Publikacja hostowanych warstw scen

Opublikuj hostowaną warstwę sceny w instytucji ArcGIS Online przy użyciu jednej z następujących metod:

Musisz mieć uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw scen, aby publikować z pakietu warstwy sceny. Aby publikować z aplikacji ArcGIS Pro lub istniejącej hostowanej warstwy obiektowej, musisz również mieć uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych.

Podczas publikowania z aplikacji ArcGIS Pro lub pakietu warstwy sceny plik .slpk jest dodawany jako element w Twoich zasobach. Gdy potwierdzisz, że warstwa sceny działa, możesz usunąć pakiet warstwy sceny z usługi ArcGIS Online, aby zaoszczędzić miejsce (ale tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie potrzebujesz już tego pakietu warstwy sceny).

Publikowanie ze sceny ArcGIS Pro

Dodaj warstwy danych do sceny w aplikacji ArcGIS Pro, skonfiguruj scenę i opublikuj (udostępnij). Publikowanie scen w usłudze ArcGIS Online jest obsługiwane, począwszy od wersji 2.1 aplikacji ArcGIS Pro. Przed wersją 2.1 trzeba było utworzyć pakiet warstwy sceny, przesłać go do usługi ArcGIS Online, a następnie opublikować warstwę sceny.

Opublikowanie danych wielopłatowych, punktowych lub składowych w scenie z aplikacji ArcGIS Pro powoduje utworzenie hostowanej warstwy sceny i powiązanej hostowanej warstwy obiektowej. Opublikowanie danych LAS powoduje utworzenie hostowanej warstwy sceny.

Pamiętaj, że przeglądarki internetowe nie wyświetlają niektórych złożonych symboli kartograficznych, które mogły zostać zastosowane podczas tworzenia sceny. Większość rodzajów symboli jest dostępna, jednak w niektórych przypadkach symbole mogą zostać uproszczone po publikacji. Zapoznaj się z tematem Tworzenie map w celu publikowania usług obiektowych w systemie pomocy oprogramowania ArcGIS Server, aby uzyskać informacje o obsługiwanych symbolach, a następnie przed publikacją danych wielopłatowych lub punktowych wprowadź niezbędne zmiany w symbolach.

Przed opublikowaniem upewnij się, że portal ArcGIS Online jest aktywny w aplikacji ArcGIS Pro oraz że zalogowano się do instytucji.

Instrukcje dotyczące publikowania warstwy sceny z aplikacji ArcGIS Pro, w tym informacje o typach warstw scen, które można publikować, znajdują się w temacie Share a web scene layer (Udostępnianie warstwy sceny internetowej) pomocy aplikacji ArcGIS Pro.

Publikowanie z pakietu warstwy sceny

Pakiet warstwy sceny zawiera warstwę sceny i jej dane. Pakiet warstwy sceny (SLPK) można utworzyć w aplikacji ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map lub ArcGIS CityEngine. Aplikacja ArcGIS Pro 2.3 lub nowsza umożliwia utworzenie pakietu warstwy sceny na podstawie warstwy budynków (źródłem danych jest w tym przypadku Revit), przesłanie pakietu warstwy sceny do usługi ArcGIS Online i opublikowanie warstwy sceny budynków.

Wskazówka:

Firma Esri nadal pracuje nad zwiększeniem użyteczności warstw sceny. Aplikacja ArcGIS Pro 2.4, przeglądarka scen Scene Viewer i aplikacje utworzone przy użyciu wersji 4.12 ArcGIS API for JavaScript korzystają z wersji 1.7 i starszych wydań modelu indeksowanych warstw sceny 3D (I3S) dla zintegrowanej siatki i warstw sceny obiektów 3D. Model I3S w wersji 1.7 zapewnia lepszą wydajność i skalowalność niż jego starsze wersje.

Narzędzie geoprzetwarzania Utwórz pakiet warstwy sceny obiektów 3D wykorzystuje te udoskonalenia, tworząc teraz pakiety warstwy sceny w modelu I3S 1.7. Można zaktualizować istniejące pakiety warstw sceny zintegrowanej siatki i obiektów 3D do wersji 1.7 przy użyciu konwertera I3S, który jest dostępny w repozytorium I3S GitHub. Ten konwerter I3S rozpoznaje także wersję modelu I3S istniejących pakietów warstwy sceny, dzięki czemu można zdecydować, czy trzeba poddać je konwersji.

Zapoznaj się z tematem Udostępnianie pakietu warstwy sceny w pomocy aplikacji ArcGIS Pro, aby uzyskać informacje dotyczące typu danych, które można uwzględnić w pakiecie warstwy sceny.

Aby przesłać pakiet warstwy sceny do usługi ArcGIS Online, pakiet ten musi być mniejszy niż 500 GB. Jeśli istnieje potrzeba opublikowania pakietu warstwy sceny, który jest większy niż 500 GB, należy go opublikować z poziomu aplikacji ArcGIS Pro 2.9 lub nowszej jako scenę internetową.

Jeśli pakiet warstwy sceny jest mniejszy niż 500 GB, możesz dodać go do instytucji z dysku lokalnego i opublikować hostowaną warstwę sceny:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby.
 2. Kliknij Nowy element > Twoje urządzenie.
 3. Wybierz pakiet warstwy sceny na komputerze lub dysku sieciowym.
 4. Wybierz Dodaj <nazwa pakietu sceny> i utwórz hostowaną warstwę obiektową sceny.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Wpisz tytuł opisujący warstwę scen.
 7. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 8. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 9. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 10. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Publikowanie z poziomu hostowanej warstwy obiektowej

Hostowaną warstwę sceny można opublikować z hostowanej warstwy obiektowej, jeśli wszystkie warstwy w hostowanej warstwie obiektowej to warstwy punktowe lub warstwy wielopołaciowe.

