Użycie wyszukiwania zaawansowanego

Wyszukując elementy przy użyciu funkcji wyszukiwania w witrynie lub ukierunkowanego wyszukiwania na dowolnej z kart strony zasobów, można przeprowadzić zaawansowane wyszukiwanie wg słów kluczowych, aby zawęzić wyniki. Zaawansowane wyszukiwanie wg słów kluczowych jest również dostępne podczas wyszukiwania warstw do dodania w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic i przeglądarce scen Scene Viewer. Podczas wyszukiwania zaawansowanego można używać następujących elementów: pól, zakresów wyszukiwania, operatorów logicznych i grupowania. Zostały one opisane w poniższych sekcjach.

Pola

Podczas wyszukiwania zasobów lub grup w witrynie lub w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic albo w przeglądarce scen Scene Viewer można wskazać pole albo użyć pól domyślnych. W przypadku elementów domyślnymi polami są: title, tags, snippet, description, type i typekeywords. W przypadku grup domyślnymi polami są: id, title, description, snippet, tags i owner. Zawsze jest zwracane najlepsze dopasowanie. Opis tych pól znajduje się w poniższych tabelach.

Notatka:

Można przeszukiwać konkretne pole, wpisując nazwę pola, dwukropek i szukany termin, np. wprowadź type:geojson, aby znaleźć elementy GeoJSON. W przypadku terminu zawierającego wiele słów zaleca się stosowanie podwójnych cudzysłowów w celu uzyskania dokładniejszych wyników. Na przykład wyszukiwanie ”usługi mapowe” zwróci elementy mające w polu termin usługi mapowe (w tej kolejności), natomiast wyszukiwanie usługi mapowe zwróci elementy mające w polu termin mapowe i termin usługi.

Jeśli nie zostanie użyty wskaźnik pola, zostaną przeszukane pola domyślne. Jeśli na przykład chcesz dodać warstwę do mapy i znasz nazwę właściciela, możesz wprowadzić wartość owner: i podać nazwę użytkownika będącego właścicielem, aby zawęzić potencjalnie długą listę wyników.

Wskazówka:

Ciąg znakowy wyszukiwania można utworzyć, łącząc ze sobą pola za pomocą operatora AND, na przykład owner:esri AND tags:ulice.

Pola elementu

Wyszukiwanie można sprecyzować, używając konkretnych pól w ciągu znakowym wyszukiwania. Do tych pól należą:

PoleSzczegóły

id

ID elementu; na przykład wyszukiwanie id:4e770315ad9049e7950b552aa1e40869 zwraca element z tym ID.

właściciel

Właściciel elementu; na przykład wyszukiwanie owner:esri zwraca wszystkie zasoby opublikowane przez firmę Esri. W polu i wartości jest rozróżniana wielkość znaków.

utworzone

Wyrażona w czasie systemu UNIX data utworzenia elementów, na przykład pole created: [1249084800000 TO 1249548000000] powoduje zwrócenie wszystkich elementów opublikowanych między godziną 00:00 dnia 1 sierpnia 2009 r. i godziną 8:40 dnia 6 sierpnia 2009 r.

tytuł

Tytuł elementu; na przykład wyszukiwanie title:"Pożary w Kalifornii" zwraca elementy mające w tytule ciąg Pożary w Kalifornii (w tej kolejności). Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla terminów zawierających spacje.

typ

Typ zwraca typ elementu i jest wstępnie zdefiniowanym polem. Na przykład wyszukiwanie type:KML zwraca elementy z KML jako typ. Należy użyć dokładnej nazwy typu elementu. Typ elementu rozróżnia wielkość znaków, a wyszukiwany termin należy ująć w cudzysłów, aby uzyskać dokładne dopasowanie. Na przykład wyszukaj type:"usługa geokodowania", aby zwrócić elementy zawierające termin usługa geokodowania.

typekeywords

Słowa kluczowe typów umożliwiają doprecyzowanie wyszukiwania elementu określonego typu przy użyciu wstępnie zdefiniowanego słowa kluczowego typu. Należy użyć dokładnej nazwy słowa kluczowego typu. Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla ciągów znakowych zawierających spacje. Na przykład w celu znalezienia hostowanych warstw obiektowych należy użyć zapisu typekeywords:"Hosted Service".

opis

Opis elementu; na przykład wyszukiwanie description:przestępstwa znajduje wszystkie elementy mające w opisie słowo Przestępstwa. Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla terminów zawierających spacje, np. description:"zgłoszone przestępstwa".

