Zarządzanie hostowanymi warstwami obiektowymi

Niektóre ustawienia można zmieniać w hostowanej warstwie obiektowej (lub warstwie tabeli), podczas gdy inne są ustawiane w poszczególnych warstwach należących do hostowanej warstwy obiektowej. Poniższe sekcje zawierają opis sposobów umożliwiających właścicielowi warstwy lub administratorowi zarządzanie ustawieniami hostowanej warstwy obiektowej i warstw, które ona zawiera.

Wskazówka:

Następujące ustawienia dotyczą wszystkich użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do Twojej hostowanej warstwy obiektowej. Należy o tym pamiętać, udostępniając własną warstwę:

 • Używaj hostowanej warstwy obiektowej w trybie offline lub w kooperacji — Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i kooperacji)
 • Eksportuj dane z hostowanej warstwy obiektowej — Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów
 • Dodawaj załączniki do obiektów w hostowanych warstwach obiektowych — Włącz załączniki

Należy także pamiętać, że po udostępnieniu hostowanej warstwy obiektowej grupie udostępnionych aktualizacji, jej członkowie mogą zarządzać wieloma z ustawień warstwy.

Zmiana nazw warstw

Można zmieniać nazwy elementów hostowanej warstwy obiektowej oraz warstw w obrębie hostowanych warstw obiektowych.

Zmiana nazwy elementu lub nazw warstw w hostowanej warstwie obiektowej nie powoduje zmiany nazw jakichkolwiek zależnych hostowanych warstw lub widoków. Podobnie, zmiana nazwy elementu warstwy zależnej lub nazw warstw w zależnej warstwie nie powoduje zmiany nazw w hostowanej źródłowej warstwie obiektowej.

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę elementu dla hostowanej warstwy obiektowej. Aby zmienić nazwę warstwy podrzędnej, otwórz jej stronę elementu, klikając nazwę warstwy na liście Warstwy karty Informacje ogólne.
 2. Na karcie Informacje ogólne kliknij przycisk Edytuj obok nazwy elementu lub warstwy, które chcesz zmienić.
 3. Wpisz nową nazwę warstwy lub elementu i kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie ustawieniami edytora

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej (lub administrator) może zezwolić innym osobom na edycję tej hostowanej warstwy obiektowej. W przypadku zezwolenia innym osobom na edycję można także rejestrować nazwy logowania edytujących i dodatkowo ograniczyć dostęp do obiektów na podstawie tych nazw logowania.

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej może edytować tę warstwę nawet wtedy, gdy edytowanie nie jest włączone dla tej warstwy.

Notatka:

Niektóre funkcje nie są jeszcze obsługiwane w przeglądarce map Map Viewer. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku kompatybilności. W przypadku nieobsługiwanych procedur wykonywania zadań należy korzystać z przeglądarki map Map Viewer Classic.

Zezwalanie innym użytkownikom na edycję

Jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator w instytucji użytkownik może kontrolować zmiany, jakie są wprowadzane do tej warstwy, o ile wprowadzanie zmian jest dopuszczalne. W warstwie można skonfigurować opcję przechowywania historii zmian. W ten sposób można kontrolować czas wprowadzenia zmian do każdego obiektu zawartego w tej warstwie, a także osoby, które wprowadziły te zmiany. Jeśli wybrano śledzenie zmian hostowanej warstwy obiektowej, zmiany będą śledzone dla wszystkich edytowalnych widoków tworzonych na podstawie hostowanej warstwy obiektowej.

Notatka:

Jeśli warstwa obiektowa jest udostępniona publicznie, przed włączeniem edycji konieczne jest włączenie uprawnienia Publiczne zbieranie danych dla tej warstwy.

Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć edycję i wskazać typy dozwolonych modyfikacji w hostowanej warstwie obiektowej:

 1. Otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej, dla której chcesz zezwolić innym użytkownikom na edycję.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej) lub Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej, widok) i zaznacz opcję Włącz edycję.

  Notatka:

  Nie można włączyć edycji lub synchronizacji w widokach hostowanych warstw obiektowych utworzonych w wyniku działania narzędzia Złącz obiekty.

 4. Zaznacz opcję Śledź utworzone i zaktualizowane obiekty, aby śledzić zmiany dokonane w przestrzennych i nieprzestrzennych atrybutach hostowanej warstwy obiektowej.

  Opcja Śledź utworzone i zaktualizowane obiekty umożliwia aplikacjom określanie obiektów, które zostały dodane, zaktualizowane lub usunięte.

  Jeśli opcja Śledź utworzone i zaktualizowane obiekty jest włączona, nie można później zastąpić hostowanej warstwy obiektowej.

  Należy również pamiętać, że jeśli hostowana warstwa kafli zostanie opublikowana z hostowanej warstwy obiektowej z ustawioną tą opcją, a hostowana warstwa kafli jest skonfigurowana tak, aby budować kafle automatycznie, nie można wyłączyć opcji Śledź utworzone i zaktualizowane obiekty w hostowanej warstwie obiektowej.

 5. Zaznacz opcję Zapisuj, kto tworzy i aktualizuje obiekty, aby śledzić loginy edytujących i dodatkowo kontrolować elementy widoczne dla edytujących oraz czynności wykonywane przez nich na hostowanych warstwach obiektowych.

  Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą to ustawienie z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone i nie mogą zostać skonfigurowane niezależnie. Aby włączyć lub wyłączyć śledzenie edycji dla widoku hostowanej warstwy obiektowej, zmień ustawienie śledzenia edycji dla hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której został utworzony ten widok.

 6. Wybierz jedną z następujących opcji dla ustawienia Jaka edycja jest dozwolona?:
  • Wybierz opcję Dodaj, aby umożliwić edytorom dodawanie geometrii obiektów. Edytorzy mogą także podawać wartości atrybutów podczas tworzenia obiektów. Po ich utworzeniu edytorzy muszą Zaktualizować uprawnienie do zmiany obiektu i jego atrybutów.
  • Wybierz opcję Usuń, aby umożliwić edytorom usuwanie obiektów.
  • Wybierz opcję Zaktualizuj, aby umożliwić edytorom aktualizowanie geometrii i atrybutów obiektów. Aby edytorzy mogli tylko aktualizować obiekty, ale bez możliwości aktualizacji ich geometrii, czyli bez możliwości przenoszenia obiektów, wybierz opcję Tylko atrybuty.

   Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera wiele warstw, wykonaj poniższe kroki, aby umożliwić edytorom aktualizowanie geometrii i atrybutów obiektów niektórych warstw oraz aktualizowanie wyłącznie atrybutów w innych:

  1. Wybierz ustawienie Atrybuty i geometria poniżej opcji Aktualizuj.
  2. Kliknij opcję Zarządzaj aktualizacjami geometrii.
  3. Wyłącz zaznaczenie warstw, w których edytorzy będą mogli aktualizować wyłącznie atrybuty. Edytorzy mogą edytować geometrię i atrybuty wszystkich warstw, które pozostały zaznaczone.
  4. Po zakończeniu wyznaczania warstwy, które nie zezwalają na aktualizacje geometrii obiektów, kliknij przycisk OK.
 7. Jeśli skonfigurowano śledzenie użytkowników tworzących i edytujących dane w hostowanej warstwie obiektowej, można zastosować następujące dodatkowe ograniczenia względem hostowanej warstwy obiektowej lub jej zależnych widoków hostowanej warstwy obiektowej. Są one użyteczne, jeśli hostowana warstwa obiektów lub widok hostowanej warstwy obiektów mają być używane w aplikacjach z raportowaniem zgłoszeń użytkowników, w których ograniczeniu ma podlegać zakres danych widocznych dla współautorów lub kontrola współautora nad danymi.
 8. Jeśli edytorzy mają widzieć tylko obiekty utworzone przez siebie, wybierz opcję Edytorzy widzą tylko własne obiekty (wymaga śledzenia) w ustawieniu Jakie obiekty mogą edytować edytorzy?. Tę opcję należy włączyć, jeśli warstwa zawiera poufne lub zastrzeżone informacje, takie jak dane medyczne lub wyniki badań naukowych, a edytorzy powinni móc pracować tylko z danymi, które zebrali.
 9. Aby edytorzy nie widzieli żadnych obiektów, włącznie z dodanymi przez siebie, wybierz opcję Edytorzy nie widzą żadnych obiektów, nawet tych, które dodają w ustawieniu Jakie obiekty są widoczne?. Włącz tę opcję, jeśli edytujący nie potrzebuje lub nie powinien widzieć nowo dodanych obiektów. Jeśli na przykład pewne osoby gromadzą przy użyciu ankiet publiczne informacje, korzystając z aplikacji, ArcGIS Survey123, edytujący nie powinien widzieć informacji udostępnionych przez uczestników ankiety, ponieważ mogą to być informacje prywatne lub poufne (takie jak adres zamieszkania respondenta).

  Gdy właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub członek domyślnej roli administratora dodaje warstwę do mapy z pełną kontrolą edycji, będzie widzieć wszystkie obiekty w warstwie, nawet jeśli włączona jest opcja Edytorzy nie widzą żadnych obiektów, nawet tych, które dodają. Podobnie jest w sytuacji, gdy hostowana warstwa obiektowa jest udostępniana dla grupy z uprawnieniami do edycji wszystkich zasobów (grupa udostępnionych aktualizacji), członkowie tej grupy również będą widzieć wszystkie obiekty.

  Uwaga:

  Jeśli zostanie włączona opcja Edytorzy nie widzą żadnych obiektów, nawet tych, które dodają, warstwy nie można użyć w aplikacji ArcGIS Collector.

 10. Aby obiekt mógł edytować tylko jego twórca, wybierz opcję Tylko edytorzy mogą edytować własne obiekty (wymaga śledzenia) w ustawieniu Jakie obiekty mogą edytować edytorzy?. Ta opcja zezwala edytorom na usuwanie lub modyfikowanie utworzonych przez siebie obiektów, ale nie zezwala na usuwanie ani modyfikowanie obiektów innych użytkowników.
 11. Aby zezwolić na dodawanie obiektów tylko przez użytkowników anonimowych (którzy uzyskują dostęp do hostowanej warstwy obiektowej bez logowania się w instytucji), wybierz opcję Tylko dodawanie nowych obiektów, jeśli zezwolono powyżej (wymaga śledzenia) w ustawieniu Jaki dostęp mają osoby anonimowe (niezalogowane)?. Ta opcja uniemożliwi anonimowym użytkownikom edycję istniejących obiektów, ale pozostawi tę możliwość dla edytorów będących członkami instytucji.

  Notatka:

  To ustawienie ma zastosowanie tylko względem warstwy udostępnionej wszystkim (publicznie). Jeśli warstwa nie jest publiczna, anonimowi użytkownicy nie będą mieć do niej dostępu.

 12. Kliknij przycisk Zapisz u dołu karty Ustawienia.

Pełna kontrola edycji dla właścicieli

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej może ją otworzyć w przeglądarce map Map Viewer Classic z włączoną edycją. Można to zrobić niezależnie od tego, czy warstwę obiektową mogą edytować inne osoby. Dzięki temu można używać jednej warstwy obiektowej zarówno do wyświetlania publicznego, jak i do wewnętrznych zmian. Ta funkcja nie jest obsługiwana w przeglądarce Map Viewer.

Aby włączyć funkcję edycji, otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej, kliknij przycisk Otwórz i kliknij opcję Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji.

Dodatkowa kontrola modyfikacji w warstwie

Czasami musisz udostępnić hostowaną warstwę obiektową do wglądu publicznego lub grupy liczącej wielu członków, ale chcesz, aby mogło ją edytować tylko kilku członków instytucji. Jeśli włączysz edycję w publicznej hostowanej warstwie obiektowej, każdy będzie mógł ją edytować. Podobnie w przypadku włączenia edycji hostowanej warstwy obiektowej udostępnionej w grupie, wszyscy członkowie tej grupy mogą edytować hostowaną warstwę obiektową.

Aby warstwa był widoczna dla wszystkich lub dla grup liczących wielu członków, a możliwość edycji tej warstwy była ograniczona tylko do kilku osób, administrator w instytucji może utworzyć grupę z uprawnieniami do edycji wszystkich zasobów. Dodaj lub zaproś członków instytucji, którym chcesz dać możliwość edycji elementów do tej grupy. Wszystkie elementy udostępnione tej grupie mogą być aktualizowane przez członków grupy, w tym także hostowane warstwy obiektowe, które nie mają włączonej funkcji edycji.

W razie potrzeby edycji hostowanej warstwy obiektów członkowie grupy muszą otworzyć szczegóły tej hostowanej warstwy obiektów i kliknąć Otwórz > Dodaj warstwę do nowej mapy z włączoną edycją.

Pełna kontrola edycji w przypadku administratorów

Członkowie instytucji z rolą domyślnego administratora mogą otwierać warstwę obiektową w przeglądarce map Map Viewer Classic z włączoną funkcją edycji. Jest to możliwe bez względu na poziom edycji skonfigurowany dla użytkowników niebędących administratorami oraz to, czy inne osoby mają możliwość edytowania tej warstwy. Jest to przydatne w sytuacji, gdy należy naprawić lub wyczyścić mapę edytowaną przez innych użytkowników. Pozwala także na stosowanie pojedynczej warstwy obiektowej w przypadku wyświetlania publicznego i wewnętrznych zmian.

Aby włączyć funkcję edycji, otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej, kliknij przycisk Otwórz i kliknij opcję Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji. Ta funkcja nie jest obsługiwana w przeglądarce Map Viewer.

Pełna kontrola edycji dla kuratorów danych

Jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniami do edycji z pełna kontrolą, w przeglądarce map Map Viewer Classic można otworzyć edytowalną, hostowaną warstwę obiektową i dodać, zaktualizować i usunąć obiekty. Te operacje można wykonać bez względu na poziom edycji skonfigurowany w warstwie. Konieczne jest włączenie edycji w warstwie.

Aby rozpocząć edycję, otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej i kliknij Otwórz > Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji. Należy pamiętać, że opcja Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji jest dostępna tylko wtedy, gdy w warstwie włączono funkcje edycji. Ta funkcja nie jest obsługiwana w przeglądarce Map Viewer.

Kontrolowanie wprowadzania zmian w zależności od pola

Po włączeniu aktualizacji atrybutów w hostowanej warstwie obiektowej lub w widoku hostowanej warstwy obiektowej można kontrolować, które pola mogą edytować inni użytkownicy.

To ustawienie pola jest konfigurowane osobno dla hostowanej warstwy obiektowej i powiązanych z nią widoków hostowanych warstw obiektowych.

Notatka:

Gdy pole zostanie skonfigurowane w sposób uniemożliwiający edycję, nikt nie będzie mógł edytować jego zawartości, nawet jego właściciel ani administrator instytucji, dopóki edycja nie zostanie ponownie włączona. Oznacza to również brak możliwości obliczenia wartości dla tego pola.

Ponieważ nikt nie może edytować tego pola, zalecane jest utworzenie widoku hostowanej warstwy obiektowej, włączenie dla niej edycji, wyłączenie edycji konkretnych pól dla warstw w widoku (wyjaśnione poniżej) i udostępnienie widoku grupom, które mają go edytować.

Nie można wyłączyć edycji pól systemowych, takich jak identyfikator obiektu czy pole shape.

Aby wyłączyć edycję dla pola w warstwie w hostowanej warstwie obiektowej lub w widoku hostowanej warstwy obiektowej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów edytowalnej warstwy zawierającej pola, których nikt nie ma aktualizować.
 2. Kliknij kartę Dane i kliknij przycisk Pola, aby przełączyć na widok pól.
 3. Z listy rozwijanej Warstwa wybierz warstwę do skonfigurowania i kliknij nazwę pola, dla którego chcesz dostosować ustawienia edycji.
 4. W wierszu Edytowalne tabeli Ustawienia kliknij Edycja, usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na modyfikację atrybutu, aby wyłączyć edycję, a następnie kliknij Zapisz.

  Aby później zezwolić na edycję tego pola za pośrednictwem tej hostowanej warstwy, powtórz te kroki, jednak wówczas zaznacz opcję Zezwalaj na modyfikację atrybutu.

Jeśli wyłączono edycję, nikt nie może edytować wartości w podanym polu za pomocą tego elementu warstwy.

Notatka:

W przypadku zmiany tego ustawienia edycji w polu w widoku hostowanej warstwy obiektowej, właściwość pola w tym widoku będzie wskazywać, że zastępuje ono ustawienie ze źródłowej hostowanej warstwy obiektowej. Można cofnąć to i inne ustawienia, przywracając ustawienia dziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej, klikając opcję Resetuj do źródłowych.

Umożliwianie edycji danych w trybie offline lub w trybie kooperacji

Aby umożliwić innym użytkownikom obsługę hostowanej warstwy obiektowej w trybie offline i zapewnić im możliwość pracy z nią w sytuacji braku połączenia z Internetem, jak również pozwolić na udostępnianie danych hostowanej warstwy obiektowej jako kopii w kooperacji rozproszonej, należy włączyć synchronizację w hostowanej warstwie obiektowej.

Wykonaj poszczególne czynności związane z edycją szczegółów warstwy internetowej i włącz zaznaczenie opcji Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i w ramach kooperacji) na karcie Ustawienia. Dzięki temu osoby edytujące pozostające w sytuacji braku połączenia z Internetem będą mogły uzyskiwać najnowsze aktualizacje obiektów w chwili połączenia. Wszelkie zmiany wprowadzone w obiektach w trybie offline zostaną także zastosowane po nawiązaniu połączenia. Umożliwia to również zsynchronizowanie zmian dokonanych w warstwie obiektowej w instytucji wysyłającej działającej w kooperacji z taką warstwą w instytucjach uczestniczących.

