Stosowanie filtrów (Map Viewer)

Filtry zapewniają ograniczony widok warstwy obiektowej lub warstwy zobrazowań na mapie. Ograniczając widoczność obiektów lub obrazów w warstwie, można zaprezentować tylko najważniejsze elementy. Na przykład można zastosować w warstwie przestępstw taki filtr, aby na mapie były widoczne tylko miejsca podpaleń dokonanych w ciągu ostatniego miesiąca. Filtrując warstwę przestępstw według typu przestępstwa i daty, można wyświetlać wzorce występowania ostatnich podpaleń i pomagać lokalnej policji przeciwdziałać podpaleniom w przyszłości.

Jeśli warstwa zawiera pola daty, można ją filtrować według daty. Na przykład można wyświetlić lokalizacje trzęsień ziemi, które wystąpiły w podanym okresie lub zdarzenia z datą wystąpienia określoną względem bieżącego dnia.

Notatka:

Filtrowanie zobrazowań w przeglądarce map Map Viewer jest obsługiwane tylko dla zbiorów obrazów. Aby zidentyfikować warstwy zobrazowań mające powiązane tabele obsługujące filtrowanie, kliknij kartę Przegląd na stronie elementów warstwy i potwierdź, że Zbiór obrazów jest wyświetlany dla opcji Źródło.

Warstwy zobrazowań można filtrować na podstawie zestawów danych mozaiki w aplikacji Map Viewer Classic.

Wyrażenia filtrujące

W filtrze używane są wyrażenia filtrujące służące do określenia, które obiekty lub obrazy są wyświetlane na mapie. Wyrażenia filtrujące są tworzone przy użyciu pól atrybutów w danych.

Każde wyrażenie zawiera nazwę pola, operator oraz wartość. Możesz na przykład w następujący sposób utworzyć filtr w warstwie zawierającej dane o zdarzeniach przestępczych w mieście (kradzieże, podpalenia, napaści z bronią w ręku itp.), aby wyświetlić tylko zdarzenia podpaleń:

 • Jako nazwę pola wybierz Typ podstawowy.
 • Jako operator wybierz obejmuje.
 • Jako wartość wybierz Arson.
Wskazówka:

Po użyciu operatora obejmuje zamiast operatora równa się zostaje wyświetlona lista dostępnych wartości w danych. Jest to przydatne w sytuacji, gdy nie ma pewności, jaka jest dokładna wartość. Lista wartości jest dostępna dla pól zawierających wartości kodowane.

Aby bardziej sprecyzować filtr i wyświetlać tylko zdarzenia podpaleń zgłoszone w ostatnim miesiącu, można utworzyć w następujący sposób drugie wyrażenie:

 • Jako nazwę pola wybierz Data.
 • Jako operator wybierz w ciągu ostatnich.
 • Jako wartość wybierz 1 miesiąc.

Jeśli filtr ma więcej niż jedno wyrażenie, należy wybrać odpowiednią opcję połączenia tych wyrażeń. W powyższym przykładzie została zaznaczona opcja Dopasuj wszystkie wyrażenia. To oznacza, że po zastosowaniu filtru na mapie są wyświetlane tylko obiekty lub obrazy pasujące do wszystkich wyrażeń filtrujących — w tym przypadku podpalenia z ostatniego miesiąca.

Inne filtry mogą wymagać opcji Dopasuj co najmniej jedno wyrażenie. Aby na przykład wyświetlić na mapie zarówno podpalenia, jak i kradzieże, odfiltrowując pozostałe zdarzenia przestępcze, możesz utworzyć wyrażenie filtrujące do wyświetlania podpaleń (jak pokazano powyżej) i podobne wyrażenie do wyświetlania kradzieży. Następnie wybierz opcję Dopasuj co najmniej jedno wyrażenie, aby wyświetlić zdarzenia przestępcze pasujące albo do wyrażenia filtrującego podpalenia, albo do wyrażenia filtrującego kradzieże.

Tworzenie filtra

Tworzenie filtra w przeglądarce map Map Viewer obejmuje utworzenie co najmniej jednego wyrażenia filtrującego i użycie odpowiedniej opcji dopasowania, aby określić sposób zastosowania wyrażeń względem danych. Jeśli jest wymagane bardziej zaawansowane dopasowanie, możesz również pogrupować wyrażenia filtrujące w zestawy.

Po skonfigurowaniu filtra obiekty i obrazy niepasujące do kryterium filtrowania są wyświetlane na mapie w kolorze szarym lub przyciemnione, dopóki filtr nie zostanie zapisany. Po zapisaniu filtra te obiekty lub obrazy są ukrywane.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Aby utworzyć i zastosować filtr, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Filtr Filtr.
 4. Utwórz wyrażenie filtrujące w następujący sposób:
  1. Na panelu Filtr kliknij opcję Dodaj wyrażenie.
  2. Kliknij selektor pól, wybierz pole, które ma zostać użyte w wyrażeniu, a następnie kliknij opcję Zastąp.
   Wskazówka:

   Użyj opcji wyszukiwania i sortowania w oknie Zastąp pole, aby znaleźć pole.

