, załączniki z warstwy docelowej zostaną uwzględnione w złączonym widoku, o ile warstwa docelowa zawiera pole identyfikatora globalnego.

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć złączony widok hostowanej warstwy obiektowej:

 1. Zaloguj się w instytucji.
 2. Otwórz sekcję Zasoby > Moje zasoby i otwórz stronę elementu jednej z hostowanych warstw obiektowych, która zostanie uwzględniona w widoku złączonym.

  Ta warstwa jest warstwą docelową. Wiersze z warstwy złączenia wybrane w etapie 5 zostaną dołączone do tej warstwy.

  Warstwa musi być hostowaną warstwą obiektową, a nie warstwą obiektową dodaną z Internetu lub zbiorem obiektów.

 3. Kliknij opcję Utwórz warstwę widoku > Warstwa widoku złączonego na karcie Informacje ogólne strony elementu warstwy lub otwórz stronę warstwy podrzędnej i kliknij opcję Utwórz warstwę widoku > Warstwa widoku złączonego.
 4. Wybierz jedną warstwę podrzędną dla warstwy docelowej i kliknij przycisk Dalej.
  Notatka:

  Jeśli warstwa docelowa jest skonfigurowana w taki sposób, aby dla użytkownika wyświetlane były tylko obiekty utworzone przez niego, widok złączony zapewni dostęp do obiektów na podstawie wartości określających twórcę w warstwie docelowej. Oznacza to, że użytkownicy widoku będą widzieć wyłącznie obiekty, które utworzyli w warstwie docelowej.

 5. Określ warstwę obiektową lub warstwę tabeli do złączenia z warstwą docelową.
  • Jeśli warstwa jest inną warstwą podrzędną w tej samej hostowanej warstwie obiektowej co warstwa docelowa, wybierz warstwę podrzędną i kliknij przycisk Dalej.
  • Aby wybrać warstwę podrzędną z innej hostowanej warstwy obiektowej, przejdź do hostowanej warstwy obiektowej i kliknij przycisk Dodaj Dodaj. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera tylko jedną warstwę, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę, musisz wybrać warstwę podrzędną, zanim klikniesz przycisk Dalej.
  Notatka:

  Nawet jeśli warstwa złączenia jest skonfigurowana w taki sposób, aby dla użytkownika wyświetlane były tylko obiekty utworzone przez niego, widok złączony nie będzie ograniczać dostępu do obiektów na podstawie wartości twórcy w warstwie złączenia.

 6. Wybierz w każdej warstwie pole atrybutu (w warstwie docelowej i warstwie złączenia), aby złączyć wartości w tych dwóch warstwach.

  Jeśli definicja złączenia wymaga dodatkowego zestawu pól, kliknij opcję Dodaj pole i wybierz dodatkowe pola z warstw docelowej i złączenia.

  Wskazówka:

  Kliknij przycisk Informacje Informacje obok pola, aby wyświetlić właściwości pola oraz jego zawartość.

 7. Zdefiniuj relację złączenia.
  • Jeden do jednego — wybór tej opcji oznacza, że tylko jeden wiersz w warstwie złączenia będzie łączony z jednym wierszem w warstwie docelowej. Oznacza to, że należy określić, co ten jeden wiersz będzie zawierać — pierwszy wiersz zgodny z warunkiem złączenia albo obliczony wynik wszystkich wartości w warstwie złączenia zgodnych z pojedynczym wierszem w warstwie docelowej. Więcej informacji oraz procedurę definiowania obliczenia zawiera sekcja Używanie opcji złączenia jeden do jednego poniżej.
  • Jeden do wielu — wybór tej opcji oznacza, że wszystkie pasujące obiekty w warstwie złączenia są łączone z warstwą docelową. Złączony widok hostowanej warstwy obiektowej będzie zawierać wiele kopii obiektów z warstwy docelowej.
 8. Aby utworzyć widok zawierający wszystkie wiersze z warstwy docelowej, nawet te, których nie można złączyć z wierszami w warstwie złączenia przy użyciu podanych pól, wybierz opcję Złączenie lewostronne.

  Jeśli zostanie wybrana opcja Złączenie wewnętrzne, widok będzie zawierać tylko te obiekty w widoku docelowym, które spełniają definicję złączenia.

  Na przykład podczas tworzenia widoku złączonego, który zawiera granice miast (warstwa docelowa) oraz punkty reprezentujące szpitale (warstwa złączenia) złączone za pomocą nazwy miasta w każdej warstwie, opcja Złączenie wewnętrzne spowoduje utworzenie widoku zawierającego granice tylko tych miast, w których znajduje się jakiś szpital. Wynikiem wyboru opcji Złączenie lewostronne będzie widok zawierający wszystkie granice miast, nawet tych, w których nie ma szpitala.

 9. Po zdefiniowaniu złączenia kliknij przycisk Dalej.
 10. Wpisz unikalny tytuł złączonego widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 11. Wybierz folder, w którym zostanie zapisany widok złączony.
 12. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 13. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 14. Wpisz podsumowanie opisujące przeznaczenie i zawartość widoku złączonego.
 15. Kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć widok.

