Publikowanie hostowanych warstw OGC

Jeśli Twoja instytucja musi korzystać z warstw zgodnych ze specyfikacją Open Geospatial Consortium (OGC), możesz opublikować hostowaną warstwę obiektową OGC lub hostowaną warstwę WFS na podstawie hostowanej warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online. Dodatkowo, jeśli publikujesz hostowaną warstwę kafli, tworzona jest automatycznie warstwa OGC WMTS.

Opublikowanie hostowanej warstwy obiektowej OGC i warstwy WFS na podstawie hostowanej warstwy obiektowej nie powoduje utworzenia kopii danych. Hostowana warstwa obiektowa OGC lub warstwa WFS odnosi się do tych samych danych co hostowana warstwa obiektowa. Hostowana warstwa obiektowa OGC lub warstwa WFS zależy od hostowanej warstwy obiektowej.

Można także opublikować hostowaną warstwę obiektową OGC lub warstwę WFS na podstawie widoku hostowanej warstwy obiektowej. W tym przypadku wszystkie konfigurowane w widoku definicje widoku zostaną zachowane w warstwie zależnej.

Hostowane warstwy obiektowe OGC i warstwy WFS są dostępne tylko do odczytu. Hostowane warstwy WFS należy w celu poprawnego wyświetlenia udostępnić wszystkim użytkownikom.

Wykonaj następujące czynności, aby opublikować hostowaną warstwę WFS lub hostowaną warstwę obiektową OGC:

 1. Opublikuj hostowaną warstwę obiektową potrzebnych danych.

  Musisz mieć uprawnienia do tworzenia zawartości i publikowania hostowanych warstw obiektowych.

 2. Jeśli jeszcze nie zalogowano się do usługi ArcGIS Online, należy zrobić to teraz.

  Zaloguj się jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej utworzonej w poprzednim etapie.

 3. Kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby i kliknij na liście nazwę hostowanej warstwy obiektowej, aby otworzyć stronę elementu.
 4. Skonfiguruj metadane w hostowanej warstwie obiektowej, które mają być dziedziczone przez hostowaną warstwę obiektową OGC lub warstwę WFS.

  Podczas publikowania hostowanej warstwy WFS warstwa WFS dziedziczy metadane z hostowanej warstwy obiektowej. Te metadane zapełniają również plik funkcji usługi WFS.

 5. Kliknij przycisk Publikuj i wybierz typ warstwy OGC do opublikowania.
  • Warstwa obiektowa OGC
  • WFS
 6. Podaj Tytuł nowej warstwy.

  Tytuł musi rozpoczynać się literą lub znakiem podkreślenia (_). Może zawierać litery, cyfry, łączniki (-), znaki podkreślenia i kropki (.), ale nie może zawierać spacji.

 7. Opcjonalnie wpisz znaczniki i podsumowanie.
 8. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, można również użyć pola Filtruj kategorie.
 9. Wybierz folder, w którym ma zostać zapisana hostowana warstwa obiektowa OGC lub warstwa WFS.
 10. Kliknij przycisk OK.
 11. Po zakończeniu publikowania hostowanej warstwy WFS udostępnij ją wszystkim użytkownikom (publicznie).

  Nie jest wymagane, aby udostępnić warstwę obiektową OGC wszystkim użytkownikom, ale jeśli to zrobisz, może minąć kilka minut, zanim anonimowi użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do tej warstwy.

Uwagi dotyczące publikowania hostowanych warstw OGC

 • Jeśli nie jest wymagane użycie warstw zgodnych z OGC, użyj hostowanej warstwy obiektowej, zamiast publikować na jej podstawie warstwy OGC.
 • Można opublikować tylko jedną hostowaną warstwę WFS z hostowanej warstwy obiektowej.
 • Nazwy warstw publikowanych jako hostowane warstwy obiektowe OGC lub warstwy WFS mogą zawierać wyłącznie jednobajtowe znaki UTF-8. Jeśli nazwa warstwy zawiera znaki wielobajtowe (na przykład znaki języka greckiego lub cyrylicy, znaki języka chińskiego, japońskiego lub koreańskiego albo znaki ze znakami diakrytycznymi, takimi jak umlaut), hostowana warstwa WFS może nie zostać wyświetlona w oczekiwany sposób.
 • Należy udostępnić wszystkim hostowane warstwy WFS.
 • Podczas publikowania hostowana warstwa obiektowa OGC lub warstwa WFS dziedziczy metadane z hostowanej warstwy obiektowej. Kolejne aktualizacje metadanych nie są dziedziczone przez warstwę. W przypadku warstw WFS metadane z hostowanej warstwy obiektowej podczas publikowania zapełniają również dokument funkcji usługi WFS OGC. Kolejne aktualizacje metadanych nie są również dziedziczone przez dokument funkcji.
 • Warstwa obiektowa OGC lub warstwa WFS nie dziedziczy symbolizacji, definicji zapytań ani aliasów pól.
 • Zmiany wprowadzone w hostowanej warstwie obiektowej zostaną wyświetlone w zależnej warstwie obiektowej OGC lub warstwie WFS po odświeżeniu warstwy zależnej w aplikacjach klienckich.
 • Zanim będzie możliwe usunięcie hostowanej warstwy obiektowej, z której wykonano publikowanie, należy usunąć zależną warstwę OGC i warstwy WFS.
 • Administrator nie może zmienić właściciela hostowanej warstwy obiektowej OGC lub warstwy WFS. Aby zmienić właściciela tych warstw, należy zmienić właściciela hostowanej warstwy obiektowej, z której opublikowano te warstwy. Po wykonaniu tej czynności automatycznie zmieniany jest właściciel hostowanej warstwy OGC lub warstw WFS.