Tworzenie formularzy do edycji atrybutów przeglądarki map (Map Viewer)

Jeśli mapa zawiera edytowalne warstwy obiektowe (hostowane warstwy obiektowe, widoki hostowanych warstw obiektowych lub warstwy obiektowe ArcGIS Server), można zdefiniować formularze, których edytorzy będą mogli użyć przy aktualizacji wartości pól warstw obiektowych na mapie internetowej. Formularz można zdefiniować dla każdej edytowalnej warstwy obiektowej na mapie lub tylko dla tych warstw, o których wiadomo, że użytkownicy mapy będą potrzebować je zmieniać.

Przy tworzeniu formularza są podawane elementy formularza zawarte w tym formularzu oraz sposób ich wyświetlania. Istnienie formularza pomaga naprowadzić edytorów na prawidłowe pola i dozwolone wartości atrybutów w przypadku każdego edytowalnego pola.

Formularz jest zapisywany jako część mapy. Po udostępnieniu mapy pozostali użytkownicy mogą skorzystać ze zdefiniowanych formularzy przy edycji warstw obiektowych lub warstw tabelarycznych na mapie.

Notatka:

Aktualnie formularze można skonfigurować w przeglądarce map Map Viewer w usłudze ArcGIS Online i oprogramowaniu ArcGIS Enterprise oraz w aplikacji internetowej ArcGIS Field Maps.

Za pomocą formularzy można edytować warstwy obiektowe w przeglądarce map Map Viewer w usłudze ArcGIS Online i w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise oraz w aplikacji mobilnej ArcGIS Field Maps.

Przed utworzeniem formularza

Przed utworzeniem formularza dla warstwy obiektowej na mapie należy zapoznać się z zawartością warstwy i ustawieniami pól. Zawartość pola ma wpływ na to, czy dla pól są tworzone grupy elementów. Ustawienia stosowane względem pola, na przykład określenie, czy są dozwolone wartości NULL, czy jest zdefiniowana wartość domyślna i czy właściciel warstwy zdefiniował listy dla pola, mają wpływ na sposób formatowania elementów pól w formularzu.

Tworzenie formularza

Dla każdej edytowalnej warstwy obiektowej na mapie można utworzyć formularz wejściowy. Definiowane są pola (elementy), które są wyświetlane w formularzu, oraz miejsce, w którym zostaną wyświetlone.

Gdy edytor wybiera obiekt z edytowalnej warstwy obiektowej, zostaje wyświetlony formularz, w którym może wprowadzić wartości atrybutów dla tej warstwy.

Aby utworzyć formularz dla edytowalnej warstwy obiektowej, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Upewnij się, że jesteś użytkownikiem zalogowanym i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Warstwy, aby otworzyć panel Warstwy.
 3. Dodaj edytowalną warstwę obiektową do mapy.
 4. Po wybraniu edytowalnej warstwy obiektowej kliknij opcję Formularze Formularze na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia.

  Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie formularza.

 5. Aby dodać elementy do formularza, użyj jednej z tych opcji lub ich kombinacji:

  Elementy formularza są grupami pól i polami wejściowymi wyświetlonymi w formularzu. Elementy pól są oparte na istniejących polach z warstwy obiektowej.

  • Przekształć istniejące okno podręczne — jeśli dla warstwy obiektowej skonfigurowano okna podręczne, można użyć konfiguracji istniejącego okna podręcznego jako punktu początkowego konfigurowania formularza.
  • Dodaj pola — wybierz, które pola w warstwie mają zostać dodane do formularza. Gdy pole zostanie dodane do płótna formularza, stanie się elementem formularza.
  • Utwórz grupy elementów — istnieje możliwość tworzenia elementów rozszerzalnych i zwijalnych grup, aby utrzymać razem na formularzu powiązane informacje.
  • Grupy pól Dodaj wartość warunkową — jeśli dane w warstwie obiektowej mają zdefiniowane wartości warunkowe, w Kreatorze formularzy wyświetlana jest lista Grupy pól. Umożliwia to dodawanie logicznie powiązanych grup pól do płótna formularza w ramach jednego etapu.
 6. Gdy pola i grupy zostaną dodane jako elementy na płótnie formularza, sformatuj poszczególne elementy.
 7. Opcjonalnie zdefiniuj wyrażenia w języku Arcade lub SQL, które określą, kiedy dany element powinien zostać wyświetlony w formularzu.
 8. Po zakończeniu dodawania, formatowania i konfigurowania wyrażeń warunkowych elementów formularza kliknij przycisk OK, aby utworzyć formularz.
 9. Zapisz mapę.

