Wyświetlanie i edycja metadanych

Metadane to dowolne informacje opisujące dany element. W usłudze ArcGIS Online informacje o elemencie są tworzone, edytowane i przeglądane na stronie szczegółów elementu. Przykłady informacji o elemencie to tytuł, typ, opis, źródło, autor, data ostatniej modyfikacji, miniatura i tagi. Te informacje pomagają innym użytkownikom w odkrywaniu elementów i ocenie ich przydatności. W systemie ArcGIS informacje o elemencie są zapisywane wraz z opisywanym elementem. Wraz z nimi są kopiowane, przenoszone i usuwane.

Metadane mogą również mieć formę dokumentów lub rekordów opartych na standardach, które są powszechnie określane jako metadane lub metadane geoprzestrzenne. Instytucje mogą włączyć metadane, co pozwoli członkom instytucji używać wbudowanego edytora metadanych do wprowadzania dodatkowych, opartych na standardach metadanych dla wszystkich typów elementów. Metadane można uwzględnić dla wszystkich elementów w portalu, w tym map, scen i aplikacji internetowych. Instytucje wybierają styl metadanych, który powoduje zastosowanie arkusza stylów dla standardu metadanych i schematu służącego do sprawdzania poprawności metadanych zgodnie ze standardem. Styl określa też konfigurację środowiska instytucji na potrzeby edycji i przeglądania metadanych zgodnie ze standardem.

Styl metadanych, oprócz tego że określa informacje dostępne do przeglądania i edytowania, określa także standard, którego używasz oraz schemat używany do sprawdzania poprawności metadanych elementu pod kątem tego standardu. Niezależnie od zastosowanego stylu metadane są zawsze przechowywane w formacie metadanych ArcGIS. Oznacza to, że metadane nie są tracone w przypadku zmiany ich stylu przez instytucję.

Dostępna jest wbudowana przeglądarka metadanych umożliwiająca wyświetlenie metadanych powiązanych z elementem. Jeśli w instytucji włączono metadane, ta sama przeglądarka umożliwia właścicielom i administratorom elementów edycję metadanych. Aby umożliwić dostęp do tej przeglądarki, na stronach elementów wyświetlany jest przycisk Metadane w następujących okolicznościach:

 • W przypadku instytucji, dla których włączono metadane, przycisk Metadane jest dostępny dla właścicieli i administratorów elementów, aby mogli dodawać i edytować metadane.
 • Gdy element ma metadane, przycisk Metadane jest dostępny dla każdego użytkownika, który ma dostęp do elementu, umożliwiając wyświetlenie metadanych elementu. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy metadane zostały dodane bezpośrednio do elementu, czy dołączone podczas publikowania danych z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap. Jeśli nawet metadane są wyłączone, można wyświetlić metadane tych elementów, które je mają.

Przycisk Metadane jest również widoczny na stronach warstw podrzędnych hostowanych warstw obiektowych, które mają powiązane metadane. Aby wyświetlić metadane poszczególnych warstw w stylu metadanych skonfigurowanym dla instytucji, kliknij warstwę na liście Warstwy lub Tabele na karcie Przegląd hostowanej warstwy obiektowej lub warstwy tabeli, a następnie kliknij opcję Metadane na stronie warstwy podrzędnej.

Wprowadzanie opartych na standardach metadanych wraz z elementami ułatwia innym osobom zapoznanie się z elementami i zdecydowanie, który element najlepiej odpowiada ich potrzebom. W systemie ArcGIS metadane elementu są zapisywane wraz z opisywanym przez nie elementem. Są kopiowane, przenoszone i usuwane wraz z elementem oraz są wyświetlane wraz z elementem podczas używania go w całym systemie. Jeśli na przykład instytucja włączyła funkcję Open Data, dokumenty metadanych zarządzane z poziomu usługi ArcGIS Online są dostępne w witrynach ArcGIS Hub z poziomu stron z zestawami danych oraz znajdują się w pobieranych plikach shape. Dostępność metadanych opartych na standardach dla tych zestawów danych pomaga zapewnić, że zasoby będą łatwe do znalezienia i dostępne, będą współdziałać z różnymi narzędziami i będzie można je wielokrotnie wykorzystywać (tak zwane dane FAIR).