znaczniki

Pole znaczników; na przykład wyszukiwanie tags:”San Francisco” zwróci elementy oznaczone terminem San Francisco. Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla terminów zawierających spacje.

ekstrakt

Pole podsumowania; na przykład wyszukiwanie snippet:”zasoby naturalne” zwraca elementy zawierające termin zasoby naturalne w podsumowaniu. Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla terminów zawierających spacje.

accessinformation

Informacje o dostępie, na przykład wyszukiwanie accessinformation:esri zwraca elementy, których źródło kredytów to esri.

dostęp

Pole dostępu; na przykład wyszukiwanie dostęp:public zwraca elementy publiczne. To pole jest wstępnie zdefiniowane i odzwierciedla najwyższy poziom dostępu do elementu (udostępniania). Poniżej podano dopuszczalne wartości:

  • private (prywatny) — tylko właściciel elementu i administratorzy mający dostęp do wszystkich zasobów mogą uzyskać dostęp do tych elementów.
  • shared (udostępniony) — do elementów udostępnionych jednej lub kilku grupom mają dostęp właściciele takich elementów oraz użytkownicy, którzy mają dostęp do takiego elementu poprzez członkostwo w grupie.
  • org (instytucja) — zwracane są elementy udostępnione instytucji, a także elementy, których użytkownik jest właścicielem. W przypadku elementów udostępnianych instytucji oraz jednej lub kilku grupom dostęp do nich mogą również uzyskać członkowie tych grup.
  • public (publiczny) — zwracane są elementy udostępniane wszystkim użytkownikom.

grupa

ID grupy; na przykład wyszukiwanie grupa:1652a410f59c4d8f98fb87b25e0a2669 zwraca elementy w ramach danej grupy.

numratings

Liczba ocen; na przykład wyszukiwanie numratings:6 zwraca elementy z sześcioma ocenami.

numcomments

Liczba komentarzy; na przykład wyszukiwanie numcomments:[1 TO 3] zwraca elementy mające od jednego do trzech komentarzy.

avgrating

Średnia ocena; na przykład wyszukiwanie avgrating:3,5 zwraca elementy mające średnią ocenę 3,5.

orgid

ID instytucji, na przykład orgid:5uh3wwYLNzBuU0Ef, zwraca elementy w ramach danej instytucji.

zmodyfikowany

Wyrażona w czasie systemu UNIX data ostatniej modyfikacji elementów, na przykład pole modified: [1249084800000 TO 1249548000000] powoduje zwrócenie wszystkich elementów zmodyfikowanych między godziną 00:00 dnia 1 sierpnia 2009 r. i godziną 8:40 dnia 6 sierpnia 2009 r.

kategorie

Kategorie zasobów instytucji; na przykład kategorie:"Mapy historyczne" zwraca elementy, które są klasyfikowane w instytucji jako mapy historyczne. Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla terminów zawierających spacje.

Pola grupy

Wyszukiwania w grupach można przefiltrować, używając konkretnych pól w ciągu znakowym wyszukiwania. Zostaną przeszukane tylko grupy publiczne lub grupy,do których masz dostęp. Do tych pól należą:

Pole grupySzczegóły

id

ID grupy; na przykład wyszukiwanie id:1db70a32f5f84ea9a88f5f460f22557b zwraca grupę z tym ID.

tytuł

Tytuł grupy; na przykład wyszukiwanie tytuł:mazowsze zwraca elementy mające w tytule ciąg Mazowsze.

właściciel

Właściciel grupy; na przykład wyszukiwanie właściciel:esri zwraca grupy należące do firmy Esri.

opis

Opis; na przykład wyszukiwanie opis:”mapy ulic” zwraca grupy mające mapy ulic w polu opisu. Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla terminów zawierających spacje.

ekstrakt

Podsumowanie; na przykład wyszukiwanie ekstrakt:transport zwraca grupy mające słowo transport w podsumowaniu grupy. Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla ciągów znakowych zawierających spacje, np. snippet:"trasy transportowe".

znaczniki

Pole znaczników; na przykład wyszukiwanie znaczniki:”ścieżki rowerowe” zwróci grupy oznaczone terminem ścieżki rowerowe. Używanie cudzysłowu przynosi dokładniejsze wyniki wyszukiwania, szczególnie dla ciągów znakowych znaczników zawierających spacje.

telefon

Informacje kontaktowe; na przykład wyszukiwanie telefon:jnowak33@esri.com zwraca grupy z danymi kontaktowymi jnowak33@esri.com jako kontakt.

utworzone

Wyrażona w czasie systemu UNIX data utworzenia grup, na przykład pole created:1247085176000 powoduje zwrócenie grup utworzonych 8 lipca 2009 r.