  Notatka:

  Jeśli mapa zostanie zamknięta bez zapisania, formularz zostanie utracony.

Aby zmienić formularz po jego utworzeniu, powtórz wcześniejsze instrukcje. Po edycji formularza konieczne jest zapisanie mapy.

Przekształcenie istniejącego okna podręcznego

Jeśli warstwa obiektowa ma skonfigurowane okna podręczne, kliknij opcję Przekształć okno podręczne, aby dodać pola z okna podręcznego do płótna formularza.

Pola, które nie należą do konfiguracji okna podręcznego, są wyświetlane na liście Pola w kreatorze formularzy. Możesz przeciągnąć je na płótno formularza, aby dodać je jako elementy do formularza, zgodnie z opisem znajdującym się w następnej sekcji.

Gdy pola zostaną dodane jako elementy do formularza, możesz utworzyć grupy, aby agregować powiązane pola lub przystąpić do formatowania elementów pól.

Notatka:

Pola zawierające dokładne metadane GPS mogą być wyświetlane w formularzu tylko wówczas, gdy zostaną zaimportowane z istniejącego okna podręcznego. Ponieważ te pola powinny zostać zapełnione tylko z urządzeń GPS, wyłącz edycję odpowiadających im elementów formularza.

Dodaj pola

Wybierz, które pola w warstwie mają zostać wyświetlone edytorom jako elementy formularza. W większości przypadków są dodawane te pola, których edytorzy będą używać do aktualizowania wartości.

Jeśli na przykład warstwa obiektowa zawiera następujące pola — Nazwa miejsca, Typ miejsca, Status budowy, Kształtowanie krajobrazu, Data edycji, Nazwa edytora, Data utworzenia, Nazwa twórcy, ID oraz Kształt — w formularzu możesz umieścić tylko pola Nazwa miejsca, Typ miejsca, Status budowy i Kształtowanie krajobrazu, ponieważ pola Data edycji, Nazwa edytora, Data utworzenia, Nazwa twórcy i ID są wypełniane automatycznie, a pole Kształt jest wypełniane, gdy edytorzy dodają obiekt do warstwy.

Można również dodać pola jako referencyjne i wyłączyć edycję elementu formularza. W poprzednim przykładzie pole Data edycji może zostać dołączone jako element bez możliwości edycji w formularzu, tak aby edytorzy widzieli informację o ostatniej aktualizacji obiektu.

 1. Aby dodać pola jako elementy formularza, użyj jednej z poniższych metod:
  • Dodaj wszystkie pola do formularza — kliknij opcję Dodaj wszystkie na liście Pola, aby dołączyć do formularza wszystkie pola w warstwie. Gdy w warstwie masz dużo edytowalnych pól, dodanie wszystkich pól i usunięcie jednego lub dwóch pól systemowych albo pól bez możliwości edycji jest szybsze, niż dodawanie poszczególnych pól.
  • Dodaj wybór pól do formularza — aby dołączyć konkretny wybór pól do formularza, naciśnij klawisz Ctrl, kliknij dołączane pola i przeciągnij je do płótna formularza.
  • Dodaj pola pojedynczo — aby dodać jedno pole do formularza naraz, kliknij je dwukrotnie lub przeciągnij do płótna formularza.

  Wskazówka:

  Jeśli warstwa lub tabela zawiera wiele pól, możesz użyć paska wyszukiwania Znajdź pola na liście Pola, aby znaleźć konkretne pole.

 2. Gdy pola zostaną dodane jako elementy do formularza, możesz utworzyć grupy (według opisu w następnej sekcji) lub przystąpić do formatowania elementów pól.

Tworzenie grup elementów

Aby powiązane pola pogrupować w formularzu w tej samej lokalizacji fizycznej, utwórz element grupy. Grupowanie elementów przypomina umieszczanie pytań w tej samej sekcji papierowego formularza. W przypadku grup w formularzach cyfrowych istnieje dodatkowa korzyść związana z możliwością wyświetlania tylko nagłówka grupy, dopóki użytkownik formularza nie rozwinie grupy.

Na przykład w formularzu do aktualizowania zasobów w warstwie obiektowej szlaków utwórz grupę dla wszystkich pól dotyczących właściwości szlaku, takich jak nazwa szlaku, typ i stopień trudności. Możesz utworzyć osobną grupę dla pól rejestrujących informacje o utrzymaniu szlaku, takich jak nazwa ekipy utrzymującej szlak, data przeprowadzenia ostatnich prac przy szlaku czy opis przeprowadzonych operacji. Jeśli zdecydujesz, że formularz będzie otwierany ze zwiniętymi grupami, edytorzy, dopóki nie rozwiną grup, będą widzieć tylko dwie nazwy grup.

