Zapisywanie i duplikowanie warstw

Autor mapy może dostosowywać właściwości warstw na swojej mapie do własnych potrzeb. Możne na przykład zmienić styl warstwy lub dostosować jej okna podręczne. Po wprowadzeniu zmian we właściwościach warstwy obiektowej można zapisać warstwę obiektową jako element w obszarze Moje zasoby, co pozwala na wykorzystanie konfiguracji warstwy na innych mapach.

Aby wizualizować dane w warstwie obiektowej na różne sposoby na tej samej mapie, można zduplikować warstwę i skonfigurować różne właściwości w zduplikowanej warstwie. Na przykład załóżmy, że na mapie znajduje się warstwa obiektowa zawierająca obszary usług szpitalnych ze stylem określonym według wskaźnika depresji. Aby zwizualizować wskaźnik występowania choroby Alzheimera na podstawie danych znajdujących się w tej samej warstwie obiektowej, można zduplikować tę warstwę i skonfigurować styl zduplikowanej warstwy tak, aby pokazywała wskaźnik występowania choroby Alzheimera. Umożliwia to wizualizację zarówno wskaźnika zachorowalności na depresję, jak i wskaźnika występowania choroby Alzheimera przy użyciu danych z tej samej warstwy obiektowej na tej samej mapie.

Użyj dowolnej z następujących opcji, aby zapisać lub zduplikować warstwy obiektowe w przeglądarce map Map Viewer:

 • Zapisz Zapisz — zapisuje zmiany w istniejącym elemencie warstwy. Ta opcja jest dostępna, gdy użytkownik jest właścicielem elementu warstwy lub ma uprawnienia do jego edycji.
 • Zapisz jako Zapisz jako — tworzy nowy element w obszarze Moje zasoby z warstwy na mapie. Nowy element przechowuje właściwości warstwy i staje się źródłem warstwy na mapie.
 • Duplikuj Duplikuj — tworzy nową warstwę na mapie na podstawie istniejącej warstwy na mapie. Zduplikowana warstwa odwołuje się do danych z warstwy źródłowej.

Notatka:

Opcja duplikowania warstwy jest dostępna tylko dla hostowanych warstw obiektowych, usług obiektowych serwera ArcGIS Server, warstw zobrazowań, warstw zobrazowań kafelkowych i strumieniowych warstw obiektowych. Opcja zapisywania warstwy jest dostępna tylko dla hostowanych warstw obiektowych, usług obiektowych serwera ArcGIS Server, warstw zobrazowań, warstw zobrazowań kafelkowych, strumieniowych warstw obiektowych, elementów warstw grupowych, warstw tras i warstw tabelarycznych. Obsługa duplikowania i zapisywania innych typów warstw będzie dostępna w przyszłych wersjach przeglądarki map Map Viewer.

Zapisywanie warstwy

Aby udostępnić konfiguracje warstwy obiektowej do wykorzystania na innych mapach, można zapisać warstwę jako element w obszarze Moje zasoby. Jeśli dokonasz zmian we właściwościach istniejącej warstwy obiektowej i chcesz zapisać zmiany bez modyfikowania właściwości warstwy źródłowej, możesz zapisać warstwę jako nowy element. Właściwości warstwy można modyfikować w przeglądarce Map Viewer lub zakładce Wizualizacja na stronie elementu warstwy i zapisywać modyfikacje właściwości.

Aby zapisać warstwę w przeglądarce Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Otwórz mapę, która należy do Ciebie i zawiera warstwę, którą chcesz zapisać, lub dodaj żądaną warstwę do nowej mapy w przeglądarce map Map Viewer.
 3. W panelu Warstwy kliknij opcję Opcje Opcje obok warstwy, którą chcesz zapisać, a następnie kliknij opcję Zapisz jako Zapisz jako.
  Wskazówka:
  Możesz także zapisać warstwę, klikając opcję Właściwości Właściwości, rozwijając sekcję Informacje i klikając opcję Zapisz jako Zapisz jako.
 4. Dla nowego elementu podaj następujące informacje:
  • Wpisz tytuł.
  • Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać warstwę.
  • Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, wybierz kategorie pomocne w wyszukaniu warstwy.
  • Wpisz znaczniki i podsumowanie opisujące warstwę.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Bieżące właściwości warstwy są zapisywane w nowym elemencie w obszarze Moje zasoby. Nowy element staje się źródłem warstwy na mapie.

 6. Aby zapisać dodatkowe zmiany w warstwie, kliknij opcję Opcje Opcje i kliknij przycisk Zapisz Zapisz.
Notatka:
Po zapisaniu warstwy w przeglądarce Map Viewer nie można zapisać zmian w warstwie w przeglądarce Map Viewer Classic.

Duplikuj warstwę

Aby zapisać dodatkowe konfiguracje warstwy obiektowej na mapie, można zduplikować warstwę obiektową i skonfigurować inne właściwości warstwy zduplikowanej. Zduplikowana warstwa odwołuje się do danych z warstwy źródłowej.

Aby zduplikować warstwę, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Otwórz mapę, która należy do Ciebie i zawiera warstwę, którą chcesz zduplikować, lub dodaj żądaną warstwę do nowej mapy w przeglądarce map Map Viewer.
 3. W panelu Warstwy kliknij opcję Opcje Opcje obok warstwy, którą chcesz zduplikować i kliknij opcję Duplikuj Duplikuj.

  Wskazówka:
  Można także zduplikować warstwę, klikając opcję Właściwości Właściwości, rozwijając sekcję Informacje i klikając opcję Duplikuj Duplikuj.

  Zduplikowana warstwa zostanie dodana do panelu Warstwy. Teraz można skonfigurować właściwości tej warstwy i zapisać ją jako nowy element w obszarze Moje zasoby. Zmiana konfiguracji warstwy zduplikowanej nie ma wpływu na konfigurację warstwy źródłowej, jeśli zduplikowana warstwa zostanie zapisana jako nowy element.

Uwagi

Przed zapisaniem i zduplikowaniem warstw należy rozważyć następujące kwestie:

 • Właściwości warstwy można zapisać na mapie lub w warstwie źródłowej. Każda właściwość warstwy w zduplikowanej warstwie jest zapisywana w taki sam sposób, w jaki dana właściwość jest zapisana w warstwie źródłowej. Jeśli na przykład okna podręczne warstwy źródłowej są zapisywane z warstwą źródłową, a nie z mapą, okna podręczne zduplikowanej warstwy również odwołują się do warstwy źródłowej. Jeśli okna podręczne zostaną skonfigurowane w zduplikowanej warstwie i zostanie zapisana mapa, okna podręczne zostaną zapisane razem z mapą. Więcej informacji można znaleźć w temacie Konfigurowanie właściwości warstwy.
 • Aby zduplikować warstwę w celu odzwierciedlania wszystkich przyszłych zmian warstwy źródłowej, można odrzucić zmiany konfiguracji warstwy zduplikowanej i przywrócić w duplikacie właściwości warstwy źródłowej. Aby zapisać warstwę w postaci dokładnie takiej, w jakiej występuje na mapie i nie dziedziczyć przyszłych zmian z warstwy źródłowej, można odłączyć właściwości warstwy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie właściwościami warstwy obiektowej.
  Notatka:

  Możliwość odłączenia właściwości zduplikowanej warstwy od warstwy źródłowej nie jest dostępna dla strumieniowych warstw obiektowych i elementów warstw grupowych.

 • Jeśli zduplikowana zostanie edytowalna warstwa obiektowa, duplikat jest również edytowalny. Modyfikacje wprowadzone do duplikatów zmieniają dane źródłowe.