Po utworzeniu widoku złączonego zostanie wyświetlona strona elementu widoku hostowanej warstwy obiektowej. Na karcie Dane w tabeli wyświetlane są pola z warstwy docelowej i warstwy złączonej. Jeśli zdefiniowane zostało obliczenie, pole lub pola wirtualne utworzone w wyniku złączenia są wyświetlane w tabeli z atrybutami warstwy docelowej.

Teraz możesz udostępnić widok.

Używanie opcji złączenia jeden do jednego

Do zdefiniowania złączenia jeden do jednego można użyć jednej z następujących opcji:

 • Zachowaj tylko pierwsze zgodne rekord — w widoku uwzględniony będzie tylko pierwszy rekord w warstwie złączenia, który spełnia wymagania złączenia. Do kontroli, który rekord pojawi się jako pierwszy, można użyć pola oraz kierunku sortowania przy użyciu wartości znajdujących się w menu rozwijanych Sortuj wg i Kolejność sortowania.

  Na przykład, aby pobrać szpitale z największą liczbą łóżek w poszczególnych miastach, należy posortować dane według pola bed_number w warstwie szpitali i użyć malejącej kolejności sortowania.

 • Podsumuj zgodne rekordy — jeśli w warstwie złączenia jest wiele rekordów, które pasują do jednego rekordu w warstwie docelowej, można zdefiniować obliczenie wykonujące operację matematyczną na polu liczbowym lub polu daty w warstwie złączenia, które spowoduje utworzenie w widoku pola wirtualnego zawierającego pojedynczą wartość dla każdego pasującego rekordu w warstwie docelowej.

  Na przykład można złączyć warstwę obiektową miast z warstwą szpitali na podstawie nazwy stanu i obliczyć minimalne liczby łóżek szpitalnych przypadających na szpitale w poszczególnych miastach.

  W przypadku sumowania pasujących rekordów liczba zsumowanych rekordów będzie domyślnie uwzględniona jako kolumna w warstwie widoku.

Aby zdefiniować obliczenie, po wybraniu opcji Podsumuj wybrane rekordy wykonaj następujące czynności:

 1. Aby określić pole liczbowe lub pole daty, na którym będzie wykonywane obliczenie, kliknij przycisk Dodaj statystyki, wybierz pole i kliknij przycisk Gotowe.
 2. Wybierz typ obliczenia do wykonania na polu.
  • Suma — w celu obliczenia łącznej wartości dodawane są wszystkie wartości w zgodnych polach.
  • Minimum — używana jest minimalna wartość liczbowa podanego pola.
  • Maksimum — używana jest maksymalna wartość liczbowa podanego pola.
  • Średnia — obliczana jest wartość średnia podanego pola.
  • Odchylenie standardowe — obliczany jest pierwiastek kwadratowy wariancji względem wartości średniej podanego pola.
  • Wybierz wszystkie — powoduje dodanie do widoku pięciu pól wirtualnych; po jednym dla każdego wymienionego powyżej obliczenia.
 3. Aby zakończyć tworzenie widoku złączonego, przejdź do etapu 8 w poprzedniej sekcji.

Ograniczenia widoków złączonych

Podczas korzystania ze złączonych widoków hostowanej warstwy obiektowej należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Złączonych widoków hostowanej warstwy obiektowej nie można używać do edycji danych.
 • Złączonych widoków hostowanej warstwy obiektowej nie można używać na mapach offline.
 • Nie można definiować filtrów, definiować obszaru zainteresowania ani ograniczać pól, które są uwzględnione w widokach złączonych.
 • Nie można zmienić definicji złączenia dla widoku. Aby zmienić warstwy w widoku lub zmienić definicję złączenia, należy usunąć widok złączony i utworzyć nowy.

Ustawienia widoku hostowanej warstwy obiektowej

Ustawienia widoków hostowanych warstw obiektowych można podzielić na trzy kategorie, co opisano w poniższych sekcjach.

Ustawienia odziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej, których nie można niezależnie konfigurować w widokach

Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą poniższe ustawienia z hostowanych warstw obiektowych, na podstawie których zostały utworzone. Jeśli dowolne z tych ustawień ulegną zmianie w hostowanej warstwie obiektowej, zmieniają się również we wszystkich jej widokach. Nie można niezależnie zmienić tych ustawień w widoku hostowanej warstwy obiektowej.

 • Optymalizacje geometrii wieloskalowej
 • Włączanie i wyłączanie załączników w poszczególnych warstwach
 • Możliwość śledzenia użytkowników tworzących i modyfikujących dane

  Nie ma to zastosowania do złączonego widoku hostowanej warstwy obiektowej, ponieważ nie można edytować danych w złączonym widoku hostowanej warstwy obiektowej.

 • W przypadku złączonych widoków hostowanej warstwy obiektowej możliwość ograniczenia użytkowników, którzy mogą widzieć obiekty, zależy od ustawienia w warstwie docelowej i nie można go zmienić w widoku.
 • Listy i zakresy wartości
 • Włączenie lub wyłączenie możliwości edytowania obiektów prawdziwych krzywych lub edytowania prawdziwych krzywych w aplikacjach klienckich, które nie obsługują prawdziwych krzywych i w związku z tym zastąpiłyby obiekt krzywej poligonem.