zmodyfikowany

Wyrażona w czasie systemu UNIX data ostatniej modyfikacji grup, na przykład pole modified:1247085176000 powoduje zwrócenie grup zmodyfikowanych 8 lipca 2009 r.

dostęp

Poziom dostępu grupy. Wartości to private (prywatny), org (instytucja) i public (publiczny). Na przykład wyszukiwanie access:prywatny zwraca grupy prywatne, a wyszukiwanie access:instytucja zwraca grupy, do których mają dostęp wszyscy członkowie instytucji. Wartość domyślna to private (prywatny).

isinvitationonly

Pole isinvitationonly zwraca grupy, wymagające zaproszenia do dołączenia. Na przykład wyszukiwanie isinvitationonly:false zwraca grupy niewymagające zaproszenia do przystąpienia. To pole jest wstępnie zdefiniowane i ma opcje true lub false.

orgid

ID instytucji, na przykład orgid:5uh3wwYLNzBuU0Ef, zwraca grupy w ramach danej instytucji.

typekeywords

Słowa kluczowe typów umożliwiają wyszukiwanie grup z użyciem słowa kluczowego typu. Na przykład w celu znalezienia grup związanych z ogniem (ang. fire) można użyć zapisu typekeywords:fire.

Przeszukiwanie zakresu

Przeszukiwanie zakresu umożliwia znalezienie wartości pola znajdujących się między dolną i górną granicą. Wyszukiwanie w danym zakresie mogą uwzględniać górną i dolną granicę lub nie. Wyszukiwanie obejmujące granice zakresu są oznaczane nawiasami kwadratowymi ([]). Wyszukiwania zawierające granice zakresu wykluczenia są oznaczane nawiasami klamrowymi ({}).

Na przykład, aby znaleźć wszystkie elementy utworzone między 1 grudnia 2009 roku i 9 grudnia 2009 roku, użyj pola created:[1259692864000 TO 1260384065000].

Pole created zawiera datę i czas utworzenia elementu w formacie czasu systemu UNIX. Czas systemu UNIX, używany również w polu modified, jest definiowany jako liczba sekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku. Witryna internetowa przechowuje czas w milisekundach, zatem na końcu czasu systemu UNIX trzeba dodać trzy zera.

Przeszukiwanie zakresu nie jest ograniczone do pól daty. Zapytań o zakres można również użyć do pól niezawierających daty, na przykład owner:[arcgis_explorer TO esri]. Spowoduje to znalezienie wszystkich elementów należących do zakresu od arcgis_explorer do esri łącznie z arcgis_explorer i esri.

Operatory logiczne

Operatory logiczne umożliwiają łączenie terminów. Witryna internetowa obsługuje następujące operatory logiczne: AND, OR, NOT i znak minus (-). Operatory logiczne muszą być pisane wielkimi literami.

Operator logicznySzczegóły

AND

Operator AND to domyślny iloczyn logiczny. Oznacza to, że w przypadku braku operatora logicznego między dwoma pojęciami, zostanie użyty operator AND. Operator AND realizuje dopasowanie, gdy obydwa terminy istnieją w podanym polu albo w polach domyślnych. Jest to odpowiednik części wspólnej zbiorów.

LUB

Operator OR łączy dwa terminy i znajduje dopasowanie, jeśli istnieje dowolny z terminów. Jest to odpowiednik sumy zbiorów.

Aby wyszukać element zawierający termin ostatnie pożary albo same pożary, należy użyć zapytania ”ostatnie pożary” OR pożary.

NOT

Operator NOT wyklucza elementy zawierające termin po operatorze NOT. Jest to odpowiednik różnicy zbiorów. Aby wyszukać dokumenty zawierające słowo Kalifornia ale nie zobrazowania (imagery), należy użyć zapytania California NOT imagery.

-

Podobnie jak w przypadku operatora NOT, znak minus, czyli operator zakazu, wyklucza elementy zawierające termin po symbolu.

Aby wyszukać dokumenty zawierające słowo Kalifornia, ale nie zobrazowania (imagery), należy użyć zapytania California -Imagery.

Grupowanie

Można tworzyć zapytania podrzędne, używając nawiasów do grupowania klauzul. Może to być bardzo przydatne do kontrolowania logiki zapytania.

Aby wyszukać termin Kalifornia lub ostatnie i pożary, należy utworzyć wyrażenie (California OR ostatnie) AND pożary.

Za pomocą nawiasów można zgrupować wiele klauzul dla jednego pola.