Metadane

Metadane to informacje opisujące dany element. W usłudze ArcGIS Online metadane elementu tworzy, edytuje i przegląda się na stronie elementu. Szczegóły elementu to: tytuł, typ, źródło, autor, data ostatniej modyfikacji, miniatura i znaczniki. Szczegółami mogą być też dodatkowe informacje, takie jak podsumowanie i opis, informacja na temat dokładności i aktualności danego elementu, ograniczeń związanych z używaniem i udostępnianiem elementu, kredytów itp. Te informacje mogą pomóc innym użytkownikom w odkrywaniu elementów i ocenie ich przydatności. W ramach platformy ArcGIS metadane są zapisywane wraz z elementami, które opisują. Wraz z nimi są kopiowane, przenoszone i usuwane.

Instytucje mogą włączyć metadane, co pozwoli członkom instytucji używać wbudowanego edytora metadanych do wprowadzania dodatkowych, opartych na standardach metadanych dla wszystkich typów elementów. Metadane można uwzględnić dla wszystkich elementów w portalu, w tym map, scen i aplikacji internetowych. Instytucje wybierają styl metadanych określający preferencje instytucji w kwestii edycji i wyświetlania metadanych. Styl metadanych, oprócz tego że określa informacje dostępne do przeglądania i edytowania, określa także standard, którego używasz oraz schemat używany do sprawdzania poprawności metadanych elementu pod kątem tego standardu. Niezależnie od zastosowanego stylu metadane są zawsze przechowywane w formacie metadanych ArcGIS. Oznacza to, że metadane nie są tracone w przypadku zmiany ich stylu przez instytucję.

Dostępna jest wbudowana przeglądarka metadanych umożliwiająca wyświetlenie metadanych powiązanych z elementem. Jeśli w instytucji włączono metadane, ta sama przeglądarka umożliwia właścicielom i administratorom elementów edycję metadanych. Aby umożliwić dostęp do tej przeglądarki, na stronach elementów wyświetlany jest przycisk Metadane w następujących okolicznościach:

 • W przypadku instytucji, dla których włączono metadane, przycisk Metadane jest dostępny dla właścicieli i administratorów elementów, aby mogli dodawać i edytować metadane.
 • Gdy element ma metadane, przycisk Metadane jest dostępny dla każdego użytkownika, który ma dostęp do elementu, umożliwiając wyświetlenie metadanych elementu. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy metadane zostały dodane bezpośrednio do elementu, czy dołączone podczas publikowania danych z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap. Jeśli nawet metadane są wyłączone, można wyświetlić metadane tych elementów, które je mają.

Łącze Metadane będzie również widoczne na liście Warstwy w przypadku każdej hostowanej warstwy obiektowej, z którą są powiązane metadane. Łącze to pozwala każdej osobie z dostępem do strony elementu hostowanej warstwy obiektowej na wyświetlanie metadanych poszczególnych warstw w stylu metadanych skonfigurowanym dla instytucji. Podobnie jest w przypadku tabeli, która została opublikowana z metadanymi. Łącze Metadane będzie widoczne na liście Tabele.

Wprowadzanie zgodnych ze standardami metadanych wraz z elementami ułatwia innym zapoznanie się z danym elementem i podjęcie decyzji, czy chcą go użyć. Jeśli na przykład instytucja włączyła funkcję Open Data, dokumenty metadanych zarządzane z poziomu usługi ArcGIS Online będą dostępne w witrynach ArcGIS Hub z poziomu stron z zestawami danych oraz będą one znajdować się w pobieranych plikach shape. Dostępność zgodnych ze standardami metadanych dla tych zestawów danych ułatwia wszystkim użytkownikom ustalenie, który zestaw danych najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Włączanie metadanych dla instytucji

Administratorzy konfigurują metadane dla instytucji za pomocą ustawień strony elementów. Konfiguracja wiąże się z wyborem stylu metadanych. Od stylu zależy, jak wyświetlane są metadane i które pola są wymagane i dostępne przy tworzeniu metadanych dotyczących elementu. Instytucja powinna wybrać do tworzenia metadanych taki styl, którego już używa w innych aplikacjach.