Włączanie metadanych dla instytucji

Administratorzy konfigurują metadane dla instytucji za pomocą ustawień strony elementów instytucji. Konfiguracja wiąże się z wyborem stylu metadanych. Od stylu zależy, jak wyświetlane są metadane oraz które pozycje są wymagane i dostępne przy tworzeniu metadanych dotyczących elementu. Administratorzy instytucji powinni wybrać do tworzenia metadanych taki styl, którego już używają w innych aplikacjach.

Jeśli instytucja wyłączy metadane, będą one w dalszym ciągu częścią elementu, ale w usłudze ArcGIS Online nie będzie można edytować metadanych na poziomie elementu. Wszystkie zgodne ze standardami metadane zatwierdzone przy włączonej opcji metadanych dla instytucji wciąż będą widoczne na stronie elementu. Aby usunąć zgodne ze standardami metadane z elementu, musisz usunąć je za pomocą edytora internetowego przy włączonej opcji metadanych dla Twojej instytucji.

Ponadto wszystkie metadane powiązane z warstwami w hostowanej warstwie obiektowej nie będą tracone, jeśli metadane są wyłączone w instytucji — wciąż możliwe jest wyświetlanie metadanych na poziomie warstwy.

Wyświetl metadane

Jeśli w instytucji włączono metadane, właściciele elementów na stronach elementów będą widzieć przycisk Metadane. Właściciele elementów mogą używać tego przycisku celem uzyskania dostępu do wbudowanego edytora i wprowadzenia metadanych. Jeśli dany element zawiera metadane, każdy, kto ma dostęp do elementu będzie także widzieć przycisk Metadane i będzie mógł go użyć do wyświetlenia metadanych w stylu metadanych skonfigurowanym przez instytucję.

Dostęp do metadanych poszczególnych warstw powiązanych z hostowaną warstwą obiektową można uzyskać za pomocą przycisku Metadane na stronie szczegółów danej warstwy. Aby otworzyć stronę warstwy, należy kliknąć jej nazwę na liście Warstwy.

Edytowanie metadanych

Jeśli instytucja ma włączone metadane, właściciele elementów mogą wprowadzać dodatkowe, zgodne ze standardami metadane do swoich elementów. Właściciele elementów używają wbudowanego edytora metadanych do wprowadzania dodatkowych metadanych dla elementu na podstawie stylu zastosowanego przez instytucję.

Przy pierwszym otwarciu dla danego elementu edytor jest wypełniany istniejącymi metadanymi informacji o elemencie z następujących pozycji strony elementu:

 • title
 • tags
 • summary
 • description
 • accessinformation
 • licenseinfo
 • extent

Przy przesyłaniu lokalnego pliku .xml metadanych w formacie metadanych ArcGIS można zastąpić szczegóły elementów metadanymi zaimportowanymi z pliku .xml lub użyć istniejących informacji o elementach.

Właściciele hostowanych warstw obiektowych i administratorzy mogą także dodawać lub edytować metadane poszczególnych warstw podrzędnych w hostowanej warstwie obiektowej. Aby otworzyć stronę warstwy, kliknij nazwę warstwy podrzędnej na liście Warstwy.

Nie możesz edytować metadanych elementów, które są udostępniane instytucji w ramach kooperacji rozproszonej.

Edycja metadanych elementu

Aby dodać lub edytować metadane elementu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym i masz uprawnienia do tworzenia zasobów oraz czy Twoja instytucja włączyła metadane.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij tytuł elementu, dla którego chcesz wprowadzić metadane.

  Strona szczegółów elementu jest otwierana na karcie Informacje ogólne.

 3. Kliknij przycisk Metadane, aby otworzyć edytor metadanych.

  Domyślnie metadane edytuje się w nowym edytorze. Aby użyć starego edytora, kliknij strzałkę menu rozwijanego na przycisku Metadane i wybierz opcję Otwórz w klasycznym edytorze metadanych.

  Jeśli element jest hostowaną warstwą obiektową, można edytować metadane poszczególnych warstw podrzędnych. Aby uzyskać dostęp do edytora metadanych warstwy podrzędnej, kliknij nazwę warstwy podrzędnej w sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne.

 4. Podaj zawartość metadanych opisujących element.

  Sposób wprowadzania informacji o metadanych zależy od używanego edytora. Poniższe sekcje zawierają informacje dotyczące odpowiedniego edytora.