Podczas włączania synchronizacji dla warstwy należy wziąć po uwagę następujące informacje:

 • Włączenie synchronizacji może zwiększyć obszar przechowywania obiektów dla danej warstwy.
 • Jeśli synchronizacja jest włączona, można dołączać nowe obiekty do hostowanej warstwy obiektowej, ale nie można aktualizować istniejących obiektów przy użyciu opcji Aktualizuj dane na stronie szczegółów warstwy.
 • Dla widoku hostowanej warstwy obiektowej można włączyć synchronizację tylko wówczas, gdy włączono synchronizację dla hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której widok ten został utworzony.
 • Jeśli w warstwach widoku hostowanej warstwy obiektowej zdefiniowano wiele obszarów zainteresowań, nie można włączyć synchronizacji.
 • Aby wyłączyć synchronizację dla hostowanej warstwy obiektowej z widokami zależnymi, najpierw należy wyłączyć synchronizację dla wszystkich widoków.
 • Nie ma możliwości włączenia edycji w widokach hostowanych warstw obiektowych utworzonych w wyniku działania narzędzia Złącz obiekty.

Uwaga:

Nie należy wyłączać synchronizacji, dopóki wszyscy użytkownicy w trybie offline i wszystkie kooperacje nie zsynchronizują swoich zmian. Jeśli korzystają oni z aplikacji ArcGIS Collector, przed wyłączeniem synchronizacji muszą także usunąć ze swoich urządzeń mapy internetowe trybu offline zawierające tę warstwę.

Jeśli synchronizacja została wyłączona przez usunięcie zaznaczenia opcji Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i w ramach kooperacji), ale hostowana warstwa obiektowa lub widok są wykorzystywane w kooperacji albo na mapie internetowej w trybie offline, nie będzie można zsynchronizować żadnych zmian wprowadzonych przez użytkowników trybu offline, gdy byli rozłączeni z siecią. Kooperacje również nie będą mogły zostać zsynchronizowane. Te zmiany nie będą mogły zostać zsynchronizowane, nawet po ponownym włączeniu synchronizacji.

Obszary mapy przestają działać po wyłączeniu synchronizacji. Należy je usunąć. Jeśli po ponownym włączeniu mapy są wymagane obszary mapy, należy je ponownie utworzyć.

Jeśli zostanie wyłączona synchronizacja dla hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, należy otworzyć i zapisać każdą mapę zawierającą tę warstwę lub ten widok, aby zagwarantować, że mapy odzwierciedlają stan hostowanych warstw obiektowych, które zawierają.

Zezwalanie na edycję warstw publicznych

Jeśli zostanie włączona edycja warstwy udostępnionej wszystkim (publicznie), wszyscy z dostępem do warstwy mogą ją edytować, nawet osoby, które nie są zalogowane w instytucji. Konieczne jest podjęcie decyzji o tym, czy zezwolić na edycję tych warstw, co wiąże się z możliwością utraty lub uszkodzenia danych. Na przykład można udostępnić publicznie mapę zawierającą warstwę obiektową przedstawiającą obszary ewakuacji, ponieważ są to istotne informacje, które powinny być dostępne publicznie. Jednak dowolna osoba nie powinna mieć możliwości zmiany zasięgu obszaru ewakuacji ani jego usunięcia.

Włączając uprawnienie Publiczne zbieranie danych dla publicznej warstwy obiektowej, w gruncie rzeczy zatwierdzamy możliwość publicznej edycji hostowanej warstwy obiektowej. To pomaga uniknąć przypadkowego udostępnienia wszystkim warstwy edytowalnej.

Gdy publikujesz hostowaną warstwę obiektową lub widok hostowanej warstwy obiektowej do szybkiego zastosowania w celu zbierania danych w aplikacji lub na mapie publicznej, włącz uprawnienie Publiczne zbieranie danych na karcie Ustawienia hostowanej warstwy obiektowej.

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel warstwy lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej, dla której chcesz zezwolić na publiczną edycję.
 3. Kliknij kartę Ustawienia i przewiń ją do sekcji Publiczne zbieranie danych.
 4. Zaznacz opcję Zezwól na publiczne udostępnianie tej warstwy, gdy edycja jest włączona i kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli nie włączysz publicznego zbierania danych w warstwie, zostanie zablokowana możliwość publicznego udostępnienia warstwy. Jeśli warstwa jest już udostępniona publicznie, nie będzie można włączyć możliwości edytowania, dopóki nie zostanie włączone publiczne zbieranie danych.

Zezwalanie na eksportowanie danych

Jako właściciel lub administrator hostowanej warstwy obiektowej możesz wyeksportować dane z dowolnej warstwy do pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami), pliku programu Microsoft Excel, pliku shape, pliku klasy obiektów geobazy, pliku GeoJSON, zbioru obiektów lub pliku KML. Można także skonfigurować możliwość eksportu danych z hostowanej warstwy obiektowej dla innych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do tej warstwy w usłudze ArcGIS Online.

Gdy użytkownicy inni niż właściciel lub administrator eksportują widok hostowanej warstwy obiektowej, do którego zastosowano definicje pól lub obiektów, wyeksportowany plik zawiera tylko te pola lub obiekty, na które zezwala definicja. W przypadku eksportowania przez właściciela lub administratora definicje nie są stosowane, a wyeksportowany plik zawiera wszystkie pola i obiekty.

Aby umożliwić innym użytkownikom eksportowanie z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej po uzyskaniu dostępu do tej warstwy w usłudze ArcGIS Online, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej bądź zaloguj się jako administrator.
 2. Otwórz stronę elementu warstwy, której eksportowanie ma być możliwe dla innych użytkowników.
 3. Kliknij kartę Ustawienia i przewiń ją do sekcji Ustawienia hostowanej warstwy obiektów.
 4. Kliknij opcję Zezwól innym użytkownikom na eksport do plików w różnych formatach i kliknij przycisk Zapisz.

Teraz inni członkowie instytucji mogą eksportować z hostowanej warstwy obiektowej.

Notatka:

To ustawienie nie ma wpływu na możliwość eksportowania danych z usługi bazowej przez innych użytkowników. Nawet jeśli nie włączysz tego ustawienia eksportu w swojej warstwie obiektowej, użytkownicy, którzy mają dostęp do tej warstwy w innych aplikacjach klienckich, mogą eksportować z niej dane.

Zezwalanie na dodawanie załączników

Można zezwolić edytorom na dodawanie obrazów i innych plików do poszczególnych obiektów na warstwie znajdującej się w hostowanej warstwie obiektowej. Umożliwia to powiązanie dokumentów lub zdjęć z konkretnymi obiektami. Na przykład, specjalista ds. zgodności z przepisami może dołączyć do punktu o określonym adresie zdjęcie informujące o naruszeniu przepisów, a inspektor budowlany może dołączyć do obiektu budynku pozwolenie w formacie PDF.

