Publikacja hostowanych warstw obiektów

Jako publikujący w instytucji możesz hostować dane obiektowe w usłudze ArcGIS Online, publikując hostowane warstwy obiektowe. Oprogramowanie ArcGIS Online obsługuje wiele źródeł, umożliwiając wykonanie tego zadania. Użyj dowolnej z następujących metod, aby opublikować hostowaną warstwę obiektową:

Warstwy obiektowe są przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest wyświetlenie danych wektorowych, wykonanie zapytania lub edycja w internecie albo udostępnienie tabeli atrybutów o charakterze nieprzestrzennym. Hostowanie warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online to jeden ze sposobów na udostępnianie danych społeczności internetowej w sytuacji, gdy witryny własnego serwera ArcGIS Server nie można udostępnić publicznie. Mapy, aplikacje oraz desktopowe przeglądarki map mogą uzyskiwać dostęp do usług użytkownika z dowolnego miejsca w internecie, jeśli użytkownik na to zezwoli.

Warstwy obiektowe są najbardziej odpowiednie do wykorzystania jako warstwy operacyjne, umieszczane w warstwach referencyjnych, takich jak mapy bazowe. Na przykład warstwa obiektowa może zawierać informacje dotyczące znaków drogowych w okolicy. Każdy obiekt (znak drogowy) może zawierać nazwę znaku, datę jego zamontowania oraz adres URL witryny internetowej służącej do zgłaszania problemów do lokalnego zarządu dróg.

Podczas publikowania pliku CSV, pliku shape, pliku GeoJSON, zbioru obiektów lub geobazy plikowej usługa ArcGIS Online automatycznie ustawia na podstawie danych optymalny zakres widoczności. Podczas publikowania mapy z aplikacji ArcMap lub aplikacji ArcGIS Pro usługa ArcGIS Online uznaje istniejący zakres skal, który został skonfigurowany podczas procesu tworzenia. Tworzona pusta, hostowana warstwa obiektowa dziedziczy zakres widoczności warstwy obiektowej lub szablonu użytego do jej utworzenia. Aby zmienić skalę widoczności hostowanej warstwy obiektowej, otwórz warstwę w przeglądarce map Map Viewer Classic (wcześniej noszącej nazwę Map Viewer) i skonfiguruj zakres widoczności albo otwórz ją w przeglądarce map Map Viewer (wcześniej noszącej nazwę Map Viewer Beta) i skonfiguruj zakres widoczności.

Aby wykonać instrukcje podane w poniższych sekcjach, należy mieć uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych i tworzenia treści.

Publikowanie pliku CSV

Aby umożliwić wykorzystywanie w Internecie warstw obiektowych pochodzących z plików CSV, należy je przesłać do usługi ArcGIS Online i hostować jako usługi. Usługi te określa się mianem hostowanych warstw obiektowych. Jest to praktyczny schemat pracy, jeżeli lokalnie nie zainstalowano żadnych produktów ArcGIS.

W poniższych poleceniach opisano zasady publikowania obiektów lub tabel z poziomu usługi ArcGIS Online z użyciem plików CSV. Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

Notatka:

Aby przyspieszyć proces wczytywania i publikowania, usługa ArcGIS Online odczytuje wartości z pierwszych 10 wierszy pliku CSV w celu określenia typu danych i długości do wyświetlenia dla każdego pola w oknie Nowy element. Każde pole znakowe o długości mniejszej niż 256 zostanie powiększone do długości 256 w hostowanej warstwie obiektowej. Jeśli dowolna wartość w polu przekroczy 256 znaków, długość pola w hostowanej warstwie obiektowej zostanie zwiększona.

W przypadku tych plików nie są wymagane unikalne nazwy pól, ale nazwy pól w hostowanej warstwie obiektowej muszą być unikalne. Dlatego przed publikacją należy sprawdzić, czy wszystkie nazwy pól w pliku są unikalne.

Nazwy pól muszą być zgodne z wymaganiami bazy danych, która jest używana przez usługę ArcGIS Online do przechowywania danych. Informacje o ograniczeniach nazw kolumn i słowach zastrzeżonych można znaleźć w dokumentacji aplikacji Microsoft SQL Server.

W poniższych etapach opisano sposób dodawania i publikowania pliku CSV z dysku lokalnego. Instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do pliku z usługi Cloud Drive i publikowania go znajdziesz w sekcji Dodawanie elementów.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź ten plik na swoim urządzeniu.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Pliki CSV należy sformatować i zapisać jako pliki .csv.

 6. Wybierz opcję Dodaj plik CSV i utwórz hostowaną warstwę obiektową.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Sprawdź uwzględnione pola i w razie potrzeby dokonaj zmian.

  Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie. Możesz usunąć pola, zmienić nazwę wyświetlaną pola lub zmienić typ pola.

 9. Wybierz opcję Strefa czasowa dla pól dat w pliku CSV.

  Domyślnie przyjmuje się, że pola dat w tabelach zawierają datę i godzinę w formacie UTC. Jeśli pola dat zawierają wartości z innych stref czasowych, wybierz tę strefę. Należy pamiętać, że wybrana strefa czasowa jest stosowana wobec wszystkich pól daty w pliku CSV. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zostanie zaktualizowana nowymi danymi, zostanie użyta strefa czasowa podana przy pierwszej publikacji.

  Informacje na temat stref czasowych oraz obsługiwanych formatów daty i czasu można znaleźć w temacie Pliki CSV, TXT i GPX.

  Wskazówka:

  Można skonfigurować okna podręczne w celu wyświetlania czasu.

 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Wybierz informacje w pliku, których usługa ArcGIS Online ma używać do lokalizowania obiektów.
  • Jeśli plik zawiera współrzędne, wybierz współrzędne, których chcesz używać: Szerokość geograficzna i długość geograficzna, Military Grid Reference System (MGRS) lub Współrzędne w układzie United States National Grid.
  • Wybierz opcję Adresy lub nazwy miejsc, jeśli plik zawiera nazwy miejsc, np. Opactwo Westminsterskie lub Kanał Panamski albo adresy. Domyślnie usługa ArcGIS Online lokalizuje adresy na podstawie regionu danej instytucji.
  • Aby utworzyć warstwę tabeli nieprzestrzennej, wybierz opcję Brak.
 12. Jeśli lokalizujesz obiekty na podstawie opcji Adresy lub nazwy miejsc, a instytucja ma wiele skonfigurowanych lokalizatorów, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i wybierz lokalizator, który ma zostać użyty.
 13. Jeśli plik zawiera adresy, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i za pomocą listy rozwijanej Region określ kraj, w którym znajdują się adresy. Jeśli plik zawiera adresy z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.

  Domyślnie lokalizator dodaje pole, w którym przechowywane są współrzędne lokalizacji każdego obiektu. Można uwzględnić dodatkowe pola udostępniające informacje dotyczące procesu geokodowania, na przykład, w jakim stopniu informacje o lokalizacji w pliku wejściowym są zgodne z lokalizacją w usłudze lokalizatora.

 14. Włącz przełącznik Wzbogać warstwę informacjami o adresach i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dołącz cztery pola pokazujące, jak dobrze dopasowane są adresy — dodaje następujące pola opisujące lokalizację i stopień, w jakim jest ona zgodna z informacjami w usłudze lokalizatora: status, score, match_addr oraz addr_type.
  • Dołącz 50 pól, aby uzyskać pełne informacje o lokalizacji — dołącza wszystkie dostępne pola lokalizatora w hostowanej warstwie obiektowej.

  Opis wszystkich dodawanych pól można znaleźć w sekcji Geokodowanie i geowyszukiwanie.

 15. Wybierz, czy pola lokalizacji mają być oparte na jednym czy na wielu polach.
 16. Kliknij przycisk Dalej.
 17. Wpisz tytuł.
 18. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 19. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 20. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 21. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 22. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik danych oraz warstwa obiektowa są dodawane oddzielnie do Moich zasobów. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest wyświetlenie jej w przeglądarce map.

Jeżeli opublikowano plik CSV zawierający adresy lub miejsca, istnieje możliwość sprawdzenia i skorygowania wszystkich rekordów, które nie zostały naniesione na mapę lub zostały naniesione niepoprawnie. Lokalizacje można natychmiast przeglądać w przeglądarce map Map Viewer Classic lub przejrzeć je później. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd lokalizacji. Obecnie lokalizacje można przeglądać tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej , należy włączyć synchronizację.

Publikowanie pliku programu Excel

Plik programu Excel (.xlsx lub .xls) można przesłać do usługi ArcGIS Online i opublikować hostowaną warstwę z poziomu jednego z arkuszy. Jeśli arkusz zawiera informacje o szerokości i długości geograficznej, współrzędne, nazwy miejsc lub adresy, hostowaną warstwę obiektową można opublikować z arkusza. Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Jeśli arkusz nie zawiera informacji przestrzennych, można opublikować warstwę tabel.

Notatka:

W przypadku tych plików nie są wymagane unikalne nazwy pól, ale nazwy pól w hostowanej warstwie obiektowej muszą być unikalne. Dlatego przed publikacją należy sprawdzić, czy wszystkie nazwy pól w pliku są unikalne.