Edytor metadanych

Konieczne jest podanie co najmniej metadanych dla pozycji wymaganych przez używany styl metadanych. Obok pozycji wymaganych znajduje się gwiazdka (*). Niektóre pozycje metadanych, które nie są uwzględnione w oficjalnym standardzie lub profilu metadanych, ale są zawarte w informacjach o elemencie, są uwzględniane jako pozycje sugerowane, np. miniatury. Zarówno wymagane, jak i sugerowane pozycje są prezentowane na karcie Podstawowe metadane.

Aby poza wymaganymi i sugerowanymi podać dodatkowe metadane, kliknij kartę Wszystkie metadane.

Edytor metadanych wyświetla informacje dynamiczne o tym, jakie metadane zostały dodane i jakie są jeszcze wymagane. Informacje są weryfikowane i aktualizowane w miarę edycji metadanych.

Po zakończeniu edycji i przed zamknięciem edytora kliknij przycisk Zapisz.

Po kliknięciu przycisku Opcje Opcje u góry edytora udostępniane są następujące opcje:

 • Wyświetl XML — otwiera dokument metadanych w formacie XML w nowej karcie przeglądarki przy użyciu stylu skonfigurowanego dla instytucji. Aby zmiany wprowadzone w metadanych były widoczne, należy je przed przeglądaniem zapisać.
 • Wyświetl HTML — otwiera dokument metadanych w formacie HTML w nowej karcie przeglądarki przy użyciu stylu skonfigurowanego dla instytucji. Aby zmiany wprowadzone w metadanych były widoczne, należy je przed przeglądaniem zapisać.
 • Pobierz — tworzony jest plik .xml metadanych w formacie metadanych ArcGIS bez zastosowanego stylu metadanych. Plik ten zostaje pobrany na komputer lokalny.
 • Zastąp — bieżące informacje metadanych zostają zastąpione zawartością przesłaną z wybranego pliku .xml metadanych. Plik musi być w formacie metadanych ArcGIS. Jeśli zostanie wybrane pole znajdujące się obok opcji Wypełnij metadane szczegółami elementu w oknie Zastąp, niektóre wartości metadanych, takie jak tytuł elementu, zostaną wypełnione przy użyciu wartości skonfigurowanych na stronie szczegółów elementu.
 • Resetuj — usuwa wszystkie wartości metadanych poza dziedziczonymi z informacji o elemencie.

Klasyczny edytor metadanych

Konieczne jest podanie co najmniej metadanych dla pozycji wymaganych przez używany styl metadanych. Pozycje z gwiazdką (*) są wymagane.

Wskazówka:

Styl metadanych instytucji można wyświetlić, klikając opcję Metadane > Profil.

Po zakończeniu dodawania lub edycji wartości metadanych kliknij przycisk Zapisz. Brak zapisu przed zamknięciem edytora lub otwarciem widoku metadanych spowoduje utratę wprowadzonych zmian.

W edytorze metadanych są dostępne następujące opcje:

 • Przegląd — otwiera metadane w nowej karcie przeglądarki przy użyciu stylu skonfigurowanego dla instytucji. Aby zmiany wprowadzone w metadanych były widoczne, należy je przed przeglądaniem zapisać.
 • Sprawdź poprawność — sprawdza, czy podano informacje wymagane dla danego stylu metadanych. Komunikat informuje o tym, czy dokument jest prawidłowy. Może także zawierać informacje o ewentualnych niepodanych elementach wymaganych wraz z łączami do tych elementów.
 • Pobierz — pobiera bieżący dokument metadanych, wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie sesji edycji, w postaci pliku .xml w formacie metadanych ArcGIS bez zastosowanego do niego stylu metadanych.
 • Usuń — usuwa wszystkie metadane dodane do elementu i ukrywa przycisk Metadane, gdy element przeglądają inni użytkownicy. Opcja Usuń jest dostępna tylko, jeśli element posiada metadane. Nie powoduje ona usunięcia szczegółów elementu.
 • Zastąp — importuje istniejący plik metadanych .xml z komputera. Kliknij opcję Zastąp, kliknij przycisk przeglądania, a następnie wybierz plik na komputerze. Plik metadanych .xml musi być w formacie metadanych ArcGIS.

  Zaznacz pole wyboru, aby wypełnić metadane szczegółami elementu. Jeśli pozostawisz pole niezaznaczone, szczegóły elementu zostaną zaktualizowane metadanymi z pliku.

 • Zapisz — zapisuje zmiany bez zamykania edytora metadanych.
 • Zamknij — zamyka sesję edycji bez zapisywania.