Każdy widok hostowanej warstwy obiektowej dziedziczy to ustawienie dotyczące załączników z warstwy obiektowej, na podstawie której został utworzony. Domyślnie wszyscy użytkownicy widoku mogą wyświetlać załączniki odziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej. Aby sterować tym, kto ma dostęp do tych załączników, można ukryć załączniki w widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Maksymalna wielkość pliku dołączanego do obiektu to 10 MB. Aby dołączyć pliki większe niż 10 MB, można użyć operacji Upload Part (Prześlij część) i Add Attachment (Dodaj załącznik) z interfejsu ArcGIS REST API, aby przesłać załącznik w częściach.

Lista obsługiwanych typów pliku, które można załączyć, znajduje się w temacie Edycja tabel.

Aby zezwolić innym osobom na dołączanie plików do obiektów na warstwie we własnej warstwie obiektowej, należy wykonać poniższe operacje:

 1. Włącz edytowanie hostowanej warstwy obiektowej.

  Jeśli edytowanie nie zostanie włączone, użytkownicy nie będą mogli dodawać załączników do warstwy.

 2. Nie wylogowując się z usługi ArcGIS Online, otwórz stronę szczegółów warstwy obiektowej poprzez kliknięcie tej warstwy na karcie Moje zasoby na stronie zasobów.
 3. Kliknij nazwę warstwy na liście Warstwy na karcie Informacje ogólne, aby otworzyć stronę jej szczegółów.
 4. Kliknij przełącznik Włącz załączniki.

Teraz podczas edytowania tej warstwy użytkownicy będą mogli dołączać pliki do poszczególnych obiektów.

W przypadku decyzji o zablokowaniu możliwości dołączania plików do warstwy otwórz stronę szczegółów warstwy podrzędnej i wyłącz przełącznik obok opcji Włącz załączniki. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to usunięcie wszystkich dodanych załączników z warstwy oraz uniemożliwi dodawanie kolejnych.

Ukrywanie załączników w widokach

Ukryj załączniki w widokach hostowanych warstw obiektowych, jeśli pewna podgrupa użytkowników musi uzyskiwać dostęp do atrybutów obiektów, ale nie powinni oni widzieć załączników lub nie potrzebują dostępu do nich.

Na przykład, jeśli załącznik zawiera informacje poufne, które powinny być widoczne tylko dla kilku członków instytucji, udostępnij tę hostowaną warstwę obiektową grupie zawierającej tych kilku członków. Utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie tej warstwy, ukryj załączniki i udostępnij ten widok szerszej grupie odbiorców.

Aby ukryć załączniki w poszczególnych warstwach widoku hostowanej warstwy obiektowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 2. Znajdź listę Warstwy na karcie Informacje ogólne i kliknij warstwę z załącznikami, które chcesz ukryć.
 3. Kliknij przełącznik Ukryj załączniki, aby uniemożliwić użytkownikom widoku hostowanej warstwy obiektowej uzyskiwanie dostępu do załączników tej warstwy.
 4. Powtórz etapy 2 i 3 dla każdej warstwy mającej załączniki, do których użytkownicy nie powinni mieć dostępu.

Jeśli zdecydujesz, że użytkownicy widoku mają mieć dostęp do załączników w jednej lub większej liczbie warstw widoku, kliknij łącze Pokaż załączniki poniżej odpowiednich warstw na karcie Przegląd strony szczegółów widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Optymalizacja wyświetlania złożonych linii i poligonów

Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera warstwy obiektowe liniowe lub poligonowe z dużą liczbą wierzchołków, która jest często wyświetlana w małych i średnich skalach, można zoptymalizować te warstwy, aby skrócić czas wyświetlania w klienckich aplikacjach internetowych. Na przykład dobrym kandydatem do optymalizacji byłaby warstwa zawierające granice kodów pocztowych dla województwa lub większego regionu. Wyświetlanie kodów pocztowych jest użyteczne w małych lub średnich skalach, gdzie widać wszystkie kody równocześnie, a przydatne może być także powiększanie w celu wyświetlenia szczegółowych granic w większych skalach. Optymalizacja takiej warstwy zwiększy wydajność w małych i średnich skalach, zachowując jednocześnie poziom szczegółów w większych skalach.

Optymalizacja warstw zużywa dodatkowe miejsce w pamięci masowej, a warstwy można edytować dopiero po zakończeniu procesu optymalizacji. Miejsce w pamięci wymagane do przechowywania obiektów dla zoptymalizowanych warstw może wzrosnąć o więcej niż 100 procent; jednak poprawa wydajności dla klientów internetowych może być znacząca. Jeśli skrócone czasy wyświetlania nie są konieczne, można wyłączyć optymalizację. Spowoduje to natychmiastowe zwolnienie dodatkowej pamięci (zmniejszy hostowaną warstwę obiektową), dzięki czemu koszty za dodatkową pamięć nie będą już naliczane. Wielkość hostowanej warstwy obiektowej można sprawdzić na karcie Informacje ogólne na stronie elementu warstwy.

Notatka:

Widoki hostowanej warstwy obiektowej dziedziczą ustawienie optymalizacji wyświetlania z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone. Nie można niezależnie skonfigurować tego ustawienia dla widoków. Aby włączyć lub wyłączyć optymalizację wyświetlania dla widoków, które zawierają linie lub poligony, zmień ustawienie hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której utworzono dany widok.

Jeśli warstwa w hostowanej warstwie obiektowej zawiera obiekt poligonowy lub liniowy, który z kolei zawiera ponad 50 000 wierzchołków, optymalizacja wyświetlania zostanie domyślnie włączona.

Aby móc ocenić wzrost wydajności wyświetlania, użyj poniższych łączy w celu porównania tej samej warstwy granic wszystkich hrabstw w Stanach Zjednoczonych. Otwórz warstwy w dwóch różnych oknach tej samej przeglądarki, dodaj każdą do przeglądarki map Map Viewer lub Map Viewer Classic, powiększaj warstwy i przesuwaj mapę. Chociaż ogólna wydajność zależy od sieci, można zauważyć znacznie lepszą wydajność wyświetlania dla warstwy zoptymalizowanej.

