OGC

Open Geospatial Consortium (OGC) to międzynarodowa instytucja zajmująca się standardami tworzonymi na zasadzie dobrowolnego konsensusu. Zadaniem instytucji OGC jest opracowywanie i zatwierdzanie standardów w zakresie tworzenia map o powiązanych danych geograficznych dostępnych w Internecie, a także zarządzanie nimi. Usługi i kodowania OGC zapewniają otwarty dostęp do danych geograficznych i funkcji oprogramowania, umożliwiając instytucjom włączenie danych i usług systemu informacji geograficznej (GIS) do każdej aplikacji użytkowanej na różnych urządzeniach komputerowych i przenośnych. Takie otwarte usługi i kody usprawniają wymianę i współużytkowanie informacji geoprzestrzennych.

Z usługami OGC mogą wiązać się pewne problemy. W przypadku obsługi przez stosunkowo starsze serwery mogą występować problemy z wydajnością przy wyświetlaniu map z użyciem nowszych aplikacji. Ponadto mogą występować problemy ze zgodnością map bazowych związane z obsługą schematów kafli lub układów współrzędnych w warstwach OGC. Więcej informacji na temat OGC można znaleźć w witrynie Open Geospatial Consortium. Firma Esri obsługuje również stronę internetową poświęconą interoperacyjności i standardom, która zawiera szczegółowe informacje o wspieraniu usług OGC przez oprogramowanie ArcGIS.

Specyfikacje OGC

Standardy i specyfikacje OGC ewoluują wraz z upływem czasu. Usługa ArcGIS Online obsługuje następujące specyfikacje OGC w opisany poniżej sposób:

OGC API — Features

Specyfikacja interfejsu OGC API — Features to nowsza specyfikacja obiektów, która składa się z wielu części. Obejmuje ona standardy tworzenia danych przestrzennych w Internecie oraz pracy z nimi, a także standardy dla interfejsów API na potrzeby udostępniania danych obiektowych w Internecie.

W usłudze ArcGIS Online można opublikować warstwę obiektową OGC z hostowanej warstwy obiektowej. Warstwy obiektowe OGC są zgodne ze specyfikacją OGC API — Features.

Warstwy obiektowe OGC w usłudze ArcGIS Online mogą używać większych ilości danych i zapewniają lepszą wydajność niż warstwy używające specyfikacji OGC Web Feature Service (WFS). Z tych powodów zaleca się używanie warstw obiektowych opartych na specyfikacji OGC API — Features zawsze, gdy korzystające z nich aplikacje klienckie je obsługują.

Warstw obiektowych OGC można używać w następujących przypadkach:

 • Przeglądarka map Map Viewer — zapoznaj się z sekcją Dodawanie warstw obiektowych OGC poniżej.
 • ArcGIS Pro 2.8 lub nowsza wersja — aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Używanie usługi obiektowej OGC API w pomocy aplikacji ArcGIS Pro.
 • Aplikacje utworzone przy użyciu zestawów ArcGIS Maps SDKs.
 • Aplikacje utworzone przy użyciu interfejsu API JavaScript 4.x.
 • Aplikacje innych firm obsługujące specyfikację OGC API — Features. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z aplikacją innej firmy, aby ustalić, czy obsługuje ona specyfikację OGC API— Features.

OGC Web Feature Service

OGC Web Feature Service (WFS) to dynamiczna usługa obiektowa zgodna ze specyfikacją WFS instytucji OGC.

W usłudze OGC można wykonywać następujące czynności dotyczące warstw ArcGIS Online WFS:

OGC Web Map Service

OGC Web Map Service (WMS) to dynamiczna usługa mapowa zgodna ze specyfikacją WMS instytucji OGC.

W oprogramowaniu OGC można wykonywać następujące czynności dotyczące warstw ArcGIS Online WMS:

OGC Web Map Tile Service

OGC Web Map Tile Service (WMTS) to zestaw kafli rastrów w pamięci podręcznej zgodny ze specyfikacją WMTS instytucji OGC.

