Zarządzanie edycją hostowanej warstwy obiektowej

O tym, kto może edytować zawartość hostowanej warstwy obiektowej, widoku hostowanej warstwy obiektowej lub hostowanej tabeli, decyduje wiele czynników.

Kombinacja niektórych z tych czynników zapewnia odpowiednie uprawnienia do edycji.

Właściciel warstwy, administratorzy instytucji i członkowie grup aktualizacji udostępnionych, którym udostępniano warstwę, mogą edytować zasoby hostowanej warstwy obiektowej lub tabelarycznej, nawet jeśli dla warstwy nie włączono edycji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dla pewnych pól w warstwie wyłączono edycję. Tych pól nikt nie może edytować.

Wskazówka:

Termin edytujący odnosi się tutaj do każdego członka, który może edytować dane w warstwie. Nie ogranicza się on do członków o typie użytkownika Editor.

Ustawienia sterujące uprawnieniami do edycji

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator może zmieniać ustawienia hostowanej warstwy obiektowej lub widoku, które decydują o tym, czy edycja jest dozwolona i jakiego rodzaju modyfikacje można wprowadzać.

Ustawienia opisane w tej sekcji mają zastosowanie tylko do takich użytkowników, którzy nie są właścicielem warstwy, administratorem ani kuratorem danych. Aby mieć możliwość wykonywania dozwolonych operacji edycji na warstwie, użytkownicy ci muszą być członkami domyślnej lub niestandardowej roli dysponującej uprawnieniem do edycji obiektów.

Po włączeniu możliwości edycji w warstwie można kontrolować modyfikacje przy użyciu następujących konfiguracji:

Oprócz stosowania tych ustawień edycji można także skonfigurować w warstwie obiektowej możliwość pobierania warstwy obiektowej do pracy w trybie offline lub udostępniania jej w kooperacji. Zazwyczaj warstwy obiektowe są pobierane do pracy w trybie offline lub udostępniane w kooperacji w celu edycji, ale edycja nie jest wymagana.

Włączanie edycji i konfigurowanie dozwolonych rodzajów modyfikacji

Właściciele warstw lub administratorzy instytucji włączają możliwość edycji i wybierają dozwolone rodzaje modyfikacji na karcie Ustawienia na stronie szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej) lub Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej, widok) i zaznacz opcję Włącz edycję.

  Notatka:

  Nie można włączyć edycji lub synchronizacji w widokach złączonych hostowanych warstw obiektowych.

 5. Zaznacz opcję Śledź zmiany danych (dodanie, aktualizację, usunięcie obiektów), aby śledzić zmiany dokonane w przestrzennych i nieprzestrzennych atrybutach hostowanej warstwy obiektowej.

  Opcja Śledź zmiany danych (dodanie, aktualizację, usunięcie obiektów) umożliwia aplikacjom niestandardowym identyfikowanie dodanych, zaktualizowanych lub usuniętych obiektów. To ustawienie jest włączane automatycznie podczas publikowania warstw kafli na podstawie hostowanej warstwy obiektowej, ponieważ jest to konieczne w celu zapewnienia synchronizacji tych dwóch warstw.

  Gdy to ustawienie jest włączone, zmiany wprowadzane do warstwy obiektowej są rejestrowane w systemowym dzienniku zmian. Wraz ze wzrostem rozmiaru dziennika w czasie zajmuje on coraz więcej miejsca i powoduje wykorzystanie rosnącej liczby kredytów. Można okresowo przycinać ten dziennik zmian, aby ograniczać jego rozmiar.

  Jeśli opcja Śledź zmiany danych (dodanie, aktualizację, usunięcie obiektów) jest włączona, nie można później zastąpić hostowanej warstwy obiektowej.

  Ponadto, jeśli hostowana warstwa kafli zostanie opublikowana na podstawie hostowanej warstwy obiektowej, a hostowana warstwa kafli jest skonfigurowana tak, aby budować kafle automatycznie, nie można wyłączyć opcji Śledź zmiany danych (dodanie, aktualizację, usunięcie obiektów) w hostowanej warstwie obiektowej.