Bez optymalizacji hostowana warstwa obiektowa zajmuje 131 MB. Po zoptymalizowaniu tej warstwy zajmuje ona 176 MB.

Optymalizacja przynosi najlepsze efekty w przypadku warstw liniowych i poligonowych zawierających wiele obiektów z wieloma wierzchołkami, które często są wyświetlane w małych lub średnich skalach i przede wszystkim są używane przez klientów internetowych.

Podczas edycji lub zastępowania zoptymalizowanych warstw należy mieć na uwadze co następuje:

 • W przypadku edycji lub synchronizacji zmian warstwy z włączoną optymalizacją zmiany są automatycznie optymalizowane.
 • Jeśli warstwa obiektowa jest edytowalna na mapie, ta warstwa jest wczytywana bez optymalizacji w celu zapewnienia wszystkich poziomów szczegółowości danych do edycji. (Jeśli warstwa obiektowa jest edytowalna w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic, będzie dostępny przycisk Edytuj).
 • Jeśli nie ma potrzeby edycji danych na konkretnej mapie, wyłącz edycję dla warstwy na mapie internetowej. Pozwoli to skorzystać z optymalizacji wyświetlania na mapie tylko do wyświetlania, ale jednocześnie umożliwi edycję warstwy w razie potrzeby na innych mapach lub aplikacjach.
 • Zastąpienie warstwy spowoduje wyłączenie optymalizacji. Konieczne będzie wykonanie poniższych czynności w celu ponownego zoptymalizowania czasów wyświetlania warstwy.

Notatka:

Mapa bazowa, na której jest wyświetlana warstwa obiektowa, musi używać odwzorowania Web Mercator Auxiliary Sphere (tak jak domyślne mapy bazowe Esri), aby czasy wyświetlania zostały skrócone. Gdy warstwa zostanie dodana do map bazowych z odwzorowaniem innym niż Web Mercator Auxiliary Sphere, warstwa zostanie wczytana bez optymalizacji.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu optymalizacji czasów wyświetlania dla warstwy liniowej lub poligonowej:

 1. Otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej.
 2. Przejdź do karty Ustawienia i przewiń do sekcji Optymalizuj wyświetlanie warstwy.

  Wyświetlane są warstwy w hostowanej warstwie obiektowej, dla których aktualnie jest włączona optymalizacja wyświetlania.

 3. Kliknij opcję Optymalizuj warstwy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Optymalizuj wyświetlanie warstwy.

 4. Zaznacz pole wyboru obok warstwy, którą chcesz zoptymalizować pod kątem wyświetlania i kliknij Aktualizuj.

  Okno dialogowe Optymalizuj wyświetlanie warstwy zostanie zamknięte, a na karcie Ustawienia będzie wyświetlany status aktualizacji.

  Proces optymalizacji może zająć do kilku minut. W trakcie optymalizacji edycja warstwy jest tymczasowo wyłączona.

Jeśli później stwierdzisz, że warstwa nie jest często używana i nie wymaga optymalizacji wyświetlania, możesz ją wyłączyć. Aby wyłączyć optymalizację wyświetlania, powtórz operacje od 1 do 3. W operacji 4 usuń zaznaczenie warstwy, dla której chcesz wyłączyć optymalizację wyświetlania, a następnie kliknij Aktualizuj.

Włączanie ustawień czasu

W przypadku hostowanej warstwy obiektowej, która rejestruje różne informacje dla tej samej lokalizacji w oparciu o datę i godzinę, można włączyć ustawienia czasu na warstwach hostowanej warstwy obiektowej. Po skonfigurowaniu ustawień czasu i dodaniu do mapy hostowanej warstwy obiektowej można skonfigurować ustawienia czasu na mapie i sprawdzić, co zdarzyło się w określonym czasie albo zwizualizować wzorce i trendy powstające w miarę zmiany danych w czasie.

Zastępowanie hostowanych warstw obiektowych

Aby zaktualizować dane w hostowanych warstwach obiektowych opublikowanych z geobazy plikowej, pliku shape, pliku GeoJSON, pliku programu Microsoft Excel lub pliku CSV, zastąp je danymi z zaktualizowanego pliku źródłowego przy użyciu opcji Aktualizuj dane > Zastąp całą warstwę dostępnej na stronie elementu warstwy. Na przykład jeśli hostowana warstwa obiektowa jest publiczna i nie chcesz, aby można było ją edytować lub jeśli inny dział regularnie wysyła aktualizacje danych w pliku shape, możesz zastąpić dane w hostowanej warstwie obiektowej. Adres URL, właściwości warstwy skonfigurowane na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej, symbolizacja i konfiguracje okien podręcznych zostaną zachowane.

W przypadku zastąpienia danych z lokalnego pliku źródłowego, ten plik i dane hostowanej warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online zostaną zastąpione danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego. Jeśli źródłem jest plik shape z metadanymi lub geobaza plikowa zawierająca klasy obiektów z metadanymi, usługa ArcGIS Online dodaje lub zastępuje metadane na poziomie warstwy w hostowanej warstwie obiektowej. Jeśli hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z poziomu usługi Cloud Drive, dane pozostaną w usłudze Cloud Drive, ale dane z hostowanej warstwy obiektowej zostaną zastąpione.

Podczas zastępowania hostowanej warstwy obiektowej należy użyć tego samego typu pliku źródłowego i schematu.

Jeśli opcja Zastąp całą warstwę nie jest dostępna, oznacza to, że wybrana warstwa hostowana nie może być zastąpiona na skutek jednej z poniższych przyczyn:

 • Została opublikowana z poziomu klienta, a nie z poziomu strony internetowej usługi ArcGIS Online. Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z poziomu aplikacji ArcGIS Pro, zastąp usługę z poziomu aplikacji ArcGIS Pro.
  Notatka:

  Podczas zastępowania hostowanych warstw obiektowych w aplikacji ArcMap lub ArcGIS Pro w instytucji ArcGIS Online musi istnieć definicja usługi utworzona pierwotnie dla tej warstwy internetowej.

