Wykonywanie analizy (Map Viewer)

Gdy spojrzysz na mapę, możesz zacząć przekładać ją na informacje, odnajdując zależności, dokonując oceny trendów, czy podejmując decyzje. Proces ten nosi nazwę analizy przestrzennej.

Niektóre wzorce i relacje mogą nie być oczywiste podczas oglądania mapy. Danych może być zbyt wiele, aby wykonać analizę i aby można było je przedstawić w spójny sposób na mapie. Sposób przedstawienia danych na mapie może zmienić rodzaj spostrzeganych wzorców. Narzędzia i funkcje analiz przestrzennych pozwalają na określenie ilościowe schematów i powiązań między danymi oraz przedstawienie wyników na mapach, a także w postaci tabel i wykresów. Narzędzia i funkcje analiz przestrzennych ułatwiają znalezienie odpowiedzi na pytania i podejmowanie decyzji przy użyciu większej ilości danych niż w przypadku analizy wizualnej.

Wskazówka:

Odwiedź galerię przewodników, aby zapoznać się z przewodnikami wykorzystującymi analizę przestrzenną w przeglądarce Map Viewer.

Analiza obiektowa

Analiza obiektowa jest przeprowadzana na wektorowych źródłach danych, czyli danych opartych na współrzędnych, które reprezentują obiekty geograficzne za pomocą punktów, linii i poligonów.

Analiza obiektowa może być wykorzystywana do sumowania obiektów na podstawie ich lokalizacji geograficznej, mierzenia odległości wokół obiektów lub między nimi oraz określania wzorców przestrzennych.

Narzędzia do analizy obiektowej są oznaczone w panelu Narzędzia za pomocą ikony narzędzia Obiekt Narzędzie Obiekt.

Programiści mogą korzystać z tych narzędzi za pośrednictwem ArcGIS REST API usługi Analiza przestrzenna i ArcGIS API for Python modułu arcgis.features.analysis.

Analiza rastrowa

Dane rastrowe składają się z macierzy komórek (pikseli) zorganizowanych w wiersze i kolumny (siatkę), gdzie każda komórka zawiera wartość reprezentującą informację, taką jak temperatura lub wysokość. Rastry mogą być cyfrowymi zdjęciami lotniczymi, zobrazowaniami satelitarnymi, obrazami cyfrowymi i zeskanowanymi mapami.

Dane zobrazowań i dane rastrowe zawierają informacje, które można wykorzystywać do identyfikacji wzorców, znajdowania obiektów i zrozumienia zmian zachodzących w krajobrazach. Aby wydobyć informacje ze zobrazowań, możesz przetworzyć lub przeanalizować dane. Można na przykład obliczyć wskaźnik roślinności, aby uzyskać informacje o pokryciu roślinnością z obrazu wielopasmowego, lub znaleźć odpowiednie lokalizacje dla elektrowni słonecznych na podstawie wysokościowych danych rastrowych i danych rastrowych z informacjami dotyczącymi pokrycia terenu.

Analiza rastrowa może być wykonywana przez narzędzia, które są identyfikowane w panelu Narzędzia przez ikonę narzędzia rastrowego Narzędzie Raster oraz przez funkcje rastrowe, które są identyfikowane przez ikonę funkcji rastrowej Funkcja rastrowa.

Programiści mogą korzystać z tych narzędzi za pośrednictwem interfejsu ArcGIS REST API usługi Analiza rastrowa i modułu arcgis.raster.analytics interfejsu ArcGIS API for Python oraz modułu arcgis.raster.functions.gbl.

Dostęp do analizy

Aby uzyskać dostęp do narzędzi i funkcji analizy i ich używać w przeglądarce Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że zalogowano się w instytucji ArcGIS i masz wymagane uprawnienia do wykonywania analiz.
 2. W Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwy, które chcesz analizować, lub dodaj je bezpośrednio. Będziesz mieć również możliwość przeglądania warstw podczas aktualizacji parametrów wejściowych.
 3. Na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Analiza Analiza.
  Notatka:

  Jeśli w Map Viewer nie widzisz przycisku Analiza, skontaktuj się z administratorem systemu ArcGIS. Możesz nie mieć uprawnień lub kredytów wymaganych do wykonania analiz.

  Dowiedz się więcej o wymaganiach licencyjnych dotyczących analizy przestrzennej.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Kliknij opcję Narzędzia Narzędzia, aby otworzyć narzędzia analizy.
  • Kliknij opcję Funkcje rastrowe Funkcja rastrowa, aby otworzyć funkcje rastrowe.
 5. Kliknij kategorię, aby ją rozwinąć. Możesz też użyć pola wyszukiwania, aby wyszukać według nazwy lub słowa kluczowego.
 6. Wybierz narzędzie lub funkcję.

  Zostanie wyświetlony panel narzędzia z parametrami wejściowymi.

 7. Kliknij przycisk Warstwa dla parametrów wejściowych, aby wybrać warstwę wejściową. Jeśli warstwa wejściowa nie została dodana do mapy, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Przeglądaj warstwy.

   Zostanie wyświetlone okno Wybierz warstwę zawierające warstwy z obszaru Moje zasoby.