W oprogramowaniu OGC można wykonywać następujące czynności dotyczące warstw ArcGIS Online WMTS:

Dodatkowo usługa WMTS jest dostępna dla hostowanych warstw kafli opublikowanych w instytucji i udostępnionych publicznie. Punkt końcowy WMTS można skopiować z pola na karcie Przegląd na stronie szczegółów elementu warstwy kafli.

Dodawanie warstw obiektowych OGC

Można dodać warstwę obiektową OGC do przeglądarki map Map Viewer. Należy wybierać jedną warstwę podrzędną naraz. Aby dodać więcej warstw z tej samej warstwy obiektowej OGC, powtarzaj etapy dodawania warstwy i za każdym razem wybieraj inną warstwę podrzędną.

Dodawanie warstw OGC WFS

Podczas dodawania warstw OGC WFS do mapy w przeglądarce map Map Viewer lub w przeglądarce map Map Viewer Classic należy wybierać warstwy podrzędne pojedynczo. Aby dodać więcej warstw z tej samej warstwy WFS, powtarzaj etapy dodawania warstwy i za każdym razem wybieraj inną warstwę podrzędną.

W przeglądarce map Map Viewer Classic podczas dodawania warstwy WFS do mapy można również podać zaawansowane opcje konfiguracji. Można zmienić limit maksymalnej liczby obiektów lub zamienić współrzędne x,y. Jeśli warstwa WFS zawiera złożone obiekty, konieczne jest także wybranie typu obiektów do wyświetlenia: punktów, linii lub poligonów.

Podczas dodawania warstwy OGC WFS do mapy można określić niestandardowe parametry, które będą dołączane do żądań kierowanych do usługi WFS. Na przykład jeśli usługa wymaga klucza dostępu, może on zostać dodany jako parametr niestandardowy do żądań kierowanych do usługi WFS. Jeśli zostaną podane niestandardowe parametry, są one automatycznie stosowane do wszystkich żądań kierowanych do usługi WFS. Niestandardowe parametry warstwy (takie jak operatory przestrzenne) nie są obsługiwane.

Podczas dodawania warstwy WFS do mapy mapa bazowa musi być zgodna z układem współrzędnych warstwy WFS.

Można także dodawać warstwy WFS do przeglądarki scen Scene Viewer.

Dodawanie warstw OGC WMS

Podczas dodawania warstwy OGC WMS do mapy w przeglądarce map Map Viewer lub w przeglądarce map Map Viewer Classic można zdecydować, czy mają zostać dodane wszystkie warstwy z usługi, czy tylko te wybrane. Jeśli dodawane są wszystkie warstwy z usługi, do mapy zostaną dodane wszystkie warstwy, ale tylko pierwsza z nich zostanie wyświetlona. Pozostałe warstwy można włączyć, klikając przycisk Zasoby, później nazwę warstwy OGC WMS, a następnie wybierając pola wyboru obok warstw, które mają się pojawić na mapie. Istnieje również możliwość sterowania tym, które warstwy z usługi OGC WMS mają być widoczne na mapie. W tym celu należy wybrać żądane warstwy podczas dodawania warstwy OGC WMS jako elementu lub aktualizowania elementu.

Podczas dodawania warstwy OGC WMS do mapy można określić niestandardowe parametry, które będą dołączane do żądań kierowanych do usługi WMS. Na przykład jeśli warstwa WMS obsługuje style, można ich użyć jako niestandardowych parametrów dla żądań warstw. Jeśli wymagany jest klucz dostępu, można go skonfigurować jako niestandardowy parametr dla wszystkich żądań kierowanych do usługi WMS. Niestandardowe parametry są stosowane do wszystkich warstw, które mają zostać dodane do mapy. Aby dodać inne parametry niestandardowe tylko do określonych warstw, należy dodać te warstwy osobno.

Domyślnie po dodaniu warstwy OGC WMS jako mapy bazowej dodawanych jest 10 pierwszych warstw w usłudze i wszystkie one są widoczne. W usłudze WMS można wybrać inne warstwy do dodania do mapy bazowej podczas dodawania warstwy WMS do mapy lub podczas dodawania warstwy WMS jako warstwy operacyjnej i przenoszenia jej do mapy bazowej.

