Przeglądanie i wyszukiwanie zasobów

Strona zasobów umożliwia dostęp do zasobów w witrynie internetowej, ich organizowanie, przeglądanie, wyszukiwanie oraz pracę z nimi. Strona zasobów jest uporządkowana według kart, które pozwalają na przeglądanie własnych zasobów i pracę z nimi: (Moje zasoby), elementy oznaczone jako ulubione (Moje ulubione), zasoby udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem grup (Moje grupy), zasoby z instytucji (Moja instytucja) oraz zasoby ArcGIS Living Atlas (Living Atlas). Każda karta pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie zasobów w danym obszarze. Wyświetlane karty oraz niektóre informacje i opcje zawarte na tych kartach zależą od typu konta ArcGIS (instytucji lub publiczne), od tego, czy użytkownik jest zalogowany i od jego uprawnień.

Wskazówka:

Innym sposobem znajdowania zasobów i pracy z nimi jest użycie funkcji wyszukiwania w witrynie znajdującej się w górnej części witryny. Funkcja wyszukiwania w witrynie umożliwia przeprowadzanie szerszego wyszukiwania elementów w instytucji, a jeśli konfiguracja instytucji pozwala na przeprowadzanie wyszukiwania poza instytucją — znajdowanie elementów udostępnianych przez inne instytucje. Aby rozszerzyć wyniki wyszukiwania tak, by zawierały elementy, których właścicielami są osoby spoza instytucji, kliknij przycisk przełącznika Szukaj tylko w <nazwa Twojej instytucji> w celu jego wyłączenia. Jeśli użytkownik nie jest administratorem, będzie widział tę opcję tylko wtedy, gdy zaloguje się jako członek instytucji, a instytucja zezwala na wyszukiwanie poza nią.

Ikony znajdujące się obok elementów na stronie zasobów w skrócie przedstawiają, kto może uzyskać dostęp do Twoich elementów i ewentualnie którym grupom zostały one udostępnione. Wskazane są również oznaczenia grup, na przykład grup Polecane zasoby i Open Data. Elementy udostępnione w kooperacji są ponadto wskazane za pomocą oznaczenia kooperacji.

Przeglądanie zasobów

Kliknij opcję Zasoby w górnej części witryny, aby przeglądać elementy przy użyciu kart Moje zasoby, Moje ulubione, Moje grupy, Moja instytucja i Living Atlas.

Notatka:
 • Użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia zasobów lub posiadania elementów, aby widzieć kartę Moje zasoby.
 • Karta Living Atlas jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na konto instytucji lub publiczne.

Podczas przeglądania zasobów przy użyciu kart strony zasobów można wykonywać następujące operacje, które pomagają w eksplorowaniu i wyszukiwaniu elementów:

 • Wyświetlać elementy na różne sposoby za pomocą menu widoku.

 • Sortować elementy za pomocą dostępnych opcji sortowania (i w razie potrzeby odwracać porządek sortowania).

 • Aby wyświetlić podgląd warstw i tabel w warstwie obiektowej, kliknij tytuł warstwy w celu otwarcia panelu szczegółów.
 • Ograniczać wyświetlane elementy do tych interesujących użytkownika za pomocą filtrów znajdujących się z boku strony. Na przykład na większości kart strony zasobów można filtrować według typu elementu, daty modyfikacji, daty utworzenia, znaczników i sposobu udostępniania elementu. Filtr Typ elementu zawiera dodatkowe filtry umożliwiające dalsze zawężenie wyników.

  Aby znaleźć elementy według lokalizacji, użyj filtra Lokalizacja. Aby wyszukać odpowiednie elementy w instytucji, można podać dowolne z następujących informacji: miejsca, takie jak miejscowości, powiaty, kraje i granice administracyjne, regiony lub współrzędne szerokości i długości geograficznej. Jeśli w instytucji skonfigurowano wiele lokalizatorów, wybierz ten, którego chcesz używać do wyszukiwania elementów.