 • Została opublikowana z pliku CSV przed marcem 2014 roku.
 • Na hostowanej warstwie obiektowej jest włączona funkcjonalność synchronizacji.
 • Jest to raczej hostowana warstwa obiektowa, a nie podstawowa hostowana warstwa obiektowa. Aby zaktualizować dane w widoku hostowanej warstwy obiektowej i w hostowanej warstwie obiektowej, na podstawie której utworzono ten widok, zastąp hostowaną warstwę obiektową, a aktualizacje zostaną odzwierciedlone w widoku.
 • Użytkownik włączył śledzenie tworzonych i aktualizowanych obiektów w warstwie.
 • Powiązany plik źródłowy został usunięty.

Uwaga:

 • Jeśli funkcja edycji jest włączona w hostowanej warstwie obiektowej, wszelkie zmiany dokonane w zawartych w niej danych zostają zastąpione danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego.
 • W przypadku zastępowania danych z pliku źródłowego nazwy plików, pól i klas obiektów muszą być takie same jak w oryginalnym wczytanym pliku.
 • W przypadku geobaz plikowych w zaktualizowanym pliku muszą znajdować się takie same pola i klasy obiektów jak w oryginalnym pliku. Na przykład, nie należy wykonywać zastępowania, jeśli użytkownik usunie klasę obiektów z geobazy plikowej lub doda pole do pliku shape lub klasy obiektów.
 • Jeśli jednak użytkownik wykona zastąpienie i pola oraz nazwy klas obiektów i schematy nie pasują do siebie, warstwa obiektowa i mapy internetowe, które używają warstwy obiektowej, mogą nie działać tak, jak oczekiwano. Jeśli schemat danych źródłowych zmienił się lub jeśli chcesz zachować zmiany dokonane za pomocą warstwy hostowanej, wczytaj plik shape, geobazę plikową, plik Excel lub plik CSV jako nowy element i opublikuj nową warstwę.
 • Właścicielem źródła danych i warstwy hostowanej musi być ten sam użytkownik. Jeśli zmieni się właściciel jednego z tych elementów, należy zmienić właściciela drugiego. Jeśli się tak nie stanie, nie będzie możliwości zastąpienia warstwy hostowanej.
 • Jeśli użyto adresów lub miejsc do lokalizowania obiektów podczas pierwszego publikowania warstwy, zastąpienie warstwy powoduje geokodowanie wszystkich adresów lub miejsc w zaktualizowanym pliku. W zależności od sposobu skonfigurowania danej instytucji może to prowadzić do wykorzystania kredytów. Aby uzyskać informacje na temat usługi używanej do geokodowania lokalizacji w instytucji, należy skontaktować się z administratorem usługi ArcGIS Online. Podczas zastępowania automatycznie używany jest lokalizator wybrany podczas pierwszej publikacji warstwy.
 • W przypadku modyfikacji szczegółów poszczególnych warstw podrzędnych zmiany te zostają utracone podczas zastępowania hostowanej warstwy obiektowej z pliku, aplikacji ArcMap lub aplikacji ArcGIS Pro.
 • Warstwa obiektowa stanie się niedostępna dla pozostałych użytkowników przez krótki czas, w trakcie którego będzie zastępowana.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej.
  • Gdy użytkownik jest zalogowany jako właściciel warstwy, powinien kliknąć kartę Moje zasoby na stronie zasobów, a następnie kliknąć hostowaną warstwę obiektową, aby otworzyć stronę elementu.
  • Po zalogowaniu w roli administratora, należy kliknąć kartę Zasoby mojej instytucji na stronie zasobów, a następnie kliknąć nazwę warstwy, aby otworzyć stronę elementu.
 3. Kliknij Zaktualizuj dane > Zastąp całą warstwę.
 4. Wczytaj edytowane dane.
  • Jeśli hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z pliku lokalnego, kliknij przycisk Przeglądaj lub Wybierz plik (w zależności od używanej przeglądarki), przejdź do lokalizacji pliku źródłowego na dysku i kliknij Zastąp.
  • Jeśli hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z pliku w usłudze Cloud Drive, zaloguj się w tej usłudze. Usługa ArcGIS Online automatycznie aktualizuje hostowaną warstwę obiektową przy użyciu zawartości pliku źródłowego w usłudze Cloud Drive.

Dołącz dane do warstw

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej (lub administrator instytucji) może dołączać obiekty do warstwy w istniejącej hostowanej warstwie obiektowej. Pozwala to opublikować początkowe dane lub nawet pustą hostowaną warstwę obiektową, a później dodać więcej danych, gdy staną się dostępne, bez konieczności zastępowania całej hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli na przykład masz kilku pracowników, którzy przeprowadzają inspekcje i zbierają informacje w pliku CSV lub niestandardowej aplikacji zapisującej dane w pliku shape, możesz pod koniec dnia zebrać pliki od poszczególnych inspektorów i zaktualizować hostowaną warstwę obiektową przy użyciu nowych danych.

Jeśli plik aktualizacyjny zawiera zmiany w opublikowanych już obiektach, możesz też użyć pliku wejściowego do zaktualizowania istniejących obiektów. Z tego powodu warstwa i plik używany do wczytania aktualizacji muszą zawierać pole z niepowtarzalnymi wartościami, dzięki czemu usługa ArcGIS Online może zidentyfikować obiekt do zaktualizowania. Pole z warstwy podrzędnej hostowanej warstwy obiektowej można zdefiniować jako unikalne z poziomu karty Dane na stronie szczegółów warstwy. Wtedy podczas aktualizowania warstwy usługa ArcGIS Online może używać tego pola jako identyfikatora.

Uwaga:

Wartości pól w pliku aktualizacyjnym i warstwie muszą poprawnie i jednoznacznie identyfikować obiekt do zaktualizowania. Jeśli tak nie jest, dane mogą zostać utracone, gdy aktualizacja zastąpi atrybuty istniejącego obiektu. Aktualizowanie i dołączanie będzie kończyć się niepowodzeniem w przypadku aktualizacji wyników z nieunikalnymi wartościami w polu zidentyfikowanym jako unikalne.

