Zarządzanie hostowanymi warstwami obiektowymi

Niektóre ustawienia można zmieniać w hostowanej warstwie obiektowej (lub warstwie tabeli), podczas gdy inne są ustawiane w poszczególnych warstwach należących do hostowanej warstwy obiektowej. Poniższe sekcje zawierają opis sposobów umożliwiających właścicielowi warstwy lub administratorowi zarządzanie ustawieniami hostowanej warstwy obiektowej i warstw, które ona zawiera.

Wskazówka:

Po włączeniu poniższych ustawień każdy, kto ma dostęp do hostowanej warstwy obiektowej, może korzystać z jej funkcji. Należy o tym pamiętać, udostępniając własną warstwę.

 • Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i kooperacji) — używaj hostowanej warstwy obiektowej w trybie offline lub w ramach kooperacji.
 • Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów — eksportuj dane z hostowanej warstwy obiektowej.
 • Włącz załączniki — dodawaj załączniki do obiektów w hostowanych warstwach obiektowych.

Należy także pamiętać, że po udostępnieniu hostowanej warstwy obiektowej grupie udostępnionych aktualizacji, jej członkowie mogą zarządzać wieloma ustawieniami warstwy.

Zmiana dowolnych ustawień lub szczegółów opisanych poniżej powoduje zmianę schematu hostowanej warstwy. Data Zaktualizowano schemat, która jest widoczna na kartach Informacje ogólne oraz Dane strony elementu hostowanej warstwy obiektowej lub tabeli hostowanej, zostaje zaktualizowana po zmianie schematu. Dołączenie danych do warstwy obiektowej nie powoduje zmiany schematu tej warstwy, ale modyfikuje zawartość warstwy, co powoduje zaktualizowanie daty parametru Zaktualizowano dane.

Zmiana nazw warstw

Można zmieniać nazwy elementów hostowanej warstwy obiektowej oraz warstw w obrębie hostowanych warstw obiektowych.

Zmiana nazw warstw w hostowanej warstwie obiektowej nie powoduje zmiany nazw jakichkolwiek zależnych hostowanych warstw ani widoków. Podobnie, zmiana nazwy elementu warstwy zależnej lub nazw warstw w zależnej warstwie nie powoduje zmiany nazw w hostowanej źródłowej warstwie obiektowej.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Zmiana nazwy warstwy.
  • Aby zmienić nazwę hostowanej warstwy obiektowej, kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok nazwy warstwy na karcie Przegląd.
  • Aby zmienić nazwę warstwy podrzędnej, otwórz jej stronę elementu, klikając nazwę warstwy na liście Warstwy karty Przegląd, a następnie kliknij przycisk Edytuj obok nazwy warstwy podrzędnej.
 4. Wpisz nową nazwę warstwy i kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie ustawieniami edycji

Właściciel lub administrator hostowanej warstwy obiektowej może zmienić ustawienia warstwy obiektowej, które wpływają na to, kto może ją edytować i jakich edycji może dokonywać. Inne czynniki również wpływają na to, kto może edytować. Sekcja Zarządzanie edycją hostowanych warstw obiektowych zawiera informacje o wszystkich ustawieniach i czynnikach wpływających na to, kto może edytować hostowaną warstwę obiektową.

Istnieją dwa ustawienia edycji korzystające z dziennika zmian, którym można zarządzać przez przycinanie starszych wpisów, jak opisano poniżej.

Zarządzanie wielkością dziennika zmian

Gdy zostanie włączona opcja Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i kooperacji) lub Śledź zmiany danych (dodanie, aktualizację, usunięcie obiektów) w hostowanej warstwie obiektowej, usługa ArcGIS Online przechowuje informacje o zmianach danych i wersjach offline w dzienniku zmian. Ten dziennik zmian rośnie w miarę gromadzenia się zmian. Aby uniknąć wykorzystania kredytów związanych z dużym dziennikiem zmian, można go przycinać.

Dla każdej warstwy obiektowej, która ma włączoną jedną z tych opcji, można określić liczbę dni, dla których zmiany mają być zachowywane. Wszelkie dokonane zmiany, wersje przełączone do trybu offline lub udostępnione w ramach kooperacji, które są starsze niż określona liczba dni, zostaną usunięte.

Uwaga:

Nie należy przycinać dziennika zmian w przypadku niezsynchronizowanych kooperacji lub edycji w trybie offline, które zostały udostępnione w ramach kooperacji lub przeniesione do trybu offline w okresie, który zostanie przycięty z tabeli. Jeśli na przykład udostępniono edytowalną warstwę obiektową w ramach kooperacji 100 dni temu, a edycje z tej kooperacji nie zostały zsynchronizowane, można przycinać rekordy starsze niż 180 dni, ale nie należy przycinać rekordów starszych niż 30 lub 90 dni. Podobnie, jeśli warstwa obiektowa została przełączona do trybu offline do edycji 40 dni temu i nie została zsynchronizowana, można przycinać rekordy starsze niż 90 lub 180 dni, ale nie należy przycinać rekordów starszych niż 30 dni.

