OGC

Open Geospatial Consortium (OGC) to międzynarodowa organizacja zajmująca się uzgadnianiem treści norm. Zadaniem organizacji OGC jest opracowywanie, zatwierdzanie i zarządzanie normami w zakresie tworzenia map o powiązanych danych geograficznych dostępnych w Internecie. Usługi i kody OGC zapewniają otwarty dostęp do danych geograficznych i oprogramowania, umożliwiając instytucjom włączenie danych i usług Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do każdej aplikacji użytkowanej na różnych urządzeniach komputerowych i przenośnych. Takie otwarte usługi i kody usprawniają wymianę i współużytkowanie informacji geoprzestrzennych. Z usługami OGC mogą wiązać się pewne problemy. W przypadku obsługi przez stosunkowo starsze serwery mogą występować problemy z wydajnością przy wyświetlaniu map z użyciem nowszych aplikacji. Ponadto mogą występować problemy z kompatybilnością map bazowych związane z obsługą schematów kafli lub układów współrzędnych w warstwach OGC. Dowiedz się więcej o usługach OGC, odwiedzając stronę internetową Open Geospatial Consortium. Firma Esri obsługuje również stronę internetową Interoperability and Standards zawierającą szczegółowe informacje o wspieraniu usług OGC przez oprogramowanie ArcGIS.

Specyfikacje OGC

Standardy i specyfikacje OGC ewoluują wraz z upływem czasu. Usługa ArcGIS Online obsługuje warstwę korzystającą z nowszej specyfikacji, a także warstwy obsługujące kilka innych specyfikacji.

OGC API — obiekty

Specyfikacja OGC API — obiekty składa się z wielu części. Obejmuje ona standardy tworzenia danych przestrzennych w Internecie oraz pracy z nimi, a także standardy dla interfejsów API na potrzeby udostępniania danych obiektowych w Internecie.

Usługa ArcGIS Online umożliwia opublikowanie warstwy obiektowej OGC z hostowanej warstwy obiektowej. Warstwy obiektowe OGC są zgodne ze specyfikacją obiektów API OGC.

Warstw tych można używać w aplikacjach innych firm, w których wymagane są obiekty OGC. Można również dodać warstwę obiektową OGC do przeglądarki map Map Viewer lub użyć jej w aplikacji ArcGIS Pro w wersji 2.8 lub nowszej.

Usługa OGC Web Feature Service (WFS)

OGC Web Feature Service (WFS) to dynamiczna usługa obiektowa zgodna ze specyfikacją WFS OGC.

W usłudze ArcGIS Online można wykonywać następujące czynności dotyczące warstw OGC WFS:

Usługa OGC Web Map Service (WMS)

OGC Web Map Service (WMS) to dynamiczna usługa mapowa zgodna ze specyfikacją WMS OGC.

W usłudze ArcGIS Online można wykonywać następujące czynności dotyczące warstw OGC WMS:

Usługa OGC Web Map Tile Service (WMTS)

OGC Web Map Tile Service (WMTS) to zestaw kafli rastrów w pamięci podręcznej zgodny ze specyfikacją WMTS OGC.

W usłudze ArcGIS Online można wykonywać następujące czynności dotyczące warstw OGC WMTS:

Dodatkowo usługa WMTS jest dostępna dla hostowanych warstw kafli opublikowanych w instytucji i udostępnionych publicznie.

Dodawanie warstw obiektowych OGC

W przypadku opublikowania warstwy obiektowej OGC z hostowanej warstwy obiektowej można dodać warstwę obiektową OGC do przeglądarki map Map Viewer.

Podczas dodawania warstwy obiektowej OGC do mapy należy wybierać warstwy podrzędne pojedynczo. Aby dodać więcej warstw z tej samej warstwy obiektowej OGC, powtórz etapy dodawania warstwy i za każdym razem wybierz inną warstwę podrzędną.

Dodawanie warstw OGC WFS

Podczas dodawania warstw OGC WFS do mapy w przeglądarce Map Viewer lub Map Viewer Classic należy wybierać warstwy podrzędne pojedynczo. Aby dodać więcej warstw z tej samej warstwy WFS, powtórz etapy dodawania warstwy i za każdym razem wybierz inną warstwę podrzędną.

W przeglądarce map Map Viewer Classic podczas dodawania warstwy WFS do mapy można również podać zaawansowane opcje konfiguracji. Można zmienić limit maksymalnej liczby obiektów lub zamienić współrzędne x,y. Jeśli warstwa WFS zawiera złożone obiekty, konieczne jest także wybranie typu obiektów do wyświetlenia: punktów, linii lub poligonów.

Podczas dodawania warstwy OGC WFS do mapy można podać niestandardowe parametry, które będą dołączane do żądań kierowanych do usługi WFS. Na przykład jeśli usługa wymaga klucza dostępu, może on zostać dodany jako parametr niestandardowy do żądań kierowanych do usługi WFS. Jeśli zostaną podane niestandardowe parametry, są one automatycznie stosowane do wszystkich żądań kierowanych do usługi WFS. Niestandardowe parametry warstwy (takie jak operatory przestrzenne) nie są obsługiwane.

Podczas dodawania warstwy WFS do mapy mapa bazowa musi być zgodna z układem współrzędnych warstwy WFS.

Można także dodawać warstwy WFS do przeglądarki scen Scene Viewer.

Dodawanie warstw OGC WMS

Podczas dodawania warstwy OGC WMS do mapy w przeglądarce Map Viewer lub w przeglądarce Map Viewer Classic można zdecydować, czy mają zostać dodane wszystkie warstwy z usługi, czy tylko te wybrane. Jeśli dodawane są wszystkie warstwy z usługi, do mapy zostaną dodane wszystkie warstwy, ale tylko pierwsza z nich zostanie wyświetlona. Pozostałe warstwy można włączyć, klikając przycisk Zawartość, później nazwę warstwy OGC WMS, a następnie zaznaczając pola wyboru obok warstw, które mają się pojawić na mapie. Istnieje również możliwość sterowania, które warstwy z usługi OGC WMS mają być widoczne na mapie. W tym celu należy wybrać żądane warstwy podczas dodawania warstwy OGC WMS jako elementu lub aktualizowania elementu.

Podczas dodawania warstwy OGC WMS do mapy można podać niestandardowe parametry, które będą dołączane do żądań kierowanych do usługi WMS. Na przykład jeśli warstwa WMS obsługuje style, można ich użyć jako niestandardowych parametrów dla żądań warstw. Jeśli wymagany jest klucz dostępu, można go skonfigurować jako niestandardowy parametr dla wszystkich żądań kierowanych do usługi WMS. Niestandardowe parametry są stosowane do wszystkich warstw, które mają zostać dodane do mapy. Aby dodać inne parametry niestandardowe tylko do określonych warstw, należy dodać te warstwy osobno.

Domyślnie po dodaniu warstwy OGC WMS jako mapy bazowej dodawanych jest 10 pierwszych warstw w usłudze i wszystkie one są widoczne. W usłudze WMS można wybrać inne warstwy do dodania do mapy bazowej podczas dodawania warstwy WMS do mapy lub podczas dodawania warstwy WMS jako warstwy operacyjnej i przenoszenia jej do mapy bazowej.

Można także dodawać warstwy WMS do przeglądarki scen Scene Viewer. Po dodaniu warstwy WMS można wyświetlić legendę i skonfigurować okna podręczne, zapisać warstwę w scenie i udostępnić ją.

Dodawanie warstw OGC WMTS

Każda warstwa w usłudze OGC WMTS zawiera zestaw zapisanych w pamięci podręcznej rastrów oraz może mieć schemat kafli inny niż pozostałe warstwy usługi WMTS. Należy dodawać tylko te warstwy, które są niezbędne dla użytkowników korzystających z mapy, ponieważ zbyt duża liczba kafli rastrów mapy może spowodować nadmierne przeładowanie danymi i wydłużyć czas wczytywania, szczególnie w przeglądarkach internetowych. Aby zmaksymalizować wydajność mapy, wybierz określoną warstwę do dodania z usługi WMTS. Można dodać więcej niż jedną warstwę w przeglądarce Map Viewer lub w przeglądarce Map Viewer Classic, jednak wymaga to ponownego wykonania całego procesu dodawania usługi WMTS do mapy.