Format przechowywania metadanych ArcGIS

Niezależnie od zastosowanego stylu usługa ArcGIS Online przechowuje metadane w formacie przechowywania metadanych ArcGIS. Właściciele elementów używają wbudowanego edytora metadanych do wprowadzania dodatkowych metadanych. Format przechowywania metadanych ArcGIS zawiera wszystkie pozycje, które mogą mieć wartości we wszystkich standardach metadanych obsługiwanych przez system ArcGIS, w tym między innymi FGDC CSDGM, ISO 19139, North America Profile normy ISO 19115, INSPIRE oraz ISO 19115-3. W formacie ArcGIS przechowywane są też informacje o elementach, takich jak miniatury, które nie są uwzględnione w stylach metadanych opartych na standardach. Metadane przechowywane w formacie przechowywania ArcGIS można przekształcić w inny standard, stosując inny styl. Oznacza to, że metadane nie są tracone w przypadku zmiany ich stylu przez instytucję.

Style, standardy i profile metadanych

Styl metadanych konfiguruje proces edycji i przeglądania zawartości metadanych. Styl metadanych przypomina stosowanie arkusza stylów do metadanych ArcGIS. Od stylu zależą sposób wyświetlania metadanych oraz strony pojawiające się w edytorze metadanych. Zgodny ze standardami styl metadanych służy do obsługi standardu lub profilu metadanych. Od stylu zależy sposób oceny standardu lub profilu.

Domyślna strona elementu daje możliwość przeglądania i edycji prostego zestawu pozycji metadanych dla danego elementu. Informacje są indeksowane, można je przeszukiwać i używać za pomocą aplikacji w całej platformie. Te informacje o elementach są proste i efektywne oraz są odpowiednie dla osób, które nie muszą korzystać z konkretnych standardów metadanych. Jeśli w instytucji włączono metadane, informacje o elementach są synchronizowane z opartymi na standardach metadanymi elementów.

Style metadanych

Do obsługi różnych metadanych przewidziano następujące style metadanych:

 • Metadane FGDC CSDGM — ten styl pozwala wyświetlać i edytować metadane zgodne z wytycznymi FDGC w zakresie standardu zasobów dla cyfrowych metadanych geoprzestrzennych (CSDGM) i weryfikować je przy wykorzystaniu CSDGM XML DTD.
 • Dyrektywa metadanych INSPIRE — ten styl pozwala wyświetlać i edytować kompletne dokumenty metadanych ISO 19139 zgodne z zasadami wdrażania INSPIRE i weryfikować je przy użyciu schematów ISO 19139 XML.
 • Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139 — ten styl pozwala wyświetlać i edytować kompletne dokumenty metadanych zgodne z normą ISO 19139 Geographic information — Metadata — XML schema implementation oraz weryfikować je za pomocą schematów XML tego standardu. Użyj tego stylu, aby utworzyć metadane zgodne z normą ISO 19115, Geographic information — Metadata.
 • Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139 GML3.2 — ten styl jest taki sam, jak styl powyżej, z wyjątkiem tego, że pliki wykorzystują przestrzeń nazw GML 3.2, a zatem można je weryfikować z użyciem schematów ISO 19139 XML w wersjach przygotowanych do przestrzeni nazw GML 3.2. Użyj tego przykładu, jeśli na przykład planujesz weryfikować pliki metadanych za pomocą schematów NOAA NCDDC XML.
 • North America Profile normy ISO 19115 2003 — ten styl pozwala wyświetlać i edytować kompletne dokumenty zgodne z normą North American Profile of ISO 19115:2003 – Geographic information – Metadata oraz weryfikować je za pomocą schematów XML normy ISO 19139.
 • Implementacja schematu XML ISO 19115-3 — ten styl pozwala wyświetlać i edytować kompletne dokumenty metadanych zgodne z normą zasobów ISO 19115-1, Geographic information — Metadata — Part 1: Fundamentals, oraz weryfikować je za pomocą schematów XML normy zdefiniowanych w normie ISO 19115-3, Geographic information — Metadata — Part 3: XML schema implementation for fundamental concepts.

Udostępnianie i przekształcanie stylu metadanych i formatu kodowania

Czasami zachodzi potrzeba udostępnienia dokumentu metadanych opartych na standardach poza platformę ArcGIS. Dwa popularne sposoby udostępniania metadanych to udostępnienie adresu URL witryny internetowej i udostępnienie pliku.