Dodatkowo, jeśli warstwa jest częścią obszaru lub obszarów mapy offline, należy rozważyć, kiedy powiązany z nią pobrany pakiet był ostatnio aktualizowany. Aby uniknąć ponownego tworzenia obszarów map, wybierz okres przechowywania, który obejmuje datę ostatniej aktualizacji pobranego pakietu. Jeśli na przykład pobrany pakiet został zaktualizowany 38 dni temu, nie należy przycinać rekordów starszych niż 30 dni, ponieważ uniemożliwi to aktualizację i synchronizację obszaru mapy podczas pobierania.

Jeśli wszystkie opcje korzystające z pliku dziennika są wyłączone — na przykład była włączona zarówno opcja Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i kooperacji), jak i opcja Śledź zmiany danych (dodanie, aktualizację, usunięcie obiektów), a użytkownik wyłączy obie te opcje, lub włączona była tylko opcja Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i kooperacji), a użytkownik ją wyłączy — wszystkie rekordy zostaną usunięte z pliku dziennika.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do opcji Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej) i kliknij opcję Zarządzaj dziennikiem zmian.

  Zostanie wyświetlone okno Zarządzaj dziennikiem zmian.

 5. Użyj listy rozwijanej, aby określić liczbę dni, dla których mają być przechowywane dzienniki.

  Wpisy dziennika starsze niż określona liczba dni zostaną usunięte z dziennika.

 6. Kliknij opcję Przytnij dziennik zmian.

Zezwalanie na eksportowanie danych

Jako właściciel lub administrator hostowanej warstwy obiektowej możesz wyeksportować dane z dowolnej warstwy do pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (.csv), pliku Microsoft Excel, pliku shape, pliku klasy obiektów geobazy, pliku GeoJSON, zbioru obiektów, pliku .kml lub pliku Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage. Można także skonfigurować możliwość eksportu danych z hostowanej warstwy obiektowej dla innych użytkowników, którzy uzyskują do niej dostęp w usłudze ArcGIS Online.

Wskazówka:

Jeśli hostowana warstwa obiektowa jest publikowana z aplikacji ArcGIS Pro, można podczas publikowania skonfigurować w warstwie obiektowej możliwość eksportowania danych.

Gdy użytkownicy inni niż właściciel lub administrator eksportują widok hostowanej warstwy obiektowej, do którego zastosowano definicje pól lub obiektów, wyeksportowany plik zawiera tylko te pola lub obiekty, na które zezwala definicja. W przypadku eksportowania przez właściciela lub administratora definicje nie są stosowane, a wyeksportowany plik zawiera wszystkie pola i obiekty.

Aby umożliwić innym użytkownikom eksportowanie z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej po uzyskaniu dostępu do tej warstwy w usłudze ArcGIS Online, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przejdź do sekcji Ustawienia warstwy obiektowej.
 5. Kliknij opcję Zezwól innym użytkownikom na eksport do plików w różnych formatach i kliknij przycisk Zapisz.

Teraz inni członkowie instytucji mogą eksportować z hostowanej warstwy obiektowej.

Notatka:

To ustawienie nie ma wpływu na możliwość eksportowania danych z usługi bazowej przez innych użytkowników. Nawet jeśli nie włączysz tego ustawienia eksportu w swojej warstwie obiektowej, użytkownicy, którzy mają dostęp do tej warstwy w innych aplikacjach klienckich, takich jak ArcGIS Pro lub aplikacje niestandardowe, mogą eksportować z niej dane.

Zezwalanie na dodawanie załączników

Można zezwolić edytorom na dodawanie obrazów i innych plików do poszczególnych obiektów na warstwie znajdującej się w hostowanej warstwie obiektowej. Umożliwia to powiązanie dokumentów lub zdjęć z konkretnymi obiektami. Na przykład, specjalista ds. zgodności z przepisami może dołączyć do punktu o określonym adresie zdjęcie informujące o naruszeniu przepisów, a inspektor budowlany może dołączyć do obiektu budynku pozwolenie w formacie PDF.

Każdy widok hostowanej warstwy obiektowej dziedziczy to ustawienie dotyczące załączników z warstwy obiektowej, na podstawie której został utworzony. Domyślnie wszyscy użytkownicy widoku mogą wyświetlać załączniki odziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej. Aby sterować tym, kto ma dostęp do tych załączników, można ukryć załączniki w widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Maksymalna wielkość pliku dołączanego do obiektu to 10 MB. Aby dołączyć pliki większe niż 10 MB, można użyć operacji Upload Part (Prześlij część) i Add Attachment (Dodaj załącznik) z interfejsu ArcGIS REST API, aby przesłać załącznik w częściach.

