Konfigurowanie trybów podróżowania

Tryb podróżowania reprezentuje sposób przemieszczania się, na przykład jazdę samochodem lub spacer. W systemie ArcGIS tryb podróżowania definiuje fizyczne charakterystyki pojazdu lub pieszego. Te charakterystyki są uwzględniane podczas znajdowania wskazówek w celu określenia sposobu przemieszczania się pojazdu lub pieszego i dostępnych tras. Wyniki to dostosowane wskazówki dojazdu, czasy podróży i trasy podróży zoptymalizowane dla pojazdu lub pieszego zdefiniowanego przez tryb podróżowania. Na przykład, poniższe dwie ilustracje przedstawiają trasę dla ciężarówki o wysokości nieprzekraczającej 3,5 m (z lewej) oraz trasę dla wyższych ciężarówek (z prawej).

Niska ciężarówka
Wysoka ciężarówka

Typy podróżowania to właściwie szablony obejmujące długą listę ustawień podróżowania. Poznanie znaczenia poszczególnych ustawień wymaga czasu. Precyzyjne skonfigurowanie tych ustawień wymaga koncentracji. Uważnie przechodząc przez ten proces jeden raz i zapisując wartości parametrów w trybie podróżowania, można zaoszczędzić czas i uniknąć błędów podczas konfigurowania analizy —szczególnie w przypadku powtarzalnego modelowania tych samych pojazdów lub pieszych.

Niektóre z możliwości usługi ArcGIS Online w zakresie wyznaczania trasy i wskazówek dojazdu, takie jak narzędzie Wskazówki dojazdu w przeglądarkach Map Viewer i Map Viewer Classic i narzędzie Planuj trasy w przeglądarce Map Viewer Classic, nie zezwalają na konfigurowanie indywidualnych ustawień podróży — wymagają one jednego trybu podróżowania jako danych wejściowych. Po skonfigurowaniu trybów podróżowania dla każdego z pojazdów lub typów pojazdów te narzędzia i inne narzędzia ArcGIS zapewnią bardziej użyteczne wyniki niż w przypadku ich uruchomienia z domyślnymi trybami podróżowania.

Aby tworzyć, edytować i usuwać tryby podróżowania, niezbędne są uprawnienia do zarządzania ustawieniami usługi narzędziowej instytucji.

Konfigurowanie trybów podróżowania

Jako administrator instytucji możesz konfigurować tryby podróżowania w celu zmiany właściwości domyślnych trybów podróżowania oferowanych przez usługę ArcGIS Online, dodać nowe tryby podróżowania, które lepiej odzwierciedlają procedury wykonywania zadań w instytucji lub usunąć tryby podróżowania, które nie są odpowiednie dla procedur wykonywania zadań w instytucji.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij pozycję Usługi narzędziowe - Utility Services znajdującą się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij pozycję Konfigurowanie trybów podróżowania.
 5. Aby utworzyć tryb podróżowania, kliknij pozycję Utwórz tryb podróżowania i wprowadź następujące informacje:
  1. Wprowadzić nazwę i opis trybu podróżowania.

   Nazwa musi być niepowtarzalna w obrębie trybów podróżowania i może zawierać do 30 znaków. Nie jest uwzględniana wielkość liter. Jako nazwy trybu podróżowania nie można użyć wyrazu Custom. Opis może zawierać maksymalnie 1 024 znaków.

  2. Wybierz kategorię trybu podróżowania —Samochód osobowy, Samochód ciężarowy, Marsz lub Inny.

   Kategoria może być używana przez aplikacje, które filtrują tryby podróżowania i wyświetlają tylko typy określonej kategorii.

  3. Wybierz kryterium optymalizacji — Czas podróży, Minuty, Czas podróży samochodem ciężarowym, Minuty samochodem ciężarowym, Czas marszu, Mile lub Kilometry.

   Jest atrybut kosztu, który należy zminimalizować podczas analizy.