 6. Wybierz jedną z następujących opcji dla ustawienia Jaka edycja jest dozwolona?:
  • Dodaj — umożliwia edytującym dodawanie geometrii obiektów. Edytorzy mogą także podawać wartości atrybutów podczas tworzenia obiektów. Po ich utworzeniu edytorzy muszą Zaktualizować uprawnienie do zmiany obiektu i jego atrybutów.
  • Usuń — umożliwia edytującym usuwanie obiektów.
  • Zaktualizuj — umożliwia edytującym aktualizowanie geometrii i atrybutów obiektów. Aby edytorzy mogli tylko aktualizować obiekty, ale bez możliwości aktualizacji ich geometrii, czyli bez możliwości przenoszenia obiektów, wybierz opcję Tylko atrybuty.

   Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera wiele warstw, wykonaj poniższe etapy, aby umożliwić edytującym aktualizowanie geometrii i atrybutów obiektów niektórych warstw oraz aktualizowanie atrybutów wyłącznie w innych:

  1. Wybierz ustawienie Atrybuty i geometria poniżej opcji Aktualizuj.
  2. Kliknij opcję Zarządzaj aktualizacjami geometrii.
  3. Wyłącz zaznaczenie warstw, w których edytujący będą mogli aktualizować wyłącznie atrybuty. Edytujący mogą edytować geometrię i atrybuty wszystkich warstw, które są zaznaczone.
  4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Zapisz u dołu karty Ustawienia.

Kontrolowanie dostępu z możliwością edycji na podstawie nazwy użytkownika edytującego

Właściciel warstwy lub administrator instytucji może skonfigurować w hostowanej warstwie obiektowej rejestrowanie nazwy użytkownika, który utworzył lub zaktualizował dane w warstwie obiektowej. Jest to przydatne, gdyż umożliwia kontakt z edytującymi, gdy pojawiają się pytania, na które mogą oni udzielić odpowiedzi.

Śledzenie nazwy użytkownika autora obiektu lub edytującego pozwala także ograniczyć obiekty, które użytkownicy mogą wyświetlać lub aktualizować.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej) lub Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej, widok) i zaznacz opcję Śledź, kto edytował dane (nazwa edytującego, data i czas)., aby śledzić nazwy użytkowników edytujących i dodatkowo kontrolować elementy widoczne dla edytujących oraz czynności wykonywane przez nich na hostowanych warstwach obiektowych.

  Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą to ustawienie z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone i nie mogą zostać skonfigurowane niezależnie. Aby włączyć lub wyłączyć śledzenie edycji dla widoku hostowanej warstwy obiektowej, zmień ustawienie śledzenia edycji dla hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której został utworzony ten widok.

  Teraz można zastosować następujące dodatkowe ograniczenia względem hostowanej warstwy obiektowej lub jej zależnych widoków hostowanej warstwy obiektowej. Są one użyteczne, jeśli hostowana warstwa obiektowa lub widok hostowanej warstwy obiektowej mają być używane w aplikacjach z raportowaniem zgłoszeń użytkowników, w których ograniczeniu ma podlegać zakres danych widocznych dla współautorów lub kontrola współautora nad danymi.

 5. Jeśli edytujący mają widzieć tylko obiekty utworzone przez siebie, wybierz opcję Edytujący widzą tylko własne obiekty (wymaga śledzenia edycji) w ustawieniu Jakie obiekty są widoczne?.

  Tę opcję należy włączyć, jeśli warstwa zawiera poufne lub zastrzeżone informacje, takie jak dane medyczne lub wyniki badań naukowych, a edytorzy powinni móc pracować tylko z danymi, które zebrali.

 6. Aby edytorzy nie widzieli żadnych obiektów, włącznie z dodanymi przez siebie, wybierz opcję Edytorzy nie widzą żadnych obiektów, nawet tych, które dodają w ustawieniu Jakie obiekty są widoczne?.

