Używanie warstw

Sposób i miejsce użycia warstwy internetowej zależy od typu warstwy, a także od tego, do czego będzie ona używana. Przykłady:

Wskazówka:

Aby określić, czy warstwa spełnia Twoje wymagania, sprawdź informacje na stronie elementu warstwy. W stwierdzeniu, czy warstwa jest odpowiednia, mogą pomóc szczegóły dotyczące warstwy, takie jak jej opis, metadane i zasięg. Dla hostowanych warstw obiektowych dostępne są także dodatkowe informacje o poszczególnych polach w warstwie.

Korzystanie z warstw na mapach i w scenach

Mapę lub scenę buduje się przez dodanie do niej warstw danych i skonfigurowanie wyglądu oraz zachowania warstw na mapie lub w scenie. Do map i scen można dodawać warstwy opublikowane przez użytkownika, warstwy udostępnione użytkownikowi przez innych, a także warstwy pochodzące od innych dostawców, takich jak ArcGIS Living Atlas of the World. Za pomocą opcji na karcie Przegląd strony elementu warstwy można otworzyć tę warstwę w przeglądarce map Map Viewer, przeglądarce map Map Viewer Classic lub przeglądarce scen Scene Viewer. Można również rozpocząć pracę w jednej z tych aplikacji i tam dodać warstwy. Sekcje Wprowadzenie do tworzenia map i Wprowadzenie do scen zawierają przegląd procesu tworzenia map i scen, których użytkownik i inne osoby mogą używać do pracy z warstwami.

Warstw obiektowych można używać w narzędziach analizy (w Map Viewer, Map Viewer Classic i ArcGIS Pro) i w aplikacjach niestandardowych do rozwiązywania problemów przestrzennych, wykrywania wzorców i identyfikowania trendów.

Używanie warstw w aplikacjach

Aplikacje są podobne do narzędzi w tym sensie, że wiele z nich udostępnia ukierunkowaną funkcjonalność umożliwiającą pracę z warstwami w usłudze ArcGIS Online.

Należy wybrać taką aplikację, która zaspakaja potrzeby użytkowników aplikacji. Czasami warstwę dodaje się bezpośrednio do aplikacji, takiej jak ArcGIS Pro, w celu użycia tej warstwy jako mapy bazowej, udostępnienia informacji referencyjnych na mapie lub edytowania albo analizowania obiektów. W wielu innych przypadkach tworzy się lub konfiguruje mapę albo scenę zawierającą warstwy potrzebne użytkownikom, a następnie dodaje się taką mapę lub scenę do aplikacji zapewniającej określoną funkcjonalność. W tym celu można tworzyć aplikacje lub używać gotowych aplikacji, takich jak ArcGIS Dashboards lub ArcGIS GeoPlanner.

Edytowanie obiektów i tabel

Warstwy obiektowe i tabelaryczne skonfigurowane w sposób umożliwiający edycję można dodawać do przeglądarki map, gdzie można edytować obiekty lub edytować atrybuty w tabelach.

Te edytowalne warstwy można edytować w aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap. Edytowalne warstwy obiektowe i tabelaryczne można także dodawać do map, które są następnie dołączane do aplikacji.

Właściciel warstwy obiektowej lub administrator może także konfigurować mapy zawierające edytowalne warstwy obiektowe do użytku w trybie offline. Warstwy obiektowe i mapy muszą być włączone do użytku w trybie offline. Następnie można wczytać mapę zawierającą edytowalne warstwy włączone do użytku w trybie offline do aplikacji, takiej jak ArcGIS Field Maps i gromadzić, a także edytować dane przy braku połączenia z Internetem.

Notatka:

Właściciel warstwy, administratorzy instytucji i członkowie grup aktualizacji udostępnionych, którym udostępniano warstwę, mogą edytować zasoby hostowanej warstwy obiektowej lub tabelarycznej, nawet jeśli dla warstwy nie włączono edycji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dla pewnych pól w warstwie wyłączono edycję. Tych pól nikt nie może edytować.