   • Czas podróży wykorzystuje historyczne i bieżące dane o ruchu drogowym i nadaje się do modelowania czasu potrzebnego do przejazdu po drogach samochodem osobowym o określonych porach dnia z użyciem aktualnych danych o natężeniu ruchu, o ile są dostępne. W przypadku opcji Czas podróży można opcjonalnie określić parametr TravelTime::Vehicle Maximum Speed (km/h) wskazujący fizyczne ograniczenie prędkości pojazdu.
   • Opcja Minuty nie używa bieżących danych o ruchu, ale historycznych średnich prędkości dla samochodów osobowych.
   • Opcja Czas podróży samochodem ciężarowym korzysta z historycznych i bieżących danych o ruchu drogowym, ale ogranicza prędkość do podanego limitu prędkości samochodu ciężarowego. Dobrze nadaje się do modelowania czasu potrzebnego na przejazd samochodem ciężarowym w określonych porach dnia z użyciem aktualnych danych o natężeniu ruchu, o ile są dostępne. W przypadku opcji Czas podróży samochodem ciężarowym można opcjonalnie określić parametr TruckTravelTime::Vehicle Maximum Speed (km/h) wskazujący fizyczne ograniczenie prędkości samochodu ciężarowego.
   • Opcja Minuty samochodem ciężarowym nie używa bieżących danych o ruchu drogowym, tylko przyjmuje niższe wartości z historycznych średnich dla samochodów osobowych i uwzględnia obowiązujące ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych.
   • Czas marszu przyjmuje domyślnie prędkość 5 km/h na wszystkich drogach i ścieżkach, ale można to zmienić za pomocą parametru WalkTime::Walking Speed (km/h).
   • W przypadku rozwiązywania na podstawie najkrótszego dystansu można używać opcji Mile lub Kilometry.

  4. Wybierz atrybut czasu.

   Jeśli kryterium optymalizacji jest oparte na czasie, jest ustawiany taki sam atrybut jak atrybut kryterium optymalizacji.

  5. Wybierz atrybut odległości.

   Jeśli kryterium optymalizacji jest oparte na odległości, jest ustawiany taki sam atrybut jak atrybut kryterium optymalizacji.

  6. Wybierz zasady dotyczące zawracania.

   Aby zrozumieć wartości dostępnych parametrów, przyjmij, że węzeł to miejsce, w którym przecinają się tylko dwie ulice. Jeśli w danym punkcie przecinają się trzy lub większa liczba ulic, ten punkt nazywa się skrzyżowaniem. „Cul-de-sac” to ślepa uliczka. Parametr może mieć następujące wartości:

   Wartość parametruOpis
   Allowed

   Zawracanie jest dozwolone wszędzie. Zezwolenie na zawracanie oznacza, że pojazd może zawrócić w węźle i na ulicy.

   Zgodne z przepisami
   zawracanie jest dozwolone w węzłach z dowolną liczbą przyległych ulic.
   Allowed only at intersections and dead ends

   Zawracanie jest zabronione w węzłach, w których spotykają się dokładnie dwie przyległe ulice.

   Dozwolone tylko na przecięciach (skrzyżowaniach) i zakończeniach
   Zawracanie jest dozwolone tylko na skrzyżowaniach lub na ślepych ulicach.
   Allowed only at dead ends

   Zawracanie jest zabronione we wszystkich węzłach i na skrzyżowaniach, a jest dozwolone tylko na ślepych ulicach.

   Dozwolone tylko na zakończeniach
   Zawracanie jest dozwolone tylko na ślepych ulicach.
   Not allowed

   Zawracanie jest zabronione we wszystkich węzłach, na skrzyżowaniach i na ślepych ulicach. Nawet po wybraniu tej wartości parametru trasa może zawierać nawroty na przystankach.

  7. Ustaw tolerancję upraszczania.

   Ten parametr konfiguruje stopień uproszczenia geometrii zwracanych przez usługę. Uproszczenie polega na wyznaczeniu krytycznych punktów na trasie, takich jak zmiany kierunku na skrzyżowaniach i oparciu na nich definicji zasadniczego kształtu trasy oraz usunięciu innych punktów. Określona odległość upraszczania to maksymalne dozwolone odsunięcie uproszczonej linii od linii oryginalnej. Uproszczenie linii redukuje liczbę wierzchołków, które stanowią część geometrii. To redukuje ogólną wielkość odpowiedzi i poprawia wydajność wyświetlania wyników w aplikacjach.