Wskazówka:

Opcjonalnie można uzyskać informacje o stylu metadanych, drukując lub zapisując zasoby strony internetowej, jeśli przeglądarka internetowa udostępnia te opcje.

Aby udostępnić adres URL witryny z metadanymi, wyświetl metadane i skopiuj adres URL z paska adresu przeglądarki internetowej.

Notatka:

Element musi być udostępniony publicznie, aby użytkownicy zewnętrzni mogli go wyświetlać.

W systemie ArcGIS metadane są wyświetlane przy użyciu dobrze znanej struktury adresu URL, która obsługuje dwa parametry — format i output — oraz zawiera niepowtarzalny identyfikator elementu, jak pokazano w przykładowym adresie URL poniżej:

https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/a123b04cdef5/info/metadata/metadata.xml?format=default&output=html

W tym przykładowym adresie URL identyfikator elementu to a123b04cdef5.

Aby zmienić format kodowania strony, zmień wartość „output” w adresie URL. W powyższym przykładzie format kodowania to HTML (output=html). Aby zmienić go na XML, zamień „html” na „xml”.

Domyślnie metadane są wyświetlane przy użyciu bieżącego stylu domyślnego zastosowanego przez instytucję właściciela elementu. Aby zmienić styl wyświetlany przy użyciu adresu URL witryny internetowej dokumentu metadanych, zmodyfikuj wartość format w adresie URL metadanych. W powyższym przykładzie zamień wartość default na żądany styl. Użyj odpowiedniej wartości krótkiej nazwy z poniższej tabeli.

Notatka:

Ze względu na to, że każdy styl wymaga innych pozycji, zmiana wartości parametru „format” może spowodować, że w dokumencie metadanych będzie brakować niektórych wartości pozycji wymaganych do uznania stylu metadanych za kompletny.

Styl metadanychKrótka nazwa

Bieżący styl domyślny zastosowany przez instytucję właściciela elementu

default (domyślnie)

Specyfikacja implementacji metadanych ISO 19139

iso19139

Implementacja schematu XML ISO 19115-3 XML

iso19115-3

Dyrektywa metadanych INSPIRE

INSPIRE

North America Profile normy ISO 19115 2003

NAP

Metadane FGDC CSDGM

fgdc

Standardy i profile metadanych

Standard metadanych jest dokumentem określającym zawartość, którą należy zapewnić celem opisania zasobów geoprzestrzennych, takich jak mapy, usługi map, dane wektorowe, zobrazowania, a nawet zasoby nieprzestrzenne, takie jak tabele i narzędzia mające zastosowanie w Twojej pracy w systemie GIS. Standard metadanych może także określać schemat XML opisujący format, w którym zawartość powinna być wyrażona. Zazwyczaj standardowy format XML definiuje się za pomocą schematu XML lub definicji typu dokumentu (DTD). Standardy są zazwyczaj ratyfikowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje normalizacyjne.

Wiele standardów metadanych geoprzestrzennych jest opracowywanych przez komisje ISO, w tym norma ISO 19115 Geographic Information—Metadata i ISO 19119 Geographic Information—Metadata—Services, czyli normy dotyczące zawartości. Natomiast norma ISO 19139 Geographic Information—Metadata—Implementation Specification jest zbiorem schematów XML definiujących format XML, w którym powinna być przechowywana zawartość metadanych zgodna z normami ISO 19115 i ISO 19119.

Federalna Komisja ds. Danych Geograficznych (FGDC) opracowała standard Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDGM) stosowany w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat. Powszechnie nazywa się go standardem metadanych FGDC. Jest to kolejny przykład standardu zawartości. Istnieje akceptowany format, w których przechowywana jest zawartość w formacie XML, jednak istnieje także kilka innych formatów, które są powszechnie używane do prezentowania takich informacji.

Profil metadanych jest dokumentem modyfikującym standard metadanych. Profil może obniżyć całkowitą liczbę elementów metadanych definiowanych przez standard. Profil może dodatkowo ograniczać opcjonalność elementów metadanych, czyniąc obowiązkowymi elementy wcześniej uznawane za opcjonalne. Profil jednakże nie może sprawić, aby obowiązkowe elementy stały się opcjonalnymi. Profil może dodatkowo wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do wartości dopuszczalnych w elemencie metadanych. Profile metadanych mogą być przyjmowane przez instytucje, urzędy i organizacje normalizacyjne w miejsce standardów metadanych. Jednym z przykładów profilu metadanych jest North America Profile normy ISO 19115:2003, który został utworzony i przyjęty wspólnie przez Stany Zjednoczone i Kanadę.

