Edycja obiektów (Map Viewer Classic)

Autorzy map podczas tworzenia uwzględniają odpowiednie warstwy i konfiguracje, aby mapa spełniała swoje zadania. Gdy jednym z tych zadań jest zbieranie informacji od społeczności lub instytucji, autor mapy dołącza do niej edytowalne warstwy obiektowe. Na przykład autor może dołączyć do mapy edytowalną warstwę obiektową umożliwiającą społeczności ornitologów nanoszenie bezpośrednio na mapę swoich obserwacji ptaków oraz załączanie do konkretnych punktów obserwacyjnych plików multimedialnych, takich jak fotografie, pliki dźwiękowe lub pliki wideo. Ponieważ te obiekty stanowią część warstwy, wszystkie zmiany wprowadzone do mapy są natychmiast widoczne dla każdego użytkownika mającego dostęp do warstwy nawet wtedy, gdy ta warstwa stanowi część innej mapy.

Właściciel warstwy obiektowej lub administrator instytucji określa, czy warstwa obiektowa jest edytowalna oraz ustawia poziom edycji. Poziomy edycji określają, czy można dodawać obiekty, usuwać obiekty, aktualizować tylko atrybuty obiektów, czy aktualizować geometrię obiektu.

Jeśli warstwa obiektowa jest edytowalna i jesteś członkiem roli, która ma uprawnienie do edytowania obiektów, możesz otworzyć mapę zawierającą edytowalne obiekty w przeglądarce map Map Viewer Classic lub dodać edytowalną warstwę obiektową do przeglądarki map Map Viewer Classic, aby edytować obiekty.

Edycja warstw obiektowych obejmuje dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie obiektów na mapie, a także dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie informacji (wartości atrybutów) powiązanych z obiektami. Zmiany wprowadzane podczas edycji warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer Classic są automatycznie zapisywane w warstwie. Nie trzeba klikać żadnego przycisku Zapisz. Jeśli omyłkowo dodasz, usuniesz lub zmodyfikujesz obiekt albo atrybut, możesz kliknąć opcję Cofnij, aby anulować zmiany.

Poniższe czynności przedstawiają sposób edytowania warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer Classic. Instrukcje dotyczące edytowania tabel w przeglądarce map Map Viewer Classic znajdują się w temacie Edycja tabel.

 1. Otwórz mapę zawierającą warstwę obiektową, którą chcesz edytować w przeglądarce map Map Viewer Classic lub otwórz warstwę obiektową na nowej mapie.
 2. W razie potrzeby zaznacz pole obok warstwy, którą chcesz edytować i kliknij przycisk Edytuj.

  Ustawienia edytora w warstwie określają typ zmian, które można wprowadzać. Jeśli warstwa obsługuje dodawanie obiektów, szablon edycji będzie wyświetlany na panelu Dodawanie obiektów po lewej stronie mapy. Szablony są wyświetlane dla każdej warstwy obiektowej na mapie, która obsługuje dodawanie obiektów. Publikujący warstwę definiuje szablony zapewniające wstępnie zdefiniowany styl i inne ustawienia na podstawie kategorii obiektów. Na przykład w przypadku obserwacji ptaków właściciel warstwy może utworzyć różne szablony dla ogólnych kategorii ptaków, takich jak ptaki drapieżne, ptaki śpiewające lub ptaki nadbrzeżne.

 3. Wykonaj następujące czynności, aby dodać obiekt:
  1. Wybierz szablon obiektu dla warstwy z panelu Dodawanie obiektów.
  2. Podczas dodawania obiektu poligonowego lub liniowego, który musi być wyrównany z istniejącymi obiektami lub dołączony do nich, naciśnij klawisz Ctrl, aby włączyć dociąganie.
  3. Kliknij lokalizację na mapie, w której chcesz dodać lub narysować obiekt. Jeśli używasz dociągania, trzymaj naciśnięty klawisz Ctrl podczas rysowania nowego obiektu, aby kontynuować dociąganie do najbliższego istniejącego obiektu.

   Po zakończeniu dodawania obiektu zostanie wyświetlone okno podręczne umożliwiające podanie atrybutów nowego obiektu. Dostępne pola zależą od warstwy.

  4. Dla każdego atrybutu wpisz wartość odpowiednią dla nowego obiektu lub wybierz odpowiednią wartość z listy, jeśli dla danego atrybutu istnieje lista rozwijana wartości.

   Na przykład w przypadku obserwacji ptaków może to być gatunek ptaka, jego płeć, szacowany wiek (pisklę, młody ptak lub dorosły ptak) oraz data i godzina dokonania obserwacji.

