Kategorie zasobów

Kategorie zasobów umożliwiają organizowanie zasobów grupy oraz zasobów w całej instytucji. Kategorie zasobów ułatwiają odkrywanie zasobów, takich jak mapy, sceny, aplikacje i warstwy. Instytucje oraz właściciele i menedżerowie grup mogą konfigurować własne niestandardowe kategorie lub korzystać ze standardowych zestawów kategorii ArcGIS, ISO lub INSPIRE jako punktu wyjścia. Dostępne standardowe zestawy kategorii są opisane w poniższych sekcjach.

Kategorie ArcGIS

Zestaw kategorii zasobów ArcGIS zawiera szereg kategorii i podkategorii tematycznych, których można używać do klasyfikowania wielu typów zasobów geoprzestrzennych. Ta kategoria jest używana do obsługi atlasu ArcGIS Living Atlas of the World i można ją dostosować z myślą o obsłudze innych zbiorów lub instytucji. Ten zestaw kategorii obejmuje niewielką liczbę kategorii najwyższego poziomu dotyczących tematów ogólnych, które można przeglądać bez zagłębiania się w szczegóły oraz bardziej konkretne podkategorie ułatwiające wyszukiwanie konkretnych typów zasobów.

KategoriaPodkategoria

Trendy

Godne uwagi mapy i aplikacje, które zostały niedawno dodane do atlasu ArcGIS Living Atlas lub które mogą być najbardziej przydatne w odniesieniu do bieżących zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe, wydarzenia sportowe czy wybory krajowe lub wakacje.

Nowe i godne uwagi — mapy i aplikacje, które zostały niedawno dodane do atlasu ArcGIS Living Atlas.

Bieżące zdarzenia — mapy i aplikacje, które są najbardziej przydatne w odniesieniu do bieżących zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe, wydarzenia sportowe czy wybory krajowe lub wakacje.

Mapy bazowe

Mapy i warstwy udostępniające mapy referencyjne dla wszystkich obszarów świata i kontekst dla wykonywanej pracy. Mapy bazowe mogą zapewnić ogólne informacje referencyjne, warstwy składowe do tworzenia map bazowych i map historycznych oraz nadać kreatywne style specjalizowanym mapom.

Mapy referencyjne — mapy ogólnego przeznaczenia i współczesne mapy referencyjne, które mogą być używane niezależnie lub jako mapa w tle dla innych warstw map.

Mapy kreatywne — różnorodne mapy zaprojektowane z myślą o użyciu niezależnie lub jako mapy w tle dla konkretnych typów warstw map.

Kafle wektorowe — mapy i warstwy odwołujące się do warstw kafli wektorowych.

Warstwy składowe — komponenty warstwy kafli, które można łączyć w celu utworzenia wielu typów map bazowych, na przykład hybrydowej mapy zobrazowania.

Mapy historyczne — mapy historyczne, które mogą być używane niezależnie lub jako mapa w tle dla innych warstw map.

Zobrazowania

Zobrazowania różnych typów, na przykład zobrazowanie w wielu skalach zbudowane do użycia jako mapa bazowa, zobrazowanie wielospektralne ujawniające różne cechy, zobrazowanie czasowe ujawniające zmiany w czasie oraz zobrazowanie miejsc, na które wpłynęły poważne zdarzenia.

Zobrazowanie mapy bazowej — mapy i warstwy zobrazowań zaprojektowane jako mapy używane w tle innych warstw map.

Zobrazowania wielospektralne — mapy i warstwy zobrazowań odwołujące się do zobrazowań wielopasmowych, dla których można skonfigurować różne kombinacje pasm, aby ujawnić różne cechy, na przykład stan roślinności czy powierzchnię nieprzepuszczalną.

Zobrazowania czasowe — mapy i warstwy zobrazowań odwołujące się do zobrazowań wielookresowych, dzięki którym można wyświetlać zobrazowania zgromadzone w różnych dniach i o różnych porach, aby zrozumieć zmiany w czasie.

Zobrazowania zdarzeń — mapy i warstwy zobrazowań zgromadzone dla konkretnych zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe, dzięki którym można uzyskać informacje o wpływie tych zdarzeń na otoczenie.

Granice

Granice i miejsca różnych typów, takie jak obszary administracyjne, obszary środowiskowe i różne obszary geometryczne (takie jak sześciokąty, siatki).

