Stosowanie stylów (Map Viewer)

Na mapach można wizualizować dane na różne sposoby. Na przykład dane o ludności w krajach można przedstawić jako sekwencję kolorów (od jasnych do ciemnych) lub jako proporcjonalne okręgi (od małych do dużych). Ta elastyczność pozwala na przedstawienie różnych narracji oraz wykrywanie różnych, ukrytych wzorców zależnie od sposobu prezentowania danych. Jednak z uwagi na to, że tworzenie mapy jest bardzo elastyczne, konieczne jest podejmowanie decyzji w sytuacjach, kiedy jedna, najbardziej właściwa odpowiedź nie istnieje.

Dzięki przeglądarce map Map Viewer można przeglądać różne opcje stylizacji z zastosowaniem ustawień domyślnych inteligentnego tworzenia map. Gdy nadajesz styl warstwom mapy w przeglądarce map Map Viewer, charakter danych określa opcje stylu wyświetlane domyślnie na panelu Style. Następnie możesz eksperymentować ze skalami barw, grubościami linii, przezroczystością, symbolami oraz innymi elementami graficznymi i natychmiast sprawdzać wybrane opcje na mapie.

Wskazówka:
Zapoznaj się z przykładem Więcej informacji o inteligentnym tworzeniu map w przeglądarce map Map Viewer można znaleźć w następujących zasobach:

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Stosowanie stylu

Opcje stylu dostępne dla warstwy zależą od typu danych przedstawianego na mapie. Dostępne opcje zależą od tego, czy warstwa obiektowa składa się z obiektów punktowych, liniowych czy poligonowych albo od tego, czy na mapie przedstawiane są dane zobrazowań, czy też rastrowe. Na przykład opcje stylu mapy skupień są dostępne dla warstwy składającej się z obiektów punktowych, a nie dla warstw składających się z obiektów liniowych czy poligonowych. Na opcje ma również wpływ typ danych powiązanych z warstwą. Na przykład, obiekt punktowy może zawierać tylko informacje o położeniu, takie jak współrzędne geograficzne, ale może również zawierać informacje jakościowe, takie jak gatunki drzew lub liczbowe, takie jak temperatura powietrza. Opcje stylów różnią się również w zależności od tego, czy ma być wyświetlany jeden atrybut czy dwa, jak np. przychód lub populacja. Niektórych opcji stylu nie można używać z niektórymi typami danych. Przeglądarka map Map Viewer prezentuje najlepsze opcje stylu na podstawie analizy tych i innych cech charakterystycznych danych.

Notatka:

Zamiast nadawania stylu warstwie obiektowej z użyciem jawnych atrybutów we własnej warstwie, można utworzyć niestandardowe wyrażenie oparte na atrybutach napisane w języku ArcGIS Arcade, które będzie używane do nadawania stylu. Ta opcja jest dostępna dla większości stylów. Można na przykład utworzyć wyrażenie w języku Arcade, aby wyznaczyć wartość sprzedaży rocznej dla poszczególnych regionów sprzedaży przez zsumowanie pól wartości sprzedaży miesięcznej. Wartości sprzedaży rocznej można następnie zaprezentować na mapie przy użyciu symboli o różnych wielkościach. Ponadto można utworzyć wyrażenie w języku Arcade lub edytować istniejące wyrażenie w języku Arcade bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer. Wyrażenia w języku Arcade mogą być również używane przy ustawianiu przezroczystości dla obiektów lub kąta obrotu symboli, a także podczas konfigurowania okien podręcznych i etykiet.

W przypadku dodania warstwy, do której nie są dołączone żadne style, na przykład przy dodawaniu hostowanej warstwy obiektowej lub zobrazowań z jej strony elementu natychmiast po publikacji, w przeglądarce map Map Viewer ta warstwa jest wyświetlana z zastosowanym domyślnym stylem. W przypadku dodania warstwy z zastosowanym istniejącym stylem przeglądarka map Map Viewer uwzględni ten styl. Styl obsługiwanej warstwy można zmienić w dowolnym momencie, klikając przycisk Style na pasku narzędzi Ustawienia.

Aby zastosować styl lub zmienić styl warstwy obiektowej, wykonaj poniższe czynności:

Notatka:

Informacje na temat nadawania stylu warstwom zobrazowań zawiera sekcja Nadawanie stylu zobrazowaniom.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na panelu Warstwy kliknij warstwę, aby ją wybrać.
 4. Na pasku narzędziowym Ustawienia (jasnym) kliknij przycisk Style Style.
 5. Na panelu Style wykonaj w sekcji Wybierz atrybuty jedną z następujących czynności:
  Notatka:

  Tę instrukcję możesz pominąć, jeśli chcesz wyświetlić lokalizacje z użyciem pojedynczego symbolu lub utworzyć mapę lokalizacji obiektów punktowych w postaci mapy skupień.

  • Kliknij przycisk Pole, znajdź i wybierz atrybut, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby nadać styl atrybutowi w warstwie.
  • Aby nadać styl warstwie, kliknij przycisk Wyrażenie i utwórz niestandardowe wyrażenie w języku Arcade w oknie edytora, podając także jego nazwę.

   Tworząc nowe wyrażenia, można korzystać z istniejących, jednak niektóre zmienne mogą nie działać w różnych profilach, np. wyrażenia utworzone na potrzeby okien podręcznych mogą nie działać w przypadku stylów. Aby użyć istniejącego wyrażenia, wybierz je na karcie Sugestie Sugestie w obszarze Istniejące.

  Wskazówka:

  Jeśli potrzebujesz pomocy do którejkolwiek z funkcji języka Arcade, kliknij strzałkę, która znajduje się obok niej, aby wyświetlić informacje referencyjne na temat tej funkcji.

 6. Aby nadać styl dodatkowym atrybutom lub utworzyć więcej wyrażeń, powtórz poprzednią instrukcję.

  Styl obecnie stosowany względem warstwy jest zaznaczony w sekcji Wybierz styl.

 7. Opcjonalnie wybierz inny styl. Wybierz styl odpowiedni dla informacji, które chcesz przedstawić.

  Aby uzyskać pomoc w doborze stylu, zapoznaj się z tabelą Wskazówki dotyczące stylów.

  Notatka:

  Wyświetlane są wyłączenie opcje, które można zastosować do konkretnego rodzaju danych. Jeśli na przykład znasz tylko lokalizację obiektu, możesz użyć symbolu pojedynczego lub mapy skupień (bez stosowania rozmiaru lub koloru). Jeśli jednak w lokalizacjach są dostępne dane jakościowe lub liczbowe, inteligentne przedstawianie na mapie zawiera dodatkowe opcje stylu.

  Niektóre style zawierają również opcję Motyw. Motywy pozwalają na eksperymentowanie z różnymi widokami danych. Dostępność motywów zależy od wybranego stylu tworzenia inteligentnych map:

 8. Opcjonalnie kliknij na karcie stylu Opcje stylu, aby dostosować wygląd warstwy.
  Wskazówka:

  W przypadku opcji Kolor i rozmiar, Typy i rozmiar, Kategoria dominująca i rozmiar, Relacja i rozmiar, Typy i rozmiar (wiek) oraz Kolor i rozmiar (wiek) opcje stylu są nadawane każdemu atrybutowi. Na przykład po wybraniu stylu Typ i rozmiar wybierz opcje dla stylu Typy (symbole unikalne) i dla stylu Liczności i ilości (rozmiar).

 9. Na panelu Opcje stylu kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania swojego stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.
 10. Na panelu Style kliknij przycisk Gotowe.
 11. Na ciemnym pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany stylu na mapie.

Wskazówki dotyczące stylów

Podczas nadawania stylu warstwie przy użyciu funkcji tworzenia inteligentnych map dostępne opcje stylu są zależne od typów danych umieszczonych na mapie (punkt, linia, poligon lub zobrazowanie), jak również od typów atrybutów danych (liczby, kategorie, daty itp.) oraz liczby wybranych atrybutów. Każdy styl ułatwia przedstawienie trochę innej narracji i uzyskanie odpowiedzi na inne pytania z użyciem dostępnych danych.

Poniższa tabela zawiera krótki przegląd opcji nadawania stylu funkcji tworzenia inteligentnych map dostępnych dla różnych typów danych oraz niektóre kluczowe pytania, na które można odpowiedzieć, stosując poszczególne style:

Wskazówka:
Zapoznaj się z przykładem Zapoznaj się z przykładami każdego stylu, korzystając z łączy w kolumnie Typ danych poniżej.