  Włącz tę opcję, jeśli edytujący nie potrzebuje lub nie powinien widzieć nowo dodanych obiektów. Jeśli na przykład pewne osoby gromadzą przy użyciu ankiet publiczne informacje, korzystając z aplikacji, ArcGIS Survey123, edytujący nie powinien widzieć informacji udostępnionych przez uczestników ankiety, ponieważ mogą to być informacje prywatne lub poufne (takie jak adres zamieszkania respondenta).

  Gdy właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub członek pełniący rolę administratora domyślnego dodaje warstwę do przeglądarek Map Viewer lub Map Viewer Classic z pełną kontrolą edycji, użytkownik ten będzie widzieć wszystkie obiekty w warstwie, nawet jeśli włączona jest opcja Edytorzy nie widzą żadnych obiektów, nawet tych, które dodają. Podobnie jest w sytuacji, gdy hostowana warstwa obiektowa jest udostępniana dla grupy z uprawnieniami do edycji wszystkich zasobów (grupa udostępnionych aktualizacji), członkowie tej grupy również będą widzieć wszystkie obiekty.

 7. Aby obiekt mógł edytować tylko jego twórca, wybierz opcję Edytujący mogą edytować tylko własne obiekty (wymaga śledzenia edycji) w ustawieniu Jakie obiekty są dostępne do edycji?.

  Ta opcja zezwala edytorom na usuwanie lub modyfikowanie utworzonych przez siebie obiektów, ale nie zezwala na usuwanie ani modyfikowanie obiektów innych użytkowników.

 8. Aby zezwolić użytkownikom anonimowym (którzy uzyskują dostęp do hostowanej warstwy obiektowej bez logowania się w instytucji) tylko na dodawanie obiektów, wybierz opcję Tylko dodawanie nowych obiektów, jeśli zezwolono powyżej (wymaga śledzenia edycji) w ustawieniu Jaki dostęp mają osoby anonimowe (niezalogowane)?.

  Ta opcja uniemożliwi anonimowym użytkownikom edycję istniejących obiektów, ale pozostawi tę możliwość dla edytujących będących członkami instytucji.

  Notatka:

  To ustawienie ma zastosowanie tylko względem warstwy udostępnionej wszystkim (publicznie). Jeśli warstwa nie jest publiczna, anonimowi użytkownicy nie będą mieć do niej dostępu.

 9. Kliknij przycisk Zapisz u dołu karty Ustawienia.

Kontrolowanie wprowadzania zmian w zależności od pola

Po włączeniu aktualizacji atrybutów w hostowanej warstwie obiektowej lub w widoku hostowanej warstwy obiektowej można kontrolować, które pola mogą edytować inni użytkownicy.

To ustawienie pola jest konfigurowane osobno dla hostowanej warstwy obiektowej i powiązanych z nią widoków hostowanych warstw obiektowych.

Notatka:

Gdy pole zostanie skonfigurowane w sposób uniemożliwiający edycję, nikt nie będzie mógł edytować jego zawartości, nawet jego właściciel ani administrator instytucji, dopóki edycja nie zostanie ponownie włączona. Oznacza to również brak możliwości obliczenia wartości dla tego pola.

Ponieważ nikt nie może edytować tego pola, zalecane jest utworzenie widoku hostowanej warstwy obiektowej, włączenie dla niej edycji, wyłączenie edycji konkretnych pól dla warstw w widoku (wyjaśnione poniżej) i udostępnienie widoku grupom, które mają go edytować.

Nie można wyłączyć edycji pól systemowych, takich jak identyfikator obiektu czy pole shape.

Aby wyłączyć edycję dla pola w warstwie w hostowanej warstwie obiektowej lub w widoku hostowanej warstwy obiektowej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów edytowalnej warstwy zawierającej pola, których nikt nie ma edytować.
 3. Kliknij kartę Dane i kliknij przycisk Pola, aby przełączyć na widok pól.
 4. Z listy rozwijanej Warstwa wybierz warstwę do skonfigurowania i kliknij nazwę pola, dla którego chcesz dostosować ustawienia edycji.
 5. W wierszu Edytowalne tabeli Ustawienia kliknij Edycja, usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na modyfikację atrybutu, aby wyłączyć edycję, a następnie kliknij Zapisz.