Administracyjne — mapy i warstwy granic dla obszarów administracyjnych, takich jak kraje, stany i województwa, powiaty i okręgi, miasta i miejsca zamieszkałe, jak również spisowe i pocztowe obszary geograficzne.

Środowiskowe — mapy i warstwy granic dla obszarów środowiskowych, takich jak obszary chronione, regiony ekologiczne i granice zlewni.

Geometryczne — mapy i warstwy granic dla obszarów geometrycznych różnych typów i rozmiarów, takich jak sześciany, trójkąty i siatki prostokątne.

Ludność

Najważniejsze informacje o populacji, mieszkaniach i sąsiedztwie, w jakich żyje ludność, pracy, która zapewnia im dochód, sposobach spędzania czasu i wydawania pieniędzy oraz ich zdrowiu i bezpieczeństwie.

Populacja — informacje statystyczne dotyczące populacji ludzkiej, w tym wielkość populacji, zagęszczenie, wzrost liczby ludności, wiek, płeć, rasa, stan cywilny, rozmiary gospodarstw domowych itd.

Mieszkalnictwo — informacje statystyczne dotyczące mieszkalnictwa, w tym jednostki mieszkaniowe, mieszkania wolne i zajęte, wartość domów, rodzaje ogrzewania i inne cechy związane z mieszkalnictwem.

Sąsiedztwa — informacje o obszarach, w których mieszka ludność w najbliższym sąsiedztwie, w tym nazwy obszarów sąsiedzkich, granice i typy oraz cechy stylu życia (np. w jaki sposób spędzają czas i wydają pieniądze) osób mieszkających w tych sąsiedztwach.

Zawody — informacje o wykonywanych przez ludność zawodach, w tym dotyczące populacji zatrudnionych osób cywilnych i wojskowych, siły roboczej w zależności od zawodu, wskaźnika bezrobocia, dziennej populacji, populacji podmiejskiej itd.

Dochód — informacje o dochodach ludności, w tym o dochodach na osobę, dochodach gospodarstwa domowego, dochodach rozporządzalnych, bonach żywnościowych, dochodach według wieku, wartości netto itd.

Wydatki — informacje o zwyczajach ludności związanych z wydatkami, w tym o corocznych wydatkach i wydatkach na żywność, restauracje, odzież, wydatkach mieszkaniowych, na ubezpieczenia, rozrywkę, artykuły drogeryjne itd.

Zdrowie — informacje o zdrowiu ludności, w tym dotyczące średniego wieku, ubezpieczenia zdrowotnego, wydatków na opiekę zdrowotną, osób niepełnosprawnych itd.

Edukacja — informacje o edukacji ludności, w tym o poziomie wykształcenia, populacji uczęszczającej do szkół, typach szkolnictwa itd.

Ryzyko — informacje o osobach podlegających zagrożeniom, które mogą wymagać dodatkowych świadczeń (np. transportu, opieki medycznej) w związku z jakimś zdarzeniem. Mogą to być osoby starsze, dzieci lub osoby niepełnosprawne, osoby słabo znające dany język lub z ograniczonymi możliwościami transportu.

Bezpieczeństwo publiczne — informacje o bezpieczeństwie publicznym ludności, w tym dotyczące wskaźników przestępczości, liczby wypadków, wypadków w miejscu pracy, dostępie do służb ratunkowych itd.

Infrastruktura

Zaplecze i instytucje tworzone przez ludność, takie jak sieci transportowe, struktury, sieci komunalne, firmy, administracja i rolnictwo.

Transport — informacje o systemach transportu utworzonych w celu przewożenia osób i transportowania towarów, w tym dotyczące sieci dróg, sieci kolejowych, portów lotniczych, szlaków żeglugowych, transportu publicznego, dostępu do tranzytu, mostów itd.

Ruch drogowy — informacje o warunkach drogowych w sieciach transportowych, w tym o ruchu drogowym, usługach związanych z informacjami o ruchu na żywo, stacjach rejestracji ruchu drogowego, korkach, wypadkach w ruchu drogowym, obliczeniach czasu, szybkości podróży itd.

Struktury — informacje o strukturach tworzonych przez ludność, takich jak budynki, sklepy, muzea, pomniki, wieże, mieszkania, szkoły, szpitale itd.

Usługi komunalne — informacje o komunalnych sieciach energetycznych i wodociągowych, usługach i infrastrukturze komunikacyjnej, gospodarce ściekami i odpadami, w tym informacje dotyczące elektrowni, dystrybucji prądu i gazu, sieci telekomunikacyjnych i radiowych itd.

Firmy — informacje o firmach, w tym dotyczące typu firmy, liczby i rodzaju pracowników, poziomów dochodów, wpływie na ekonomię lokalną itd.

Rolnictwo — informacje i zasoby związane z rolnictwem, w tym z uprawą roślin i włókien, hodowlą zwierząt, wytwarzaniem biopaliw potrzebnych do zrównoważenia i poprawy jakości życia ludzkiego. Tematy obejmują typy roślinności i upraw, narzędzia i pracowników itd.

Środowisko

Cechy lądów i oceanów na świecie, takie jak dane wysokościowe, batymetria, gleby, geologia, zasoby energii, świeża woda, siedlisko, gatunki, ochrona, szata roślinna, pogoda i klimat.

Obserwacje Ziemi — informacje o systemach na Ziemi zgromadzone za pomocą zdalnych technik teledetekcyjnych i geodezyjnych. Są to na przykład informacje o wietrze i warunkach pogodowych, zobrazowania radarów meteorologicznych, mierniki strumieni danych na żywo, informacje o samoistnych pożarach, ostatnich trzęsieniach ziemi, wilgotności gleby, temperaturze powierzchni morza, jakości powietrza itd.

Oceany — informacje o oceanach (tzn. zasobach wód słonych z wyłączeniem wód śródlądowych), takie jak informacje dotyczące wybrzeży, raf koralowych, batymetrii, temperatur powierzchni mórz, geomorfologii dna morskiego, charakterystyki dna morskiego, prądów morskich itd.

Dane wysokościowe i batymetria — obejmuje cyfrowe modele wysokościowe i różne pochodne zestawy danych wysokościowych, takie jak mapy spadków i cieniowania rzeźby terenu dla powierzchni lądu, lodu i morza. Obejmuje dane wysokościowe terenu, batymetrię oraz linię brzegową.

Pogoda i klimat — informacje o pogodzie i klimacie, takie jak bieżące i prognozowane warunki pogodowe, opady atmosferyczne, temperatura, ewapotranspiracja, prędkość wiatru, warunki atmosferyczne, zmiany klimatyczne oraz poważne zdarzenia pogodowe, takie jak huragany i tornada.

Pokrycie terenu — informacje o fizycznych i biologicznych właściwościach powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary naturalne, tereny podmokłe i akweny.

Zasoby energii — informacje o naturalnych zasobach energii, takich jak węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna i wiatrowa.

Gleby i geologia — informacje o glebie i geologii, w tym rodzaje, tekstura, skład oraz struktura gleby i jednostek geologicznych.

Woda słodka — informacje o wodach słodkich obejmujące naturalne występowanie wody w czapach lodowych, pokrywach lodowych, lodowcach, jeziorach, stawach, bagnach, rzekach, strumieniach oraz wody gruntowe w formacjach wodonośnych.

Siedlisko — informacje o siedliskach, które są obszarami ekologicznymi lub środowiskowymi zasiedlonymi przez konkretne gatunki zwierząt, roślin lub innych organizmów i zapewniają pożywienie, schronienie i ochronę oraz partnerów do rozrodu. Obejmuje obszary lądowe i wodne.

Gatunki — informacje o różnych gatunkach roślin i zwierząt, w tym ich rozmieszczenie geograficzne, status gatunku zagrożonego i wpływ na środowisko.

Kategorie ISO

Zestaw kategorii zasobów ISO obejmuje kategorie tematyczne ze standardu International Organization for Standardization udostępniające metody opisu i katalogowania informacji geograficznych.

KategoriaOpis

Fauna i flora

Flora i/lub fauna w środowisku naturalnym.

Granice

Prawne opisy obszarów.

Klimatologia, meteorologia i atmosfera

Procesy i zjawiska atmosferyczne.

Ekonomia

Działalność gospodarcza, warunki ekonomiczne i zatrudnienie.

Dane wysokościowe

Wysokość nad lub poniżej poziomu morza.