Lista obsługiwanych typów pliku, które można załączyć, znajduje się w temacie Edycja tabel.

Aby zezwolić innym osobom na dołączanie plików do obiektów na warstwie we własnej warstwie obiektowej, należy wykonać poniższe operacje:

 1. Włącz edytowanie hostowanej warstwy obiektowej.

  Jeśli edytowanie nie zostanie włączone, użytkownicy nie będą mogli dodawać załączników do warstwy.

 2. Nie wylogowując się z usługi ArcGIS Online, otwórz stronę szczegółów warstwy obiektowej poprzez kliknięcie tej warstwy na karcie Moje zasoby na stronie zasobów.
 3. Kliknij nazwę warstwy na liście Warstwy na karcie Informacje ogólne, aby otworzyć stronę jej szczegółów.
 4. Kliknij przełącznik Włącz załączniki.

Teraz podczas edytowania tej warstwy użytkownicy będą mogli dołączać pliki do poszczególnych obiektów.

W przypadku decyzji o zablokowaniu możliwości dołączania plików do warstwy otwórz stronę szczegółów warstwy podrzędnej i wyłącz przełącznik obok opcji Włącz załączniki. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to usunięcie wszystkich dodanych załączników z warstwy oraz uniemożliwi dodawanie kolejnych.

Ukrywanie załączników w widokach

Ukryj załączniki w widokach hostowanych warstw obiektowych, jeśli pewna podgrupa użytkowników musi uzyskiwać dostęp do atrybutów obiektów, ale nie powinni oni widzieć załączników lub nie potrzebują dostępu do nich.

Na przykład, jeśli załącznik zawiera informacje poufne, które powinny być widoczne tylko dla kilku członków instytucji, udostępnij tę hostowaną warstwę obiektową grupie zawierającej tych kilku członków. Utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie tej warstwy, ukryj załączniki i udostępnij ten widok szerszej grupie odbiorców.

Aby ukryć załączniki w poszczególnych warstwach widoku hostowanej warstwy obiektowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel widoku hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu dla widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Znajdź listę Warstwy na karcie Informacje ogólne i kliknij warstwę z załącznikami, które chcesz ukryć.
 4. Kliknij przełącznik Ukryj załączniki, aby uniemożliwić użytkownikom widoku hostowanej warstwy obiektowej uzyskiwanie dostępu do załączników tej warstwy.
 5. Powtórz etapy 2 i 3 dla każdej warstwy z załącznikami, do których użytkownicy nie mają mieć dostępu przez widok.

Jeśli zdecydujesz, że użytkownicy widoku mają mieć dostęp do załączników w jednej lub większej liczbie warstw widoku, kliknij łącze Pokaż załączniki poniżej odpowiednich warstw na karcie Przegląd strony szczegółów widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Optymalizacja wyświetlania złożonych linii i poligonów

Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera warstwy obiektowe liniowe lub poligonowe z dużą liczbą wierzchołków, która jest często wyświetlana w małych i średnich skalach, można zoptymalizować te warstwy, aby skrócić czas wyświetlania w klienckich aplikacjach internetowych. Na przykład dobrym kandydatem do optymalizacji byłaby warstwa zawierająca granice kodów pocztowych dla województwa lub większego regionu. Wyświetlanie kodów pocztowych jest użyteczne w małych lub średnich skalach, gdzie widać wszystkie kody równocześnie, a przydatne może być także powiększanie w celu wyświetlenia szczegółowych granic w większych skalach. Optymalizacja takiej warstwy zwiększy wydajność w małych i średnich skalach, zachowując jednocześnie poziom szczegółów w większych skalach.

Optymalizacja warstw zużywa dodatkowe miejsce w pamięci masowej, a warstwy można edytować dopiero po zakończeniu procesu optymalizacji. Miejsce w pamięci wymagane do przechowywania obiektów dla zoptymalizowanych warstw wzrośnie; jednak poprawa wydajności dla klientów internetowych może być znacząca. Jeśli skrócone czasy wyświetlania nie są konieczne, można wyłączyć optymalizację. Spowoduje to natychmiastowe zwolnienie dodatkowej pamięci (zmniejszy hostowaną warstwę obiektową), dzięki czemu koszty za dodatkową pamięć nie będą już naliczane. Wielkość hostowanej warstwy obiektowej można sprawdzić na karcie Informacje ogólne na stronie elementu warstwy.

Notatka:

Widoki hostowanej warstwy obiektowej dziedziczą ustawienie optymalizacji wyświetlania z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone. Nie można niezależnie skonfigurować tego ustawienia dla widoków. Aby włączyć optymalizację wyświetlania dla widoków, które zawierają linie lub poligony, zmień ustawienie hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której utworzono dany widok.

Jeśli warstwa w hostowanej warstwie obiektowej zawiera obiekt poligonowy lub liniowy, który z kolei zawiera ponad 500 000 wierzchołków, optymalizacja wyświetlania zostanie domyślnie włączona.

Aby móc ocenić wzrost wydajności wyświetlania, użyj poniższych łączy w celu porównania tej samej warstwy granic wszystkich powiatów w Stanach Zjednoczonych. Otwórz warstwy w dwóch oknach tej samej przeglądarki, dodaj każdą do przeglądarki map Map Viewer lub Map Viewer Classic, powiększaj warstwy i przesuwaj mapę. Chociaż ogólna wydajność zależy od sieci, można zauważyć znacznie lepszą wydajność wyświetlania dla warstwy zoptymalizowanej.

Bez optymalizacji hostowana warstwa obiektowa zajmuje 136 MB. Po zoptymalizowaniu tej warstwy zajmuje ona 205 MB.

Optymalizacja przynosi najlepsze efekty w przypadku warstw liniowych i poligonowych zawierających obiekty z wieloma wierzchołkami.

Podczas edycji lub zastępowania zoptymalizowanych warstw należy mieć na uwadze co następuje:

 • W przypadku edycji lub synchronizacji zmian warstwy z włączoną optymalizacją zmiany są automatycznie optymalizowane.
 • Jeśli warstwa obiektowa jest edytowalna na mapie, ta warstwa jest wczytywana bez optymalizacji w celu zapewnienia wszystkich poziomów szczegółowości danych do edycji.
 • Jeśli nie ma potrzeby edycji danych na konkretnej mapie, wyłącz edycję dla warstwy na mapie internetowej. Pozwoli to skorzystać z optymalizacji wyświetlania na mapie tylko do wyświetlania, ale jednocześnie umożliwi edycję warstwy w razie potrzeby na innych mapach lub aplikacjach.
 • Zastąpienie warstwy spowoduje wyłączenie optymalizacji. Konieczne będzie wykonanie poniższych czynności w celu ponownego zoptymalizowania czasów wyświetlania warstwy.

Notatka:

Mapa bazowa, na której jest wyświetlana warstwa obiektowa, musi używać odwzorowania Web Mercator Auxiliary Sphere (tak jak domyślne mapy bazowe Esri), aby czasy wyświetlania zostały skrócone. Gdy warstwa zostanie dodana do map bazowych z odwzorowaniem innym niż Web Mercator Auxiliary Sphere, warstwa zostanie wczytana bez optymalizacji.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu optymalizacji czasów wyświetlania dla warstwy liniowej lub poligonowej:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przejdź do sekcji Optymalizuj wyświetlanie warstwy.

  Wyświetlane są warstwy w hostowanej warstwie obiektowej, dla których aktualnie jest włączona optymalizacja wyświetlania.

 5. Kliknij opcję Optymalizuj warstwy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Optymalizuj wyświetlanie warstwy.

 6. Zaznacz pole wyboru obok warstwy, którą chcesz zoptymalizować pod kątem wyświetlania i kliknij Aktualizuj.

  Okno dialogowe Optymalizuj wyświetlanie warstwy zostanie zamknięte, a na karcie Ustawienia będzie wyświetlany status aktualizacji.

  Proces optymalizacji może zająć do kilku minut. W trakcie optymalizacji edycja warstwy jest tymczasowo niedostępna.

Jeśli później stwierdzisz, że warstwa nie jest często używana i nie wymaga optymalizacji wyświetlania, możesz ją wyłączyć. Aby wyłączyć optymalizację wyświetlania, powtórz operacje od 1 do 3. W operacji 4 usuń zaznaczenie warstwy, dla której chcesz wyłączyć optymalizację wyświetlania, a następnie kliknij Aktualizuj.

Włączanie ustawień czasu

W przypadku hostowanej warstwy obiektowej, która rejestruje różne informacje dla tej samej lokalizacji w oparciu o datę i godzinę, można włączyć ustawienia czasu na warstwach hostowanej warstwy obiektowej. Po skonfigurowaniu ustawień czasu i dodaniu do mapy hostowanej warstwy obiektowej można skonfigurować ustawienia czasu na mapie i sprawdzić, co zdarzyło się w określonym czasie albo zwizualizować wzorce i trendy powstające w miarę zmiany danych w czasie.