Aby zgrupować ze sobą powiązane elementy formularza w zwijalnej sekcji, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Przeciągnij element Grupa z listy Elementy formularza do płótna formularza.

  Element formularza zostanie dodany do płótna formularza.

 2. Przeciągnij powiązane pola do grupy.

  Pola możesz przeciągnąć z listy Pola na panelu Kreator formularza lub z płótna formularza.

 3. Wybierz element grupy, aby edytować jego właściwości.

  Zostanie wyświetlony panel Właściwości, na którym można edytować następujące informacje:

  • Wyświetlana nazwa — podaj nazwę opisującą pola zawarte w tej grupie. Przypomina ona nagłówek sekcji papierowego formularza. Ta wartość jest wymagana.
  • Opis — podaj opis grupy.
  • Stan początkowy — domyślnie, gdy formularz jest otwierany, grupy są rozwinięte, co oznacza, że wszystkie pola są automatycznie widoczne. Wyłącz pole wyboru Rozwinięte, aby w stanie początkowym grupa była zmniejszona. Użytkownicy formularza klikną grupę, aby ją rozwinąć i zobaczyć zawarte w niej pola.
  • Widoczność warunkowa — dodaj wyrażenie atrybutu w języku SQL Arcade, aby zastosować reguły widoczności grupy w formularzu. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Konfigurowanie widoczności warunkowej.

Wskazówka:

Wybierając opcję Rozgrupuj na pasku narzędzi grupy, można usunąć wszystkie elementy formularza z grupy. Aby usunąć wiele elementów z grupy, naciśnij klawisz Ctrl, wybierz poszczególne elementy do usunięcia i przeciągnij je poza grupę.

Dodawanie grup pól warunkowych do formularza

Jeśli właściciel danych utworzył dla danych grupy pól warunkowych w aplikacji ArcGIS Pro, grupy te pojawiają się na liście Grupy pól obok płótna formularza.

Ponieważ pola są powiązane (wartości jednego pola określają lub ograniczają wartości, które można skonfigurować dla innych pól), pola warunkowe są dodawane do formularza w elemencie grupy, gdy są dodawane z listy Grupy pól. Pola warunkowe powinny być zgrupowane razem, aby edytorzy mogli wypełniać je kolejno w aplikacji Map Viewer. Jeśli pole zostanie usunięte z jego grupy pól, wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Grupy pól warunkowych, które mają wspólne jedno lub więcej pól, są wyświetlane razem. Są one dodawane do formularza jako jedna grupa pól.

Grupy pól, które należy dodać do formularza, pojawiają się w sekcji WYMAGANE na liście. Grupy pól są wymagane, jeśli zostały skonfigurowane jako restrykcyjne w aplikacji ArcGIS Pro, co oznacza, że wartości atrybutów, które edytorzy podają podczas edycji pól w tej grupie pól, muszą być zgodne z definicjami wartości warunkowych.

Uwaga:

Jeśli nie dodasz wymaganych grup pól warunkowych do płótna formularza, edytorzy nie będą mogli używać formularza do edycji warstwy obiektowej.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć grupy pól warunkowych w aplikacji ArcGIS Pro, zapoznaj się z tematem Tworzenie wartości warunkowych i zarządzanie nimi.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać do formularza grupy pól wartości warunkowych:

 1. Aby dodać grupy pól do formularza, użyj jednej z poniższych metod:
  • Dodaj pola pojedynczo — aby dodać jedną grupę pól do formularza, kliknij ją dwukrotnie lub przeciągnij do płótna formularza.
  • Dodaj wybrane grupy pól do formularza — aby dołączyć konkretny wybór grup pól do formularza, naciśnij klawisz Ctrl, kliknij dołączane grupy pól i przeciągnij je do płótna formularza.
  • Dodaj wszystkie grupy pól do formularza — kliknij opcję Dodaj wszystkie na liście Grupy pól, aby dołączyć do formularza wszystkie pola w warstwie.

  Wskazówka:

  Jeśli warstwa lub tabela zawiera wiele grup pól, możesz użyć paska wyszukiwania Znajdź grupy pól na liście Grupy pól, aby znaleźć konkretną grupę pól.

 2. Gdy grupy pól zostaną dodane jako elementy do formularza, sformatuj elementy grupy i sformatuj elementy pól.

Formatowanie elementów formularza

Po wybraniu elementu formularza na płótnie formularza zostanie wyświetlony panel Właściwości.