Środowisko

Zasoby środowiskowe i ochrona przyrody.

Rolnictwo

Hodowla zwierząt lub uprawa roślin.

Informacje geologiczne

Informacje odnoszące się do nauk o Ziemi.

Zdrowie

Zdrowie, usługi zdrowotne, ekologia i bezpieczeństwo ludzi.

Zobrazowania, mapy bazowe i powierzchnia Ziemi

Zobrazowania, mapy bazowe i powierzchnia Ziemi.

Wody śródlądowe

Obiekty wód śródlądowych, systemy odwadniające i ich cechy.

Wywiad i wojskowość

Wojskowe bazy, struktury i działania.

Lokalizacja

Usługi informacji o położeniu.

Oceany

Właściwości i cechy zasobów wód słonych (wyłączając wody śródlądowe).

Planowanie i kataster

Informacje służące do podejmowania odpowiednich działań związanych z przyszłym wykorzystaniem terenu.

Społeczeństwo

Cechy społeczeństwa i kultur.

Struktura

Wyprodukowana konstrukcja.

Transport

Sposoby przewozu osób lub transportu towarów.

Usługi komunalne i łączność

Systemy energetyczne, systemy wodne i systemy składowania odpadów oraz infrastruktura i usługi w dziedzinie łączności.

Kategorie INSPIRE

Zestaw kategorii zasobów INSPIRE obejmuje obszerny zestaw motywów danych przestrzennych określony w dyrektywie INSPIRE.

KategoriaOpis

Adresy

Lokalizacja nieruchomości na podstawie danych adresowych, zazwyczaj nazwy ulicy, numeru budynku lub kodu pocztowego.

Jednostki administracyjne

Jednostki administracyjne dzielące obszary, na których kraje członkowskie mają lub wykonują uprawnienia jurysdykcyjne dla celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, oddzielone granicami administracyjnymi.

Działki katastralne

Obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych lub ich odpowiedników.

Układy współrzędnych odniesienia

Systemy służące do jednoznacznego lokalizowania danych w przestrzeni przy użyciu współrzędnych (x, y, z) i/lub za pomocą szerokości, długości lub wysokości w poziomym i pionowym geodezyjnym układzie odniesienia.

Systemy siatek geograficznych

Zharmonizowana siatka obsługująca wiele rozdzielczości o wspólnym punkcie początkowym i znormalizowanej lokalizacji oraz wielkości pól siatki.

Nazwy geograficzne

Nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast, przedmieść lub osiedli albo każdy inny obiekt geograficzny lub topograficzny o znaczeniu publicznym lub historycznym.

Hydrografia

Elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie lub inne części wód oraz związane z nimi obiekty, łącznie z dorzeczami i zlewniami. W odpowiednich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (2) oraz w formie sieci.

Obszary chronione

Obszar wyznaczony lub zarządzany w ramach prawodawstwa międzynarodowego, wspólnotowego lub norm prawnych krajów członkowskich w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.

Sieci transportowe

Sieci transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego oraz związana z nimi infrastruktura. Obejmuje połączenia między różnymi sieciami. Zalicza się do nich także transeuropejską sieć transportową w rozumieniu decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (1) wraz z jej przyszłymi zmianami.

Dane wysokościowe

Cyfrowe modele wysokościowe powierzchni lądu, lodu i oceanu. Obejmuje dane wysokościowe terenu, batymetrię oraz linię brzegową.

Geologia

Dane geologiczne dotyczące składu i struktury. Obejmuje podłoże skalne, warstwy wodonośne i geomorfologię.

Pokrycie terenu

Fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary (pół-)naturalne, tereny podmokłe i akweny.

Ortoobrazy

Dane obrazowe powierzchni Ziemi z odniesieniami geograficznymi, rejestrowane z pokładu satelity lub samolotu.

Obiekty rolnicze oraz akwakultury

Sprzęt rolniczy oraz urządzenia produkcyjne (łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami).

Zarządzanie obszarem, ograniczenia, strefy regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze

Obszary zarządzane, regulowane lub podlegające sprawozdawczości na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Obejmują również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone przez azotany, uregulowane drogi wodne na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, obszary przeznaczone pod wysypiska śmieci, strefy ciszy, obszary wymagające zezwolenia na poszukiwania i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki sprawozdawcze i obszary zarządzania strefą brzegową.