Typ danychPytania, na które inteligentne tworzenie map może udzielić odpowiedziDostępne style inteligentnego tworzenia map

Tylko lokalizacja

Zapoznaj się z przykładem Przykłady: zgłoszenia dotyczące usług miejskich w Miami, miejsca występowania żarłacza białego w pobliżu Nowej Zelandii

 • Gdzie znajdują się obiekty?
 • Jak obiekty są rozmieszczone geograficznie?

Jeden atrybut liczbowy

Zapoznaj się z przykładem Przykłady: ponadprzeciętne i poniżej przeciętnej wskaźniki otyłości wśród dzieci, wartość rynkowa działek, średni roczny dzienny ruch drogowy

 • Jak mają się jedne obiekty do innych pod względem wartości liczbowych?
 • Gdzie występują największe i najmniejsze wartości?
 • W przypadku których obiektów wartości są większe lub mniejsze od określonej wartości atrybutu?

Dwa atrybuty liczbowe

Zapoznaj się z przykładem Przykłady: liczba i wskaźnik osób nieubezpieczonych, trend bezrobocia, bogactwo i rzadkość występowania gatunków

 • Gdzie występują największe i najmniejsze wartości?
 • W jaki sposób są powiązane atrybuty liczbowe?
 • Jaki jest związek między łączną sumą a wskaźnikiem lub współczynnikiem?
 • Czy są jakieś elementy odstające?
 • Które obiekty mają wysokie lub niskie wartości dla obu atrybutów?
 • Które obiekty mają niskie wartości dla jednego atrybutu i wysokie wartości dla drugiego atrybutu?
 • Gdzie wzorzec relacji jest najsilniejszy lub najsłabszy dla każdego atrybutu?

Trzy atrybuty liczbowe

Zapoznaj się z przykładem Przykład: finansowanie programów ochrony przyrody i terenów podmokłych, programów rolniczych i finansowanie ogółem

 • W jaki sposób są powiązane atrybuty liczbowe?
 • Które obiekty mają wysokie lub niskie wartości dla obu atrybutów?
 • Które obiekty mają niskie wartości dla jednego atrybutu i wysokie wartości dla drugiego atrybutu?
 • Gdzie wzorzec relacji jest najsilniejszy lub najsłabszy dla każdego atrybutu?

Co najmniej jeden atrybut liczbowy (liczności lub ilości) z taką samą jednostką miary

Zapoznaj się z przykładem Przykłady: rozkład różnych typów przestępstw, rozkład osób bezdomnych nieprzebywających w schroniskach względem przebywających w schroniskach, rozmieszczenie ludności według rasy w Stanach Zjednoczonych

 • Jaki jest rozkład danych?
 • Jak rozkład jednego atrybutu ma się do rozkładu innych atrybutów?

Od dwóch do dziesięciu powiązanych atrybutów liczbowych o tej samej jednostce miary

Zapoznaj się z przykładem Przykłady: dominująca populacja etniczna w danym obwodzie spisowym, dominujący typ mieszkania w danym obwodzie spisowym oraz wskazanie, które obwody mają największą i najmniejszą liczbę jednostek mieszkaniowych ogółem, język używany w domu w poszczególnych powiatach, dominujący typ paliwa używanego do ogrzewania domów w poszczególnych obwodach spisowych i jednostkach mieszkaniowych ogółem

 • Który atrybut ma największą wartość w porównaniu do innych, powiązanych atrybutów dla każdego obiektu? Który ma najmniejszą wartość?
 • O ile większa jest największa wartość atrybutu w porównaniu z innymi powiązanymi atrybutami?
 • Jaka jest suma atrybutów dla każdego obiektu i jak wypadają one względem innych obiektów?

Jeden atrybut kategorii/typu

Zapoznaj się z przykładem Przykład: turbiny wiatrowe według producenta

 • Jak dane są rozmieszczone lub podsumowane według kategorii?

Jeden atrybut kategorii/typu i jeden atrybut liczbowy

Zapoznaj się z przykładem Przykład: liczba bezrobotnych wg powiatu

 • Gdzie występują największe i najmniejsze wartości?
 • Jak dane są rozmieszczone według kategorii?

Tylko data

Zapoznaj się z przykładem Przykład: linie kanalizacyjne według roku instalacji

 • Gdzie są starsze obiekty, a gdzie nowsze?
 • W przypadku których obiektów daty przypadają przed lub po dacie kluczowej?