Jeśli instytucja wyłączy metadane, będą one w dalszym ciągu częścią elementu, ale w usłudze ArcGIS Online nie będzie można edytować metadanych na poziomie elementu. Wszystkie zgodne ze standardami metadane zatwierdzone przy włączonej opcji metadanych dla instytucji wciąż będą widoczne na stronie elementu. Aby usunąć zgodne ze standardami metadane z elementu, musisz usunąć je za pomocą edytora internetowego przy włączonej opcji metadanych dla Twojej instytucji.

Ponadto wszystkie metadane powiązane z warstwami w hostowanej warstwie obiektowej nie będą tracone, jeśli metadane są wyłączone w instytucji — wciąż możliwe jest wyświetlanie metadanych na poziomie warstwy.

Wyświetl metadane

Jeśli w instytucji włączono metadane, właściciele elementów na stronach elementów będą widzieć przycisk Metadane. Właściciele elementów mogą używać tego przycisku celem uzyskania dostępu do wbudowanego edytora i wprowadzenia metadanych. Jeśli dany element zawiera metadane, każdy, kto ma dostęp do elementu będzie także widzieć przycisk Metadane i będzie mógł go użyć do wyświetlenia metadanych w stylu metadanych skonfigurowanym przez instytucję. Po dodaniu przez właściciela elementu metadanych do wybranego elementu, właściciel i administrator mają możliwość wyboru opcji Przegląd lub Edytuj za pomocą przycisku Metadane. Wszyscy pozostali użytkownicy mogą tylko przeglądać metadane.

Dostęp do metadanych poszczególnych warstw powiązanych z hostowaną warstwą obiektową można uzyskać za pomocą przycisku Metadane na stronie szczegółów danej warstwy. Aby otworzyć stronę warstwy, należy kliknąć jej nazwę na liście Warstwy.

Edytowanie metadanych

Jeśli instytucja ma włączone metadane, właściciele elementów mogą wprowadzać dodatkowe, zgodne ze standardami metadane do swoich elementów. Właściciele elementów używają wbudowanego edytora metadanych do wprowadzania dodatkowych metadanych dla elementu i przechowywania ich w formacie metadanych ArcGIS. Format metadanych ArcGIS zawiera pola, w których można przechowywać wszystkie zasoby we wszystkich obsługiwanych przez oprogramowanie ArcGIS standardach, w tym wszystkie zasoby metadanych FGDC CSDGM, wszystkie zasoby metadanych ISO 19139, wszystkie zasoby metadanych North America Profile i wszystkie zasoby metadanych INSPIRE. Format ArcGIS pozwala także na przechowywanie właściwości elementów, takich jak miniatury, które nie są uwzględniane w oficjalnych standardach i profilach metadanych.

Przy pierwszym otwarciu dla danego elementu edytor jest wypełniany istniejącymi metadanymi z następujących pól strony elementu: title, tags, snippet, description, accessinformation, licenseinfo i extent. Jeśli wczytasz lokalny plik metadanych XML, będziesz mieć możliwość zastąpienia szczegółów elementów metadanymi importowanymi z pliku XML lub użycia istniejących szczegółów elementów.

Właściciele hostowanych warstw obiektowych i administratorzy mogą dodawać metadane także do poszczególnych warstw w hostowanej warstwie obiektowej. Jeśli publikowana warstwa nie zawiera metadanych, istnieje możliwość otwarcia edytora i dodania metadanych.

Edycja metadanych elementu

Aby dodać lub edytować metadane elementu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym i masz uprawnienia do tworzenia zawartości oraz czy Twoja instytucja włączyła metadane.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij tytuł elementu, dla którego chcesz wprowadzić metadane.
 3. Kliknij Metadane i wprowadź zawartość metadanych opisującą wybrany element. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane dla używanego stylu metadanych.
  Wskazówka:

  Styl metadanych swojej instytucji możesz zobaczyć, otwierając kartę Profil > metadanych.