Zastępowanie hostowanych warstw obiektowych

Aktualizacja danych w hostowanych warstwach obiektowych opublikowanych z geobazy plikowej, pliku shape, pliku GeoJSON, pliku programu Microsoft Excel lub pliku .csv polega na zastąpieniu danych danymi pochodzącymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego. W tym celu należy kliknąć Aktualizuj dane > Zastąp całą warstwę na stronie elementu warstwy. Na przykład jeśli hostowana warstwa obiektowa jest publiczna i nie chcesz, aby można było ją edytować lub jeśli inny dział regularnie wysyła aktualizacje danych w pliku shape, możesz zastąpić dane w hostowanej warstwie obiektowej. Adres URL, właściwości warstwy skonfigurowane na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej, symbolizacja i konfiguracje okien podręcznych zostaną zachowane.

W przypadku zastąpienia danych z lokalnego pliku źródłowego, ten plik i dane hostowanej warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online zostaną zastąpione danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego. Jeśli źródłem jest plik shape z metadanymi lub geobaza plikowa zawierająca klasy obiektów z metadanymi, usługa ArcGIS Online dodaje lub zastępuje metadane na poziomie warstwy w hostowanej warstwie obiektowej. Jeśli hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z poziomu usługi Cloud Drive, dane pozostaną w usłudze Cloud Drive, ale dane z hostowanej warstwy obiektowej zostaną zastąpione.

Podczas zastępowania hostowanej warstwy obiektowej należy użyć tego samego typu pliku źródłowego i schematu.

Jeśli opcja Zastąp całą warstwę nie jest dostępna, oznacza to, że wybrana warstwa hostowana nie może być zastąpiona na skutek jednej z poniższych przyczyn:

 • Została opublikowana z poziomu klienta, a nie z poziomu strony internetowej usługi ArcGIS Online. Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z poziomu aplikacji ArcGIS Pro, zastąp usługę z poziomu aplikacji ArcGIS Pro.
  Notatka:

  Podczas zastępowania hostowanych warstw obiektowych w aplikacji ArcMap w instytucji ArcGIS Online musi istnieć definicja usługi utworzona pierwotnie dla tej warstwy internetowej.

 • Została opublikowana z pliku .csv przed marcem 2014 roku.
 • Synchronizacja jest włączona w hostowanej warstwie obiektowej.
 • Jest to raczej widok hostowanej warstwy obiektowej, a nie podstawowa hostowana warstwa obiektowa. Aby zaktualizować dane w widoku hostowanej warstwy obiektowej i w hostowanej warstwie obiektowej, na podstawie której utworzono ten widok, zastąp hostowaną warstwę obiektową, a aktualizacje zostaną odzwierciedlone w widoku.
 • Włączono śledzenie zmian danych w warstwie.
 • Powiązany plik źródłowy został usunięty.

Uwaga:

 • Jeśli funkcja edycji jest włączona w hostowanej warstwie obiektowej, wszelkie zmiany dokonane w zawartych w niej danych zostają zastąpione danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego.
 • W przypadku zastępowania danych z pliku źródłowego nazwy plików, pól i klas obiektów muszą być takie same jak w oryginalnym wczytanym pliku.
 • W przypadku geobaz plikowych w zaktualizowanym pliku muszą znajdować się takie same pola i klasy obiektów jak w oryginalnym pliku. Na przykład, nie należy wykonywać zastępowania, jeśli użytkownik usunie klasę obiektów z geobazy plikowej lub doda pole do pliku shape lub klasy obiektów.
 • Jeśli jednak użytkownik wykona zastąpienie i pola oraz nazwy klas obiektów i schematy nie pasują do siebie, warstwa obiektowa i mapy internetowe, które używają warstwy obiektowej, mogą nie działać tak, jak oczekiwano. Jeśli schemat danych źródłowych zmienił się lub jeśli chcesz zachować zmiany dokonane za pomocą warstwy hostowanej, wczytaj plik shape, geobazę plikową, plik Excel lub plik .csv jako nowy element i opublikuj nową warstwę.
 • Właścicielem źródła danych i warstwy hostowanej musi być ten sam użytkownik. Jeśli zmieni się właściciel jednego z tych elementów, należy zmienić właściciela drugiego. Jeśli się tak nie stanie, nie będzie możliwości zastąpienia warstwy hostowanej.
 • Jeśli użyto adresów lub miejsc do lokalizowania obiektów podczas pierwszego publikowania warstwy, zastąpienie warstwy powoduje geokodowanie wszystkich adresów lub miejsc w zaktualizowanym pliku. W zależności od sposobu skonfigurowania danej instytucji może to prowadzić do wykorzystania kredytów. Aby uzyskać informacje na temat usługi używanej do geokodowania lokalizacji w instytucji, należy skontaktować się z administratorem usługi ArcGIS Online. Podczas zastępowania automatycznie używany jest lokalizator wybrany podczas pierwszej publikacji warstwy.
 • W przypadku modyfikacji szczegółów poszczególnych warstw podrzędnych zmiany te zostają utracone podczas zastępowania hostowanej warstwy obiektowej z pliku, aplikacji ArcMap lub aplikacji ArcGIS Pro.
 • Warstwa obiektowa stanie się niedostępna dla pozostałych użytkowników przez krótki czas, w trakcie którego będzie zastępowana.