Ustawienia odziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej, które można zmienić w widoku

Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą poniższe ustawienia z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone. Chcąc zmienić konfigurację widoku warstwy obiektowej, można to zrobić bez wpływu na hostowaną warstwę obiektową.

 • Okna podręczne i style skonfigurowane na karcie Wizualizacja.

  Te ustawienia nie są dziedziczone w złączonych widokach hostowanej warstwy obiektowej.

 • Zasięg warstwy.
 • Metadane na poziomie elementu.
 • Metadane warstwy.

  Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą metadane z podstawowej hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli metadane na poziomie warstwy nigdy nie były edytowane w widoku, zmiany wprowadzone w metadanych podstawowej hostowanej warstwy obiektowej będą wyświetlane w tym widoku. Po dokonaniu w widoku edycji metadanych podstawowej hostowanej warstwy obiektowej między widokiem a podstawową hostowaną warstwą obiektową nie będzie synchronizacji w zakresie wprowadzonych zmian.

 • Znaczniki i kategorie.
 • Maksymalny wiek pamięci podręcznej.
 • Właściwości pola, w tym wyświetlana nazwa, opis, typ wartości pola oraz informacja o tym, czy jest dozwolona edycja tego pola.

  Nie można zmieniać ustawień złączonych widoków hostowanych warstw obiektowych.

  Notatka:

  W przypadku zmiany tych ustawień w polu w widoku hostowanej warstwy obiektowej właściwość pola w tym widoku będzie wskazywać, że nie dziedziczy już ustawienia ze źródłowej hostowanej warstwy obiektowej. Właściwość pola zastępuje ustawienie ze źródłowej warstwy. Aby później wrócić do ustawień dziedziczonych z hostowanej warstwy obiektowej, kliknij Resetuj do źródłowych.

Ustawienia konfigurowane niezależnie w widokach i hostowanych warstwach obiektowych, na podstawie których zostały utworzone

Widoki hostowanych warstw obiektowych nie dziedziczą poniższych ustawień z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone. Można je ustawić w widoku zupełnie niezależnie.

W przypadku złączonych widoków hostowanej warstwę obiektowej następujące ustawienia dodatkowe nie są dziedziczone:

 • Okna podręczne i style skonfigurowane na karcie Wizualizacja.
 • Zasięg warstwy.

Wzajemnie zależne ustawienia, które nie są dziedziczone

Widoki hostowanych warstw obiektowych nie dziedziczą poniższych ustawień z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone. Aby włączyć te ustawienia w widoku hostowanych warstw obiektowych, należy najpierw je włączyć w podstawowej hostowanej warstwie obiektowej. Aby wyłączyć te ustawienia w podstawowej hostowanej warstwie obiektowej, należy najpierw je wyłączyć w widokach hostowanych warstw obiektowych.

Te ustawienia nie mają zastosowania do złączonych widoków hostowanej warstwy obiektowej.

Widoki hostowanej warstwy obiektowej i dostęp do danych

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator w instytucji musi dokładnie przemyśleć wpływ włączenia edycji i wziąć pod uwagę, kto ma dostęp do warstwy. Jeśli na przykład zostanie włączona edycja warstwy udostępnionej publicznie, wszyscy w internecie — nawet osoby, które nie są zalogowane w instytucji — będą mogli edytować tę warstwę. Ogólną zasadą jest, że im więcej osób ma dostęp do warstwy, tym bardziej ograniczone powinny być uprawnienia do edycji tej warstwy. Dlatego o ile hostowana warstwa obiektowa nie jest tworzona do szybkiego zastosowania jako ogólnie dostępna aplikacja do gromadzenia informacji, nie należy włączać edycji warstwy obiektowej udostępnianej wszystkim.

Widoki hostowanej warstwy obiektowej są doskonałe jako pomoc przy sterowaniu dostępem do tych samych hostowanych danych obiektowych, ponieważ można zezwolić na dostęp do edycji tylko tym użytkownikom, którzy tego potrzebują. Hostowaną warstwę obiektową można ustawić jako możliwą do edycji i udostępnić ją tylko tym grupom, których członkowie muszą edytować te dane. Następnie można utworzyć widoki hostowanej warstwy obiektowej na podstawie hostowanej warstwy obiektowej, nie włączać możliwości ich edycji i udostępnić te widoki wielu grupom, całej instytucji lub nawet publicznie bez naruszenia bezpieczeństwa danych.

Temat Dostęp do danych i ich edycja zawiera wyjaśnienia dotyczące sposobu, w jaki za pomocą łączenia widoków i różnych opcji edycji można udostępnić te same dane różnym typom użytkowników z różnymi możliwościami edycji.

Uwagi dotyczące tworzenia widoków hostowanych warstw obiektowych

Podczas tworzenia widoków hostowanych warstw obiektowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

Tematy pokrewne