W poprzedniej sekcji opisane zostały właściwości ustawiania elementów grupy.

W przypadku elementów pola w sekcji Formatowanie panelu Właściwości są wyświetlane właściwości, jakie można zdefiniować dla elementu w formularzu i te, które są dziedziczone z warstwy i nie mogą zostać zmienione w formularzu. W poniższych sekcjach opisane zostały właściwości, które można zdefiniować dla elementów pola w formularzu.

Definiowanie wyświetlanej nazwy

Każdy element formularza wymaga wartości właściwości Wyświetlana nazwa. Wyświetlana nazwa jest etykietą towarzyszącą elementowi w formularzu.

W przypadku pól domyślna wyświetlana nazwa jest taka sama jak nazwa pola. Zaakceptuj wartość domyślną lub wpisz bardziej opisową i łatwiejszą w obsłudze nazwę wyświetlaną każdego pola.

Formatowanie elementów tekstowych

Jeśli element formularza odnosi się do pola znakowego, wykonaj poniższe instrukcje, aby formatować ten element:

 1. Wybierz tekstowy element formularza, aby otworzyć panel Właściwości.
 2. Kliknij menu rozwijane Typ wejściowy i wybierz jedną z opcji.
  • Kod kreskowy — tej opcji można użyć tylko w aplikacjach z czytnikiem kodów kreskowych. Jeśli wybierzesz ten typ wejściowy, element zostanie zamieniony na jeden wiersz tekstu w aplikacjach, które nie mogą odczytywać kodów kreskowych jako danych wejściowych, takich jak przeglądarka map Map Viewer.
  • Tekst — jednowierszowy — w polu wejściowym w formularzu będzie wyświetlany jeden wiersz tekstu.
  • Tekst — wielowierszowy — pole wejściowe w formularzu będzie miało wysokość kilku wierszy. Tego typu wejściowego należy użyć do pól tekstowych o dużej maksymalnej długości, aby umożliwić edytorom wgląd w cały tekst w polu.
 3. Aby wyświetlić tekst w polu, w którym edytor ma wprowadzić prawidłową wartość, wpisz ten tekst w polu Tekst zastępczy.

  Na przykład możesz wprowadzić tekst zastępczy Wpisz imię ubiegającego się w polu, w którym jest przechowywane imię osoby ubiegającej się o pożyczkę.

  Tekst zastępczy jest wyświetlany w elemencie pola wejściowego i zostaje zastąpiony tekstem podanym przez edytora.

  Nie można skonfigurować tekstu zastępczego w polu, które ma zdefiniowaną wartość domyślną.

 4. W polu Opis wpisz tekst, który wyjaśnia, co reprezentują wartości w polu.

  Opis pojawia się pod elementem na formularzu.

 5. Skonfiguruj dla elementu wartości Długość minimalna (minimalna długość w znakach) i Długość maksymalna (maksymalna długość w znakach).

  Czasem warstwa obiektowa jest publikowana z użyciem domyślnego rozmiaru pola tekstowego zamiast długości uzasadnionej dla tego pola. Na przykład długość pola, które może mieć tylko skończoną liczbę wartości, taką jak tak, nie lub nieznane, może wynosić w warstwie obiektowej 256 znaków. Jednak można skonfigurować minimalną i maksymalną wartość wynoszącą 1, jeśli edytorzy mają wpisać przy edycji wartości w tym polu tylko t, n lub z.

  Nie można skonfigurować maksymalnej długości w znakach, która przekracza długość pola.

 6. Użyj menu rozwijanego Wymagane, aby określić, czy dane pole jest wymagane.

  Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Definiowanie elementów jako wymaganych.

 7. Aby edytorzy nie mogli aktualizować wartości w tym polu za pomocą formularza, wyłącz zaznaczenie opcji Zezwól na edycję.

  Możesz na przykład dodać pole dla celów referencyjnych, ale nie chcesz, aby edytorzy zmieniali wartości w tym polu.

Formatowanie elementów daty

Elementy daty można skonfigurować do korzystania z wyboru daty lub wyboru daty i czasu. Podając datę początkową i końcową, można również skonfigurować zakres akceptowalnych wartości daty.

Aby formatować elementy odnoszące się do pól daty, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Wybierz element formularza będący datą, aby otworzyć jego panel Właściwości.
 2. Kliknij menu rozwijane Typ wejściowy i wybierz jedną z opcji.
  • Data — ta opcja pozwala edytorowi wprowadzić datę.
  • Data i czas — ta opcja pozwala edytorowi wprowadzić datę i czas.
 3. W polu Opis wpisz tekst, który wyjaśnia, co reprezentują wartości w polu.