  2. Kliknij opcję Moje zasoby i wybierz z menu pozycję Moja instytucja, Warstwy analizy Living Atlas lub ArcGIS Online, aby w razie potrzeby zmienić źródło warstw.
  3. Użyj paska Wyszukiwanie lub menu Sortuj według, aby zmniejszyć liczbę warstw lub zmienić ich kolejność, jeśli to konieczne.
  4. Na wybranym elemencie kliknij opcję Wybierz warstwę, a następnie wybierz warstwę z menu.
  5. Kliknij opcję Potwierdź lub Potwierdź i dodaj do mapy.
 8. Zaktualizuj pozostałe parametry, w tym nazwij warstwy wynikowe i zaktualizuj wszelkie wymagane konfiguracje.
  Wskazówka:

  Kliknij ikonę pomocy obok parametru, aby wyświetlić pomoc. Możesz także kliknąć opcję Dowiedz się więcej, aby otworzyć temat pomocy.

 9. Kliknij Ustawienia środowiskowe, aby wyświetlić i zaktualizować środowiska używane podczas przetwarzania.
 10. Kliknij opcję Oszacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów, które zostaną wykorzystane podczas analizy.
 11. Kliknij przycisk Uruchom.

Analiza zostanie uruchomiona, a wynikowe zestawy danych zostaną dodane do mapy internetowej. Informacje o operacji, w tym o nieudanych próbach, są dodawane do historii analizy danej mapy internetowej.

Obsługiwane dane

Dla analizy wymagany jest jeden lub większa liczba wejściowych zestawów danych. Niektóre narzędzia i funkcje działają tylko z określonymi typami danych. Na przykład narzędzie Agreguj punkty wymaga warstwy wejściowej zawierającej obiekty punktowe, a narzędzie Agreguj raster wielowymiarowy wymaga wielowymiarowej warstwy zobrazowań.

Dla danych wejściowych w postaci obiektów obsługiwane są następujące typy danych:

 • Usługa obiektowa
 • Hostowana warstwa obiektowa
 • Warstwa usługi mapowej
 • Warstwa szkicu
 • Tabela

Dla danych wejściowych w postaci rastrów obsługiwane są następujące typy danych:

 • Usługa rastrowa
 • Hostowana warstwa zobrazowań
 • Plik pakietu Deep Learning (.dlpk)

Ograniczenia

Usługi obiektowe, usługi mapowe i usługi obrazowe muszą być dostępne publicznie. Oznacza to, że adres URL usługi musi być publicznym adresem URL, który nie jest dostępny wyłącznie za zaporą.

Usługi obiektowe serwera ArcGIS Server dodane do usługi ArcGIS Online nie mogą zawierać więcej niż 100 000 obiektów przeznaczonych do analizy. W miarę zwiększania się złożoności obiektów w warstwie zmniejsza się liczba obiektów, które można przeanalizować. Jeśli na przykład warstwa zawiera obiekty poligonowe, z których każdy obejmuje tysiące wierzchołków, może się okazać, że będzie można przeprowadzić analizę tylko kilkuset obiektów. Jeśli złożoność obiektów przekroczy liczbę, którą może obsłużyć narzędzie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Opisy domen i podtypy nie są przechowywane w wynikach analizy.

Załączniki z warstw wejściowych nie będą zawarte w danych wynikowych.

Pola DateOnly, TimeOnly, BigInteger i TimestampOffset nie mogą być używane w analizie. Jeśli warstwa wejściowa zawiera te typy pól, nie będą one dostępne w parametrach, w których wybrano pola analizy.

Niektóre narzędzia nie obsługują pól dat o wysokiej precyzji. Wprowadzenie danych o wysokiej precyzji może spowodować usunięcie ułamków sekund (milisekund) z pól danych wyjściowych.

Dane wynikowe analizy

Wyniki analizy dają jedną lub większą liczbę danych wynikowych. Po pomyślnym zakończeniu działania narzędzia lub funkcji dane wynikowe zostaną dodane do panelu Warstwy. Gdy analiza utworzy tabelaryczne dane wynikowe, zostaną one dodane do panelu Tabele. Dostęp do wyników można uzyskać również z poziomu historii analizy na karcie Wyniki w szczegółach analizy.

Narzędzie Wydziel dane nie dodaje wyników do panelu Warstwy. Zamiast tego wydzielone pliki zostaną zapisane jako elementy w Twoich zasobach.

Notatka:

Nazwy danych wynikowych nie mogą zaczynać się ani kończyć spacją i nie mogą zawierać następujących znaków specjalnych: [, ], (, ), -, <, >, #, %, :, ;, ", ?, &, +, =, |, /, \, * ani @

Porównanie narzędzi

Poniższa tabela zawiera listę nowych narzędzi, narzędzi, których nazwy zostały zmienione, oraz narzędzi, które nie są jeszcze obsługiwane w Map Viewer. Narzędzia, które nie są wymienione, są obsługiwane w Map Viewer i Map Viewer Classic pod tą samą nazwą. Różnice w funkcjonalności narzędzi są udokumentowane w tematach pomocy do narzędzi przeglądarki Map Viewer.

Porównanie funkcji rastrowych

Większość funkcji rastrowych dostępnych w przeglądarce map Map Viewer Classic jest również obsługiwana w przeglądarce map Map Viewer. Następująca funkcja rastrowa nie jest jeszcze dostępna w przeglądarce Map Viewer: Agreguj wielowymiarowe.