  5. Jeśli dla warstwy włączono możliwość dodawania załączników, możesz opcjonalnie załączyć obraz lub inne pliki dotyczące obiektu. W tym celu kliknij przycisk Przeglądaj znajdujący się w sekcji Załączniki okna podręcznego i wybierz plik znajdujący się na komputerze.

   Maksymalna wielkość dołączanego pliku to 10 MB.

   Listę typów plików, które są obsługiwane jako załączniki, można znaleźć w temacie Edytowanie tabel.

   W przypadku przykładowego nowego obiektu obserwacji ptaków możesz dodać zdjęcie ptaka.

  6. Kliknij poza obiektem, aby zapisać zmiany.
 4. Aby edytować atrybuty istniejącego obiektu, kliknij go na mapie w celu wybrania i otwórz okno podręczne. Zmień niezbędne informacje.

  W przypadku pól, dla których zostały skonfigurowane prawidłowe listy wartości, wyświetlana jest strzałka listy rozwijanej.

 5. Kliknij tę strzałkę i wybierz wartość. Po zakończeniu edycji atrybutów kliknij opcję Zamknij w oknie podręcznym.
 6. Aby przenieść istniejący obiekt, kliknij go na mapie w celu wybrania i przeciągnij do nowej lokalizacji na mapie.

  Edycje zostaną zapisane po „odkliknięciu” obiektu.

 7. Choć zdarza się to rzadko, może być konieczna zmiana kształtu istniejącego obiektu liniowego lub poligonowego.
 8. W tym celu kliknij dwukrotnie obiekt, aby wyświetlić jego wierzchołki. Wybierz odpowiedni wierzchołek w celu zmiany kształtu obiektu i przeciągnij go do nowej pozycji.

  Edycje zostaną zapisane po „odkliknięciu” obiektu.

 9. Aby usunąć obiekt, kliknij na nim na mapie w celu otwarcia okna podręcznego, a następnie wybierz Usuń.
Notatka:

Aby edytować wewnętrzne usługi obiektowe (usługi niedostępne poza siecią użytkownika), należy użyć przeglądarki internetowej obsługującej udostępnianie zasobów cross-origin (CORS). Udostępnianie CORS jest włączone we wszystkich obsługiwanych przeglądarkach.

Przeglądarka map Map Viewer Classic, aplikacja ArcGIS Web AppBuilder i ArcGIS Configurable Apps obsługują edycję usług obiektowych z uwierzytelnieniem w warstwie sieci. Aby użyć tej funkcji, administratorzy muszą skonfigurować serwery zaufane pozwalające usłudze ArcGIS Online automatycznie wprowadzać poświadczenia.

Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji

W niektórych przypadkach można mieć pełną kontrolę edycji w hostowanych warstwach obiektowych niezależnie od poziomu skonfigurowanego przez właściciela warstwy. Aby uzyskać dostęp do pełnej edycji, otwórz warstwę w przeglądarce Map Viewer Classic z poziomu strony elementu.

Notatka:

Ta opcja dotyczy przeglądarki Map Viewer Classic. Gdy właściciel warstwy lub administrator instytucji otwiera hostowaną warstwę obiektową w przeglądarce Map Viewer, automatycznie ma możliwość edycji warstwy, nawet jeśli edycja nie jest dla niej włączona.

W przypadku pełnych możliwości edycji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Członkowie grupy udostępnionych aktualizacji mają pełną kontrolę nad edycją, nawet jeśli nie można edytować hostowanej warstwy obiektowej i nie mają uprawnień do edycji obiektu.
 • Domyślni administratorzy i właściciele warstw mogą otwierać warstwy z pełną kontrolą edycji niezależnie od poziomu edycji skonfigurowanego dla użytkowników niebędących administratorami lub niezależnie od tego, czy warstwa obiektowa może być edytowana przez innych użytkowników. Jest to uprawnienie zarezerwowane dla roli administratora.
 • Członkowie mający uprawnienie do edycji z pełną kontrolą — w przeglądarce Map Viewer Classic mogą otwierać edytowalną, hostowaną warstwę obiektową oraz dodawać, aktualizować i usuwać obiekty. Członkowie mogą to robić niezależnie od poziomu edycji ustawionego dla warstwy, ale warstwa musi mieć włączoną możliwość edytowania.

Aby edytować te warstwy, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Upewnij się, że spełniasz jeden z powyższych wymogów.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij Otwórz w przeglądarce map > Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji.