Konfigurowanie okien podręcznych (Map Viewer)

Na mapie można wyświetlać informacje opisowe dotyczące zobrazowań i obiektów skonfigurowanych do wyświetlania w oknie podręcznym. Okna podręczne pozwalają zwrócić uwagę na atrybuty powiązane z każdą warstwą na mapie, takie jak szlaki turystyczne, sposoby użytkowania gruntów lub wskaźniki bezrobocia. Mogą zawierać załączniki, obrazy, diagramy i tekst, a także łącza do zewnętrznych stron internetowych.

Wskazówka:

W przypadku warstw punktowych z włączonym klastrowaniem możesz także skonfigurować okna podręczne dla klastrów.

W aplikacji Map Viewer domyślnie okna podręczne są wyświetlane w warstwie w postaci listy pól i wartości. Domyślnie okna podręczne są wyświetlane w warstwie zobrazowań przy użyciu wyglądu Wartości pikseli. Jako użytkownik będący właścicielem mapy możesz zmienić konfigurację okien podręcznych w celu zdefiniowania listy widocznych i ukrytych pól oraz sposobu prezentowania informacji. Możesz również dodać treść, aby wzbogacić informacje wyświetlane w oknie podręcznym. Można na przykład dołączyć listę pól, zapewnić interaktywne doświadczenie przy użyciu niestandardowo sformatowanego tekstu i obrazów oraz wyświetlać powiązane rekordy.

Opcje konfiguracji

Główne decyzje, jakie autorzy map podejmują w sprawie okien podręcznych, dotyczą rodzaju wyświetlanych informacji oraz najlepszego sposobu ich prezentacji. Aby na przykład udostępnić odbiorcom informacje o miejscach wzdłuż wybrzeża Zatoki Missisipi, w których można się kąpać, wędkować i pływać łodzią, możesz skonfigurować okna podręczne w taki sposób, by zawierały adres, rodzaj dostępu oraz obraz publicznych punktów dostępu. Mimo że warstwa może mieć inne pola zawierające dane dotyczące lokalizacji i rodzaju miejsca, wyświetlanie wielu z nich nie będzie pożądane, ponieważ odbiorcy mogą nie być nimi zainteresowani i odwrócą one ich uwagę od bardziej przydatnych informacji.

W zależności od tego, co chcesz wyświetlić w oknach podręcznych dla warstwy obiektowej lub warstwy zobrazowań, możesz dokonać wyboru spośród różnorodnych opcji konfiguracji. Zostały one opisane w poniższych sekcjach.

Wskazówka:
Zapoznaj się z przykładem Niektóre konfiguracje przedstawiono na tej mapie szczytów w Kalifornii. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij panel Warstwy i włączaj po jednej warstwie, aby porównać konfiguracje, klikając obiekty na mapie.

Włączanie i wyłączanie okien podręcznych

Warstwy mogą zawierać duże ilości danych o obiektach, a mapy mogą składać się z kilku warstw, dlatego okna podręczne będą lepiej wyglądały, jeśli skonfigurujesz je do wyświetlania wybranych pól i elementów multimedialnych z uwzględnieniem formatowania itd. Domyślnie okna podręczne są włączone w warstwach obiektowych.

Aby usunąć okna podręczne z warstwy, wykonaj następujące etapy:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij ikonę Warstwy Warstwy, aby otworzyć panel Warstwy i wybierz warstwę zawierającą dane obiektowe, które chcesz wyświetlić w oknie podręcznym.
 4. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Okna podręczne Okna podręczne i wyłącz przełącznik Włącz okna podręczne.
 5. Aby włączyć okna podręczne w warstwie z wyłączonymi oknami podręcznymi, włącz przełącznik Włącz okna podręczne.

Konfiguracja okien podręcznych

Aby skonfigurować okna podręczne, wykonaj następujące etapy:

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij ikonę Warstwy Warstwy, aby otworzyć panel Warstwy i wybierz warstwę zawierającą dane obiektowe, które chcesz wyświetlić w oknie podręcznym.
 4. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Okna podręczne Okna podręczne.
 5. W przypadku warstw zobrazowań opcjonalnie włącz przełącznik Ignoruj wartości NoData, aby wyłączyć informacje w oknach podręcznych dla niezawierających danych obszarów obrazu.

  Jeśli przełącznik Ignoruj wartości NoData jest wyłączony, w oknie podręcznym nie będą wyświetlane informacje o pikselach.

 6. W przypadku warstw zobrazowań włącz opcjonalnie przełącznik Wyświetl tylko element najwyższego poziomu, aby wyświetlić informacje w oknie podręcznym dla warstwy najwyższego poziomu w zestawie danych mozaiki.

  Jeśli przełącznik Wyświetl tylko element najwyższego poziomu jest wyłączony, będą wyświetlane informacje o pikselach dla wszystkich warstw zestawu danych mozaiki w lokalizacji.

 7. Kliknij pole Tytuł i wprowadź tytuł okna podręcznego.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pola z danych.
   Notatka:

   Aby w tytule okna podręcznego wyświetlić informacje utworzone na podstawie wyrażenia ArcGIS Arcade, dodaj nowe wyrażenie. Nowe wyrażenie pojawi się na liście pól.

  2. Możesz wprowadzić tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.

  Na przykład chcesz wyświetlić w tytule informacje dotyczące liczby ludności według powiatu. Możesz skonfigurować tytuł za pomocą kombinacji tekstu statycznego oraz wartości pola poprzez wpisanie tekstu Liczba ludności, a następnie wstawienie wartości pola danych z nazwą powiatu {Cnty_name}, wpisanie znaku równości = i wstawienie wartości innego pola z liczbą ludności, {pop2010}. Spowoduje to skonfigurowanie tytułu w następujący sposób:

  Liczba ludności {Cnty_name} = {pop2010}

  W ten sposób otrzymujemy tytuł, w którym wartości pola zastąpione są tytułem, na przykład Liczba ludności powiatu Clark = 453099.

 8. Kliknij opcję Lista pól.
 9. Wprowadź tytuł listy pól wyświetlonej w oknie podręcznym.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz wartość pola lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz nadać każdemu obiektowi danych unikalny tytuł.
  2. Opcjonalnie wprowadź tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie chcesz mieć tytułu listy pól, pozostaw puste pole.
 10. Wprowadź opis listy pól.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz nadać każdemu obiektowi danych unikalny opis.
  2. Możesz wprowadzić tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie chcesz mieć opisu pola, pozostaw puste pole.
 11. Zmień kolejność pól lub je usuń i kliknij opcję Wybierz pola, aby dodać pola do listy.

  Możesz skonfigurować pola tak, aby lepiej wyświetlane były nazwy i wartości.

  Jeśli warstwa obiektowa zawiera załączniki, zostaną one automatycznie dodane do okna podręcznego w obszarze załączników. Załączniki obsługiwane są jak tabela powiązana z klasą obiektów w usłudze obiektowej.

 12. Opcjonalnie kliknij opcję Dodawanie zasobów i dodaj do okna podręcznego pliki multimedialne takie jak obrazy, diagramy lub tekst.
 13. Opcjonalnie użyj uchwytów Zmień kolejność Zmień kolejność, aby zmienić kolejność wyświetlanych zasobów.
 14. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w oknie podręcznym na mapie.

Konfigurowanie pól

Możesz skonfigurować pole lub pola, które mają być wyświetlane, zmieniając nazwę wyświetlaną i formatując właściwości wyświetlania.

 1. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Pola Pola.
 2. Wybierz pola, które chcesz skonfigurować.

  Wskazówka:
  Możesz wybrać wiele pól tego samego typu, aby skonfigurować ich formatowanie jednocześnie.

  1. Zmień nazwę wyświetlaną pola.
  2. W przypadku pól liczbowych (np. populacja) należy wybrać liczbę wyświetlanych miejsc po przecinku i określić, czy ma być używany separator tysięcy.
  3. W przypadku pól Data, Tylko data i Przesunięcie datownika wybierz format daty z menu rozwijanego Format daty.
  4. W przypadku pól Data i Przesunięcie datownika włącz przełącznik Pokaż czas i wybierz format wyświetlania czasu.
  5. W przypadku pola Tylko czas wybierz format czasu z menu rozwijanego Format czasu.
  Notatka:

  Więcej informacji o obsługiwanych typach pól znajduje się w artykule Pola daty i godziny w usłudze ArcGIS Online.

 3. Kliknij Gotowe.

Korzystanie z wyrażeń

Podczas konfigurowania okien podręcznych można używać niestandardowych wyrażeń utworzonych w języku wyrażeń Arcade. Korzystanie z wyrażeń pozwala na tworzenie i wyświetlanie nowych informacji z pól istniejących w warstwie. Na przykład można utworzyć wyrażenie, które przelicza wartości ze stóp na metry lub dynamicznie tworzy adres URL na podstawie atrybutów obiektu. Jeśli wyrażenie jest dostępne dla warstwy (na przykład na potrzeby etykietowania lub określania stylu), to można je skopiować i ponownie użyć przy konfigurowaniu okien podręcznych.

W oknach podręcznych można utworzyć wyrażenia lub użyć istniejących wyrażeń utworzonych dla warstwy.

 1. Wykonaj cztery pierwsze czynności opisane w sekcji Konfigurowanie okien podręcznych, aby otworzyć panel Okna podręczne dla warstwy, która ma zostać skonfigurowana.
 2. Kliknij opcję Wyrażenia oparte na atrybutach.

  Zostanie wyświetlony panel Wyrażenia oparte na atrybutach.

 3. Kliknij opcję Dodaj wyrażenie, aby otworzyć okno edytora i utworzyć wyrażenie.

  Wskazówka:

  Jeśli potrzebujesz pomocy do którejkolwiek z funkcji języka Arcade, kliknij strzałkę, która znajduje się obok niej, aby wyświetlić informacje referencyjne na temat tej funkcji.

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe w edytorze.

  Wskazówka:
  Przed zamknięciem edytora przypisz do wyrażenia w języku Arcade tytuł, który ułatwi jego rozpoznanie na liście pól.

  Nowe wyrażenie zostanie dodane do listy Wyrażenia oparte na atrybutach. Można je edytować, wybierając z listy i wprowadzając zmiany w edytorze. Aby je usunąć, kliknij przycisk Usuń wyrażenie Usuń znajdujący się obok niego.

  Jeśli w oknach podręcznych używana była lista atrybutów, nowe wyrażenie zostanie dodane do sekcji Lista pól, a jego formatowanie można zmienić na panelu Pola.

 5. Na ciemnym pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w oknie podręcznym na mapie.

Dodaj załączniki

Jeśli warstwa obiektowa zawiera załączniki w swoich danych, załączniki są dodawane do okna podręcznego warstwy. Załączniki można wyświetlać w postaci listy lub w galerii. Załączniki można usuwać z okna podręcznego. Kliknięcie załącznika w oknie podręcznym powoduje jego otwarcie w nowej karcie przeglądarki.

Notatka:

Jeśli nie skonfigurowano wcześniej okien podręcznych dla warstwy, a okna podręczne mapy są konfigurowane po raz pierwszy, aplikacja Map Viewer automatycznie wybiera najbardziej odpowiedni widok załączników.

 1. Wykonaj cztery pierwsze czynności opisane w sekcji Konfigurowanie okien podręcznych, aby otworzyć panel Okna podręczne dla warstwy, która ma zostać skonfigurowana.
 2. Kliknij opcję Załączniki.
 3. Wprowadź tytuł załącznika
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz wartość pola lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz nadać każdemu obiektowi danych unikalny tytuł.
  2. Opcjonalnie wprowadź tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz tytułu, pozostaw puste pole.
 4. Wprowadź opis załącznika.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz nadać każdemu obiektowi danych unikalny opis.
  2. Możesz wprowadzić tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz opisu, pozostaw puste pole.
 5. Opcjonalnie włącz przełącznik Pokaż jako listę, aby wyświetlić załączniki w postaci listy.
 6. Możesz też kliknąć pozycję Opcje Opcje i Usuń, aby usunąć załączniki z okna podręcznego.
 7. Na ciemnym pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w oknie podręcznym na mapie.

Dodaj obrazy

Do okien podręcznych można dodawać obrazy, podając adresy URL obrazów (pliki w formacie PNG, JPEG lub GIF). Obrazy mogą zawierać tytuły, podpisy, łącza do powiązanych witryn internetowych i tekst alternatywny.

Wskazówka:

Aby osiągnąć najlepszy efekt, należy tworzyć obrazy o szerokości 400 pikseli zoptymalizowane do użytku w Internecie. Jeśli szerokość obrazu wynosi mniej niż 400 pikseli, w oknie jest widoczna biała ramka. Jeśli obraz jest szerszy i niezoptymalizowany do użytku w internecie, przeglądarka automatycznie przeskalowuje go, co może spowodować jego zniekształcenie.

Dodając obrazy do okien podręcznych, można ustawić interwał odświeżania. Dzięki temu okno podręczne może odświeżać i wyświetlać często aktualizowany obraz z określonym interwałem (w minutach). Korzystając z tej opcji, można na przykład odświeżać obrazy przechwytywane przez kamerę monitorującą.

 1. Wykonaj cztery pierwsze czynności opisane w sekcji Konfigurowanie okien podręcznych, aby otworzyć panel Okna podręczne dla warstwy, która ma zostać skonfigurowana.
 2. Kliknij przycisk Dodaj zasoby, a następnie wybierz opcję Obraz.
 3. Podaj adres URL obrazu.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz przypisać każdemu obiektowi danych unikalny obraz.
  2. Możesz też podać adres URL obrazu zapisanego w zewnętrznej witrynie internetowej, w usłudze ArcGIS Online lub w postaci załącznika w danych warstwy. Obsługiwane są formaty PNG, JPEG i GIF. Jeśli obraz jest przechowywany jako element w usłudze ArcGIS Online, musisz podać adres URL skopiowany z pola Adres URL na stronie elementu, które jest dostępne tylko wtedy, gdy element obrazu jest udostępniony publicznie.
 4. Kliknij przycisk Opcje, aby odsłonić dodatkowe pola tytułu, podpisu, łącza i interwału odświeżania.
 5. Wprowadź tytuł obrazu.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz wartość pola lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz nadać każdemu obiektowi danych unikalny tytuł.
  2. Opcjonalnie wprowadź tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz tytułu, pozostaw puste pole.
 6. Wprowadź podpis.

  Podpis jest wyświetlany pod tytułem, nad obrazem. Można go użyć jako krótkiego opisu obrazu.

  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz nadać każdemu obiektowi danych unikalny podpis.
  2. Możesz wprowadzić tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz podpisu, pozostaw puste pole.
 7. Wprowadź tekst alternatywny obrazu.

  Tekst alternatywny jest ukryty w oknie podręcznym i jest używany przez czytniki ekranowe.

  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli do każdego obiektu danych chcesz przypisać unikalny tekst alternatywny.
  2. Możesz wprowadzić tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz tekstu alternatywnego, pozostaw puste pole.
 8. Wprowadź adres URL powiązanego łącza.

  Po kliknięciu obrazu ten adres URL jest otwierany w nowej karcie przeglądarki.

  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz przypisać każdemu obiektowi danych unikalny adres URL.
  2. Opcjonalnie wpisz adres URL powiązanego łącza.
  3. Jeśli nie potrzebujesz powiązanego łącza, pozostaw puste pole.
 9. Opcjonalnie, aby ustawić interwał odświeżania dla obrazu, włącz przełącznik Interwał odświeżania i w polu tekstowym wprowadź wartość w minutach.

  Po wyświetleniu okna podręcznego obraz jest odświeżany z określonym interwałem.

 10. Opcjonalnie kliknij przycisk Zmień kolejność Zmień kolejność obok elementu w sekcji Media i przeciągnij go do nowej pozycji, jeśli masz kilka obrazów (lub innych elementów multimedialnych) i chcesz zmienić kolejność ich wyświetlania w oknie podręcznym.
 11. Na ciemnym pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w oknie podręcznym na mapie.

Dodawanie diagramów

Można dodać wykresy, aby w sposób graficzny wyświetlić wartości pól atrybutów numerycznych. Można dodawać diagramy słupkowe, diagramy liniowe i diagramy kołowe.

 1. Wykonaj cztery pierwsze czynności opisane w sekcji Konfigurowanie okien podręcznych, aby otworzyć panel Okna podręczne dla warstwy, która ma zostać skonfigurowana.
 2. Kliknij opcję Dodaj zasoby, a następnie wybierz opcję Diagram.
 3. Wybierz typ diagramu do wyświetlenia.
 4. Wprowadź tytuł wykresu.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych.
  2. Opcjonalnie wprowadź tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz tytułu, pozostaw puste pole.
 5. Wprowadź podpis wykresu.

  Podpis jest wyświetlany pod tytułem i nad wykresem. Można go użyć jako krótkiego opisu danych na wykresie. Do opisu diagramu można również dołączyć wskazanie jednostek diagramu kolumnowego, słupkowego lub liniowego. Diagram kołowy pokazuje wartości procentowe po umieszczeniu wskaźnika myszy nad poszczególnymi segmentami.

  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych.
  2. Opcjonalnie wprowadź tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz podpisu, pozostaw puste pole.
 6. Wprowadź tekst alternatywny diagramu.

  Tekst alternatywny jest ukryty w oknie podręcznym i jest używany przez czytniki ekranowe.

  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli do każdego obiektu danych chcesz przypisać unikalny tekst alternatywny.
  2. Możesz wprowadzić tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz tekstu alternatywnego, pozostaw puste pole.
 7. Kliknij opcję Wybierz pola i wybierz pola do uwzględnienia na diagramie.
 8. Opcjonalnie skoryguj kolory diagramu, postępując zgodnie z następującymi wskazówkami:
  • W przypadku diagramów liniowych wybierz kolor w oknie wyboru kolorów lub określ kolor niestandardowy za pomocą wartości RGB, HSV lub wartości szesnastkowej. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Usuń, aby usunąć zapisany kolor. Po zakończeniu wybierania koloru kliknij przycisk Gotowe.
  • W przypadku diagramów słupkowych i kołowych wybierz skalę barw i kliknij przycisk Gotowe. Aby przefiltrować opcje skali barw, wybierz kategorię skali barw z menu rozwijanego, na przykład Najlepsze w przypadku ciemnego tła lub Jasne. Możesz też kliknąć przycisk Odwróć skalę barw, aby zmienić kierunek kolorów skali barw. Możesz też kliknąć kolorowy symbol widoczny obok każdego pola na liście, aby dostosować dowolny kolor indywidualnie.
   Wskazówka:

   Aby wyświetlić nazwę skali barw, wskaż ją.

  Kliknij opcję Przywróć kolory domyślne Resetuj, aby w dowolnym momencie powrócić do domyślnych kolorów diagramu.

 9. Opcjonalnie włącz przełącznik Orientacja pozioma, aby wyświetlić diagram słupkowy poziomo.
 10. Opcjonalnie włącz przełącznik Znormalizuj i wybierz pole normalizacji.

  Wartości w danym polu zostają użyte do podzielenia pola wartości w celu utworzenia współczynników. Współczynniki normalizacji są przydatne, gdy inne czynniki wpływają na sklasyfikowane i wyświetlane wartości numeryczne. Na przykład zaludnienie może zależeć od wielkości każdego kraju, można więc podzielić zaludnienie przez powierzchnię, aby ustandaryzować dane. Normalizacja danych jest również przydatna do dostarczania istotnych porównań, jeśli wartości w polach nie używają takich samych jednostek miary.

 11. Opcjonalnie kliknij opcję Zmień kolejność Zmień kolejność obok elementu w sekcji Media i przeciągnij go do nowej pozycji, jeśli masz kilka diagramów (lub innych elementów multimedialnych) i chcesz zmienić kolejność ich wyświetlania w oknie podręcznym.
 12. Na ciemnym pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w oknie podręcznym na mapie.

Dodawanie tekstu

W oknach podręcznych można umieszczać tekst, aby udostępnić kontekst i informacje.

 1. Wykonaj cztery pierwsze czynności opisane w sekcji Konfigurowanie okien podręcznych, aby otworzyć panel Okna podręczne dla warstwy, która ma zostać skonfigurowana.
 2. Kliknij opcję Dodaj zasoby, a następnie wybierz opcję Tekst.

  Dodawany jest element tekstowy i otwierany jest edytor tekstu.

 3. W edytorze tekstu wykonaj następujące czynności:
  • Kliknij opcję Lista pól Lista pól lub wpisz { i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli do każdego obiektu danych chcesz przypisać unikalny tekst.
  • Wprowadź zwykły tekst w edytorze tekstu.
  • Sformatuj tekst za pomocą narzędzi do formatowania.
  Wskazówka:
  Aby zapewnić jak największą kontrolę nad wyświetlanymi informacjami, można użyć kodu HTML w oknach podręcznych, klikając Źródło Źródło w edytorze tekstu.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Na ciemnym pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w oknie podręcznym na mapie.

Dodawanie elementu Arcade

Oprócz korzystania z wyrażeń atrybutowych do zwracania wartości, które działają jak istniejące pola, wyrażeń w języku Arcade można używać do tworzenia i definiowania całych elementów zawartości w oknach podręcznych. Element Arcade ułatwia unikanie powielania elementów logicznych podczas pracy z wieloma wyrażeniami atrybutowymi. Elementy języka Arcade umożliwiają definiowanie danych i innych aspektów elementu w jednym wyrażeniu.

Wybierz szablon elementów tekstu sformatowanego, diagramu lub listy elementów i utwórz wyrażenie Arcade definiujące zawartość elementu.