Jeden atrybut daty/czasu

Zapoznaj się z przykładem Przykłady: budynki w Rotterdamie, które zostały zbudowane lub przebudowane po Bombardowaniu Rotterdamu, najstarsze budynki w Rotterdamie, czasy reakcji na zdarzenia kryzysowe, wiek skargi dotyczącej naruszenia przepisów liczony od jej zgłoszenia do momentu uzyskania zgodności

Notatka:

Są obsługiwane następujące formaty pola daty i godziny:

 • Data
 • Tylko data

Więcej informacji o obsługiwanych typach pól znajduje się w artykule Pola daty i godziny w usłudze ArcGIS Online.

 • Gdzie są starsze obiekty, a gdzie nowsze?
 • W przypadku których obiektów daty przypadają przed lub po dacie kluczowej?
 • Które obiekty mają wyższy wiek (odstęp czasu między dwiema datami), a które mają niższy wiek?
 • Jaki jest rozkład obiektów według przedziału czasu?

Dwa atrybuty daty/czasu

Zapoznaj się z przykładem Przykład: relacja między wiekiem konstrukcji kanalizacji deszczowej i datami inspekcji, relacja między wiekiem naruszenia przepisów (czas od skargi do uzyskania zgodności) i ostatnimi wystąpieniami naruszenia

 • Gdzie są starsze obiekty, a gdzie nowsze?
 • W przypadku których obiektów daty przypadają przed lub po dacie kluczowej?
 • Które obiekty mają wyższy wiek (odstęp czasu między dwiema datami), a które mają niższy wiek?
 • Jaka jest zależność między wiekiem obiektów, a uznaniem ich za stare lub nowe?

Jeden atrybut daty/czasu i jeden atrybut liczbowy

Zapoznaj się z przykładem Przykład: ostatnie wypadki drogowe z udziałem wielu samochodów, wiek inspekcji konstrukcji kanalizacji deszczowej

 • Które obiekty mają wyższy wiek (odstęp czasu między dwiema datami), a które mają niższy wiek?
 • Jaka jest zależność pomiędzy wiekiem obiektu, a wartością atrybutu liczbowego?

Jeden atrybut daty/czasu i jeden atrybut kategorii/typu

Zapoznaj się z przykładem Przykład: linie kanalizacyjne według typu i liczby lat od instalacji

 • Jak dane są rozmieszczone według kategorii?
 • Które obiekty mają wyższy wiek (odstęp czasu między dwiema datami), a które mają niższy wiek?
 • Jaka jest zależność między wiekiem obiektu, a jego kategorią?

Raster kategorialny

Zapoznaj się z przykładem Przykład: pokrycie terenu, w tym lasy, tereny miejskie i rolnicze

 • Jak dane są rozmieszczone według kategorii?

Zobrazowania wielospektralne

Zapoznaj się z przykładem Przykłady: wielopasmowe zobrazowania Landsat, wysokość w Charlotte — od wysokich do niskich

 • Jak obrazowany krajobraz wygląda w rzeczywistości?
 • Gdzie na obrazie znajdują się jakieś szczególne obiekty?
 • Gdzie występują największe i najmniejsze wartości?

Raster ciągły lub zobrazowanie ciągłe

Zapoznaj się z przykładem Przykłady: temperatury w Stanach Zjednoczonych, dane wysokościowe w Islandii

 • Jaki jest rozkład wartości?
 • Gdzie występują największe i najmniejsze wartości?
 • Jak można pogrupować wartości w zakresy?
 • Jak wygląda cień w danych wysokościowych?

Mapa kolorów

Zapoznaj się z przykładem Przykład: mapa gleby z legendą

 • Jakie jest rozmieszczenie różnych typów gleb?
 • W jaki sposób typy gleb są powiązane ze spadkiem terenu?
 • Jakie jest rozmieszczenie pokrycia terenu i klas użytkowania gruntów?
 • Jak drogi wpływają na pokrycie terenu lasu w czasie?

Wielowymiarowe pole wektorowe

Zapoznaj się z przykładem Przykład: Kierunek i siła wiatru w bazie danych National Digital Forecast Database, Prędkości wiatru w Stanach Zjednoczonych

 • Jaki jest kierunek i siła wiatru według danych o wietrze z bazy danych National Digital Forecast Database?