  8. Określ, czy ma być używana hierarchia.

   W przypadku używania hierarchii narzędzie preferuje drogi wyższej kategorii (na przykład bezpłatne autostrady) zamiast dróg niższej kategorii (na przykład lokalnych) i może być używane do symulowania preferencji kierowcy do jeżdżenia autostradami zamiast drogami lokalnymi, nawet jeśli to oznacza dłuższy przejazd. W szczególności dotyczy to znajdowania tras do odległych lokalizacji, ponieważ kierowcy na trasach długodystansowych preferują raczej jazdę autostradami, na których nie ma przystanków, skrzyżowań czy rozjazdów. Użycie hierarchii jest obliczeniowo szybsze, szczególnie na trasach długodystansowych, ponieważ narzędzie może określić najlepszą trasę na podstawie względnie niedużego podzbioru ulic. Jeśli hierarchia nie jest używana, narzędzie uwzględnia wszystkie ulice i nie preferuje ulic wyższej kategorii podczas znajdowania trasy. Tego typu można używać do znajdowania tras krótkodystansowych w obrębie miasta, ale nie skaluje się on na długie trasy. W rezultacie usługi powracają do korzystania z hierarchii, gdy odległość w linii prostej między przystankami przekracza 80 kilometrów (50 mil), nawet jeśli użytkownik zdecyduje o znalezieniu trasy bez używania hierarchii.

  9. Wybierz atrybuty ograniczenia, których chcesz użyć podczas analizy.

   W tym celu zaznacz pole wyboru Zastosuj dla ograniczeń właściwych dla danego trybu podróżowania. Możesz także dostosować ustawienia parametrów, aby dostosować ustawienia atrybutów. Na przykład, możesz zmienić parametr Użycie ograniczenia dla ograniczenia, aby zabronić podróży przez drogi z ograniczeniami lub unikać ich, wybierając jedno z ustawień Unikaj. Niektóre ograniczenia (takie jak Preferowana trasa samochodu ciężarowego) mają ustawienie użycia ograniczenia Preferuj, aby zachęcić do podróżowania nimi.

   Wskazówka:

   W sekcji Atrybuty i parametry znajdują się opisy ograniczeń i parametrów, które można ustawić jako część trybu podróżowania.

  10. Kliknij Zapisz tryb podróżowania, aby zastosować zmiany.
 6. Aby utworzyć nowy tryb podróżowania na podstawie istniejącego, kliknij Kopiuj tryb podróżowania Kopiuj tryb podróżowania w wierszu trybu podróżowania.

  Zostanie wyświetlona strona Utwórz tryb podróżowania z wartościami ze skopiowanego trybu.

 7. Wprowadź nową nazwę i wszelkie inne zmiany i kliknij pozycję Zapisz tryb podróżowania, aby zapisać zmiany jako nowy tryb podróżowania.
 8. Aby edytować jeden z istniejących trybów podróżowania, kliknij pozycję Edytuj tryb podróżowania Edytuj tryb podróżowania w wierszu trybu podróżowania, który chcesz edytować. Opcjonalnie zmień ustawienia i kliknij Zapisz tryb podróżowania, aby zapisać zmiany.
 9. Aby usunąć jeden z istniejących trybów podróżowania, kliknij pozycję Usuń tryb podróżowania Usuń tryb podróżowania w wierszu trybu podróżowania, który chcesz usunąć.

  Wymagane jest, aby zawsze był zdefiniowany co najmniej jeden tryb podróżowania.

Konfigurowanie czasu pokonania trasy biegiem

Firma Esri udostępnia domyślne tryby podróżowania do modelowania typowych trybów podróżowania dla samochodów, ciężarówek i pieszych. Mogą one nie pasować do konkretnych potrzeb i wymagać dostosowania. Na przykład, konieczne będzie modelowanie biegacza, a nie spacerowicza. Domyślny tryb podróżowania Czas marszu zapewnia pozostawanie pieszego na ścieżkach i drogach, na których dozwolony jest ruch pieszy, ale jego prędkość przemieszczania się jest zbyt niska w stosunku do potrzeb.