Można także dodawać warstwy WMS do przeglądarki scen Scene Viewer. Po dodaniu warstwy WMS można wyświetlić legendę i skonfigurować okna podręczne, zapisać warstwę w scenie i udostępnić ją.

Dodawanie warstw OGC WMTS

Każda warstwa w usłudze OGC WMTS zawiera zestaw buforowanych w pamięci podręcznej rastrów oraz może mieć schemat kafli inny niż pozostałe warstwy usługi WMTS. Należy dodawać tylko te warstwy, które są niezbędne dla użytkowników korzystających z mapy, ponieważ zbyt duża liczba kafli rastrów mapy może spowodować nadmierne przeładowanie danymi i wydłużyć czas wczytywania, szczególnie w przeglądarkach internetowych. Aby zmaksymalizować wydajność mapy, wybierz określoną warstwę do dodania z usługi WMTS. Można dodać więcej niż jedną warstwę w przeglądarce Map Viewer lub w przeglądarce Map Viewer Classic, jednak wymaga to ponownego wykonania całego procesu dodawania usługi WMTS do mapy.

Podczas dodawania warstwy OGC WMTS do mapy można określić niestandardowe parametry, które zostaną dołączone do żądań kierowanych do usługi WMTS. Na przykład jeśli usługa wymaga klucza dostępu, może on zostać dodany jako parametr niestandardowy do wszystkich żądań kierowanych do usługi WMTS.

W przypadku dodawania usługi WMTS jako elementu konieczne jest wybranie konkretnej warstwy, a także układu współrzędnych dla warstwy, jeśli warstwa obsługuje wiele układów współrzędnych. Aby dodać wiele warstw lub dodatkowe układy współrzędnych, konieczne jest utworzenie indywidualnych elementów dla każdej warstwy lub układu współrzędnych.

Warstwy WMTS można również dodawać do przeglądarki scen Scene Viewer.

Użycie kompatybilnych map bazowych z warstwami WMTS, WMS i WFS

Aby mapy wyświetlały się prawidłowo, układy współrzędnych warstw i map bazowych muszą być kompatybilne. Ponadto, schemat kafli warstwy WMTS musi zgadzać się ze schematem kafli mapy bazowej. Przeglądarka map Map Viewer lub Map Viewer Classic podejmie próbę wyświetlenia warstwy z wybraną mapą bazową. Jeśli wyświetlenie warstwy na mapie bazowej nie będzie możliwe (ponieważ układ współrzędnych lub schemat kafli nie jest zgodny), a warstwa OGC WMS lub WMTS jest pierwszą warstwą dodaną do mapy, przeglądarka map Map Viewer lub Map Viewer Classic spróbuje użyć innej mapy bazowej.

Jeśli na przykład warstwa zawiera odwzorowanie GCS WGS84, w przeglądarce Map Viewer zostanie wykorzystana mapa bazowa GCS WGS84 World Imagery. Administrator mógł wprowadzić zmiany w domyślnych mapach bazowych i mógł uwzględnić takie, które obsługują układ współrzędnych Twojej warstwy. Jeśli mapa bazowa w galerii nie jest zgodna, przeglądarka Map Viewer używa Twojej warstwy jako mapy bazowej. Jeśli dodasz warstwę OGC WMS lub WMTS do istniejącej mapy lub warstwa ta nie będzie zgodna z żadną mapą bazową znajdującą się w galerii, nie zostanie ona dodana do mapy za pomocą przeglądarki map Map Viewer. Zamiast tego wyświetlony zostanie komunikat o błędzie informujący o tym, że warstwa nie jest zgodna z układem współrzędnych mapy bazowej.

W przypadku warstw OGC WFS układ współrzędnych mapy bazowej musi być obsługiwany przez usługę WFS, w przeciwnym razie wyświetlenie warstwy może się nie powieść. Przeglądarka map Map Viewer lub Map Viewer Classic nie przełączy się na kompatybilną mapę bazową. Jeśli mapa bazowa nie jest zgodna z warstwą WFS, przeglądarka map Map Viewer lub Map Viewer Classic wyświetli odpowiedni komunikat.