  Aby później zezwolić na edycję tego pola za pośrednictwem tej hostowanej warstwy, powtórz te etapy, jednak wówczas zaznacz opcję Zezwalaj na modyfikację atrybutu.

Jeśli wyłączono edycję, nikt nie może edytować wartości w podanym polu za pomocą tego elementu warstwy.

Notatka:

W przypadku zmiany tego ustawienia edycji w polu w widoku hostowanej warstwy obiektowej, właściwość pola w tym widoku będzie wskazywać, że zastępuje ono ustawienie ze źródłowej hostowanej warstwy obiektowej. Można cofnąć to i inne ustawienia, przywracając ustawienia dziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej, klikając opcję Resetuj do źródłowych.

Zezwalanie lub niezezwalanie na edycję warstw publicznych

Jeśli zostanie włączona edycja warstwy udostępnionej wszystkim (publicznie), wszyscy z dostępem do warstwy mogą ją edytować. Dotyczy to także osób, które nie zalogowały się w instytucji, oraz wszystkich członków instytucji, nawet tych, którzy nie mają uprawnień do edycji. Konieczne jest podjęcie decyzji o tym, czy zezwolić na edycję tych warstw, co wiąże się z możliwością utraty lub uszkodzenia danych. Na przykład można udostępnić publicznie mapę zawierającą warstwę obiektową przedstawiającą obszary ewakuacji, ponieważ są to istotne informacje, które powinny być dostępne publicznie. Jednak dowolna osoba nie powinna mieć możliwości zmiany zasięgu obszaru ewakuacji ani jego usunięcia.

Jeśli spróbujesz włączyć edycję w warstwie, która jest udostępniona publicznie, lub jeśli spróbujesz udostępnić edytowalną warstwę publicznie, będzie to niemożliwe, chyba że włączysz publiczne zbieranie danych. To pomaga uniknąć przypadkowego udostępnienia wszystkim warstwy edytowalnej. Podobnie, jeśli próbujesz udostępniać publicznie mapę internetową zawierającą edytowalną warstwę obiektową, która nie ma włączonego zbierania danych publicznych, warstwa obiektowa nie będzie dostępna na mapie, dopóki nie wyłączysz edycji tej warstwy lub nie włączysz zbierania danych publicznych w tej warstwie.

Gdy włączysz ustawienie Publiczne zbieranie danych w hostowanej warstwie obiektowej, w gruncie rzeczy zatwierdzisz możliwość publicznej edycji tej warstwy.

Gdy publikujesz hostowaną warstwę obiektową lub widok hostowanej warstwy obiektowej do szybkiego zastosowania w celu zbierania danych w aplikacji lub na mapie publicznej, włącz uprawnienie Publiczne zbieranie danych na karcie Ustawienia hostowanej warstwy obiektowej.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przejdź do sekcji Publiczne zbieranie danych.
 5. Zaznacz opcję Zezwól na publiczne udostępnianie tej warstwy, gdy edycja jest włączona i kliknij przycisk Zapisz.

Aby wyłączyć publiczne zbieranie danych, należy zakończyć publiczne udostępnianie warstwy albo wyłączyć edycję, a następnie można wyłączyć zaznaczenie opcji Zezwól na publiczne udostępnianie tej warstwy, gdy edycja jest włączona na karcie Ustawienia warstwy.

Umożliwianie edycji danych w trybie offline lub w trybie kooperacji

Aby umożliwić innym użytkownikom obsługę hostowanej warstwy obiektowej w trybie offline i zapewnić im możliwość pracy z nią w sytuacji braku połączenia z Internetem, jak również pozwolić na udostępnianie danych hostowanej warstwy obiektowej jako kopii w kooperacji rozproszonej, należy włączyć synchronizację w hostowanej warstwie obiektowej.