W przypadku publikowania z pliku CSV lub pliku programu Microsoft Excel zawierającego nazwy pól ze spacjami nazwy pól w hostowanej warstwie obiektowej mają między słowami wstawione znaki podkreślenia. Przy dodawaniu należy wstawić znaki podkreślenia w nazwach pól w pliku, w przeciwnym razie nazwy pól nie będą identyczne.

Do dołączenia lub zaktualizowania danych można użyć następujących formatów plików:

 • Plik shape (skompresowany)
 • Geobaza plikowa (skompresowana)
 • Plik CSV — we współrzędnych długości i szerokości geograficznej musi zostać podane pole przestrzenne.
 • Plik Microsoft Excel — we współrzędnych długości i szerokości geograficznej musi zostać podane pole przestrzenne.
 • Plik GeoJSON (.geojson)

Jeśli w hostowanej warstwie obiektowej włączono edycję offline, można jedynie dołączać obiekty, ale nie można ich aktualizować.

Aby dołączyć i zaktualizować obiekty w warstwie wewnątrz hostowanej warstwy obiektowej, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej.
  • Gdy użytkownik jest zalogowany jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej, powinien kliknąć kartę Moje zasoby na stronie zasobów, a następnie kliknąć hostowaną warstwę obiektową, aby otworzyć stronę elementu. Aby otworzyć szczegóły warstwy podrzędnej w hostowanej warstwie obiektowej, kliknij nazwę warstwy podrzędnej w sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne.
  • Po zalogowaniu w roli administratora, należy kliknąć kartę Zasoby mojej instytucji na stronie zasobów, a następnie kliknąć nazwę warstwy, aby otworzyć stronę elementu. Aby otworzyć szczegóły warstwy podrzędnej w hostowanej warstwie obiektowej, kliknij nazwę warstwy podrzędnej w sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne.
 3. Kliknij Zaktualizuj dane > Dołącz dane do warstwy.
  Notatka:

  Nowe dane można dodawać wyłącznie do hostowanej warstwy obiektowej, w której włączono synchronizację lub śledzenie zmian (Śledź utworzone i zaktualizowane obiekty).

 4. Kliknij przycisk Przeglądaj lub Wybierz plik (w zależności od używanej przeglądarki) i przejdź do lokalizacji pliku źródłowego na dysku.
 5. Jeśli plik jest skompresowany, wybierz format pliku z listy rozwijanej Zawartość.
 6. Kliknij Prześlij i kontynuuj.

  Gdy usługa ArcGIS Online zakończy analizę pliku wejściowego, pojawi się okno Dołącz dane.

 7. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera wiele warstw, wybierz tę, do której dane zostaną dodane lub w której zostaną one zaktualizowane.
 8. Jeśli nazwy pól w pliku wejściowym nie są zgodne z polami w warstwie, kliknij Pokaż dopasowanie pola, aby przyporządkować pola z pliku do pól w warstwie.

  Operacja dołączenia pominie pola, dla których nie ma dopasowania.

 9. Jeśli tylko dołączasz nowe obiekty do warstwy, kliknij Zastosuj aktualizacje.

  Usługa ArcGIS Online doda nowe obiekty do warstwy. Będą one dostępne na mapach, scenach, zależnych warstwach WFS i widokach hostowanych warstw obiektowych po zastosowaniu aktualizacji.

 10. Jeśli plik wejściowy zawiera aktualizacje, które chcesz zastosować do istniejących obiektów na warstwie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wybierz opcję Aktualizuj istniejące obiekty.
  2. Określ pola w pliku wejściowym oraz warstwie, dzięki którym usługa ArcGIS Online może jednoznacznie zidentyfikować obiekty do zaktualizowania.
  3. Aby zaktualizować lokalizację istniejących obiektów i atrybutów o charakterze nieprzestrzennym, wybierz opcję Zaktualizuj geometrię istniejących obiektów. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, usługa ArcGIS Online zaktualizuje tylko atrybuty o charakterze nieprzestrzennym w poszczególnych obiektach.

   Notatka:

   Jeśli typ geometrii pliku wejściowego (na przykład punkty lub linie) jest inny niż hostowanej warstwy obiektowej, jedyną dostępną opcją jest aktualizacja atrybutów istniejących obiektów.

  4. Jeśli chcesz, aby aktualizacja była przeprowadzana także w przypadku, gdy plik wejściowy zawiera wiersze, których nie ma w warstwie, zaznacz opcję Ignoruj obiekty bez dopasowania.
  5. Kliknij Zastosuj aktualizacje.

  Usługa ArcGIS Online doda nowe obiekty i zaktualizuje istniejące na podstawie danych wejściowych. Zmiany i nowe obiekty będą dostępne na mapach, scenach, zależnych warstwach WFS i widokach hostowanych warstw obiektowych po zastosowaniu aktualizacji.

Przebudowywanie indeksu przestrzennego

Indeksy przestrzenne zwiększają wydajność zapytań przestrzennych, np. przy rysowaniu obiektów na mapie lub wyszukiwaniu obiektów. Po dodaniu do warstwy obiektów, które znajdują się poza początkowym zasięgiem warstwy, indeks przestrzenny staje się nieaktualny i może być konieczne jego przebudowanie. Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa zawierała obiekty znajdujące się tylko w jednym mieście, a później dołączono do niej dane, które spowodowały dodanie obiektów z terenu całego kraju, należy przebudować indeks przestrzenny tej warstwy.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wyświetlanie warstwy trwa dłużej niż wcześniej i wiadomo, że dodano do niej dużą liczbę obiektów spoza początkowego zasięgu, należy przebudować indeks przestrzenny.

Aby przebudować indeks przestrzenny warstwy, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów warstwy i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Zarządzaj indeksami przestrzennymi i kliknij opcję Przebuduj indeksy.
 4. Zaznacz pole wyboru obok warstwy podrzędnej, dla której chcesz odtworzyć indeks przestrzenny i kliknij opcję Przebuduj.

  Notatka:

  Podczas ponownego tworzenia indeksu przestrzennego przez usługę ArcGIS Online użytkownicy warstwy będą odczuwać zmniejszenie wydajności. Jeśli to możliwe, należy przebudowywać indeksy przestrzenne, gdy warstwa nie jest używana.

Tematy pokrewne