  3. Kliknij selektor operatorów i wybierz operator, na przykład równa się, nie równa się, obejmuje, nie zawiera lub zawiera.
   Notatka:

   Jeśli zostanie wybrane pole daty, dostępne staną się dodatkowe operatory związane z datą. Przy użyciu operatorów w ciągu ostatnich i nie w ciągu ostatnich można stosować dynamiczny filtr daty w celu wyświetlenia zdarzeń z datą wystąpienia określoną względem bieżącego dnia — na przykład wszystkich obiektów edytowanych w ciągu ostatnich 5 dni — bez ręcznego aktualizowania filtra każdego dnia. Inne dostępne operatory filtrów daty to: jest w dniu, nie jest w dniu, jest przed, jest po, jest pomiędzy i nie jest pomiędzy.

  4. W polu wejściowym wartości wpisz wartość do użycia w wyrażeniu.

   Pole wejściowe zmienia się w zależności od typu pola i operatora. Jeśli na przykład wybrano operator obejmuje lub nie zawiera, wyboru dokonuje się z listy wartości danych w podanym polu.

   Jeśli podano pole daty, to zależnie od wybranego operatora można podać jedną datę (lub dwie daty) z kalendarza, wpisać jedną lub dwie daty ręcznie albo określić przedział czasu w dniach, tygodniach lub miesiącach.

 5. Opcjonalnie dodaj do filtru wyrażenia:
  1. Kliknij opcję Dodaj wyrażenie i powtórz poprzednią czynność dla każdego nowego wyrażenia filtrującego.
   Wskazówka:

   Aby utworzyć wyrażenie podobne do już utworzonego, kliknij dla tego wyrażenia przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij opcję Duplikuj. Wprowadź niezbędne zmiany w duplikowanym zestawie.

   Aby usunąć wyrażenie, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij opcję Usuń wyrażenie.

  2. Kliknij menu rozwijane Filtruj wyniki i wybierz opcję dopasowania.

   Opcja Dopasuj wszystkie wyrażenia wyświetla obiekty i obrazy pasujące do wszystkich wyrażeń filtrujących. Opcja Dopasuj co najmniej jedno wyrażenie wyświetla obiekty i obrazy pasujące do co najmniej jednego wyrażenia. Przykłady tych opcji zawiera temat Wyrażenia filtrujące.

 6. Na panelu Filtr kliknij opcję Zapisz, aby zapisać i zastosować filtr względem warstwy.
  Wskazówka:

  Aby usunąć filtr, kliknij przycisk Usuń Usuń.

Korzystanie z zestawów wyrażeń

Aby utworzyć bardziej złożony filtr, można użyć zestawów wyrażeń do zgrupowania wielu wyrażeń. Sposób grupowania wyrażeń decyduje o elementach widocznych na mapie. Zestawów wyrażeń można na przykład użyć do dodatkowego dostosowania opisanego powyżej filtra zdarzeń przestępczych. Aby wyświetlić zarówno zdarzenia podpalenia, jak i kradzieży zgłoszone w ostatnim miesiącu, odfiltrowując zdarzenia dotyczące innych typów przestępstw i zgłoszone w innym czasie, możesz utworzyć dwa zestawy, grupując wyrażenie daty z każdym z typów zdarzeń, a następnie wybrać opcję filtrowania wyników przez dopasowanie do co najmniej jednego z zestawów wyrażeń.

Aby utworzyć filtr z użyciem zestawów wyrażeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje z powyższej sekcji Tworzenie filtra.
 2. W wyrażeniu, które chcesz zgrupować w zestaw, kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij opcję Dodaj warunek.

  Zostaną utworzone nowy zestaw zawierający istniejące wyrażenie i nowe puste wyrażenie.

 3. Dodaj pole, operator i wartość nowego wyrażenia.
 4. Aby dodać wyrażenia do zestawu, kliknij opcję Dodaj warunek i powtórz poprzednią instrukcję dla każdego wyrażenia.
 5. Kliknij menu rozwijane danego zestawu i wybierz opcję dopasowania.

  Opcja Dopasuj wszystkie warunki wyświetla obiekty i obrazy spełniające wszystkie warunki w zestawie. Opcja Dopasuj co najmniej jeden warunek wyświetla obiekty i obrazy spełniające co najmniej jeden warunek w zestawie — na przykład zdarzenia o typie podstawowym podpalenie lub kradzież.

 6. Opcjonalnie powtórz poprzednie instrukcje, aby utworzyć dodatkowe zestawy filtrów.
  Wskazówka:

  Aby utworzyć zestaw podobny do już utworzonego, kliknij dla tego zestawu przycisk Opcje, a następnie kliknij opcję Duplikuj. Wprowadź niezbędne zmiany w duplikowanym zestawie.

  Aby usunąć zestaw, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij opcję Usuń zestaw.

 7. Na panelu Filtr kliknij opcję Zapisz, aby zapisać i zastosować zestaw filtrów względem warstwy.