  Aby znaleźć elementy, które zostały oznaczone jako wiarygodne lub nieaktualne, użyj filtru Status. Możesz znaleźć wszystkie wiarygodne elementy udostępnione Tobie lub Twojej instytucji, a także, jeśli Twoja instytucja została zweryfikowana, możesz znaleźć wszystkie wiarygodne elementy udostępnione wszystkim użytkownikom. Filtr Status może zostać użyty do wyszukiwania nieaktualnych elementów tylko w Twojej instytucji.

  Członkowie instytucji, którzy mają skonfigurowane kategorie zasobów, mogą do wyszukiwania elementów używać również filtru Kategorie na kartach Moje zasoby i Moja instytucja. Użytkownicy mający konta publiczne i instytucji mogą także filtrować zasoby ArcGIS Living Atlas przy użyciu filtru Kategorie na karcie Living Atlas. Członkowie grup, które mają skonfigurowane kategorie grup, mogą używać tych kategorii do filtrowania zasobów grupy na karcie Moje grupy.

  Jeśli instytucja uczestniczy w kooperacji rozproszonej i masz odpowiednie uprawnienia, możesz użyć filtru Kooperacja, aby wyświetlić tylko zasoby w ramach kooperacji.

  Wskazówka:

  Podczas wyszukiwania aplikacji możesz użyć filtra Poświadczenia dewelopera, aby zawęzić wyszukiwanie tylko do zarejestrowanych aplikacji.

  Wskazówka:

  Aby znaleźć konkretnych członków w swojej instytucji, którzy należą do grupy, włącz przełącznik Widok Moja instytucja, aby zawierać dodatkowe opcje filtrowania, na przykład kategorie członków, typ użytkownika i typ logowania. Opcje, które widzisz, zależą od Twoich uprawnień w instytucji.

  Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

 • Zasoby, które zostały Tobie udostępnione, możesz eksplorować za pośrednictwem konkretnej grupy, wybierając ją na karcie Moje grupy.
  Wskazówka:

  Można również wyświetlać elementy udostępnione konkretnej grupie przy użyciu karty Zasoby na stronie grupy.

Wyszukiwanie zasobów

Aby wyszukać konkretne elementy, można wprowadzać angielskie słowa kluczowe wyszukiwania w polu wyszukiwania na każdej z kart na stronie zasobów. Wyświetlane są tylko zasoby odpowiednie dla danej karty. Na przykład można wyszukiwać tylko elementy ulubione przy użyciu pola wyszukiwania znajdującego się na karcie Moje ulubione. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, użyj filtrów znajdujących się z boku strony. Aby zmienić sposób wyświetlania wyników i posortować wyniki według potrzeb, użyj przycisków opcji wyświetlania.

Usługa ArcGIS Online wyświetla wszystkie elementy, które pasują do wprowadzonego słowa kluczowego wyszukiwania. Dotyczy to warstw obiektowych zawierających warstwy podrzędne lub tabele, które są zgodne ze słowami kluczowymi. Jeśli na przykład Twoja instytucja ma warstwę obiektową o nazwie Kanalizacja, która zawiera podwarstwy takie jak Studzienka, Zbiornik i Pompa, wyszukiwanie za pomocą słowa kluczowego studzienka spowoduje wyświetlenie warstwy obiektowej Kanalizacja, nawet jeśli jej elementy nie zawierają tego słowa kluczowego.

Jeśli wolisz przeszukiwać całą witrynę, zamiast wyszukiwać przy użyciu kart na stronie zasobów, użyj pola wyszukiwania w górnej części witryny. Jeśli nie widzisz oczekiwanych wyników, wykonaj dowolną z następujących czynności, aby zawęzić lub rozszerzyć wyniki wyszukiwania:

 • Aby rozszerzyć wyniki wyszukiwania tak, by zawierały elementy, których właścicielami są osoby spoza instytucji, kliknij przycisk przełącznika Szukaj tylko w <nazwa Twojej instytucji> w celu jego wyłączenia. Jeśli użytkownik nie jest administratorem, będzie widział tę opcję tylko wtedy, gdy zaloguje się jako członek instytucji, a instytucja zezwala na wyszukiwanie poza nią. Jeśli masz uprawnienia administratora, ta opcja będzie widoczna, nawet jeśli instytucja została skonfigurowana w taki sposób, że pozwala członkom na wyszukiwanie zasobów tylko w instytucji. Jeśli wszystkie elementy w wynikach wyszukiwania należą do członków instytucji, świadczy to o tym, że instytucja została skonfigurowana do wyszukiwania elementów tylko w ramach instytucji. W przypadku braku pewności można skontaktować się z administratorem instytucji.
  Wskazówka:

  Używając parametru &restrict=false, na przykład https://learngis.maps.arcgis.com/home/search.html?q=owner:Learn_ArcGIS&restrict=false, można utworzyć ciąg znakowy wyszukiwania, który zwraca wyniki spoza instytucji. Ma to taki sam skutek, jak wyłączenie opcji Szukaj tylko w <nazwa Twojej instytucji>.

 • Aby dalej ograniczyć wyniki wyszukiwania, użyj filtrów znajdujących się z boku strony. Na przykład na większości kart strony zasobów można filtrować według typu elementu, daty modyfikacji, daty utworzenia, znaczników i sposobu udostępniania elementu. Jeśli korzystasz z wyszukiwania w witrynie i chcesz znaleźć grupy, a nie zasoby, kliknij opcję Grupy, aby wyświetlić jedynie odpowiednie wyniki dotyczące grup. Filtr Typ elementu zawiera dodatkowe filtry umożliwiające dalsze zawężenie wyników.

  Aby znaleźć elementy według lokalizacji, użyj filtra Lokalizacja. Aby wyszukać odpowiednie elementy w instytucji, można podać dowolne z następujących informacji: miejsca, takie jak miejscowości, powiaty, kraje i granice administracyjne, regiony lub współrzędne szerokości i długości geograficznej. Jeśli w instytucji skonfigurowano wiele lokalizatorów, wybierz ten, którego chcesz używać do wyszukiwania elementów.

  Aby znaleźć elementy, które zostały oznaczone jako wiarygodne lub nieaktualne, użyj filtru Status. Możesz znaleźć wszystkie wiarygodne elementy udostępnione Tobie lub Twojej instytucji, a także, jeśli Twoja instytucja została zweryfikowana, możesz znaleźć wszystkie wiarygodne elementy udostępnione wszystkim użytkownikom. Filtr Status może zostać użyty do wyszukiwania nieaktualnych elementów tylko w Twojej instytucji.

  Członkowie instytucji, którzy mają skonfigurowane kategorie zasobów, mogą do wyszukiwania elementów używać również filtru Kategorie na kartach Moje zasoby i Moja instytucja. Użytkownicy mający konta publiczne i instytucji mogą także filtrować zasoby ArcGIS Living Atlas przy użyciu filtru Kategorie na karcie Living Atlas. Członkowie grup, które mają skonfigurowane kategorie grup, mogą używać tych kategorii do filtrowania zasobów grupy na karcie Moje grupy.

  Jeśli instytucja uczestniczy w kooperacji rozproszonej i masz odpowiednie uprawnienia, możesz użyć filtru Kooperacja, aby wyświetlić tylko zasoby w ramach kooperacji.

  Wskazówka:

  Podczas wyszukiwania aplikacji możesz użyć filtra Poświadczenia dewelopera, aby zawęzić wyszukiwanie tylko do zarejestrowanych aplikacji.

  Wskazówka:

  Aby znaleźć konkretnych członków w swojej instytucji, którzy należą do grupy, włącz przełącznik Widok Moja instytucja, aby zawierać dodatkowe opcje filtrowania, na przykład kategorie członków, typ użytkownika i typ logowania. Opcje, które widzisz, zależą od Twoich uprawnień w instytucji.

  Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

 • Posortuj wyniki wyszukiwania za pomocą dostępnych opcji sortowania (i jeśli to konieczne odwróć porządek sortowania).
 • Spróbuj wykonać zaawansowane wyszukiwanie wg słów kluczowych, aby jeszcze bardziej doprecyzować wyniki.

Praca z zasobami

Jeśli odkrywasz elementy przez przeglądanie i przeszukiwanie strony zasobów i kart lub korzystając z funkcji wyszukiwania w witrynie znajdującej się w górnej części witryny, możesz na różne sposoby wyświetlać informacje o elementach, uzyskiwać do nich dostęp oraz pracować z nimi. Na przykład można wyświetlić miniaturę elementu, przeczytać krótkie podsumowanie dotyczące elementu lub otworzyć stronę elementu, aby wyświetlić więcej szczegółów, szybko sprawdzić kto jest właścicielem elementu i ile razy został on wyświetlony oraz otworzyć element.

Pracując z elementami na stronie zasobów, można wykonywać następujące czynności:

 • Kliknij miniaturę, aby otworzyć element w najbardziej odpowiedniej aplikacji. Na przykład, gdy klikniesz miniaturę mapy, zostanie ona otwarta w podanej głównej przeglądarce map, gdy zaś klikniesz miniaturę aplikacji internetowej, zostanie otwarta jej witryna internetowa.
 • Kliknij przycisk Opcje Opcje, aby wybrać miejsce otwarcia elementu. Na przykład możesz otworzyć warstwę obiektową w aplikacji Scene Viewer, a nie w przeglądarce map Map Viewer.
 • Aby wyświetlić szczegółowe informacje o elemencie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij tytuł elementu.
  • Kliknij opcję Wyświetl szczegóły powiązaną z elementem.
  • Kliknij przycisk Opcje Opcje powiązany z elementem i kliknij opcję Wyświetl szczegóły elementu.
 • Kliknij nazwę właściciela, aby uzyskać informacje o autorze elementu. Profil zawiera łącza do publicznych elementów i grup użytkownika. Jeśli instytucja jest zweryfikowana, w elementach publicznych oznaczonych jako wiarygodne nazwą właściciela jest nazwa instytucji. Aby ustalić użytkownika, który zarządza wiarygodnym elementem publicznym, przejdź do sekcji Właściciel na stronie tego elementu. Aby znaleźć inne elementy należące do tego użytkownika lub przez niego zarządzane, przeprowadź wyszukiwanie według jego nazwy użytkownika, używając pola owner (właściciel) w ciągu znakowym wyszukiwania (na przykład owner:esri).
 • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz dodawać elementy lub dodawać aplikacje.
 • Jeśli w Twojej instytucji skonfigurowano kategorie instytucji, możesz klasyfikować elementy na karcie Moje zasoby. Użytkownicy z uprawnieniami do aktualizowania i klasyfikowania zasobów instytucji mogą także klasyfikować elementy należące do instytucji na karcie Moja instytucja.
 • Aby wyświetlić podgląd warstw i tabel w warstwie obiektowej, kliknij tytuł warstwy w celu otwarcia panelu szczegółów.
 • Jeśli jesteś właścicielem elementu, możesz go usunąć.
 • Jeśli masz uprawnienia do zmiany właściciela lub jesteś administratorem instytucji, możesz przypisać element do innego właściciela.
 • Możesz przenosić elementy, których jesteś właścicielem, do innego folderu. Administratorzy mogą przenosić elementy, których właścicielami są inni użytkownicy.
 • Aby filtrować zasoby według nazwy folderu na karcie Moje zasoby, wpisz nazwę folderu w polu wyszukiwania nad folderami. Aby wyczyścić filtr, kliknij znak x.
 • Aby udostępnić element, wybierz go i kliknij opcję Udostępnij. Uprawnienia użytkownika w instytucji określają, czy i komu może on udostępnić element.
Notatka:

Aby wybrać element w widoku tabeli, zaznacz pole obok tego elementu. Aby wybrać element w widoku listy lub siatki, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu miniatury.