Kopiowanie i zapisywanie warstw

Właściciele warstwy (lub administratorzy) definiują właściwości warstwy. Przy tworzeniu mapy zawierającej warstwę należącą do kogoś innego możesz utworzyć kopię tej warstwy na swojej mapie, dzięki czemu możesz skonfigurować inne właściwości w skopiowanej warstwie. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz zapisać warstwę jako nowy element na stronie Moje zasoby. Umożliwi to korzystanie z konfiguracji warstwy na innych mapach.

 • Kopiuj — w celu dostosowania konfiguracji warstwy bez wpływu na konfigurację warstwy źródłowej utwórz kopię warstwy na swojej mapie internetowej. Spowoduje to utworzenie warstwy na Twojej mapie internetowej, która odwołuje się do warstwy źródłowej.*

  Ta kopia jest dostępna tylko na tej mapie internetowej, na której została utworzona kopia.

 • Zapisz kopię — jeśli chcesz, aby zmiany w konfiguracji warstwy były dostępne do użytku na innych mapach internetowych, zapisz swoją kopię warstwy. Spowoduje to utworzenie elementu warstwy na stronie Moje zasoby. Pamiętaj, że nowy element warstwy nadal odwołuje się do warstwy źródłowej.*

  Zaletą zapisu kopii warstwy jest to, że możesz zapisać zmiany konfiguracji w swojej kopii i użyć skopiowanej warstwy ze zmienioną konfiguracją na innych mapach internetowych.

Notatka:

*Gdy kopiujesz zbiór obiektów lub warstwę notatek mapy, kopiowane są dane z warstwy źródłowej. Nie jest zachowywane żadne odwołanie do warstwy źródłowej. Jednak w przypadku wszystkich spośród następujących typów źródeł warstw, kopia warstwy odwołuje się do danych zawartych w warstwie źródłowej:

 • Warstwy serwera ArcGIS Server
 • Hostowane warstwy obiektowe
 • Warstwy kafli
 • Warstwy trasy
 • Warstwy WFS, WMS lub WMTS

Jeśli zmienisz konfigurację swojej kopii warstwy, nie wpłynie to na konfigurację warstwy źródłowej. Jeśli usuniesz swoją kopię, dane oryginalne nadal będą istniały w warstwie źródłowej, ale utracisz swoje konfiguracje warstwy. Jeśli właściciel warstwy źródłowej usunie ją lub usunie dostęp do niej (innymi słowy przestanie udostępniać ją w sposób pozwalający Tobie na uzyskiwanie dostępu do niej), dane nie będą już dostępne w Twojej kopii i nie zostaną wyświetlone na Twojej mapie.

Aby utworzyć kopię danych z hostowanej warstwy obiektowej, w przypadku której nie zostanie zachowane odniesienie do źródłowej hostowanej warstwy obiektowej, wyeksportuj dane z hostowanej warstwy obiektowej, pobierz plik zawierający te dane i prześlij oraz opublikuj go jako niezależną hostowaną warstwę obiektową. Aby można było używać tej procedury wykonywania zadań, właściciel musi skonfigurować źródłową hostowaną warstwę obiektową w taki sposób, aby inni użytkownicy mogli z niej eksportować dane. Musisz mieć także uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych.

Kopiowanie warstw

Warstwę na mapie można skopiować, gdy jest konieczne skonfigurowanie właściwości w inny sposób. Na przykład warstwa danych dotyczących opieki zdrowotnej zsumowanych według obszarów usług szpitalnych prawdopodobnie zawiera atrybuty odpowiadające wielu rodzajom chorób. W takim przypadku można utworzyć kopię warstwy i przypisać symbol danym dotyczącym wskaźnika występowania depresji. Można utworzyć kolejną kopię warstwy i przypisać symbol danym dotyczącym wskaźnika występowania choroby Alzheimera. Jeżeli warstwy zostaną zapisane, będzie ich można ponownie użyć na innych mapach (dane będą już przedstawione symbolami zgodnie z preferencjami). Aby utworzyć kopię warstwy, nie trzeba być jej właścicielem.

Kopiować można warstwy serwera ArcGIS Server, pliki zaimportowane do mapy, hostowane warstwy obiektów, warstwy kafli, notatki na mapie, warstwy trasy, warstwy WFS, warstwy WMS i warstwy WMTS. Nie można kopiować map bazowych, plików CSV z Internetu, plików GeoRSS ani KML.

W przypadku kopiowania edytowalnej warstwy obiektów można również edytować kopię warstwy. Edycje wprowadzone w kopiach zmieniają dane źródłowe. Jeśli właściciel warstwy źródłowej usunie możliwość edycji, nie będziesz mieć już możliwości edycji swojej kopii.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
  Notatka:

  Jeżeli nie masz uprawnień do tworzenia zasobów, nadal możesz kopiować warstwy po kliknięciu przycisku Modyfikuj mapę.

 2. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic, kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij opcję Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, którą chcesz skopiować, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Kopiuj.

  Kopia warstwy zostanie dodania do zawartości mapy. Teraz można skonfigurować właściwości tej warstwy i zapisać ją jako nowy element.

Zapisywanie warstw

Jeśli dysponujesz uprawnieniami do tworzenia zasobów, możesz zapisywać warstwy serwera ArcGIS Server, pliki zaimportowane do mapy, hostowane warstwy obiektów, warstwy kafli, notatki na mapie, warstwy trasy, warstwy WFS, WMS i WMTS jako nowe elementy na stronie Moje zasoby. Możesz także użyć tych warstw na innych mapach. Nie można zapisywać map bazowych, plików GeoRSS, KML ani CSV z Internetu. Zapisując warstwy zaimportowane z pliku lub zapisując notatki mapy, zachowuje się rzeczywiste dane.

Po dodaniu zapisanej warstwy do przeglądarki map Map Viewer Classic ze strony Moje zasoby możesz zmienić właściwości wyświetlania warstwy. Możesz na przykład zmienić styl, skonfigurować okna podręczne, ustawić zakres widoczności, ustawić interwał odświeżania, ukryć warstwę w legendzie i zastosować filtry. Zmiany tego typu można zapisać jako właściwości elementu, aby miały zastosowanie do warstwy za każdym razem, gdy pojawi się na mapie.

Notatka:

Konfiguracje zapisane na mapie zastępują konfiguracje zapisane w elemencie (konfiguracje zapisane w elemencie są nadal zapisywane w elemencie i można ich używać na innych mapach, na których autorzy map nie zastąpili Twoich konfiguracji elementów).

Wykonaj następujące czynności, aby zapisać kopię warstwy:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic, kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij opcję Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, którą chcesz zapisać, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Zapisz warstwę.
 4. Jeśli warstwa jest zapisywana po raz pierwszy lub zapisywana jest kopia warstwy, w witrynie tworzony jest nowy element zawierający Twoje konfiguracje warstw:
  1. Wpisz tytuł.
  2. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej mapy. Aby zawęzić listę kategorii, można również użyć pola Filtruj kategorie.
  3. Wpisz znaczniki i podsumowanie opisujące warstwę.
  4. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać warstwę.
  5. Kliknij przycisk Utwórz element.
 5. Nowy element wraz ze skonfigurowanymi właściwościami zostanie dodany do strony Moje zasoby.