  Opis pojawia się pod elementem na formularzu.

 4. W przypadku elementów daty opcjonalnie skonfiguruj wartości parametrów Data początkowa i Data końcowa, aby ograniczyć zakres dat, którego edytorzy mogą użyć.

  Na przykład w przypadku pola daty w nowej warstwie rejestrującej kontrole, które zostaną zakończone w pierwszym kwartale roku, skonfiguruj jako datę początkową pierwszy dzień roku, a jako datę końcową 31 marca odpowiedniego roku.

 5. W przypadku elementów daty i czasu opcjonalnie skonfiguruj wartości parametrów Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia.

  Na przykład w przypadku formularzy używanych tylko w godzinach pracy możesz ograniczyć czasy rozpoczęcia i zakończenia w taki sposób, aby nie przekraczały godzin pracy.

 6. Użyj menu rozwijanego Wymagane, aby określić, czy dane pole jest wymagane.

  Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Definiowanie elementów jako wymaganych.

 7. Aby edytorzy nie mogli aktualizować wartości w tym polu za pomocą formularza, wyłącz zaznaczenie opcji Zezwól na edycję.

  Możesz na przykład dodać pole dla celów referencyjnych, ale nie chcesz, aby edytorzy zmieniali wartości w tym polu.

Formatowanie elementów liczbowych

Jeśli element korzysta z pola warstwy obiektowej, którego typem danych jest wartość podwójnej precyzji lub liczba całkowita, wykonaj poniższe instrukcje, aby formatować ten element formularza:

 1. Wybierz tekstowy element formularza, aby otworzyć panel Właściwości.
 2. Kliknij menu rozwijane Typ wejściowy i wybierz jedną z opcji.
  • Kod kreskowy — tej opcji można użyć tylko w aplikacjach z czytnikiem kodów kreskowych. Jeśli wybierzesz ten typ wejściowy, element zostanie zamieniony na domyślny typ wejściowy w aplikacjach, które nie mogą odczytywać kodów kreskowych jako danych wejściowych, takich jak przeglądarka map Map Viewer.
  • Liczba — podwójnej precyzji — jeśli pole w warstwie jest zdefiniowane jako liczba podwójnej precyzji, aplikacja, w której mapa będzie używana do edycji, nie akceptuje kodu kreskowego jako danych wejściowych i edytorzy muszą wprowadzić liczby dziesiętne, wybierz opcję Liczba — podwójnej precyzji.
  • Liczba — całkowita — jeśli pole w warstwie jest zdefiniowane jako liczba całkowita lub podwójnej precyzji, aplikacja, w której mapa będzie używana do edycji, nie akceptuje kodu kreskowego jako danych wejściowych i edytorzy nie powinni wprowadzać liczb dziesiętnych, wybierz opcję Liczba — całkowita.
 3. Aby wyświetlić tekst w polu, w którym edytor ma wprowadzić prawidłową wartość, wpisz ten tekst w polu Tekst zastępczy.

  Na przykład możesz wprowadzić tekst zastępczy Wpisz imię ubiegającego się w polu, w którym jest przechowywane imię osoby ubiegającej się o pożyczkę.

  Tekst zastępczy jest wyświetlany w elemencie pola wejściowego i zostaje zastąpiony tekstem podanym przez edytora.

  Nie można skonfigurować tekstu zastępczego w polu, które ma zdefiniowaną wartość domyślną.

 4. W polu Opis wpisz tekst, który wyjaśnia, co reprezentują wartości w polu.

  Opis pojawia się pod elementem na formularzu.

 5. Użyj menu rozwijanego Wymagane, aby określić, czy dane pole jest wymagane.

  Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Definiowanie elementów jako wymaganych.

 6. Aby edytorzy nie mogli aktualizować wartości w tym polu za pomocą formularza, wyłącz zaznaczenie opcji Zezwól na edycję.

  Możesz na przykład dodać pole dla celów referencyjnych, ale nie chcesz, aby edytorzy zmieniali wartości w tym polu.

Formatowanie elementu, który zawiera listę co najmniej trzech wartości

Jeśli dla pola w warstwie obiektowej istnieje zdefiniowana lista zawierająca co najmniej trzy wartości, można skonfigurować element formularza w taki sposób, aby był wyświetlany jako pole złożone lub przyciski radiowe.