Przy włączonej synchronizacji osoby edytujące pozostające w sytuacji braku połączenia z Internetem będą mogły uzyskiwać najnowsze aktualizacje obiektów w chwili połączenia. Wszelkie zmiany wprowadzone w obiektach w trybie offline zostaną także zastosowane po nawiązaniu połączenia. Umożliwia to również zsynchronizowanie zmian dokonanych w warstwie obiektowej w instytucji wysyłającej działającej w kooperacji z taką warstwą w instytucjach uczestniczących.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej) lub Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej, widok) i zaznacz opcję Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i kooperacji).
 5. Kliknij przycisk Zapisz u dołu karty Ustawienia.

Podczas włączania synchronizacji dla warstwy należy wziąć po uwagę następujące informacje:

 • Włączenie synchronizacji może zwiększyć obszar przechowywania obiektów dla danej warstwy.
 • Jeśli synchronizacja jest włączona, można dołączać nowe obiekty do hostowanej warstwy obiektowej, ale nie można aktualizować istniejących obiektów przy użyciu opcji Aktualizuj dane na stronie szczegółów warstwy.
 • Dla widoku hostowanej warstwy obiektowej można włączyć synchronizację tylko wówczas, gdy włączono synchronizację dla hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której widok ten został utworzony.
 • Jeśli w dowolnej warstwie widoku hostowanej warstwy obiektowej zdefiniowano wiele obszarów zainteresowania, nie można włączyć synchronizacji.
 • Aby wyłączyć synchronizację dla hostowanej warstwy obiektowej z widokami zależnymi, najpierw należy wyłączyć synchronizację dla wszystkich widoków.
 • Synchronizacja nie jest obsługiwana, jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera zorientowaną warstwę zobrazowań.
 • Synchronizacja nie jest obsługiwana, jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera którykolwiek z następujących typów danych pola:
  • 64-bitowe identyfikatory obiektów
  • Duże liczby całkowite
  • Tylko data
  • Tylko czas
  • Przesunięcie datownika

Uwaga:

Nie należy wyłączać synchronizacji, dopóki wszyscy użytkownicy w trybie offline i wszystkie kooperacje nie zsynchronizują swoich zmian. Jeśli warstwa jest używana na mapie w trybie offline w aplikacji ArcGIS Field Maps, użytkownicy w trybie offline muszą także usunąć ze swoich urządzeń mapy internetowe trybu offline zawierające tę warstwę.

Jeśli synchronizacja została wyłączona przez usunięcie zaznaczenia opcji Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i w ramach kooperacji), ale hostowana warstwa obiektowa lub widok są wykorzystywane w kooperacji albo na mapie internetowej w trybie offline, nie będzie można zsynchronizować żadnych zmian wprowadzonych przez użytkowników trybu offline, gdy byli rozłączeni z siecią. Kooperacje również nie będą mogły zostać zsynchronizowane. Te zmiany nie będą mogły zostać zsynchronizowane, nawet po ponownym włączeniu synchronizacji.

Obszary mapy przestają działać po wyłączeniu synchronizacji i należy je usunąć. Jeśli po ponownym włączeniu mapy są wymagane obszary mapy, należy je ponownie utworzyć.

Jeśli zostanie wyłączona synchronizacja dla hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, należy otworzyć i zapisać każdą mapę zawierającą tę warstwę lub ten widok, aby zagwarantować, że mapy odzwierciedlają stan hostowanych warstw obiektowych, które zawierają.

Dostęp do funkcji edycji zależny od roli

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej, członkowie domyślnej roli administratora i członkowie ról niestandardowych z uprawnieniami administracyjnymi do aktualizacji zasobów mogą edytować hostowane warstwy obiektowe, nawet jeśli edycja nie jest włączona w hostowanej warstwie obiektowej. Jeśli tylko właściciel lub administrator musi dokonywać edycji, możesz użyć jednej warstwy obiektowej na potrzeby wyświetlania publicznego i edycji wewnętrznych bez włączania edycji warstwy obiektowej.