Wykonaj następujące czynności, aby edytować tryb podróżowania:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowany(-a) w instytucji jako administrator.
 2. Przejdź na stronę usług narzędziowych.
 3. Utwórz kopię domyślnego trybu podróżowania Czas marszu.
 4. Wpisz Czas pokonania trasy biegiem jako nazwę nowego trybu podróżowania i zmień opis.
 5. Zwiększ parametr prędkości marszu do średniej prędkości biegacza, której chcesz używać.
 6. Zapisz tryb podróżowania.

Każdy w instytucji, kto wykonuje analizy przy użyciu narzędzia korzystającego z trybu podróżowania, zobaczy tryb Czas pokonania trasy biegiem jako dostępną opcję.

Aby porównać opcję Czas biegu z domyślną opcją Czas marszu, uruchom dwukrotnie tę samą analizę, zmieniając tylko tryb podróżowania. Większy wielokąt na grafice poniżej wskazuje miejsca, do których może dotrzeć pieszy truchtający z prędkością 10 km/h w ciągu pięciu minut. Mniejszy poligon wskazuje miejsca, do których w tym samym czasie dotrze pieszy spacerujący z prędkością 5 km/h.

Bieg kontra spacer

Konfigurowanie czasu przejazdu ciężarówką skrzyniową

Firma dostawcza ma flotę ciężarówek skrzyniowych typu tandem o wysokości 3,5 m. Efektywne trasy dla tej floty są generowane przy użyciu funkcji wyznaczania trasy usługi ArcGIS Online. Firma używa trybów podróżowania, aby wykluczyć kierowanie pojazdów na drogi, na których poruszanie się ciężarówek typu tandem jest niedozwolone lub na których występują przejazdy o wysokości niższej niż ciężarówki.

Aby osiągnąć takie wyniki, administrator instytucji musi wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako administrator.
 2. Wyświetlić stronę usług Utility Services.
 3. Utworzyć kopię domyślnego trybu podróżowania Esri Czas przejazdu samochodem ciężarowym.
 4. Wpisać Czas przejazdu skrzyniowym samochodem ciężarowym jako nazwę nowego trybu podróżowania i zmienić opis.
 5. Skonfigurować inne parametry, aby zbudować dokładny model dla ciężarówek skrzyniowych.

  Obejmuje to dopilnowanie, aby atrybuty Jazda samochodem ciężarowym, Zakaz ruchu pojazdów typu tandem i Ograniczenie wysokości zostały zastosowane oraz aby parametrowi wysokości pojazdu nadać wartość 3,5 m.

Para obrazów u góry tej strony porównuje wyniki wyznaczania trasy dla ciężarówki niższej od 3,5 m i wyższej.

Parametry trybu podróżowania

W trybie podróżowania można skonfigurować następujące parametry:

 • Impedance — atrybut kosztu, według którego optymalizuje się analizę. Zwykle modelu czas przejazdu lub odległość.
 • Time Attribute — oparty na czasie atrybut kosztu do raportowania wskazówek dojazdu.
 • Distance Attribute — oparty na odległości atrybut kosztu do zgłaszania wskazówek dojazdu i określania zależnych od odległości kosztów podczas rozwiązywania problemów dotyczących wyznaczania trasy pojazdu.
 • U-Turns at Junctions — miejsca, w których zawracanie jest dozwolone.
 • Simplification Tolerance — stopień generalizacji geometrii wyjściowej.
 • Use Hierarchy — włączanie użycia hierarchicznej klasyfikacji dróg w celu szybszej analizy.
 • Restrictions — atrybuty ograniczeń, które muszą być przestrzegane podczas analiz.
 • Parameter Values — służy do identyfikacji konkretnych charakterystyk pojazdów oraz sposobu łagodzenia każdego ograniczenia.

Domyślne tryby podróżowania

Dostępne są następujące predefiniowane tryby podróżowania:

TrybOpis

Czas przejazdu

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie dane o ruchu drogowym są dostępne.

Długość trasy

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

Czas przejazdu w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne.