 1. Wybierz element formularza odwołujący się do pola ze zdefiniowaną listą wartości, aby otworzyć jego panel Właściwości.
 2. W sekcji Formatowanie kliknij menu rozwijane Typ wejściowy i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Pole złożone — użytkownicy formularza wybierają wartość z listy dostępnych opcji.
  • Przyciski radiowe — wszystkie opcje są wyświetlane w formularzu, a obok nich znajdują się przyciski radiowe. Użytkownicy formularza klikają odpowiedni przycisk radiowy.

  Jeśli lista zawiera wiele wartości (na przykład siedem lub więcej), pole złożone pozwala oszczędzić miejsce w formularzu.

 3. W polu Opis wpisz tekst, który wyjaśnia, co reprezentują wartości w polu.

  Opis pojawia się pod elementem na formularzu.

 4. Użyj menu rozwijanego Wymagane, aby określić, czy dane pole jest wymagane.

  Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Definiowanie elementów jako wymaganych.

 5. Aby edytorzy nie mogli aktualizować wartości w tym polu za pomocą formularza, wyłącz zaznaczenie opcji Zezwól na edycję.

  Jeśli element formularza nie jest edytowalny, przycisk radiowy lub opcja listy skonfigurowana w formularzu przedstawia istniejącą wartość atrybutu. Jeśli zostanie dodany obiekt, dopóki nie zostanie zdefiniowana wartość domyślna tego pola, w elementach pola złożonego lub przycisków radiowych nie zostanie wyświetlona żadna wartość.

Formatowanie elementów z dwiema możliwymi wartościami

Jeśli dla pola w warstwie obiektowej istnieje zdefiniowana lista zawierająca tylko dwie możliwe wartości i pole to ma skonfigurowaną w warstwie wartość domyślną, można zdefiniować wyświetlanie tego elementu w postaci przełącznika w formularzu, pola złożonego lub przycisków radiowych.

Jeśli dla pola w warstwie nie skonfigurowano wartości domyślnej, można skonfigurować wyświetlanie elementu w formularzu jako pola złożonego lub przycisków radiowych.

 1. Wybierz element formularza odwołujący się do pola ze zdefiniowaną listą dwóch wartości i zdefiniowaną wartością domyślną, aby otworzyć jego panel Właściwości.
 2. W sekcji Formatowanie kliknij menu rozwijane Typ wejściowy, aby wybrać sposób przedstawiania tego elementu:
  • Pole złożone — użytkownicy formularza wybierają jedną z wartości z listy rozwijanej.
  • Przyciski radiowe — w formularzu są wyświetlane dwie opcje, a obok nich znajdują się przyciski radiowe. Użytkownicy formularza klikają odpowiedni przycisk radiowy.
  • Przełącznik — użytkownicy formularza włączają lub wyłączają przełącznik.

   Aby zmienić, jaka wartość odpowiada włączonemu przełącznikowi, kliknij przycisk Przełącz kolejność wartości znajdujący się obok przełączanych wartości.

   Jeśli dla pola nie skonfigurowano wartości domyślnej, a jako typ wejściowy wybrano opcję Przełącznik, element w formularzu jest wyświetlany jako pole złożone.

 3. W polu Opis wpisz tekst, który wyjaśnia, co reprezentują wartości w polu.

  Opis pojawia się pod elementem na formularzu.

 4. Użyj menu rozwijanego Wymagane, aby określić, czy dane pole jest wymagane.

  Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Definiowanie elementów jako wymaganych.

 5. Aby edytorzy nie mogli aktualizować wartości w tym polu za pomocą formularza, wyłącz zaznaczenie opcji Zezwól na edycję.

  Jeśli element formularza nie jest edytowalny, przycisk radiowy, opcja listy lub przełącznik skonfigurowany w formularzu przedstawia istniejącą wartość atrybutu. Jeśli zostanie dodany obiekt, w elementach pola złożonego lub przycisków radiowych nie zostanie wyświetlona żadna wartość. W przypadku elementów przełącznika w formularzu jest wyświetlane ustawienie domyślne.

Definiowanie elementów zgodnie z wymaganiami

Aby wymusić wprowadzenie danych w polu, można skonfigurować elementy formularza w taki sposób, aby wymagały wprowadzenia wartości. Jeśli na przykład wszystkie aplikacje wymagają daty przesłania, skonfiguruj element daty przesłania jako wymagany.

Gdy edytorzy będą korzystać z formularza, zobaczą gwiazdkę obok pól, które wymagają wprowadzenia danych i nie będą mogli zapisać swoich zmian, dopóki nie zostanie podana wartość.