Aby zastąpić hostowaną warstwę obiektową, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij Zaktualizuj dane > Zastąp całą warstwę.
 4. Wczytaj edytowane dane.
  • Jeśli hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z pliku lokalnego, kliknij przycisk Przeglądaj lub Wybierz plik (w zależności od używanej przeglądarki), przejdź do lokalizacji pliku źródłowego na dysku i kliknij Zastąp.
  • Jeśli hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z pliku w usłudze Cloud Drive, zaloguj się w tej usłudze. Usługa ArcGIS Online automatycznie aktualizuje hostowaną warstwę obiektową przy użyciu zawartości pliku źródłowego w usłudze Cloud Drive.

Dołącz dane do warstw

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej (lub administrator instytucji) może dołączać obiekty do warstwy w istniejącej hostowanej warstwie obiektowej. Pozwala to opublikować początkowe dane lub nawet pustą hostowaną warstwę obiektową, a później dodać więcej danych, gdy staną się dostępne, bez konieczności zastępowania całej hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli na przykład masz kilku pracowników, którzy przeprowadzają inspekcje i zbierają informacje w pliku .csv lub niestandardowej aplikacji zapisującej dane w pliku shape, możesz pod koniec dnia zebrać pliki od poszczególnych inspektorów i zaktualizować hostowaną warstwę obiektową przy użyciu nowych danych.

Jeśli plik aktualizacyjny zawiera zmiany w opublikowanych już obiektach, możesz też użyć pliku wejściowego do zaktualizowania istniejących obiektów. Z tego powodu warstwa i plik używany do wczytania aktualizacji muszą zawierać pole z niepowtarzalnymi wartościami, dzięki czemu usługa ArcGIS Online może zidentyfikować obiekt do zaktualizowania. Pole z warstwy podrzędnej hostowanej warstwy obiektowej można zdefiniować jako unikalne z poziomu karty Dane na stronie szczegółów warstwy. Wtedy podczas aktualizowania warstwy usługa ArcGIS Online może używać tego pola jako identyfikatora.

Uwaga:

Wartości pól w pliku aktualizacyjnym i warstwie muszą poprawnie i jednoznacznie identyfikować obiekt do zaktualizowania. Jeśli tak nie jest, dane mogą zostać utracone, gdy aktualizacja zastąpi atrybuty istniejącego obiektu. Aktualizowanie i dołączanie będzie kończyć się niepowodzeniem w przypadku aktualizacji wyników z nieunikalnymi wartościami w polu zidentyfikowanym jako unikalne.

W przypadku publikowania z pliku .csv lub pliku programu Microsoft Excel zawierającego nazwy pól ze spacjami nazwy pól w hostowanej warstwie obiektowej mają między słowami wstawione znaki podkreślenia. Przy dodawaniu należy wstawić znaki podkreślenia w nazwach pól w pliku, w przeciwnym razie nazwy pól nie będą identyczne.

Do dołączenia lub zaktualizowania danych można użyć następujących formatów plików:

 • Plik shape (skompresowany)
 • Geobaza plikowa (skompresowana)
 • Plik CSV (.csv) — we współrzędnych długości i szerokości geograficznej musi zostać podane pole przestrzenne.
 • Plik Microsoft Excel — we współrzędnych długości i szerokości geograficznej musi zostać podane pole przestrzenne.
 • Plik GeoJSON (.geojson)

Jeśli w hostowanej warstwie obiektowej włączono edycję offline, można jedynie dołączać obiekty, ale nie można ich aktualizować.

Aby dołączyć i zaktualizować obiekty w warstwie wewnątrz hostowanej warstwy obiektowej, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Aby otworzyć szczegóły warstwy podrzędnej w hostowanej warstwie obiektowej, kliknij nazwę warstwy podrzędnej w sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne.
 4. Kliknij opcje Zaktualizuj dane > Dołącz dane do warstwy.
  Notatka:

  Nowe dane można dodawać wyłącznie do hostowanej warstwy obiektowej, w której włączono synchronizację lub śledzenie zmian: Śledź zmiany danych (dodanie, aktualizację, usunięcie obiektów).

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj lub Wybierz plik (w zależności od używanej przeglądarki) i przejdź do lokalizacji pliku źródłowego na dysku.
 6. Jeśli plik jest skompresowany, wybierz format pliku z listy rozwijanej Zawartość.
 7. Kliknij opcję Prześlij i kontynuuj.

  Gdy usługa ArcGIS Online zakończy analizę pliku wejściowego, pojawi się okno Dołącz dane.

 8. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera wiele warstw, wybierz tę, do której dane zostaną dodane lub w której zostaną one zaktualizowane.
 9. Jeśli nazwy pól w pliku wejściowym nie są zgodne z polami w warstwie, kliknij opcję Pokaż dopasowanie pola, aby przyporządkować pola z pliku do pól w warstwie.

  Operacja dołączenia pominie pola, dla których nie ma dopasowania.

 10. Jeśli tylko dołączasz nowe obiekty do warstwy, kliknij opcję Zastosuj aktualizacje.

  Usługa ArcGIS Online doda nowe obiekty do warstwy. Będą one dostępne na mapach, scenach, zależnych warstwach WFS i widokach hostowanych warstw obiektowych po zastosowaniu aktualizacji.

 11. Jeśli plik wejściowy zawiera aktualizacje, które chcesz zastosować do istniejących obiektów na warstwie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wybierz opcję Aktualizuj istniejące obiekty.
  2. Określ pola w pliku wejściowym oraz warstwie, dzięki którym usługa ArcGIS Online może jednoznacznie zidentyfikować obiekty do zaktualizowania.
  3. Aby zaktualizować lokalizację istniejących obiektów i atrybutów o charakterze nieprzestrzennym, wybierz opcję Zaktualizuj geometrię istniejących obiektów. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, usługa ArcGIS Online zaktualizuje tylko atrybuty o charakterze nieprzestrzennym w poszczególnych obiektach.

   Notatka:

   Jeśli typ geometrii pliku wejściowego (na przykład punkty lub linie) jest inny niż hostowanej warstwy obiektowej, jedyną dostępną opcją jest aktualizacja atrybutów istniejących obiektów.

  4. Jeśli chcesz, aby aktualizacja była przeprowadzana także w przypadku, gdy plik wejściowy zawiera wiersze, których nie ma w warstwie, zaznacz opcję Ignoruj obiekty bez dopasowania.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj aktualizacje.

  Usługa ArcGIS Online doda nowe obiekty i zaktualizuje istniejące na podstawie danych wejściowych. Zmiany i nowe obiekty będą dostępne na mapach, scenach, zależnych warstwach WFS i widokach hostowanych warstw obiektowych po zastosowaniu aktualizacji.

Przebudowywanie indeksu przestrzennego

Indeksy przestrzenne zwiększają wydajność zapytań przestrzennych, np. przy rysowaniu obiektów na mapie lub wyszukiwaniu obiektów. Po dodaniu do warstwy obiektów, które znajdują się poza początkowym zasięgiem warstwy, indeks przestrzenny staje się nieaktualny i może być konieczne jego przebudowanie. Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa zawierała obiekty znajdujące się tylko w jednym mieście, a później dołączono do niej dane, które spowodowały dodanie obiektów z terenu całego kraju, należy przebudować indeks przestrzenny tej warstwy.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wyświetlanie warstwy trwa dłużej niż wcześniej i wiadomo, że dodano do niej dużą liczbę obiektów spoza początkowego zasięgu, należy przebudować indeks przestrzenny. Indeksy przestrzenne są definiowane na polu przestrzennym warstwy obiektowej.

Aby przebudować indeks przestrzenny warstwy, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Zarządzaj indeksami.
 5. Upewnij się, że wybrana jest karta Indeksy przestrzenne i kliknij opcję Odbuduj indeksy.
 6. Zaznacz pole wyboru obok warstwy podrzędnej, dla której chcesz odtworzyć indeks przestrzenny i kliknij opcję Przebuduj.

  Notatka:

  Podczas ponownego tworzenia indeksu przestrzennego przez usługę ArcGIS Online użytkownicy warstwy będą odczuwać zmniejszenie wydajności. Jeśli to możliwe, należy przebudowywać indeksy przestrzenne, gdy warstwa nie jest używana.

Dodawanie indeksów do pól atrybutów

Indeksy mogą skrócić czas, w którym zapytania, takie jak wyszukiwanie czy filtry, znajdują żądane dane.

Jeśli uzyskanie wyników podczas filtrowania lub stosowania definicji opartej na atrybutach nieprzestrzennych w tabeli lub warstwie zajmuje dużo czasu, można dodać indeks do pola lub pól, aby poprawić wydajność zapytania.

Indeksy atrybutów można dodać do każdego z typów pól obsługiwanych przez ArcGIS Online. Jeśli filtry lub definicje muszą znaleźć określone słowa lub frazy w polu znakowym, można dodać indeks pełnotekstowy.

Jeśli użytkownicy wyszukują lub pytają o jedno pole w danym momencie, należy zdefiniować indeks dla tego jednego pola. Jeśli pojedyncze wyszukiwanie lub zapytanie dotyczy wielu pól, możesz zdefiniować indeks dla wszystkich pól, których dotyczą częste zapytania.