Jeśli planujesz tworzenie metadane zgodne z obowiązującym czy wybranym standardem lub profilem, możesz uzyskać kopię dokumentu takiego standardu czy profilu. W przypadku norm ISO dokumenty należy pozyskiwać od ISO lub instytucji krajowej, która uczestniczy w ISO, np. ANSI w Stanach Zjednoczonych. Profile powinny być udostępniane przez instytucje, które je tworzą.

Często zadawane pytania

Poniżej znajduje się lista typowych pytań na temat metadanych w usłudze ArcGIS Online. W przypadku pytań kliknij łącze opinii zwrotnej na dole strony, aby je przesłać.

Jakie style metadanych są obsługiwane w usłudze ArcGIS Online?

W sekcji Style metadanych powyżej podano listę stylów metadanych opartych na standardach obsługiwanych obecnie w oprogramowaniu ArcGIS Online.

W jaki sposób metadane są obsługiwane w usłudze ArcGIS Online?

Instytucje mogą tworzyć i udostępniać metadane na wszystkich elementach obsługiwanych przez usługę ArcGIS Online, w tym na mapach internetowych, scenach internetowych, aplikacjach internetowych, warstwach, przesyłanych plikach i narzędziach. Podczas publikowania hostowanych warstw obiektowych metadane powiązane z danymi są udostępniane razem z warstwą.

Metadane można tworzyć i edytować za pomocą edytora internetowego i przeglądać w postaci kodu HTML na oddzielnej karcie przeglądarki. Metadane przegląda się w stylu wybranym przez instytucję. Obecnie instytucje wybierają jeden styl metadanych do tworzenia, edytowania i przeglądania metadanych. Instytucje mogą zmieniać styl bez utraty metadanych.

W edytorze internetowym wykorzystuje się format metadanych ArcGIS. Pola dostępne do edycji w edytorze internetowym ustala się za pomocą stylu skonfigurowanego dla instytucji. Format metadanych ArcGIS zawiera pola, w których można przechowywać całą zawartość we wszystkich standardach metadanych obsługiwanych przez ArcGIS.

Czy metadane są włączane automatycznie przy publikowaniu hostowanej warstwy?

Tak, gdy w usłudze ArcGIS Online publikujesz hostowaną warstwę z aplikacji ArcMap lub pliku definicji usługi utworzonego w aplikacji ArcMap, metadane są automatycznie udostępniane razem z elementem warstwy. W przypadku publikowania z poziomu aplikacji ArcGIS Pro metadane publikowanej mapy lub warstwy są dołączane do hostowanej warstwy.

W przypadku hostowanych warstw obiektowych podczas publikowania z aplikacji ArcGIS Pro dołączane są również metadane na poziomie warstwy.

 • Gdy publikujesz dokument mapy jako hostowaną warstwę w aplikacji ArcMap, wszystkie metadane dla tego dokumentu mapy są dołączane automatycznie i są dostępne wraz z hostowanym elementem warstwy. Metadane z poszczególnych warstw nie są wprowadzane do metadanych dla hostowanego elementu warstwy. W metadanych hostowanej warstwy można wprowadzać zmiany w aplikacji ArcCatalog lub w usłudze ArcGIS Online. Dokumentu metadanych z klasy obiektów można używać do aktualizacji metadanych hostowanej warstwy poprzez otwarcie i zapisanie dokumentu w edytorze internetowym lub można go importować do aplikacji ArcMap.
 • Podczas publikowania hostowanej warstwy WFS Open Geospatial Consortium (OGC) z hostowanej warstwy obiektowej, hostowana warstwa WFS dziedziczy metadane z hostowanej warstwy obiektowej. Późniejsze modyfikacje metadanych hostowanej warstwy obiektowej nie wpływają na metadane hostowanej warstwy WFS. Podobnie modyfikacje metadanych hostowanej warstwy WFS nie wpływają na metadane hostowanej warstwy obiektowej.
 • W usłudze ArcGIS Online podczas publikowania pliku shape zawierającego metadane lub geobazy plikowej zawierającej klasy obiektów i tabele z metadanymi te metadane są dołączane do hostowanej warstwy obiektowej. Metadane każdej warstwy można wyświetlać na stronie elementu warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online.
 • Jeśli mapa aplikacji ArcGIS Pro w wersji 2.2 lub nowsza publikowana jako hostowana warstwa obiektowa zawiera klasy obiektów lub tabele z metadanymi lub na mapie razem z warstwą są zapisane metadane, te metadane zostaną dołączone do hostowanej warstwy obiektowej. Metadane każdej warstwy można przeglądać na stronie elementu warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online.
 • Począwszy od wersji ArcGIS Pro 3.0, podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej z klas lub tabel obiektowych z geobazy mobilnej, które zawierają metadane, metadane te są dodawane do hostowanej warstwy obiektowej. Metadane każdej warstwy można przeglądać na stronie elementu warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online.
 • Gdy tworzony jest widok hostowanej warstwy obiektowej z hostowanej warstwy obiektowej, widok ten dziedziczy metadane z hostowanej warstwy obiektowej oraz jej warstw.