Warunki atmosferyczne

Warunki fizyczne w atmosferze. Zalicza się tu również dane przestrzenne oparte na pomiarach, modelach lub na kombinacji tych dwóch elementów, a także lokalizacje pomiarów.

Regiony biogeograficzne

Obszary o stosunkowo jednorodnych warunkach ekologicznych i o wspólnych cechach.

Budynki

Lokalizacja geograficzna budynków.

Zasoby energii

Zasoby energii, w tym węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna, wiatrowa itd., w odpowiednich przypadkach łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości i wysokości oraz rozmiarów danych zasobów.

Urządzenia do monitorowania środowiska

Lokalizacja i funkcjonowanie urządzeń do monitoringu środowiska obejmującego obserwację i pomiary emisji, stanu zasobów środowiska i innych parametrów ekosystemu (różnorodności biologiczne, ekologiczne warunki wegetacji itp.) w imieniu władz publicznych.

Siedliska i biotopy

Obszary geograficzne odznaczające się szczególnymi warunkami przyrodniczymi, procesami, strukturą i (podtrzymującymi życie) funkcjami, które fizycznie umożliwiają egzystencję żyjących na nich organizmów. Obejmują obszary lądowe i wodne wyróżniające się cechami geograficznymi, abiotycznymi i biotycznymi (w całości naturalne lub półnaturalne).

Zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo

Rozmieszczenie geograficzne występowania jednostek chorobowych (takich alergia, nowotwory i choroby układu oddechowego), informacje dotyczące wpływu na zdrowie (biomarkery, spadek płodności i epidemie) lub samopoczucie ludzi (na przykład zmęczenie i stres) związane bezpośrednio (zanieczyszczenie powietrza, chemikalia, zubożenie warstwy ozonowej, hałas itd.) lub pośrednio (pożywienie, organizmy zmodyfikowane genetycznie itd.) ze stanem środowiska.

Użytkowanie gruntów

Terytorium charakteryzowane ze względu na jego obecny lub przyszły wymiar funkcjonalny lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze (np. mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne i wypoczynkowe).

Cechy meteorologiczno-geograficzne

Warunki pogodowe oraz ich pomiary; opady, temperatura, ewapotranspiracja, prędkość i kierunek wiatru.

Zasoby mineralne

Zasoby mineralne, takie jak rudy metali i minerały przemysłowe, w odpowiednich przypadkach łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.

Strefy zagrożenia naturalnego

Obszary podlegające zagrożeniom naturalnym (wszystkie zjawiska atmosferyczne, hydrologiczne, sejsmiczne, wulkaniczne oraz pożary, które, ze względu na swoją lokalizację, mogą wywrzeć poważny wpływ na społeczeństwo), takim jak na przykład powodzie, obsunięcia się ziemi, lawiny, pożary lasów, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.

Obiekty geograficzne w oceanografii

Warunki fizyczne oceanów (takie jak prądy, zasolenie i wysokość fali).

Rozmieszczenie ludności i demografia

Dane o geograficznym rozmieszczeniu ludności, łącznie z poziomami aktywności i charakterystyką ludności, pogrupowane według siatki geograficznej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Zakłady przemysłowe, w tym obiekty objęte dyrektywą 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (1) oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska.

Regiony morskie

Warunki fizyczne mórz i słonych mas wodnych w podziale na regiony i podregiony o wspólnych cechach.

Gleba

Gleby i podglebie charakteryzowane w zależności od głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, a tam, gdzie jest to stosowne — przeciętnego nachylenia oraz przewidywanej zdolności zatrzymywania wody.

Rozmieszczenie gatunków

Dane o geograficznym rozmieszczeniu występowania gatunków zwierząt i roślin pogrupowane według siatki geograficznej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

Jednostki statystyczne

Jednostki służące do rozpowszechniania lub wykorzystywania informacji statystycznych.

Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Infrastruktura użyteczności publicznej, taka jak: kanalizacja, zarządzanie odpadami, sieci energetyczne i wodociągowe, jak również administracyjne i społeczne służby państwowe lub samorządowe, takie jak: administracja publiczna, obiekty ochrony cywilnej, szkoły i szpitale.