Podczas publikowania hostowanej warstwy scen z poziomu hostowanej warstwy obiektowej warstwa scen korzysta z okien podręcznych skonfigurowanych w hostowanej warstwie obiektowej. Warstwy scen punktowych utworzone z hostowanych warstw obiektowych mogą także wykorzystywać style wyświetlania dostępne w przeglądarce scen Scene Viewer.

Publikując hostowaną warstwę sceny z poziomu hostowanej warstwy obiektowej, należy mieć na uwadze podane poniżej informacje.

 • Użytkownik musi być właścicielem hostowanej warstwy obiektowej, z poziomu której publikowana jest hostowana warstwa sceny.
 • Nie można publikować hostowanej warstwy sceny z poziomu widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 • Hostowana warstwa obiektowa może zawierać wiele warstw, ale wszystkie te warstwy muszą zawierać ten sam typ geometrii. Na przykład wszystkie warstwy w hostowanej warstwie obiektowej muszą być warstwami punktowymi lub wszystkie warstwy w hostowanej warstwie obiektowej muszą być warstwami wielopłatowymi.
 • Jeśli dane hostowanej warstwy obiektowej są przechowywane w układzie odniesień World Geodetic System 1984 (WGS84), hostowana warstwa sceny używa układu odniesień WGS84 i można jej używać w scenach globalnych.
 • Jeśli dane hostowanej warstwy obiektowej są przechowywane w układzie współrzędnych geograficznych, hostowana warstwa sceny zostanie opublikowana w warstwie sceny WGS84 i będzie można jej używać w scenach globalnych.
 • Jeśli dane hostowanej warstwy obiektowej są przechowywane w postaci odwzorowania Web Mercator, można opublikować hostowaną warstwę sceny za pomocą tego odwzorowania i będzie można jej używać w scenach globalnych lub lokalnych.
 • Jeśli dane hostowanej warstwy obiektowej są przechowywane w dowolnym innym popularnym układzie współrzędnych odwzorowanych, można opublikować hostowaną warstwę sceny w układzie WGS84 na potrzeby scen globalnych lub w układzie współrzędnych odwzorowanych hostowanej warstwy obiektowej na potrzeby scen lokalnych.
 • Jeśli dane hostowanej warstwy obiektowej są przechowywane w niestandardowym układzie współrzędnych odwzorowanych, nie można opublikować ich w scenie lokalnej. Będą one zawsze publikowane w układzie współrzędnych WGS84 i będzie można ich używać w scenach globalnych.
 • Podczas publikowania warstw sceny punktowej na podstawie hostowanej warstwy obiektowej usługa ArcGIS Online kopiuje moduł renderowania zdefiniowany dla hostowanej warstwy obiektowej. Następujące style nie są aktualnie obsługiwane i nie można opublikować warstwy sceny punktowej na podstawie hostowanej warstwy obiektowej, dla której zastosowano jeden z tych stylów: Przeważające czynniki, Przeważające czynniki i rozmiar, Mapa skupień lub jakikolwiek styl, który korzysta z pola daty na potrzeby klasyfikowania danych, taki jak Ciągła oś czasu (rozmiar), Wiek (kolor) czy Rodzaje i rozmiar (wiek). Nie można również opublikować warstwy sceny punktowej na podstawie warstwy obiektowej ze skonfigurowanymi etykietami lub czasem.

  Aby opublikować warstwę sceny punktowej, zmień ustawienia stylu w hostowanej warstwie obiektowej i usuń etykiety.

 • Nie można publikować warstw scen z poziomu hostowanej warstwy obiektowej, jeśli zawiera ona pola dowolnego z tych typów: duże całkowite, tylko data, tylko godzina, przesunięcie daty/godziny.

Aby opublikować hostowaną warstwę sceny z poziomu hostowanej warstwy obiektowej, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się w instytucji.

  Wymagane jest zalogowanie się przy użyciu konta z uprawnieniami do publikowania hostowanych warstw obiektowych, publikowania hostowanych warstw scen, a także z uprawnieniami do tworzenia, aktualizowania i usuwania zasobów.

 2. Otwórz sekcję Zasoby > Moje zasoby, a następnie otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej, z której zostanie przeprowadzone publikowanie.
 3. Kliknij opcję Publikuj > Warstwa sceny.
 4. Wpisz unikalny tytuł hostowanej warstwy sceny.
 5. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 6. Opcjonalnie wpisz podsumowanie opisujące hostowaną warstwę sceny.
 7. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, można również wpisać wartość w polu Filtruj kategorie.
 8. Wybierz folder, w którym zostanie zapisana hostowana warstwa obiektowa.
 9. Jeśli dane hostowanej warstwy obiektowej są przechowywane w popularnym układzie współrzędnych odwzorowanych innym niż Web Mercator, można wybrać użycie warstwy sceny w scenie globalnej lub scenie lokalnej.

  Notatka:

  Dobrze znany identyfikator (well-known ID - WKID) jest wyświetlany obok opcji sceny globalnej i lokalnej. WKID jest unikalnym identyfikatorem reprezentującym wstępnie zdefiniowane odniesienie przestrzenne. W tym przypadku wartość identyfikatora WKID wyświetlana obok każdej opcji reprezentuje układ współrzędnych używany w warstwie sceny.

 10. Zaznacz pole wyboru Włącz aktualizacje, jeśli dane są publikowane z warstwy obiektów wielopłatowych, planowana jest edycja tej warstwy obiektowej, a zmiany mają być odzwierciedlane w warstwie sceny.
 11. Kliknij przycisk OK, aby opublikować.