Podczas dodawania warstwy OGC WMTS do mapy można podać niestandardowe parametry, które zostaną dołączone do żądań kierowanych do usługi WMTS. Na przykład jeśli usługa wymaga klucza dostępu, może on zostać dodany jako parametr niestandardowy do wszystkich żądań kierowanych do usługi WMTS.

W przypadku dodawania usługi WMTS jako elementu konieczne jest wybranie konkretnej warstwy, a także układu współrzędnych dla warstwy, jeśli warstwa obsługuje wiele układów współrzędnych. Aby dodać wiele warstw lub dodatkowe układy współrzędnych, konieczne jest utworzenie indywidualnych elementów dla każdej warstwy lub układu współrzędnych.

Warstwy WMTS można również dodawać do przeglądarki scen Scene Viewer.

Użycie kompatybilnych map bazowych z warstwami WMTS, WMS i WFS

Aby mapy wyświetlały się prawidłowo, układy współrzędnych warstw i map bazowych muszą być kompatybilne. Ponadto, schemat kafli warstwy WMTS musi zgadzać się ze schematem kafli mapy bazowej. Przeglądarka map Map Viewer lub Map Viewer Classic podejmie próbę wyświetlenia warstwy z wybraną mapą bazową. Jeśli wyświetlenie warstwy na mapie bazowej nie będzie możliwe (ponieważ układ współrzędnych lub schemat kafli nie jest zgodny), a warstwa OGC WMS lub WMTS jest pierwszą warstwą dodaną do mapy, przeglądarka map Map Viewer lub Map Viewer Classic spróbuje użyć innej mapy bazowej.

Jeśli na przykład warstwa zawiera odwzorowanie GCS WGS84, w przeglądarce Map Viewer zostanie wykorzystana mapa bazowa GCS WGS84 World Imagery. Administrator mógł wprowadzić zmiany w domyślnych mapach bazowych i mógł uwzględnić takie, które obsługują układ współrzędnych Twojej warstwy. Jeśli mapa bazowa w galerii nie jest zgodna, przeglądarka Map Viewer używa Twojej warstwy jako mapy bazowej. Jeżeli dodasz warstwę OGC WMS lub WMTS do istniejącej mapy lub warstwa ta nie będzie kompatybilna z żadną mapą bazową znajdującą się w galerii, nie zostanie ona dodana do mapy za pomocą przeglądarki map Map Viewer. Zamiast tego wyświetlony zostanie komunikat o błędzie informujący o tym, że Twoja warstwa nie jest kompatybilna z układem współrzędnych mapy bazowej.

W przypadku warstw OGC WFS układ współrzędnych mapy bazowej musi być obsługiwany przez usługę WFS, w przeciwnym razie wyświetlenie warstwy może się nie powieść. Przeglądarka map Map Viewer lub Map Viewer Classic nie przełączy się na kompatybilną mapę bazową. Jeśli mapa bazowa nie jest zgodna z warstwą WFS, przeglądarka map Map Viewer lub Map Viewer Classic wyświetli odpowiedni komunikat.