Długość trasy w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

Czas przejazdu samochodem ciężarowym

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

Odległość dla samochodu ciężarowego

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

Czas pokonania trasy pieszej

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

Odległość pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

Atrybuty i parametry

Ograniczenie reprezentuje preferencję lub wymaganie dotyczące prowadzenia pojazdu. W większości przypadków ograniczenia powodują, że drogi stają się zabronione, ale mogą one także powodować unikanie lub preferowanie dróg. Na przykład użycie ograniczenia Avoid Toll Roads powoduje wygenerowanie trasy, która zawiera drogi płatne tylko wtedy, gdy przejazd przez nie jest niezbędny, aby dojechać do przystanku. Ograniczenie Height Restriction umożliwia wyznaczenie trasy omijającej wszelkie prześwity, które są niższe niż wysokość pojazdu. W przypadku transportu pojazdami substancji żrących użycie ograniczenia Any Hazmat Prohibited zapobiega przejazdowi po drogach, na których przewóz tego rodzaju materiałów jest niedozwolony.

Notatka:

Niektóre ograniczenia są obsługiwane tylko w pewnych krajach; ich dostępność jest deklarowana według regionów na poniższej liście. W przypadku ograniczeń o niepełnej dostępności w regionie można sprawdzić dostępność ograniczenia w danym kraju, korzystając z mapy krajów obsługiwanych w usługach analizy sieciowej. Jeśli dany kraj ma wartość Yes w kolumnie Atrybuty logistyczne, ograniczenie z wybraną dostępnością jest obsługiwane w tym kraju. W przypadku określenia nazw ograniczeń, które są niedostępne w kraju, w którym odbywa się przejazd, usługa zignoruje te nieprawidłowe ograniczenia.

Ograniczenia

Poniżej znajduje się lista dostępnych ograniczeń i opisy ich zastosowania:

 • Any Hazmat Prohibited — nie uwzględnia dróg, na których jest zabroniony transport jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
 • Avoid Carpool Roads — unika dróg przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów o dużej liczbie pasażerów (carpooling).
 • Avoid Express Lanes — unika dróg ekspresowych.
 • Avoid Ferries — unika przepraw promowych.
 • Avoid Gates — unika dróg z bramkami i szlabanami.
 • Avoid Limited Access Roads — unika dróg o ograniczonym dostępie, takich jak autostrady.
 • Avoid Private Roads — unika dróg, które nie są dostępne publicznie.
 • Avoid Roads Unsuitable for Pedestrians — unika wszystkich dróg nieodpowiednich dla pieszych.
 • Avoid Stairways — unika wszystkich schodów na trasie odpowiedniej dla pieszych.
 • Avoid Toll Roads — unika dróg, za korzystanie z których pobierane są opłaty.
 • Avoid Truck Restricted Roads — unika dróg, na których ruch samochodów ciężarowych jest niedozwolony z wyjątkiem dostaw.
 • Avoid Unpaved Roads — unika dróg, które nie są utwardzone (na przykład polnych, żwirowych itp.).
 • Axle Count Restriction — nie uwzględnia dróg, na których liczba osi danego samochodu ciężarowego przekracza dozwolony limit. Liczbę osi samochodu ciężarowego można określić przy użyciu parametru ograniczenia Number of Axles.
 • Driving a Bus — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu autobusów. Użycie tego ograniczenia zapewnia także, że wyniki będą uwzględniać ulice jednokierunkowe.
 • Driving a Taxi — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu taksówek. Użycie tego ograniczenia zapewnia także, że wyniki będą uwzględniać ulice jednokierunkowe.
 • Driving a Truck — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych. Użycie tego ograniczenia zapewnia także, że wyniki będą uwzględniać ulice jednokierunkowe.
 • Driving an Automobile — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu samochodów osobowych. Użycie tego ograniczenia zapewnia także, że wyniki będą uwzględniać ulice jednokierunkowe.
 • Driving an Emergency Vehicle — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ratunkowych. Użycie tego ograniczenia zapewnia także, że wyniki będą uwzględniać ulice jednokierunkowe.
 • Height Restriction — nie uwzględnia dróg, na których pojazdy przekraczają maksymalną dozwoloną wysokość. Wysokość pojazdu można określić przy użyciu parametru ograniczenia Vehicle Height (meters).
 • Kingpin to Rear Axle Length Restriction — nie uwzględnia dróg, na których odległość między sworzniem zwrotnicy i tylną osią danego samochodu ciężarowego przekracza dozwolony limit. Odległość między sworzniem zwrotnicy i tylną osią samochodu ciężarowego można określić przy użyciu parametru ograniczenia Vehicle Kingpin to Rear Axle Length (meters).
 • Length Restriction — nie uwzględnia dróg, na których pojazdy przekraczają maksymalną dozwoloną długość. Długość pojazdu można określić przy użyciu parametru ograniczenia Vehicle Length (meters).
 • Preferred for Pedestrians — używa preferowanych tras odpowiednich dla nawigacji pieszej.
 • Riding a Motorcycle — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu motocykli. Użycie tego ograniczenia zapewnia także, że wyniki będą uwzględniać ulice jednokierunkowe.
 • Roads Under Construction Prohibited — nie uwzględnia dróg w budowie.
 • Semi or Tractor with One or More Trailers Prohibited — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu ciągników siodłowych z jedną lub kilkoma naczepami.
 • Single Axle Vehicles Prohibited — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z naczepą jednoosiową.
 • Tandem Axle Vehicles Prohibited — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z osiami typu tandem.
 • Through Traffic Prohibited — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu tranzytowego (innego niż lokalny).
 • Truck with Trailers Restriction — nie uwzględnia dróg, na których niedozwolony jest ruch samochodów ciężarowych z określoną liczbą naczep. Liczbę naczep można określić przy użyciu parametru ograniczenia Number of Trailers on Truck.
 • Use Preferred Hazmat Routes — preferuje drogi wyznaczone do transportu dowolnych substancji niebezpiecznych.
 • Use Preferred Truck Routes — preferuje drogi wyznaczone dla samochodów ciężarowych, na przykład drogi należące do sieci krajowej zgodnie z zapisami ustawy National Surface Transportation Assistance Act w Stanach Zjednoczonych lub drogi wyznaczone jako trasy samochodów ciężarowych przez stan lub jednostkę administracyjną albo drogi preferowane przez samochody ciężarowe przejeżdżające przez dany obszar.
 • Walking — nie uwzględnia dróg, na których obowiązuje zakaz ruchu pieszego.
 • Weight Restriction — nie uwzględnia dróg, na których pojazdy przekraczają maksymalną dozwoloną masę. Masę pojazdu można określić przy użyciu parametru ograniczenia Vehicle Weight (kilograms).
 • Weight per Axle Restriction — nie uwzględnia dróg, na których pojazdy przekraczają maksymalny dozwolony nacisk na oś. Nacisk na oś pojazdu można określić przy użyciu parametru ograniczenia Vehicle Weight per Axle (kilograms).
 • Width Restriction — nie uwzględnia dróg, na których pojazdy przekraczają maksymalną dozwoloną szerokość. Szerokość pojazdu można określić przy użyciu parametru ograniczenia Vehicle Width (meters).

Parametr użycia ograniczenia

Parametry określają dodatkowe wartości wymagane przez niektóre ograniczenia, takie jak masa pojazdu dla ograniczenia Weight Restriction. Można także użyć parametru atrybutu do określenia, czy dane ograniczenie zabrania, unika, czy preferuje podróżowanie po drogach, na których jest używane. Jeśli ograniczenie ma unikać lub preferować drogi, przy użyciu tego parametru można dodatkowo określić stopień tego unikania lub preferowania. Można na przykład zdecydować, aby drogi płatne nigdy nie były używane, były unikane, o ile to będzie możliwe, albo aby były wysoce preferowane.