Nie zaleca się dodawania indeksów do pól, które są często edytowane, ponieważ aktualizowanie pola ze zdefiniowanym indeksem może trwać dłużej. Nie ma też sensu dodawać indeksu w przypadku pól, których nie dotyczą zapytania.

Dodawanie indeksu atrybutu

Wykonaj następujące czynności, aby dodać indeks atrybutu do pola lub pól w warstwie lub tabeli w hostowanej warstwie obiektowej:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Zarządzaj indeksami.
 5. Kliknij kartę Indeksy pól.
 6. Wybierz opcję Atrybut i kliknij Dalej.
 7. Wybierz warstwę podrzędną lub tabelę, do której zostanie dodany indeks.
 8. Wybierz pole, do którego zostanie dodany indeks atrybutu, a następnie kliknij opcję Dodaj do listy.

  Aby zdefiniować indeks zawierający wiele pól, wybierz dodatkowe pole i kliknij ponownie opcję Dodaj do listy.

  W indeksie atrybutów można uwzględnić do 16 pól. Indeks zdefiniowany na wielu polach jest przydatny w zapytaniach, które dotyczą wszystkich pól jednocześnie.

 9. W prawie wszystkich przypadkach pozostaw ustawioną opcję Rosnąco.

  Indeks o kolejności malejącej tworzy się, jeśli zapytania dotyczące pól będą zapytaniami o kolejności malejącej.

 10. Jeśli pole, do którego dodajesz indeks, zawiera wartości unikalne i zawsze będzie zawierać wartości unikalne, zaznacz pole obok Wartości pola są unikalne, aby utworzyć indeks unikalny.

  Jeśli w indeksie znajduje się wiele pól, kombinacja wartości z tych pól musi być unikalna, jeśli zaznaczysz pole wyboru Wartości pola są unikalne. Tak długo, jak jedno z wielu pól zawiera unikalne wartości, kombinacja wartości wszystkich pól w indeksie będzie unikalna.

 11. Kliknij przycisk Utwórz indeks.

  Czas potrzebny do utworzenia indeksu zależy od liczby atrybutów lub wierszy w warstwie lub tabeli.

Indeks zostanie utworzony i pojawi się na liście indeksów na karcie Indeksy pól.

Dodanie indeksu pełnotekstowego do pól atrybutów znakowych

Wykonaj następujące czynności, aby dodać indeks pełnotekstowy do pola znakowego w warstwie lub tabeli w hostowanej warstwie obiektowej:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Zarządzaj indeksami.
 5. Kliknij kartę Indeksy pól.
 6. Wybierz opcję Pełny tekst i kliknij Dalej.
 7. Wybierz warstwę podrzędną lub tabelę, do której zostanie dodany indeks.
 8. Wybierz pole znakowe, do którego zostanie dodany indeks pełnotekstowy, a następnie kliknij opcję Dodaj do listy.

  Pole, które określisz, może występować tylko w jednym indeksie.

 9. Kliknij przycisk Utwórz indeks.

  Czas potrzebny do utworzenia indeksu zależy od liczby atrybutów lub wierszy w warstwie lub tabeli.

Indeks zostanie utworzony i pojawi się na liście indeksów na karcie Indeksy pól.

Usuwanie atrybutów i indeksów pełnotekstowych

Jeśli stwierdzisz, że dodany indeks nie poprawił wydajności zapytań lub, co gorsza, zmniejszył wydajność zapytań lub edycji, możesz usunąć taki indeks.

Możesz również usunąć indeks, jeśli zdecydujesz, że potrzebujesz indeksu o innej definicji — na przykład chcesz dodać pole do indeksu, ponieważ zapytania często dotyczą dwóch pól. W takim przypadku musisz usunąć istniejący indeks i utworzyć nowy indeks, który będzie zawierał wszystkie potrzebne pola.

Notatka:

Inne działania, które wykonujesz na danych poza tym interfejsem, również tworzą indeksy. Na przykład, gdy konfigurujesz wyszukiwanie zasobów mapy internetowej, tworzone są indeksy w warstwach na mapie internetowej. Podobnie, gdy dodajesz filtr do warstwy na mapie internetowej, Map Viewer dodaje indeksy do pól w tej warstwie.

Usługa ArcGIS Online tworzy również indeksy dla pól śledzenia edycji, identyfikatorów obiektów warstwy i identyfikatorów obiektów. Operacja usuwania nie jest dostępna dla tych indeksów.

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć atrybut lub indeks pełnotekstowy z warstwy lub tabeli w hostowanej warstwie obiektowej:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Zarządzaj indeksami.
 5. Kliknij kartę Indeksy pól.
 6. Wybierz warstwę lub tabelę, z której chcesz usunąć indeks.
 7. Kliknij przycisk Usuń Usuń obok indeksu, aby usunąć go z warstwy lub tabeli.

Tematy pokrewne