Eksportowanie danych z hostowanych warstw obiektowych

Użytkownik może eksportować dane z hostowanej warstwy obiektowej, o ile spełniony jest jeden z poniższych wymogów:

Przy eksportowaniu z hostowanej warstwy obiektowej lub z warstwy w obrębie hostowanej warstwy obiektowej usługa ArcGIS Online tworzy jeden lub większą liczbę spośród następujących elementów w folderze głównym strony Moje zasoby:

 • Pliki csv — przy eksportowaniu z warstwy punktowej wartości szerokości i długości geograficznej dla punktów są eksportowane do pliku .csv. Przy eksportowaniu warstwy liniowej lub poligonowej eksportowane są tylko atrybuty o charakterze nieprzestrzennym.
 • Pliki Microsoft Excel — przy eksportowaniu z warstwy punktowej wartości szerokości i długości geograficznej dla punktów są eksportowane do pliku Excel. Przy eksportowaniu warstwy liniowej lub poligonowej eksportowane są tylko atrybuty o charakterze nieprzestrzennym.
 • Pliki shape
 • Geobazy plikowe
 • Pliki GeoJSON
 • Zbiory obiektów
 • Pliki KML
 • Pliki GeoPackage

Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera pole o typie danych, który nie jest obsługiwany przez docelowy format eksportowania, operacja eksportowania może zakończyć się niepowodzeniem.

Po utworzeniu elementu możesz pobrać plik.

Jeśli warstwy w hostowanej warstwie obiektowej zawierają metadane, metadane te są dołączane w przypadku eksportowania do pliku shape lub geobazy plikowej.

Podczas eksportowania widoku hostowanej warstwy obiektowej w wyeksportowanym pliku uwzględniane są tylko dane zawarte w definicji widoku.

Aby wyeksportować dane z poziomu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Zaloguj się i otwórz stronę elementu w przypadku obiektów, które zostaną wyeksportowane.
  • Jeżeli ta warstwa obiektowa jest Twoją własnością, kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby, a następnie kliknij tytuł elementu. Aby otworzyć szczegóły elementu warstwy podrzędnej w warstwie obiektowej, przejdź do sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne i kliknij nazwę warstwy podrzędnej.
  • Jeżeli nie jesteś właścicielem tej warstwy obiektowej, wyszukaj warstwę i kliknij jej nazwę na liście wyników wyszukiwania. Aby otworzyć szczegóły elementu warstwy podrzędnej w warstwie obiektowej, przejdź do sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne i kliknij nazwę warstwy podrzędnej.
 2. Kliknij przycisk Eksportuj dane na karcie Informacje ogólne i wybierz format eksportu.

  Wskazówka:

  Jeśli eksportowana warstwa zawiera załączniki i chcesz je wyeksportować, wykonaj eksport do geobazy plikowej. Przy eksportowaniu warstwy do dowolnego z innych podanych poniżej formatów załączniki nie są uwzględniane.

  • Eksport do pliku shape — tworzy skompresowany plik (plik .zip) zawierający plik shape dla każdej eksportowanej warstwy i powiązanych z nią metadanych (jeśli istnieją). Plik można pobrać i zapisać na komputerze.
  • Jeżeli zostanie wybrana opcja Eksport do pliku CSV, podczas eksportowania z warstwy zostanie utworzony plik z wartościami rozdzielanymi przecinkami. Plik można otworzyć lub zapisać na komputerze. W przypadku eksportowania wszystkich warstw do formatu .csv tworzony jest zbiór CSV będący plikiem .zip, w którym każda warstwa stanowi oddzielny plik .csv. Plik .zip można pobrać i zapisać na komputerze.
  • Eksportuj do pliku KML — jeśli eksportujesz pojedynczą warstwę, ta opcja pozwala utworzyć usługę KML, którą można otworzyć w narzędziu Map Viewer lub przeglądarce Map Viewer Classic. W przypadku eksportowania wszystkich warstw do formatu KML tworzony jest zbiór KML. Kolekcja jest plikiem .zip zawierającym jeden plik KML na warstwę, który można pobrać.
  • Eksportuj do programu Excel — tworzy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Plik można otworzyć lub zapisać na komputerze. Jeśli do programu Excel zostaną wyeksportowane wszystkie warstwy, każda warstwa będzie oddzielnym arkuszem w arkuszu kalkulacyjnym.
  • W przypadku wyboru opcji Eksportuj do geobazy plikowej utworzony zostanie plik .zip zawierający geobazę plikową. Geobaza plikowa zawiera klasę obiektów i powiązane z nią metadane oraz załączniki (jeśli istnieją). Plik .zip można pobrać i zapisać na komputerze.
   Notatka:

   W pliku .zip używana jest nazwa z pola Tytuł hostowanej warstwy obiektowej, jednak nazwa geobazy jest generowana losowo. Każda klasa obiektowa ma tę samą nazwę co wyeksportowane podwarstwy.

  • W przypadku wyboru opcji Eksportuj do GeoJSON utworzony zostanie plik GeoJSON zawierający definicje wszystkich eksportowanych warstw. Jeśli dane są eksportowane z pojedynczej warstwy, w pliku GeoJSON będzie znajdować się tylko definicja tej warstwy. Plik można pobrać i zapisać na komputerze.
  • W przypadku wyboru opcji Eksportuj do zbioru obiektów zostanie utworzony element zbioru obiektów, który można otworzyć w przeglądarce map Map Viewer Classic.

   Za pomocą opcji Generalizuj obiekty w celu wyświetlenia w Internecie, aby zoptymalizować warstwę z przeznaczeniem do użycia w aplikacjach internetowych. Generalizować można wyłączenie obiekty z warstw opublikowanych w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Należy pamiętać, że wyeksportowane zbiory obiektów generalizowane z przeznaczeniem do wyświetlania w internecie nie będą działać w aplikacjach komputerowych ani mobilnych.

   Aby zachować dokładność danych lub jeśli użytkownik planuje używanie zbioru obiektów w aplikacjach komputerowych lub mobilnych, można użyć opcji Zachowaj oryginalne obiekty.

  • Eksportuj do pliku GeoPackage — tworzy plik Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage, który zawiera tabelę przestrzenną dla każdej warstwy. Jeśli dane są eksportowane z hostowanej warstwy obiektowej, plik GeoPackage zawiera jedną tabelę dla każdej warstwy w hostowanej warstwie obiektowej. Jeśli dane są eksportowane z pojedynczej warstwy, w pliku GeoPackage znajduje się tylko jedna tabela. Plik można pobrać i zapisać na komputerze.

Wskazówka:

Jeśli masz uprawnienia do wykonywania analizy przestrzennej, możesz również wyeksportować dane z hostowanej warstwy obiektowej lub z widoku hostowanej warstwy obiektowej, jeśli włączono dla tej warstwy lub tego widoku opcję eksportowania, a także wyeksportować dane ze zbioru obiektów za pomocą narzędzia Wydziel dane w przeglądarce Map Viewer.

Eksportowanie warstw zobrazowań do pakietu kafli

Na stronie Element warstwy można wyeksportować warstwę zobrazowań kafelkowych i zobrazowanie dynamiczne do pakietu kafli. W tej wersji pakiet kafli może wyeksportować tylko właściciel hostowanej warstwy zobrazowań.

Notatka:

Eksportowanie hostowanej warstwy zobrazowań do pakietu kafli zużywa kredyty.

 1. Zaloguj się do instytucji.
 2. Otwórz stronę elementu warstwy zobrazowań.
 3. Na karcie Przegląd kliknij Eksportuj dane i wybierz Eksportuj do pakietu kafli.

  Zostanie wyświetlone okno podręczne Eksportuj do pakietu kafli.

 4. Podaj szczegóły elementu pakietu kafli.
  1. Wpisz tytuł.
  2. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.
  3. Kliknij Kategoria, aby wyświetlić listę kategorii do podania.
  4. W razie potrzeby wpisz podsumowanie.
  5. Podaj folder, w którym chcesz przechowywać pakiet kafli.

   Zostanie wyświetlona szacowana liczba kredytów wymaganych do utworzenia pakietu kafli. Jeśli liczba kredytów nie jest akceptowalna, kliknij przycisk Anuluj.

  6. Kliknij przycisk Eksportuj.

  Zostanie utworzony pakiet kafli.