Nazwy pól muszą być zgodne z wymaganiami bazy danych, która jest używana przez usługę ArcGIS Online do przechowywania danych. Informacje o ograniczeniach nazw kolumn i słowach zastrzeżonych można znaleźć w dokumentacji aplikacji Microsoft SQL Server.

W poniższych etapach opisano sposób dodawania i publikowania pliku programu Excel z dysku lokalnego. Instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do pliku z usługi Cloud Drive i publikowania go znajdziesz w sekcji Dodawanie elementów.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź ten plik na swoim urządzeniu.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Wybierz opcję Dodaj dokument programu Microsoft Excel i utwórz hostowaną warstwę obiektową.
 6. Jeśli plik zawiera wiele arkuszy, z listy rozwijanej Opublikuj ten arkusz wybierz arkusz, który chcesz opublikować.

  Domyślnie publikowany jest pierwszy arkusz z arkusza kalkulacyjnego.

 7. Kliknij przycisk Dalej
 8. Sprawdź uwzględnione pola i w razie potrzeby dokonaj zmian.

  Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie. Możesz usunąć pola, zmienić nazwę wyświetlaną pola lub zmienić typ pola.

 9. Wybierz opcję Strefa czasowa dla pól daty w pliku.

  Domyślnie przyjmuje się, że pola dat w tabelach zawierają datę i godzinę w formacie UTC. Jeśli pola dat zawierają wartości z innych stref czasowych, wybierz tę strefę. Należy pamiętać, że wybrana strefa czasowa jest stosowana względem wszystkich pól daty w pliku. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zostanie zaktualizowana nowymi danymi, zostanie użyta strefa czasowa podana przy pierwszej publikacji.

  Wskazówka:

  Można skonfigurować okna podręczne w celu wyświetlania czasu.

 10. Wybierz informacje w pliku, których usługa ArcGIS Online ma używać do lokalizowania obiektów.
  • Jeśli plik zawiera współrzędne, wybierz współrzędne, których chcesz używać: Szerokość geograficzna i długość geograficzna, Military Grid Reference System (MGRS) lub Współrzędne w układzie United States National Grid.
  • Wybierz opcję Adresy lub nazwy miejsc, jeśli plik zawiera nazwy miejsc, np. Opactwo Westminsterskie lub Kanał Panamski, albo adresy. Domyślnie usługa ArcGIS Online lokalizuje adresy na podstawie regionu danej instytucji.
  • Aby utworzyć warstwę tabeli nieprzestrzennej, wybierz opcję Brak.
 11. Jeśli lokalizujesz obiekty na podstawie opcji Adresy lub nazwy miejsc, a instytucja ma wiele skonfigurowanych lokalizatorów, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i wybierz lokalizator, który ma zostać użyty.
 12. Jeśli plik zawiera adresy, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i za pomocą listy rozwijanej Region określ kraj, w którym znajdują się adresy. Jeśli plik zawiera adresy z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.
 13. Włącz przełącznik Wzbogać warstwę informacjami o adresach i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dołącz cztery pola pokazujące, jak dobrze dopasowane są adresy — dodaje następujące pola opisujące lokalizację i stopień, w jakim jest ona zgodna z informacjami w usłudze lokalizatora: status, score, match_addr oraz addr_type.
  • Dołącz 50 pól, aby uzyskać pełne informacje o lokalizacji — dołącza wszystkie dostępne pola lokalizatora w hostowanej warstwie obiektowej.

  Opis wszystkich dodawanych pól można znaleźć w sekcji Geokodowanie i geowyszukiwanie.

 14. Wybierz, czy pola lokalizacji mają być oparte na jednym czy na wielu polach.
 15. Sprawdź pola lokalizacji (jeśli istnieją). Jeśli usługa ArcGIS Online może zidentyfikować, które pola zawierają informacje o lokalizacji, ustawi je automatycznie. W razie potrzeby można zmienić pola lokalizacji, klikając wewnątrz komórki.
 16. Kliknij przycisk Dalej.
 17. Wpisz tytuł.
 18. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 19. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 20. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 21. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 22. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik danych oraz warstwa obiektowa są dodawane oddzielnie do Moich zasobów. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest wyświetlenie jej w przeglądarce map.

Jeżeli opublikowano plik programu Excel zawierający adresy lub miejsca, istnieje możliwość sprawdzenia i skorygowania wszystkich rekordów, które nie zostały naniesione na mapę lub zostały naniesione nieprawidłowo. Warstwę można natychmiast przeglądać w przeglądarce map Map Viewer Classic lub przejrzeć ją później. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd lokalizacji. Obecnie lokalizacje można przeglądać tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej , należy włączyć synchronizację.

