Ustawianie przezroczystości i zakresu widoczności (Map Viewer)

Istnieje możliwość ustawienia przezroczystości i zakresu widoczności warstw mapy.

Ustawianie przezroczystości

Zmiana przezroczystości warstwy na mapie umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie widoczności warstw bazowych. Istnieje możliwość dostosowania przezroczystości dowolnej warstwy w zakresie od 0 do 100 procent. Im bardziej przezroczysta warstwa, tym mniej jest ona widoczna na mapie i tym bardziej widoczne są inne warstwy na mapie. Na przykład można wyróżnić konkretną warstwę na mapie poprzez określenie jej jako w pełni widocznej i zwiększenie przezroczystości innych warstw tematycznych.

Można ustawić przezroczystość dla całej warstwy lub w przypadku występowania w danych atrybutów liczbowych lub atrybutów daty można to zrobić w oparciu o jeden z tych atrybutów.

Wskazówka:

Aby precyzyjnie ustawić sposób wyświetlania warstw w stosunku do siebie nawzajem, spróbuj zastosować tryby mieszania. Można także połączyć przezroczystość z efektami specyficznymi dla obiektów, aby wyróżnić podzestaw obiektów w warstwie.

Ustawianie przezroczystości warstwy

Ustaw przezroczystość warstwy w panelu Właściwości.

Wskazówka:

Zalecenia dotyczące stosowania przezroczystości do zagęszczonych zestawów danych zawiera sekcja Najważniejsze wskazówki dotyczące wizualizowania zagęszczonych danych.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na panelu Warstwy kliknij warstwę, aby ją wybrać.
 4. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij w razie potrzeby opcję Właściwości Właściwości.
 5. W sekcji Przezroczystość przesuń suwak przezroczystości w lewo (mniej przezroczyste) lub w prawo (bardziej przezroczyste)
 6. Jeśli mapa należy do Ciebie, kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość, aby zapisać ustawienia przezroczystości na mapie.

Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu

Podczas nadawania stylu warstwie przy użyciu stylów inteligentnego tworzenia map można ustawić przezroczystość poszczególnych obiektów warstwy, jeśli z danymi lokalizacjami powiązane są dane liczbowe lub dane daty. Ustawienie przezroczystości w oparciu o wartości atrybutów danych umożliwia określenie zmiennej wartości przezroczystości stosowanej w danej lokalizacji na podstawie atrybutu liczbowego. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o przychodach, można dostosować przezroczystość wszystkich lokalizacji proporcjonalnie do wysokości przychodu.

Notatka:

Ustawienie przezroczystości na podstawie wartości atrybutu nie jest obsługiwane w przypadku kategorialnych warstw zobrazowań.

 1. Wykonaj pięć pierwszych czynności w procedurze wykonywania zadań dotyczących stylu.
 2. W panelu Style wybierz styl wyświetlania i kliknij panel Opcje stylu.
 3. W panelu Opcje stylu kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu i włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu.
  Notatka:

  Opcja Przezroczystość według atrybutu jest niedostępna w przypadku niektórych stylów inteligentnego tworzenia map, w tym Mapy gęstości i Mapy skupień.

 4. Z menu rozwijanego Atrybut wybierz atrybut liczbowy lub atrybut daty, aby użyć ich jako podstawy konfiguracji przezroczystości.
  Wskazówka:

  Istnieje możliwość korzystania z niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach napisanych w języku Arcade zamiast z pól atrybutów. Aby utworzyć wyrażenie, kliknij przycisk Użyj wyrażenia Użyj wyrażenia i skorzystaj z okna edytora.

  Tworząc nowe wyrażenia, można korzystać z istniejących, jednak niektóre zmienne mogą nie działać w różnych profilach, np. wyrażenia utworzone na potrzeby okien podręcznych mogą nie działać w przypadku stylów. Aby użyć istniejącego wyrażenia, wybierz je na karcie Sugestie Sugestie w obszarze Istniejące.

 5. Atrybut można również wybrać w menu rozwijanym Dzielone przez w celu ustandaryzowania lub znormalizowania danych, np. podział zaludnienia wg terenu lub podział kosztów wg całkowitego zaludnienia.
 6. Dostosowanie położenia uchwytów suwaka pozwala na zmianę sposobu stosowania gradientu przezroczystości. Można również kliknąć wartości liczbowe widoczne obok uchwytów suwaka i wprowadzić dokładne wartości. Aby wyświetlić dokładniejszy histogram, kliknij Powiększ suwak Powiększ suwak. Aby w dowolnym momencie przywrócić pierwotną pozycję suwaka, kliknij opcję Zresetuj pozycję suwaka Cofnij.
 7. W obszarze Zakres przezroczystości dostosuj wartość procentową przezroczystości w odniesieniu do obydwu końców skali. Przezroczystość o wartości 0 oznacza pełny kolor (nieprzezroczystość).
 8. Opcjonalnie wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę przezroczystości w legendzie.
 9. Jeśli mapa należy do Ciebie, kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość, aby zapisać ustawienia przezroczystości na mapie.

Konfigurowanie zakresu widoczności

Mapy w wielu skalach umożliwiają wyświetlanie danych geograficznych z zastosowaniem wielu różnych skal (poziomów powiększenia) — od pojedynczych budynków do całej kuli ziemskiej. Określanie poziomu powiększenia zasobów jest nazywane konfiguracją zakresu widoczności. Większości danych nie trzeba wyświetlać na wszystkich poziomach powiększenia, dlatego też należy zatwierdzić lub, jeśli to wymagane, zmienić zakres widoczności. Mapa może zawierać wiele warstw zawierających własne zakresy widoczności. Możesz także określić zakres widoczności w przypadku etykietowania obiektów w warstwie.

Wskazówka:

Zalecenia dotyczące stosowania zakresu widoczności do zagęszczonych zestawów danych zawiera sekcja Najważniejsze wskazówki dotyczące wizualizowania zagęszczonych danych.

Jeśli dodajesz do mapy dane uwzględniające wstępnie zdefiniowany zakres widoczności, będzie on wykorzystywany na mapie. Aby zaktualizować zakres widoczności, można go skonfigurować ręcznie. Podczas powiększania i pomniejszania mapy różne warstwy będą włączane lub wyłączane, zależnie od ich sugerowanych zakresów widoczności.

Wskazówka:

Jeśli warstwa nie zawiera się w zakresie, jej nazwa w panelu Warstwy jest wyświetlana za pomocą szarej czcionki, która jest jaśniejsza niż czcionka nazw warstw zawierających się w zakresie.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na panelu Warstwy kliknij warstwę, aby ją wybrać.
 4. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij w razie potrzeby opcję Właściwości Właściwości.
 5. W sekcji Widoczność wykonaj dowolne z następujących czynności, aby ustawić maksymalny poziom powiększenia:
  • Przeciągnij uchwyt suwaka do maksymalnego poziomu powiększenia. Użyj menu rozwijanego maksymalnej skali powiększenia, które znajduje się pod suwakiem, aby wybrać najlepszy poziom powiększenia, np. Świat lub Kraj.
  • Kliknij menu rozwijane znajdujące się pod suwakiem, kliknij opcję Niestandardowe i wpisz maksymalny poziom powiększenia.
  • Kliknij menu rozwijane znajdujące się pod suwakiem i kliknij opcję Bieżący widok mapy, aby użyć bieżącego zasięgu mapy.
 6. Powtórz poprzedni etap, aby uzyskać maksymalny poziom powiększenia.
 7. Jeśli mapa należy do Ciebie, kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość, aby zapisać ustawienia zakresu widoczności na mapie.