Usługi zabezpieczone OGC

Obsługiwane są usługi OGC WFS, WMS i WMTS zabezpieczone za pomocą uwierzytelniania internetowego, takiego jak zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows (IWA), infrastruktura kluczy publicznych (PKI) oraz podstawowe lub szyfrowane uwierzytelnianie dostępu. Nie są obsługiwane usługi OGC WFS, WMS i WMTS zabezpieczone za pomocą uwierzytelniania opartego na tokenach. Skonfiguruj obsługę usług OGC zabezpieczonych za pomocą uwierzytelniania internetowego przez dodanie serwera hostującego usługi do listy zaufanych serwerów w instytucji. Serwer musi obsługiwać funkcję udostępniania zasobów cross-origin (CORS), w przeciwnym razie warstwy hostowane na serwerze nie będą działać w usłudze ArcGIS Online zgodnie z oczekiwaniami. Dodatkowo funkcja CORS musi zostać skonfigurowana tak, aby zezwalała na używanie określonych domen, które będą używane do komunikowania się z serwerem, takich jak domena instytucji usługi ArcGIS Online.

Po dodaniu serwera do listy zaufanych serwerów można dodać usługi OGC do mapy lub w postaci elementu. Jeśli konieczne jest uwierzytelnienie, użytkownicy dodający lub wyświetlający zabezpieczone warstwy OGC zobaczą monit o podanie poświadczeń.

Parametry niestandardowe

Jeśli łączysz się z usługą OGC, która ma dodatkowe możliwości, lub jeśli chcesz ustawić samo połączenie właściwości, możesz dodać niestandardowe nazwy i wartości parametrów żądania podczas dodawania usługi OGC jako elementu do instytucji. Nazwy i wartości parametrów są zdefiniowane w usłudze i są specyficzne dla tej usługi. Mogą one być charakterystyczne dla dostawcy i zazwyczaj dodają możliwości, które wykraczają poza zakres standardu OGC. Na przykład można użyć parametru niestandardowego w usłudze OGC WFS do transpozycji współrzędnych x i y obiektów, gdy są one wyszukiwane (swapxy, True), lub parametr niestandardowy może definiować wyrażenie filtrujące, aby zwrócić określony obiekt (FeatureID, Feat203).

Ograniczenia

Poniżej przedstawiono aktualne ograniczenia dotyczące używania warstw OGC w usłudze ArcGIS Online:

 • Hostowane warstwy WFS obsługują maksymalnie 3000 obiektów na żądanie.
 • Do mapy w przeglądarce Map Viewer można dodać tylko warstwy WFS 2.0, które obsługują dane wynikowe GeoJSON.
 • Nie można edytować obiektów, dodawać warstw OGC zabezpieczonych tokenami ani dodawać wewnętrznych warstw OGC.
 • W przypadku używania ich na tej samej mapie warstwy WFS, WMS i WMTS oraz mapa bazowa muszą mieć identyczny układ współrzędnych, na przykład Web Mercator (układ współrzędnych domyślnych map bazowych w galerii map bazowych). Administrator instytucji mógł zmienić domyślne mapy bazowe. W przypadku problemów z używaniem map bazowych z warstwą OGC skontaktuj się z administratorem.
 • Warstwy grupowe OGC WMS nie są obsługiwane.
 • Odświeżanie dla warstw OGC WMS działa tylko wtedy, gdy usługa WMS przestrzega standardowych reguł buforowania żądań HTTPS w pamięci podręcznej.
 • Jeśli opcja włączenia okien podręcznych nie jest dostępna dla warstwy WMS, może być konieczne ponowne dodanie warstwy do mapy lub ponowne utworzenie elementu WMS. Niektóre warstwy WMS nie obsługują okien podręcznych.
 • W przypadku drukowania warstw OGC WMS lub WMTS nie są obsługiwane parametry niestandardowe.
 • Aby wydrukować zabezpieczone warstwy OGC z oprogramowania ArcGIS Online, należy użyć własnej usługi drukowania obsługującej te zabezpieczone warstwy.
 • Aby wydrukować zabezpieczone warstwy OGC z oprogramowania ArcGIS Enterprise, należy użyć własnej usługi drukowania obsługującej te zabezpieczone warstwy.