Organizowanie warstw (Map Viewer)

W przeglądarce Map Viewer warstwy są wyświetlane na mapie w takiej samej kolejności, w jakiej są umieszczone na liście warstw: warstwy znajdujące się wyżej na liście są wyświetlane nad warstwami, które znajdują się niżej na liście. Oznacza to, że niektóre warstwy mogą przykryć inne warstwy, powodując, że nie będą widoczne na mapie. Można to poprawić, zmieniając kolejność warstw. Można również zmienić nazwy warstw i usunąć zbędne warstwy, aby dodać kontekst do mapy oraz ułatwić jej eksplorację.

Jeśli mapa zawiera wiele powiązanych warstw, możesz w celu ich zorganizowania użyć warstw grupowych. Na przykład możesz zorganizować warstwy na mapach usług komunalnych według motywu, np. obiekty wodno-kanalizacyjne, burzowe i sanitarne. Zorganizowanie warstw w warstwy grupowe pomoże zarówno Tobie, jak i innym użytkownikom w znajdowaniu i eksplorowaniu warstw na mapie lub zarządzaniu nimi. Warstw grupowych można używać do zorganizowania dużej liczby warstw lub do uproszczenia eksplorowania danych.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Organizowanie warstw i zarządzanie nimi

W przeglądarce Map Viewer organizowanie warstw mapy i zarządzanie nimi odbywa się z użyciem panelu Warstwy.

Aby zarządzać warstwami i organizować je, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwy, które chcesz zorganizować lub dodaj warstwy do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. Na panelu Warstwy zarządzaj warstwami i je organizuj na mapie, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Włącz lub wyłącz widoczność warstw na mapie, wskazując warstwę w panelu Warstwy i włączając lub wyłączając przełącznik widoczności warstwy. Warstwy, które są widoczne na mapie, wyświetlają przycisk Ukryj warstwę Ukryj warstwę, podczas gdy ukryte warstwy wyświetlają przycisk Pokaż warstwę Pokaż warstwę.
  • Kliknij Opcje Opcje w warstwie, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę warstwy i kliknij przycisk OK.
  • Kliknij Opcje w warstwie, a następnie kliknij opcję Usuń, aby ją usunąć.
   Uwaga:

   Tego działania nie można cofnąć.

  • Przeciągnij warstwę do nowej lokalizacji na liście warstw.
 5. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Tworzenie i zarządzanie warstwami grupowymi

Aby zorganizować powiązane warstwy na mapie, można utworzyć warstwy grupowe w panelu Warstwy. Po utworzeniu warstwy grupowej można nadać nazwę grupie, przenosić warstwy do grupy oraz usuwać je z niej, a także zarządzać warstwą grupową i warstwami w grupie w taki sam sposób, w jaki zarządza się pojedynczymi warstwami na liście warstw. Można również zapisać warstwę grupową jako element warstwy grupowej, aby ułatwić udostępnianie zbioru warstw.

Aby utworzyć warstwy grupowe i zarządzać nimi, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwy, które chcesz zorganizować w warstwy grupowe lub dodaj warstwy do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. W panelu Warstwy utwórz warstwę grupową w następujący sposób:
  1. W jednej z warstw, którą chcesz dołączyć do warstwy grupowej, kliknij opcję Opcje Opcje, a następnie kliknij opcję Grupa.

   Nowa grupa zostanie wyświetlona na początku listy warstw. Po rozwinięciu grupy zobaczysz warstwę, która została dodana do grupy.

  2. Aby dodać kolejną warstwę do grupy, kliknij przycisk Opcje w warstwie, kliknij opcję Przenieś, kliknij nazwę grupy, a następnie kliknij przycisk OK.
   Wskazówka:

   Możesz również dodać warstwę do grupy, rozwijając warstwę grupową i przeciągając warstwę do grupy.

  3. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dodać do warstwy grupowej.
 5. Kliknij opcję Opcje w warstwie grupowej, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę, aby nadać nazwę warstwie grupowej. Wpisz nazwę w polu tekstowym i kliknij przycisk OK.
 6. Zarządzaj warstwami grupowymi i organizuj je, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Aby wyświetlić jednocześnie tylko jedną warstwę w grupie, kliknij warstwę grupową na panelu Warstwy. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Właściwości Właściwości. W sekcji Widoczność panelu Właściwości włącz przełącznik Widoczność wyłączna. Na panelu Warstwy kliknij opcję Widoczność znajdującą się obok warstwy, którą chcesz wyświetlić.
  • Do włączania i wyłączania widoczności całej warstwy grupowej na mapie można użyć przełącznika widoczności warstwy w panelu Warstwy. Warstwy, które są widoczne na mapie, po ich wskazaniu wyświetlają przycisk Ukryj warstwę Ukryj warstwę, podczas gdy ukryte warstwy wyświetlają przycisk Pokaż warstwę Pokaż warstwę. Jeśli ukryjesz całą warstwę grupową, wszystkie warstwy w niej zawarte zostaną na mapie ukryte. Istnieje możliwość uwidocznienia poszczególnych warstw w warstwie grupowej, włączając przełącznik widoczności warstwy znajdujący się w każdej warstwie.
  • Aby przenieść warstwę z jednej warstwy grupowej do innej, rozwiń warstwę grupową zawierającą tę warstwę, kliknij Opcje na warstwie, kliknij Przenieś, kliknij nazwę grupy, do której chcesz przenieść warstwę i kliknij OK.
   Wskazówka:

   Warstwę można również przenieść, przeciągając ją do rozwiniętej warstwy grupowej.

  • Aby przenieść warstwę poza warstwę grupową, rozwiń warstwę grupową, kliknij Opcje na warstwie, kliknij Przenieś, kliknij Brak grupy i kliknij OK.

   Warstwa jest teraz autonomiczną warstwą na mapie. Jeśli przeniesiesz jedyną pozostałą warstwę z warstwy grupowej, na liście warstw zostanie pusta warstwa grupowa. Możesz dodać warstwy do pustej warstwy grupowej lub usunąć warstwę grupową z listy warstw.

   Wskazówka:

   Możesz również usunąć warstwę z warstwy grupowej, rozwijając warstwę grupową i przeciągając z niej warstwę na listę warstw.

  • Aby usunąć warstwę grupową z listy warstw, kliknij Opcje na warstwie grupowej i kliknij Usuń.

   Warstwa grupowa i wszystkie warstwy w grupie zostaną usunięte z mapy. Aby usunąć konkretne warstwy wchodzące w skład warstwy grupowej z mapy, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Usuń dla każdej warstwy, którą chcesz usunąć.

   Uwaga:

   Tego działania nie można cofnąć.

  • Aby zmienić kolejności warstw w warstwie grupowej, rozwiń warstwę grupową i przeciągnij pojedyncze warstwy do nowej lokalizacji w grupie. Aby zmienić kolejność całej warstwy grupowej, przeciągnij warstwę grupową do nowej lokalizacji na liście warstw.
  • Aby przenieść wszystkie warstwy poza warstwę grupową, na warstwie grupowej kliknij Opcje i kliknij Rozgrupuj.

   Warstwy z warstwy grupowej stają się wszystkie autonomicznymi warstwami mapy, a warstwa grupowa jest usuwana.

 7. Kliknij Opcje w warstwie grupowej i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać warstwę grupową jako element warstwy grupowej.
  Notatka:

  Konfiguracje właściwości warstwy, takie jak ustawienia stylizacji i widoczności, są zachowywane, gdy warstwa grupowa jest zapisywana jako element warstwy grupowej.

 8. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać mapę.