 4. W ramach bieżącej sesji edycji masz dostęp do następujących opcji:
  • Opcja Przegląd otwiera metadane w nowej karcie przeglądarki przy użyciu stylu skonfigurowanego dla instytucji. Aby zmiany wprowadzone w metadanych były widoczne, należy je przed przeglądaniem zapisać.
  • Oceń sprawdza, czy wypełniono wszystkie wymagane pola dla stylu metadanych. Otrzymujesz wiadomość informującą o tym, czy dokument jest prawidłowy oraz o niewypełnieniu któregokolwiek wymaganego pola z wraz z łączem do takiego pola.
  • Pobierz pobiera bieżący dokument metadanych, wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie sesji edycji, w postaci pliku XML w formacie metadanych ArcGIS bez zastosowanego do niego stylu metadanych.
  • Usuń usuwa wszystkie metadane dodane do elementu i wykrywa przycisk Metadane, gdy element przeglądają inni użytkownicy. Opcja Usuń jest dostępna tylko, jeśli element posiada metadane. Nie powoduje ona usunięcia szczegółów elementu.
  • Zastąp importuje istniejący plik metadanych XML na komputer. Kliknij opcję Zastąp, kliknij przycisk przeglądania, a następnie wybierz plik na komputerze. Plik metadanych XML musi być w formacie metadanych ArcGIS.

   Zaznacz pole wyboru, aby wypełnić metadane szczegółami elementu. Jeśli pozostawisz pole niezaznaczone, szczegóły elementu zostaną zaktualizowane metadanymi z pliku.

  • Zapisz zapisuje zmiany bez zamykania edytora metadanych.
  • Zamknij zamyka sesję edycji bez zapisywania.

Edycja metadanych warstwy w hostowanej warstwie obiektowej

Aby dodać lub edytować metadane warstwy w hostowanej warstwie obiektowej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem hostowanej warstwy obiektowej zalogowanym jako właściciel, a w Twojej instytucji zostały włączone metadane.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij tytuł hostowanej warstwy obiektowej, do której chcesz dołączyć metadane warstwy podrzędnej.
 3. Kliknij nazwę warstwy podrzędnej na liście Warstwy na karcie Informacje ogólne.
 4. Kliknij przycisk Metadane.
 5. Określ zawartość metadanych opisujących warstwę podrzędną. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane dla używanego stylu metadanych.
  Wskazówka:

  Styl metadanych swojej instytucji możesz zobaczyć, otwierając kartę Profil > metadanych.

 6. W ramach bieżącej sesji edycji masz dostęp do następujących opcji:
  • Opcja Przegląd otwiera metadane w nowej karcie przeglądarki przy użyciu stylu skonfigurowanego dla instytucji. Aby zmiany wprowadzone w metadanych były widoczne, należy je przed przeglądaniem zapisać.
  • Oceń sprawdza, czy wypełniono wszystkie wymagane pola dla stylu metadanych. Otrzymujesz wiadomość informującą o tym, czy dokument jest prawidłowy oraz o niewypełnieniu któregokolwiek wymaganego pola z wraz z łączem do takiego pola.
  • Pobierz pobiera bieżący dokument metadanych, wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie sesji edycji, w postaci pliku XML w formacie metadanych ArcGIS bez zastosowanego do niego stylu metadanych.
  • Zastąp importuje istniejący plik metadanych XML na komputer. Kliknij opcję Zastąp, kliknij przycisk przeglądania, a następnie wybierz plik na komputerze. Plik metadanych XML musi być w formacie metadanych ArcGIS.
  • Opcja Usuń usuwa wszystkie metadane dodane do określonej warstwy i ukrywa przycisk Metadane, gdy element przeglądają inni użytkownicy. Opcja Usuń jest dostępna jedynie wtedy, gdy warstwa zawiera metadane. Nie usuwa ona metadanych z innych warstw lub hostowanej warstwy obiektowej.
  • Zapisz zapisuje zmiany bez zamykania edytora metadanych.
  • Zamknij zamyka sesję edycji bez zapisywania.

Style, standardy i profile metadanych

Styl metadanych konfiguruje proces edycji i przeglądania zawartości metadanych. Stosowanie stylu metadanych można porównać do nakładania filtru na metadane danego elementu. Od stylu zależą sposób wyświetlania metadanych oraz strony pojawiające się w edytorze metadanych. Zgodny ze standardami styl metadanych służy do obsługi standardu lub profilu metadanych. Od stylu zależy sposób oceny standardu lub profilu.

Domyślna strona elementu daje możliwość przeglądania i edycji prostego zestawu właściwości metadanych dla danego elementu. Informacje są indeksowane, można je przeszukiwać i używać za pomocą aplikacji w całej platformie. Informacje podawane w szczegółach elementów są proste i efektywne oraz są odpowiednie dla osób, które nie muszą korzystać z konkretnych standardów metadanych. Jeśli metadane są w Twojej instytucji włączone, właściwości szczegółów elementów są synchronizowane ze zgodnymi ze standardami metadanymi elementów.