Jak przenieść metadane z aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap do usługi ArcGIS Online?

 • Zapoznaj się z poprzednim pytaniem i odpowiedzią, aby uzyskać informacje na temat sposobu publikowania metadanych z aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap. Podczas publikowania z pakietu kafli metadane nie są publikowane w elemencie warstwy.
 • Metadane dla każdego elementu można zaktualizować za pomocą edytora internetowego.
 • Wszystkie elementy w instytucji można zaktualizować tak, by zawierały metadane, używając jednej z poniższych metod:
  • Kopiowanie lub importowanie metadanych w aplikacji ArcGIS Pro.
  • Aby wyeksportować zawartość metadanych do samodzielnego pliku .xml metadanych w formacie metadanych ArcGIS, użyj narzędzia geoprzetwarzania Transformacja XSLT z aplikacji ArcMap z jednym z następujących arkuszy stylów: exact copy of.xslt, remove local storage info.xslt lub remove local storage info strict.xslt. Plik metadanych .xml można otworzyć w edytorze internetowym. Można go używać do aktualizacji metadanych dla hostowanej warstwy.

W jaki sposób metadane są obsługiwane w aplikacji ArcGIS Pro?

Aplikacja ArcGIS Pro obsługuje edycję zgodnych ze standardami metadanych dowolnych elementów należących do użytkownika, do których można uzyskać dostęp w aplikacji ArcGIS Pro. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyświetlanie i edycja metadanych w pomocy aplikacji ArcGIS Pro.

Czy jeśli rejestruję usługę ArcGIS Server, metadane stają się częścią elementu?

Nie. Gdy rejestrujesz usługę ArcGIS Server jako element w usłudze ArcGIS Online, automatycznie wprowadzane są tylko szczegóły elementu. Obecnie istniejące metadane nie stają się częścią elementu. Metadane dla tych elementów można zaktualizować za pomocą edytora internetowego, aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap.

Jak mogę wyeksportować metadane z usługi ArcGIS Online?

Aby pobrać metadane elementu, kliknij przycisk Opcje Opcje, aby otworzyć menu rozwijane i wybierz opcję Pobierz. Jeśli używasz edytora metadanych (klasycznego), kliknij przycisk Pobierz u góry edytora. Spowoduje to utworzenie kopii lokalnej metadanych zawierającej wszelkie zmiany wprowadzone podczas sesji edycji, których nie zapisano w elemencie.

Można również zapisać kopię metadanych elementu w formacie HTML lub XML w aplikacji ArcGIS Pro. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z tematem Zapisz kopię metadanych ArcGIS w pomocy do aplikacji ArcGIS Pro.

Czy metadane można przeszukiwać?

Tak, obecnie przy przeszukiwaniu zasobów wykorzystywane są konkretne pozycje spośród szczegółów elementów: title, tags, snippet, description, accessinformation. Zmiany, które wprowadzasz w tych pozycjach z poziomu edytora metadanych lub na stronie elementu, są automatycznie synchronizowane w obu miejscach. Metadanych powiązanych z warstwami w warstwie obiektowej nie można przeszukiwać. W przyszłych aktualizacjach Centrum ArcGIS Hub dostępna będzie obsługa przeszukiwania całego dokumentu metadanych.

Czy metadane są dołączane podczas eksportowania danych z hostowanej warstwy obiektowej?

Tak, podczas eksportowania danych z hostowanej warstwy obiektowej wszystkie metadane powiązane z warstwą są automatycznie dołączane w formacie pliku shape lub geobazy plikowej.