 1. Kliknij element formularza będący polem, aby otworzyć jego panel Właściwości.
 2. Kliknij menu rozwijane Wymagane i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Nie — wybierz tę opcję, jeśli element formularza nie musi zostać zaktualizowany za pomocą tego formularza i gdy pole w warstwie obiektowej jest opcjonalne przy dodawaniu lub edycji danych przez inne aplikacje.
  • Tak, nie zezwalaj na wartości puste — wybierz tę opcję, jeśli wymagane jest wprowadzenie przez edytorów wartości w tym elemencie pola i gdy to pole w warstwie obiektowej jest skonfigurowane jako pole, które nie może przyjąć wartości pustej.
  • Tak, zezwalaj na wartości puste — wybierz tę opcję, jeśli wymagane jest wprowadzenie przez edytorów wartości w tym elemencie pola, ale pole w warstwie obiektowej może przyjmować wartości puste.

Konfigurowanie widoczności warunkowej

Na podstawie wartości dodanych w poprzednich polach można warunkowo wyświetlać lub ukrywać elementy formularza. Na przykład formularz Ocena budynku zawiera pole do wskazania, czy istnieją szkody wyrządzone przez wodę. Zawiera również grupę elementów formularza z polami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez wodę. Względem grupy szkód wyrządzonych przez wodę można zastosować wyrażenie widoczności warunkowej, tak aby była ona wyświetlana tylko wtedy, gdy we wcześniejszym polu wskazano szkody wyrządzone przez wodę. Aby utworzyć wyrażenie widoczności warunkowej, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Kliknij element formularza będący polem, aby otworzyć jego panel Właściwości.
 2. W sekcji Widoczność warunkowa kliknij opcję + Dodaj wyrażenie.

  Zostanie wyświetlone okno Edycja wyrażenia.

 3. Utwórz wyrażenie, korzystając z jednej z następujących metod:
  • Użyj rozwijanych menu, aby wybrać pola, operacje i wartości do utworzenia wyrażenia.
  • Kliknij opcję Uruchom edytor języka Arcade, aby napisać wyrażenie języka Arcade w edytorze języka Arcade. Jest to przydatne w przypadku bardziej złożonych wyrażeń.

  Każde wyrażenie jest definiowane przez co najmniej jeden warunek. Warunek zawiera nazwę pola, operator i potencjalnie wartość. Lista dostępnych operatorów jest określona przez typ pola (ciąg znakowy, liczba lub data).

  Jeśli na przykład grupa elementów szkód wyrządzonych przez wodę ma być wyświetlana tylko w przypadku wskazania we wcześniejszym polu szkód wyrządzonych przez wodę, do utworzenia wyrażenia można użyć następującego warunku:

  • Nazwa pola — Water damage (Szkody wyrządzone przez wodę)
  • Operator — is (wynosi)
  • Wartość — Yes

  Poniżej to samo wyrażenie przedstawiono w składni języka Arcade:

  DomainName($feature, "water_damage") == "Yes"

  Przeglądarka map Map Viewer stosuje profil ograniczenia języka Arcade do oceny, czy obiekt spełnia kryterium zdefiniowane w wyrażeniu. Jeśli w polu water_damage została wskazana wartość inna niż Yes, grupa szkód wyrządzonych przez wodę nie zostanie wyświetlona w formularzu.

 4. Aby zastosować więcej niż jeden warunek, kliknij opcję Dodaj warunek i powtórz poprzednią instrukcję.

  Notatka:

  W przypadku definiowania wielu warunków wybierz, czy aby element formularza został wyświetlony, muszą zostać spełnione wszystkie warunki (Dopasuj wszystkie warunki), czy tylko jeden z nich (Dopasuj co najmniej jeden warunek).

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Wyrażenie warunkowej widoczności jest stosowane względem grupy lub pola.

  Po zapisaniu wyrażenia można zastosować je względem dowolnego elementu formularza, wybierając ten element formularza i klikając utworzone wyrażenie. Aby zobaczyć, w których elementach jest używane wyrażenie, kliknij liczbę znajdującą się obok wyrażenia na panelu Właściwości w obszarze Widoczność warunkowa.

Z poziomu menu Widoczność warunkowa możesz w dowolnym momencie powielić, edytować lub usunąć wyrażenie. Aby edytować wyrażenie w języku Arcade, kliknij w menu opcję Edytuj (zaawansowane).