Usługi zabezpieczone OGC

Obsługiwane są usługi OGC WFS, WMS i WMTS zabezpieczone za pomocą uwierzytelniania w warstwie sieci takiego jak zintegrowane uwierzytelnienie systemu Windows (IWA), infrastruktura klucza publicznego (PKI) oraz podstawowe lub szyfrowane uwierzytelnianie dostępu. Nie są obsługiwane usługi OGC WFS, WMS i WMTS zabezpieczone za pomocą uwierzytelniania na podstawie tokenu. Konfiguruj obsługę usług OGC zabezpieczonych za pomocą uwierzytelniania w warstwie poprzez dodanie serwera hostującego usługi do listy zaufanych serwerów w Twojej instytucji. Serwer musi obsługiwać funkcję udostępniania zasobów cross-origin (CORS), w przeciwnym razie warstwy hostowane na serwerze nie będą działać w usłudze ArcGIS Online zgodnie z oczekiwaniami. Dodatkowo funkcja CORS musi zostać skonfigurowana tak, aby zezwalała na użycie określonych domen, które będą używane do komunikowania się z serwerem, takich jak domena Twojej instytucji korzystająca z usługi ArcGIS Online.

Po dodaniu serwera do listy zaufanych serwerów można dodawać usługi OGC do mapy lub w postaci elementu. Jeśli konieczne jest uwierzytelnienie, użytkownicy dodający lub wyświetlający zabezpieczone warstwy OGC zobaczą monit o podanie swoich danych uwierzytelniających.

Parametry niestandardowe

Jeśli łączysz się z usługą OGC, która ma dodatkowe możliwości lub jeśli chcesz ustawić samo połączenie właściwości, możesz dodać niestandardowe nazwy i wartości parametrów żądania podczas dodawania usługi OGC jako elementu do swojej instytucji. Nazwy i wartości parametrów są zdefiniowane w usłudze i są specyficzne dla tej usługi. Mogą one być specyficzne dla dostawcy i zazwyczaj dodają możliwości, które wykraczają poza zakres standardu OGC. Na przykład można użyć parametru niestandardowego w usłudze OGC WFS do transpozycji współrzędnych x i y obiektów, gdy są one wyszukiwane (swapxy, True) lub parametr niestandardowy może definiować wyrażenie filtrujące, aby zwrócić określony obiekt (FeatureID, Feat203).

Ograniczenia

Poniżej przedstawiono aktualne ograniczenia dotyczące używania warstw OGC w usłudze ArcGIS Online:

 • Warstwy OGC WFS, WMS i WMTS są obsługiwane w przeglądarce map Map Viewer i Map Viewer Classic.
 • Hostowane warstwy WFS obsługują maksymalnie 3000 obiektów na żądanie.
 • Do mapy w przeglądarce Map Viewer można dodać tylko warstwy WFS 2.0, które obsługują dane wynikowe GeoJSON.
 • Obiekty API OGC (w tym warstwy obiektowe OGC) są obsługiwane tylko w przeglądarce map Map Viewer.
 • Nie można edytować obiektów, dodawać warstw OGC zabezpieczonych tokenami ani dodawać wewnętrznych warstw OGC.
 • Warstwy WFS, WMS i WMTS i mapa bazowa muszą mieć identyczny układ współrzędnych, na przykład Web Mercator (układ współrzędnych domyślnych map bazowych w galerii map bazowych). Administrator może również wprowadzić zmiany w zbiorze domyślnych map bazowych. W przypadku problemów z używaniem warstwy OGC z mapami bazowymi należy skontaktować się z administratorem.
 • Warstwy grupowe OGC WMS nie są obsługiwane.
 • Odświeżanie dla warstw OGC WMS działa tylko wtedy, gdy usługa WMS przestrzega standardowych reguł buforowania protokołu HTTP.
 • Jeśli opcja włączenia okien podręcznych nie jest dostępna dla warstwy WMS, może być konieczne ponowne dodanie warstwy do mapy lub ponowne utworzenie elementu WMS. Niektóre warstwy WMS nie obsługują okien podręcznych.
 • Niestandardowe parametry nie są obsługiwane podczas drukowania warstw OGC WMS i WMTS.
 • Aby wydrukować zabezpieczone warstwy OGC z usługi ArcGIS Online, należy użyć własnej usługi drukowania obsługującej zabezpieczone warstwy.
 • Aby wydrukować zabezpieczone warstwy OGC z usługi ArcGIS Enterprise, należy użyć własnej usługi drukowania obsługującej zabezpieczone warstwy.