Czy mogę importować formaty metadanych inne niż format metadanych ArcGIS?

Nie, w edytorze metadanych można otwierać tylko format metadanych ArcGIS. W edytorze internetowym otwierać można tylko dokumenty metadanych w formacie metadanych ArcGIS. Jeśli podejmiesz próbę otwarcia dokumentu w innym formacie, edytor wyświetli błąd i nie otworzy metadanych. Aby przekształcić inne formaty metadanych do formatu metadanych ArcGIS, można użyć dostępnego w aplikacji ArcMap narzędzia geoprzetwarzania Transformacja XSLT.

Dzięki aplikacji ArcGIS Pro można importować do elementu format metadanych opartych na standardach. W ramach tego procesu metadane są konwertowane do formatu metadanych ArcGIS. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z tematem Kopiowanie lub importowanie metadanych w pomocy do aplikacji ArcGIS Pro.

Czy metadane są wydzielane podczas dodawania elementu do strony zasobów?

Podczas publikowania geobazy plikowej lub pliku shape albo publikowania hostowanej warstwy obiektowej z aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap wszystkie metadane dołączone do danych są automatycznie udostępniane z warstwą. Jeśli plik shape lub geobaza plikowa zawiera tylko jedną warstwę oraz zawiera metadane, metadane będą powiązane zarówno z elementem, jak i z warstwą. Jeśli plik zip zawiera wiele plików shape lub geobaza plikowa zawiera wiele warstw, metadane są dostępne wyłącznie z warstwami zawierającymi metadane; nie są one powiązane z elementem.

Czy instytucja może zmieniać style metadanych?

Tak, instytucja może zmieniać style metadanych bez utraty samych metadanych. Niemniej może okazać się, że styl poprzednio używany do edycji nie miał wszystkich elementów, które ma styl aktualny. Właściciele elementów mogą aktualizować swoje metadane pod kątem zgodności z najnowszym stylem za pomocą edytora. Ostatni styl skonfigurowany dla instytucji to styl, który pojawia się podczas przeglądania metadanych, chyba że Twoje metadane podlegają już stylowi opartemu na normach ISO i zmieniasz styl na inny profil ISO. W takim przypadku Twoje metadane będą wyświetlane z użyciem stylu autorskiego. Aktualnie w edytorze nie możesz zmieniać stylów.

Uwagi dotyczące metadanych

W przypadku korzystania z metadanych należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Obecnie instytucje mogą wybierać tylko jeden styl metadanych.
 • Format metadanych ArcGIS jest jedynym formatem obsługiwanym przy imporcie metadanych.
 • W przypadku hostowanych warstw internetowych, które zawierały już wcześniej metadane w danych z aplikacji ArcMap w trakcie publikowania oraz w czasie, kiedy Twoja instytucja nie miała włączonych metadanych (na przykład przed 8 lipca 2015), możesz włączyć wyświetlanie metadanych w elemencie hostowanej warstwy internetowej, otwierając edytor metadanych i klikając Zapisz. Spowoduje to uzupełnienie edytora metadanych metadanymi w stylu skonfigurowanym przez instytucję.
 • Obecnie pozycja title nie jest synchronizowana między wbudowanym edytorem a stroną elementu. Mowa tutaj także o wczytywaniu pliku .xml metadanych. Przy pierwszym otwarciu edytora pozycja ma tytuł ze strony elementu. Wszelkie zmiany, które wprowadzasz (i zapisujesz) do tytułu z poziomu edytora są zapisywane do zgodnych ze standardami metadanych. Nie są one zapisywane na stronie elementu.
 • Aktualnie zmiany wprowadzane w metadanych hostowanej warstwy WFS nie powodują zaktualizowania pliku możliwości bazowej usługi WFS.
 • Aby wyświetlać metadane na poziomie warstwy w warstwach publicznych w stylu FGDC, instytucja musi zezwalać na dostęp anonimowy. Jeśli instytucja jest prywatna, co oznacza, że dostęp anonimowy jest wyłączony, metadane na poziomie warstwy dla warstw publicznych są domyślnie dostępne w stylu ISO.
 • Zmiany dokonane w metadanych na poziomie warstwy nie są zsynchronizowane z elementem. Podobnie zmiany dokonane w metadanych elementu nie są zsynchronizowane z metadanymi na poziomie warstwy.