 1. Wykonaj cztery pierwsze czynności opisane w sekcji Konfigurowanie okien podręcznych, aby otworzyć panel Okna podręczne dla warstwy, która ma zostać skonfigurowana.
 2. Kliknij przycisk Dodaj zasoby, a następnie wybierz opcję Arcade.

  Zostanie wyświetlone okno edytora.

 3. Kliknij opcję Sugestie Sugestie, a następnie wybierz szablon na karcie Szablony i utwórz wyrażenie.
  Wskazówka:
  Elementy Arcade zwracają słownik, który definiuje element okna podręcznego. Szablony ułatwiają wybranie poprawnej struktury słownika. Więcej informacji o strukturze elementów okien podręcznych i profilu elementu okna podręcznego można znaleźć w sekcji Arcade.
 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe w edytorze.
  Wskazówka:
  Przed zamknięciem edytora przypisz do elementu Arcade tytuł, który ułatwi jego rozpoznanie na liście elementów zawartości okien podręcznych.
 5. Na ciemnym pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w oknie podręcznym na mapie.

Pokaż powiązane rekordy

Niektóre warstwy dodawane do przeglądarki Map Viewer mogą zawierać wcześniej ustanowione relacje z innymi tabelami lub warstwami za pośrednictwem wspólnego pola. Na przykład warstwa przedstawiająca budynki może mieć wcześniej ustanowioną relację z tabelą zawierającą informacje o lokatorach poszczególnych budynków. Jeśli warstwy mają relacje, możesz skonfigurować okna podręczne, aby wyświetlać powiązane rekordy.

Możesz utworzyć relacje danych w ramach geobaz w aplikacji ArcGIS Pro i opublikować dane w usłudze ArcGIS Online lub w oprogramowaniu ArcGIS Server (wymagana jest wersja 10.1 lub nowsza). Niektóre z narzędzi analizy, takie jak Sumuj w obrębie, mogą być używane do tworzenia relacji, jeżeli wybrane zostanie pole do grupowania statystyk. W oknach podręcznych przeglądarki Map Viewer nie można tworzyć relacji.

Przeglądarka map Map Viewer obsługuje relacje typu ”jeden do jednego” i ”jeden do wielu”. Aby można było wyświetlić powiązane rekordy w tabeli, tabele lub warstwy zawierające powiązane dane muszą zostać dodane do mapy.

Notatka:

Powiązane rekordy są obsługiwane tylko w przypadku hostowanych warstw obiektowych i warstw tabelarycznych. Za najlepsze rozwiązanie uważa się skonfigurowanie okien podręcznych dla obu warstw uczestniczących w relacji.

Aby wyświetlić powiązane rekordy w oknie podręcznym, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj cztery pierwsze czynności opisane w sekcji Konfigurowanie okien podręcznych, aby otworzyć panel Okna podręczne dla warstwy, która ma zostać skonfigurowana.
 2. Kliknij przycisk Dodaj zasoby, a następnie wybierz opcję Powiązane rekordy.
 3. Wprowadź tytuł dla powiązanych rekordów wyświetlanych w oknie podręcznym.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych.
  2. Opcjonalnie wprowadź tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz tytułu, pozostaw puste pole.
 4. Wprowadź opis dla powiązanych rekordów.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz pole lub wyrażenie z danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz nadać każdemu obiektowi danych unikalny opis.
  2. Możesz wprowadzić tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako jej uzupełnienie.
  3. Jeśli nie potrzebujesz opisu, pozostaw puste pole.
 5. Wybierz relację z menu rozwijanego.

  W menu rozwijanym widoczne są tylko relacje, których warstwy komponentów dodano do mapy.

 6. Z menu rozwijanego Sortuj według wybierz pole z powiązanej tabeli lub warstwy.
 7. Z menu rozwijanego Kolejność sortowania wybierz metodę sortowania powiązanych rekordów.
 8. Z menu rozwijanego Licznik podglądów wybierz liczbę powiązanych rekordów wyświetlanych w oknie podręcznym.
 9. Na ciemnym pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w oknie podręcznym na mapie.

  Powiązane rekordy są teraz wyświetlane w oknie podręcznym, gdy Ty lub inny użytkownik kliknie obiekt na mapie. Aby uzyskać informacje o powiązanym rekordzie, kliknij strzałkę znajdującą się obok niego w oknie podręcznym. Możesz kliknąć opcję Wybierz obiekt Wybierz obiekt, aby powiększyć, a następnie wybierz powiązany obiekt i wyświetl jego okno podręczne.