Style metadanych

Do obsługi różnych metadanych przewidziano następujące style metadanych:

 • Metadane FGDC CSDGM — ten styl pozwala wyświetlać i edytować metadane zgodne z wytycznymi FDGC w zakresie standardu zasobów dla cyfrowych metadanych geoprzestrzennych (CSDGM) i weryfikować je przy wykorzystaniu CSDGM XML DTD.
 • Dyrektywa metadanych INSPIRE — ten styl pozwala wyświetlać i edytować kompletne dokumenty metadanych ISO 19139 zgodne z zasadami wdrażania INSPIRE i weryfikować je przy użyciu schematów ISO 19139 XML.
 • Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139 — ten styl pozwala wyświetlać i edytować kompletne dokumenty metadanych zgodne z normą ISO 19139 Geographic information — Metadata — XML schema implementation oraz weryfikować je za pomocą schematów XML tego standardu. Użyj tego stylu, aby utworzyć metadane zgodne z normą ISO 19115, Geographic information — Metadata.
 • Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139 GML3.2 — ten styl jest taki sam, jak styl powyżej, z wyjątkiem tego, że pliki wykorzystują przestrzeń nazw GML 3.2, a zatem można je weryfikować z użyciem schematów ISO 19139 XML w wersjach przygotowanych do przestrzeni nazw GML 3.2. Użyj tego przykładu, jeśli na przykład planujesz weryfikować pliki metadanych za pomocą schematów NOAA NCDDC XML.
 • Profil North America Profile normy ISO 19115 2003 — ten styl pozwala wyświetlać i edytować kompletne dokumenty zgodne z normą North American Profile of ISO 19115:2003 – Geographic information – Metadata oraz weryfikować je za pomocą schematów XML normy ISO 19139.

Standardy i profile metadanych

Standard metadanych jest dokumentem określającym zawartość, którą należy zapewnić celem opisania zasobów geoprzestrzennych, takich jak mapy, usługi map, dane wektorowe, zobrazowania, a nawet zasoby nieprzestrzenne, takie jak tabele i narzędzia mające zastosowanie w Twojej pracy w systemie GIS. Standard metadanych może także zawierać schemat XML opisujący format, w którym zawartość powinna być przechowywana. Zazwyczaj standardowy format XML definiuje się za pomocą schematu XML lub definicji typu dokumentu (DTD). Standardy są zazwyczaj ratyfikowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje normalizacyjne.

Wiele standardów metadanych geoprzestrzennych jest opracowywanych przez komisje ISO, w tym norma ISO 19115 Geographic Information—Metadata i ISO 19119 Geographic Information—Metadata—Services, czyli normy dotyczące zawartości. Natomiast norma ISO 19139 Geographic Information—Metadata—Implementation Specification jest zbiorem schematów XML definiujących format XML, w którym powinna być przechowywana zawartość metadanych zgodna z normami ISO 19115 i ISO 19119.

Federalna Komisja ds. Danych Geograficznych (FGDC) opracowała standard Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDGM) stosowany w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat. Powszechnie nazywa się go standardem metadanych FGDC. Jest to kolejny przykład standardu zawartości. Istnieje akceptowany format, w których przechowywana jest zawartość w formacie XML, jednak istnieje także kilka innych formatów, które są powszechnie używane do prezentowania takich informacji.

Profil metadanych jest dokumentem modyfikującym standard metadanych. Profil może obniżyć całkowitą liczbę elementów metadanych definiowanych przez standard. Profil może dodatkowo ograniczać opcjonalność elementów metadanych, czyniąc obowiązkowymi elementy wcześniej uznawane za opcjonalne. Profil jednakże nie może sprawić, aby obowiązkowe elementy stały się opcjonalnymi. Profil może dodatkowo wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do wartości dopuszczalnych w elemencie metadanych. Profile metadanych mogą być przyjmowane przez instytucje, urzędy i organizacje normalizacyjne w miejsce standardów metadanych. Jednym z przykładów profilu metadanych jest North American Profile of ISO 19115:2003, który został utworzony i przyjęty wspólnie przez Stany Zjednoczone i Kanadę.