Parametrowi Restriction Usage Parameter dla ograniczenia można przypisać dowolne z następujących wartości:

 • Prohibited — podróżowanie drogami, do których zastosowano to ograniczenie jest całkowicie zabronione.
 • Avoid High — jest wysoce nieprawdopodobne, aby narzędzie uwzględniło w trasie drogi skojarzone z tym ograniczeniem.
 • Avoid Medium — jest dość nieprawdopodobne, aby narzędzie uwzględniło w trasie drogi skojarzone z tym ograniczeniem.
 • Avoid Low — w zasadzie jest nieprawdopodobne, aby narzędzie uwzględniło w trasie drogi skojarzone z tym ograniczeniem.
 • Prefer Low — w zasadzie jest prawdopodobne, że narzędzie uwzględni w trasie drogi skojarzone z tym ograniczeniem.
 • Prefer Medium — jest prawdopodobne, że narzędzie uwzględni w trasie drogi skojarzone z tym ograniczeniem.
 • Prefer High — jest wysoce prawdopodobne, że narzędzie uwzględni w trasie drogi skojarzone z tym ograniczeniem.

W większości przypadków można użyć wartości domyślnej Prohibited dla parametru Restriction Usage, jeśli ograniczenie jest zależne od charakterystyki pojazdu, na przykład od wysokości pojazdu. W niektórych przypadkach wartość parametru Restriction Usage zależy od preferencji w zakresie wyznaczania trasy. Na przykład, ograniczenie Avoid Toll Roads ma wartość domyślną Avoid Medium dla parametru Restriction Usage. To oznacza, że w przypadku używania ograniczenia narzędzie spróbuje wyznaczyć trasę bez użycia dróg płatnych, o ile to będzie możliwe. Avoid Medium wskazuje także, jak ważne jest unikanie dróg płatnych podczas znajdowania najlepszej trasy; w tym przypadku ma to średni priorytet. Wartość Avoid Low przykłada mniejszą wagę do unikania płatnych dróg; wartość Avoid High przypisuje wyższą istotność i powoduje, że bardziej akceptowalne jest generowanie przez usługę dłuższych tras w celu uniknięcia opłat. Wartość Prohibited zabrania podróżowania drogami płatnymi, co uniemożliwia nawet częściowy przebieg trasy po drodze płatnej. Warto pamiętać, że unikanie lub zabranianie dróg płatnych w celu uniknięcia opłat za przejazd jest kwestią indywidualną. Są tacy, którzy preferują przejazd po drogach płatnych, ponieważ uniknięcie ruchu jest dla nich cenniejsze niż uniknięcie kosztów opłat. Jeśli chcesz uniknąć ruchu, wybierz Prefer Low, Prefer Medium lub Prefer High jako wartość parametru Restriction Usage. Im wyższa preferencja, tym bardziej tryb podróżowania koncentruje się na podróży po drogach powiązanych z ograniczeniem.

Resetowanie trybów podróżowania

Aby zresetować tryby podróżowania do wartości domyślnych, kliknij pozycję Resetuj albo usuń ostatni tryb podróżowania. Spowoduje to usunięcie wszystkich trybów podróżowania zdefiniowanych w instytucji i wyświetli domyślne tryby podróżowania. Teraz możesz ponownie skonfigurować tryby podróżowania.

Język trybu podróżowania

Ogólnie rzecz biorąc, język podany w ustawieniach użytkownika członka instytucji jest językiem, w którym w usłudze ArcGIS Online są wyświetlane informacje trybu podróżowania. Jeśli na przykład członek instytucji skonfiguruje swój język na francuski, podczas korzystania z wyznaczania tras i wskazówek dojazdu będzie widzieć informacje trybu podróżowania w języku francuskim.

Jeśli administrator instytucji zmodyfikuje lub utworzy tryby podróżowania dla instytucji, tryby te będą wyświetlane dla wszystkich członków instytucji w bieżącym języku administratora, zastępując ustawienia językowe poszczególnych użytkowników. Jeśli na przykład podczas konfigurowania trybów podróżowania ustawiony został język angielski, nowo skonfigurowane tryby podróżowania będą wyświetlane wszystkim członkom instytucji po angielsku, niezależnie od ich indywidualnych ustawień językowych.

Aby zmienić język trybu podróżowania po skonfigurowaniu trybów podróżowania dla instytucji (na przykład w celu ponownej zmiany języka na francuski), musisz zaktualizować język w swoich ustawieniach użytkownika i przeprowadzić resetowanie trybów podróżowania do wartości domyślnych. Następnie możesz ponownie skonfigurować tryby podróżowania w nowym języku.