Użytkownik należący do niestandardowej roli, która dysponuje uprawnieniem do edycji z zachowaniem pełnej kontroli, jest uważany za kuratora danych. Kurator danych może wykonywać wszystkie funkcje edycyjne (dodawanie, aktualizacja i usuwanie obiektów oraz atrybutów) w edytowalnych hostowanych warstwach obiektowych niezależnie od tego, jaki poziom edycji jest dozwolony w danej warstwie obiektowej. Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa jest skonfigurowana w taki sposób, że umożliwia tylko aktualizację atrybutów, kurator danych nie jest ograniczony do wykonywania tylko aktualizacji atrybutów, ale może również dodawać, usuwać i aktualizować obiekty oraz atrybuty.

Właściciele warstw, administratorzy i kuratorzy danych mogą edytować warstwę obiektową w przeglądarce Map Viewer lub na zakładce Dane na stronie szczegółów elementu warstwy. Aby uzyskać dostęp do pełnych możliwości edycji w Map Viewer Classic, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Opcje dostępne na karcie Widok ogólny zależą od tego, która przeglądarka jest skonfigurowana jako domyślna dla instytucji lub w profilu użytkownika; należy użyć odpowiedniej opcji.
  • Jeśli domyślną przeglądarką jest przeglądarka map Map Viewer, kliknij opcję Otwórz w przeglądarce map i wybierz ustawienie Otwórz w przeglądarce map Map Viewer Classic z pełną kontrolą edycji.
  • Jeśli domyślną przeglądarką jest przeglądarka map Map Viewer Classic, kliknij opcję Otwórz w aplikacji Map Viewer Classic i wybierz ustawienie Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji.

Zostanie otwarta mapa zawierająca daną warstwę.

Można przejść do edycji warstwy obiektowej.

Ustawienia grupy wpływające na uprawnienia do edycji

Czasami musisz udostępnić hostowaną warstwę obiektową do wglądu publicznego lub grupy liczącej wielu członków, ale chcesz, aby mogło ją edytować tylko kilku członków instytucji. Jeśli włączysz edycję w publicznej hostowanej warstwie obiektowej, każdy będzie mógł ją edytować. Podobnie w przypadku włączenia edycji hostowanej warstwy obiektowej udostępnionej w grupie, wszyscy członkowie tej grupy mogą edytować hostowaną warstwę obiektową. W większości z tych przypadków najlepszą praktyką jest utworzenie widoku hostowanej warstwy obiektowej, w którym edycja nie jest włączona. Dostępny tylko do odczytu widok hostowanej warstwy obiektowej można udostępnić publicznie lub grupie, do której należy duża liczba członków. Grupie z małą liczbą członków, którzy powinni edytować dane, można udostępnić edytowalną źródłową hostowaną warstwę obiektową.

Inną możliwością jest utworzenie przez administratora instytucji grupy, w której skonfigurowano możliwość edycji wszystkich zasobów. Dodaj lub zaproś członków instytucji, którym chcesz dać możliwość edycji elementów do tej grupy. Wszystkie elementy udostępnione tej grupie mogą być aktualizowane przez członków grupy, w tym także hostowane warstwy obiektowe, które nie mają włączonej funkcji edycji.

Uwaga:

Grupy udostępnionych aktualizacji umożliwiają członkom wykonywanie także innych operacji niż edycja obiektów. Należy gruntownie przeanalizować zakres funkcji dostępnych dla członków tych typów grup, zanim przejdzie się do ich implementacji.

Gdy członkowie grupy chcą edytować hostowaną warstwę obiektową, mogą dodać ją do Map Viewer lub, aby edytować w Map Viewer Classic, otworzyć kartę Przegląd na stronie szczegółów hostowanej warstwy obiektowej i kliknąć opcję Otwórz w przeglądarce map Map Viewer > Otwórz w przeglądarce map Map Viewer Classic z pełną kontrolą edycji lub kliknąć opcję Otwórz w przeglądarce map Map Viewer Classic > Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji. Dostępne opcje różnią się w zależności od przeglądarki, która została skonfigurowana jako domyślna.

Tematy pokrewne