Jeśli planujesz tworzenie metadane zgodne z obowiązującym czy wybranym standardem lub profilem, zdobądź kopię dokumentu takiego standardu czy profilu. W przypadku norm ISO dokumenty należy pozyskiwać od ISO lub instytucji krajowej, która uczestniczy w ISO, np. ANSI w Stanach Zjednoczonych. Profile powinny być udostępniane przez instytucje, które je tworzą.

Często zadawane pytania

Poniżej znajduje się lista typowych pytań na temat metadanych w usłudze ArcGIS Online. W przypadku pytań, które według Ciebie mogą być często zadawane przez innych użytkowników, kliknij łącze opinii zwrotnej na dole strony, aby przesłać je w formie propozycji.

Jakie style metadanych są obsługiwane w usłudze ArcGIS Online?

Obecnie w portalach ArcGIS Online obsługiwane są następujące zgodne ze standardami style metadanych: Metadane FGDC CSDGM, Dyrektywa dotycząca metadanych INSPIRE, Specyfikacja wdrażania metadanych GML3.2 ISO 19139, Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139 oraz North America Profile normy ISO 19115 2003.

W jaki sposób metadane są obsługiwane w usłudze ArcGIS Online?

Instytucje mogą tworzyć i udostępniać metadane na wszystkich elementach obsługiwanych przez usługę ArcGIS Online, w tym na mapach internetowych, scenach internetowych, aplikacjach internetowych, warstwach, przesyłanych plikach i narzędziach. Podczas publikowania hostowanych warstw obiektowych metadane powiązane z danymi są udostępniane razem z warstwą.

Metadane można tworzyć i edytować za pomocą edytora internetowego i przeglądać w postaci kodu HTML na oddzielnej karcie przeglądarki. Metadane przegląda się w stylu wybranym przez instytucję. Obecnie instytucje wybierają jeden styl metadanych do tworzenia, edytowania i przeglądania metadanych. Instytucje mogą zmieniać styl bez utraty metadanych.

W edytorze internetowym wykorzystuje się format metadanych ArcGIS. Pola dostępne do edycji w edytorze internetowym ustala się za pomocą stylu skonfigurowanego dla instytucji. Format metadanych ArcGIS zawiera pola, w których można przechowywać całą zawartość we wszystkich standardach metadanych obsługiwanych przez ArcGIS.

Czy metadane są włączane automatycznie przy publikowaniu hostowanej warstwy?

Tak, gdy w usłudze ArcGIS Online publikujesz hostowaną warstwę z aplikacji ArcMap lub pliku definicji usługi utworzonego w aplikacji ArcMap, metadane są automatycznie udostępniane razem z elementem warstwy. W przypadku publikowania z poziomu aplikacji ArcGIS Pro metadane publikowanej mapy lub warstwy są dołączane do hostowanej warstwy.

W przypadku hostowanych warstw obiektowych podczas publikowania z aplikacji ArcGIS Pro dołączane są również metadane na poziomie warstwy.

 • Gdy publikujesz dokument mapy jako hostowaną warstwę w aplikacji ArcMap, wszystkie metadane dla tego dokumentu mapy są dołączane automatycznie i są dostępne wraz z hostowanym elementem warstwy. Metadane z poszczególnych warstw nie są wprowadzane do metadanych dla hostowanego elementu warstwy. W metadanych hostowanej warstwy można wprowadzać zmiany w aplikacji ArcCatalog lub w usłudze ArcGIS Online. Dokumentu metadanych z klasy obiektów można używać do aktualizacji metadanych hostowanej warstwy poprzez otwarcie i zapisanie dokumentu w edytorze internetowym lub można go importować do aplikacji ArcMap.
 • Podczas publikowania hostowanej warstwy WFS z hostowanej warstwy obiektowej, hostowana warstwa WFS dziedziczy metadane z hostowanej warstwy obiektowej. Późniejsze modyfikacje metadanych hostowanej warstwy obiektowej nie wpływają na metadane hostowanej warstwy WFS. Podobnie modyfikacje metadanych hostowanej warstwy WFS nie wpływają na metadane hostowanej warstwy obiektowej.
 • W usłudze ArcGIS Online podczas publikowania pliku shape zawierającego metadane lub geobazy plikowej zawierającej klasy obiektów i tabele z metadanymi te metadane są dołączane do hostowanej warstwy obiektowej. Metadane każdej warstwy można wyświetlać na stronie elementu warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online.
 • Jeśli mapa aplikacji ArcGIS Pro w wersji 2.2 lub nowsza publikowana jako hostowana warstwa obiektowa zawiera klasy obiektów lub tabele z metadanymi lub na mapie razem z warstwą są zapisane metadane, te metadane zostaną dołączone do hostowanej warstwy obiektowej. Metadane każdej warstwy można przeglądać na stronie elementu warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online.
 • Począwszy od wersji ArcGIS Pro 3.0, podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej z klas lub tabel obiektowych z geobazy mobilnej, które zawierają metadane, metadane te są dodawane do hostowanej warstwy obiektowej. Metadane każdej warstwy można przeglądać na stronie elementu warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online.
 • Gdy tworzony jest widok hostowanej warstwy obiektowej z hostowanej warstwy obiektowej, widok ten dziedziczy metadane z hostowanej warstwy obiektowej oraz jej warstw.

Jak przenieść metadane z aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap do usługi ArcGIS Online?

 • Zapoznaj się z poprzednim pytaniem i odpowiedzią, aby uzyskać informacje na temat sposobu publikowania metadanych z aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap. Podczas publikowania z pakietu kafli metadane nie są publikowane w elemencie warstwy.
 • Metadane dla każdego elementu można zaktualizować za pomocą edytora internetowego. W aplikacjach ArcGIS Pro i ArcMap można edytować metadane elementów dostępnych w tych aplikacjach.
 • Wszystkie elementy w instytucji można zaktualizować tak, by zawierały metadane, używając jednej z poniższych metod:
  • Kopiowanie lub importowanie metadanych w aplikacji ArcGIS Pro.
  • Aby wyeksportować zawartość metadanych do samodzielnego pliku XML metadanych w formacie metadanych ArcGIS, użyj narzędzia geoprzetwarzania Transformacja XSLT z aplikacji ArcMap z jednym z następujących arkuszy stylów: exact copy of.xslt, remove local storage info.xslt lub remove local storage info strict.xslt. Plik metadanych XML można otworzyć w edytorze internetowym. Można go używać do aktualizacji metadanych dla hostowanej warstwy.

W jaki sposób metadane są obsługiwane w aplikacji ArcGIS Pro?

Aplikacja ArcGIS Pro obsługuje edycję zgodnych ze standardami metadanych dowolnych elementów należących do użytkownika, do których można uzyskać dostęp w aplikacji ArcGIS Pro. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyświetlanie i edycja metadanych w pomocy aplikacji ArcGIS Pro.

Czy jeśli rejestruję usługę ArcGIS Server, metadane stają się częścią elementu?

Nie. Gdy rejestrujesz usługę ArcGIS Server jako element w usłudze ArcGIS Online, automatycznie wprowadzane są tylko szczegóły elementu. Obecnie istniejące metadane nie stają się częścią elementu. Metadane dla tych elementów można zaktualizować za pomocą edytora internetowego, aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap.

Jak mogę wyeksportować metadane z usługi ArcGIS Online?

Aby pobrać metadane dla elementu, w edytorze internetowym kliknij opcję Pobierz. Taka kopia lokalna uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzane w trakcie sesji edycji, które nie zostały zapisane do elementu.

Można również zapisać kopię metadanych elementu w formacie html lub XML w aplikacji ArcGIS Pro. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z tematem Zapisz kopię metadanych ArcGIS w pomocy do aplikacji ArcGIS Pro.

Czy moje metadane można przeszukiwać?

Tak, obecnie przy przeszukiwaniu zasobów wykorzystywane są konkretne pola spośród szczegółów elementów: title, tags, snippet, description, accessinformation. Zmiany, które wprowadzasz w tych polach z poziomu edytora metadanych lub na stronie elementu, są automatycznie synchronizowane w obu miejscach. Metadanych powiązanych z warstwami w warstwie obiektowej nie można przeszukiwać. W przyszłych aktualizacjach Centrum ArcGIS Hub dostępna będzie obsługa przeszukiwania całego dokumentu metadanych.

Czy metadane są dołączane podczas eksportowania danych z hostowanej warstwy obiektowej?

Tak, podczas eksportowania danych z hostowanej warstwy obiektowej wszystkie metadane powiązane z warstwą są automatycznie dołączane w formacie pliku shape lub geobazy plikowej.

Czy mogę importować formaty metadanych inne niż format metadanych ArcGIS?

Nie, w edytorze metadanych można otwierać tylko format metadanych ArcGIS. W edytorze internetowym otwierać można tylko dokumenty metadanych w formacie metadanych ArcGIS. Jeśli podejmiesz próbę otwarcia dokumentu w innym formacie, edytor wyświetli błąd i nie otworzy metadanych. Aby przekształcić inne formaty metadanych do formatu metadanych ArcGIS, można użyć dostępnego w aplikacji ArcMap narzędzia geoprzetwarzania Transformacja XSLT.

Dzięki aplikacji ArcGIS Pro można importować do elementu format metadanych opartych na standardach. W ramach tego procesu metadane są konwertowane do formatu metadanych ArcGIS. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z tematem Kopiowanie lub importowanie metadanych w pomocy do aplikacji ArcGIS Pro.

Czy metadane są wydzielane podczas dodawania elementu do karty Moje zasoby należącej do strony zasobów?

Podczas publikowania geobazy plikowej lub pliku shape albo publikowania hostowanej warstwy obiektowej z aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap wszystkie metadane dołączone do danych są automatycznie udostępniane z warstwą. Jeśli plik shape lub geobaza plikowa zawiera tylko jedną warstwę oraz zawiera metadane, metadane będą powiązane zarówno z elementem, jak i z warstwą. Jeśli plik shape lub geobaza plikowa zawiera wiele warstw, metadane są dostępne wyłącznie z warstwami zawierającymi metadane; nie są one powiązane z elementem.

Czy instytucja może zmieniać style metadanych?

Tak, instytucja może zmieniać style metadanych bez utraty samych metadanych. Niemniej może okazać się, że styl poprzednio używany do edycji nie miał wszystkich elementów, które ma styl aktualny. Właściciele elementów mogą aktualizować swoje metadane pod kątem zgodności z najnowszym stylem za pomocą edytora. Ostatni styl skonfigurowany dla instytucji to styl, który pojawia się podczas przeglądania metadanych, chyba że Twoje metadane podlegają już stylowi opartemu na normach ISO i zmieniasz styl na inny profil ISO. W takim przypadku Twoje metadane będą wyświetlane z użyciem stylu autorskiego. Aktualnie w edytorze nie możesz zmieniać stylów.

Uwagi dotyczące metadanych

 • Obecnie instytucje mogą wybierać tylko jeden styl metadanych.
 • Format metadanych ArcGIS jest jedynym formatem obsługiwanym przy imporcie metadanych.
 • W przypadku hostowanych warstw internetowych, które zawierały już wcześniej metadane w danych z aplikacji ArcMap w trakcie publikowania oraz w czasie, kiedy Twoja instytucja nie miała włączonych metadanych (na przykład przed 8 lipca 2015), możesz włączyć wyświetlanie metadanych w elemencie hostowanej warstwy internetowej, otwierając edytor metadanych i klikając Zapisz. Spowoduje to uzupełnienie edytora metadanych metadanymi w stylu skonfigurowanym przez instytucję.
 • Obecnie pole title nie jest synchronizowane między wbudowanym edytorem a stroną elementu. Mowa tutaj także o wczytywaniu pliku XML metadanych. Przy pierwszym otwarciu edytora pole to ma tytuł ze strony elementu. Wszelkie zmiany, które wprowadzasz (i zapisujesz) do tytułu z poziomu edytora są zapisywane do zgodnych ze standardami metadanych. Nie są one zapisywane na stronie elementu.
 • Aktualnie zmiany wprowadzane w metadanych hostowanej warstwy WFS nie powodują zaktualizowania pliku możliwości bazowej usługi WFS.
 • Aby wyświetlać metadane na poziomie warstwy w warstwach publicznych w stylu FGDC, instytucja musi zezwalać na dostęp anonimowy. Jeśli instytucja jest prywatna, co oznacza, że dostęp anonimowy jest wyłączony, metadane na poziomie warstwy dla warstw publicznych są domyślnie dostępne w stylu ISO.
 • Zmiany dokonane w metadanych na poziomie warstwy nie są zsynchronizowane z elementem. Podobnie zmiany dokonane w metadanych elementu nie są zsynchronizowane z metadanymi na poziomie warstwy.