Dodawanie wyrażeń do obliczania wartości pól

Istnieje możliwość dodania do formularza obliczanego wyrażenia w celu automatycznego obliczania i wypełniania danych. Automatyczne obliczanie wartości pola pozwala edytującym oszczędzić czas i wymusza integralność danych.

Do tworzenia obliczanych wyrażeń na podstawie atrybutów obiektów i geometrii służy język Arcade. Można na przykład dodać obliczane wyrażenie do pola, w którym przechowywane są daty z harmonogramu Inspekcji mostu. Gdy edytujący skonfiguruje wartość pola określającą stan mostu na, na przykład, uszkodzony, wyrażenie zdefiniowane w polu daty Inspekcji może automatycznie zaplanować przeprowadzenie Inspekcji za tydzień przez wypełnienie pola Inspekcji mostu daną datą.

Obliczane wyrażenia są dynamiczne, tzn. że automatycznie aktualizują formularz w odpowiedzi na zmiany informacji. W rezultacie edytujący widzą wynik zaktualizowanego obliczenia, zanim wyślą formularz. Ponieważ wartość w polu obliczanego wyrażenia jest wypełniana przez wyrażenie, edytujący nie mogą wpisywać żadnych wartości do tego pola w formularzu.

Aby utworzyć obliczane wyrażenie, wykonaj poniższe czynności:

 1. Podczas konfigurowania formularza kliknij element formularza, aby otworzyć panel Właściwości.
  Uwaga:

  Jeśli pole wyboru Zezwól na edycję jest zaznaczone, wyrażenie nie zostanie wyliczone.

 2. W sekcji Obliczane wyrażenia kliknij przycisk + Dodaj wyrażenie.

  Zostanie wyświetlony edytor języka Arcade. Edytor języka Arcade umożliwia pisanie i testowanie wyrażeń przed ich zapisaniem w wybranym elemencie formularza.

 3. Kliknij przycisk Edytuj obok tytułu i podaj tytuł wyrażenia.
 4. Napisz obliczane wyrażenie.

  Na przykład poniższe wyrażenie sprawdza, czy geometria obiektu poligonowego ma wartość null przed obliczeniem pola powierzchni w metrach kwadratowych. Dodatkowe szczegóły zostały podane w następnej sekcji.

  if (IsEmpty(Geometry($feature))){
    return;
  }
  else{
    Area($feature, 'square-meters')
  }
  Więcej informacji na temat obliczania pola powierzchni za pomocą języka Arcade można znaleźć w sekcji Pole powierzchni (funkcje dotyczące geometrii).

  Listę wszystkich funkcji dostępnych w języku Arcade można znaleźć w sekcji Indeks funkcji języka Arcade.

 5. Kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzić, czy wykonanie wyrażenia nie prowadzi do błędu.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć edytor języka Arcade.

  Obliczane wyrażenie zostanie zastosowane do elementu formularza.

 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wyrażenie i formularz.

  Po zapisaniu wyrażenia można zastosować je względem dowolnego elementu formularza, wybierając ten element formularza i klikając utworzone wyrażenie. Aby zobaczyć, w których elementach jest używane wyrażenie w języku Arcade, kliknij liczbę znajdującą się obok wyrażenia na panelu Właściwości w obszarze Obliczane wyrażenia.

  Notatka:

  Z poziomu menu Obliczane wyrażenia możesz w dowolnym momencie powielić, edytować lub usunąć wyrażenie.

Przykłady obliczanych wyrażeń

Poniżej przedstawiono przykłady obliczanych wyrażeń:

 • Udostępnianie informacji o dacie — następujące wyrażenie udostępnia bieżącą datę w polu daty:
  return Today();
  Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dostępu do informacji o datach za pomocą języka Arcade, należy zapoznać się z sekcją Funkcje działające na datach.
 • Wyodrębnianie informacji z przecinających się warstw — następujące wyrażenie jest stosowane do pola kodu pocztowego w formularzu i wyodrębnia wartość kodu pocztowego z przecinającej się warstwy działek:
  if (IsEmpty(Geometry($feature))){
    return;
  }
  else{
    var parcels_FS = Intersects($feature, FeatureSetByName($map,"Redlands parcels")); 
     if (Count(parcels_FS) == 1){ 
      return Text(First(parcels_FS).ZIP_CODE);
     }
  }
  Aby dowiedzieć się więcej na temat wyodrębniania informacji z przecinających się warstw za pomocą języka Arcade, należy zapoznać się z sekcją Przecina się (funkcje dotyczące geometrii).

Listę wszystkich funkcji dostępnych w języku Arcade można znaleźć w sekcji Indeks funkcji języka Arcade.