Publikowanie Arkusza Google

Aby opublikować zasoby z Arkusza Google, można uzyskać dostęp do usługi Google Drive. Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Jeśli arkusz nie zawiera informacji przestrzennych, można opublikować warstwę tabel.

 1. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiedniego konta i masz uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Nowy element, po czym kliknij opcję Dysk Google.
 3. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Przeglądaj foldery lub przeprowadź wyszukiwanie, aby znaleźć plik do opublikowania.

  Możesz filtrować listę według typu pliku, aby doprecyzować wyniki wyszukiwania.

 5. Kliknij plik, który chcesz opublikować.
 6. Wybierz opcję Dodaj i utwórz hostowaną warstwę obiektową.
 7. Jeśli plik zawiera wiele arkuszy, z listy rozwijanej Opublikuj ten arkusz wybierz arkusz, który chcesz opublikować.

  Domyślnie publikowany jest pierwszy arkusz z arkusza kalkulacyjnego.

 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Sprawdź uwzględnione pola i w razie potrzeby dokonaj zmian.

  Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie. Możesz usunąć pola, zmienić nazwę wyświetlaną pola lub zmienić typ pola.

 10. Wybierz opcję Strefa czasowa dla pól daty w pliku.

  Domyślnie przyjmuje się, że pola dat w tabelach zawierają datę i godzinę w formacie UTC. Jeśli pola dat zawierają wartości z innych stref czasowych, wybierz tę strefę. Należy pamiętać, że wybrana strefa czasowa jest stosowana względem wszystkich pól daty w pliku. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zostanie zaktualizowana nowymi danymi, zostanie użyta strefa czasowa podana przy pierwszej publikacji.

 11. Kliknij przycisk Dalej.
 12. Wybierz informacje w pliku, których usługa ArcGIS Online ma używać do lokalizowania obiektów.
  • Jeśli plik zawiera współrzędne, wybierz współrzędne, których chcesz używać: Szerokość geograficzna i długość geograficzna, Military Grid Reference System (MGRS) lub Współrzędne w układzie United States National Grid.
  • Wybierz opcję Adresy lub nazwy miejsc, jeśli plik zawiera nazwy miejsc, np. Opactwo Westminsterskie lub Kanał Panamski, albo adresy. Domyślnie usługa ArcGIS Online lokalizuje adresy na podstawie regionu danej instytucji.
  • Aby utworzyć warstwę tabeli nieprzestrzennej, wybierz opcję Brak.
 13. Jeśli lokalizujesz obiekty na podstawie opcji Adresy lub nazwy miejsc, a instytucja ma wiele skonfigurowanych lokalizatorów, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i wybierz lokalizator, który ma zostać użyty.
 14. Jeśli plik zawiera adresy, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i za pomocą listy rozwijanej Region określ kraj, w którym znajdują się adresy. Jeśli plik zawiera adresy z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.
 15. Wybierz, czy pola lokalizacji mają być oparte na jednym czy na wielu polach.
 16. Sprawdź pola lokalizacji (jeśli istnieją). Jeśli usługa ArcGIS Online może zidentyfikować, które pola zawierają informacje o lokalizacji, ustawi je automatycznie. W razie potrzeby można zmienić pola lokalizacji, klikając wewnątrz komórki.
 17. Kliknij przycisk Dalej.
 18. Wpisz tytuł.
 19. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 20. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu publikowanej hostowanej warstwy obiektowej. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 21. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 22. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 23. Kliknij przycisk Zapisz.

Ta warstwa obiektowa jest dodawana do okna Moje zasoby. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest jej wyświetlenie w przeglądarce map Map Viewer (wcześniej noszącej nazwę Map Viewer Beta) lub Map Viewer Classic (wcześniej noszącej nazwę Map Viewer).

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij tę warstwę określonym grupom, instytucji lub publicznie. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej , należy włączyć synchronizację.

Publikowanie pliku shape

Aby umożliwić wykorzystywanie w Internecie warstw obiektowych pochodzących z plików shape (skompresowanych w pliku .zip), plik .zip należy przesłać do chmury firmy Esri, co zapewni ich hostowanie w postaci usług. Usługi te określa się mianem hostowanych warstw obiektowych. Jest to praktyczny schemat pracy, jeżeli lokalnie nie zainstalowano żadnych produktów ArcGIS.

W poniższych poleceniach opisano zasady publikowania obiektów z poziomu usługi ArcGIS Online z użyciem plików shape. Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź ten plik na swoim urządzeniu.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Plik shape należy skompresować jako plik .zip zawierający przynajmniej pliki .shp, .shx i .dbf. Jeżeli plik shape nie zawiera pliku .prj, a zasięg domeny współrzędnych x,y zawiera wartości z przedziału od -180 do 180 stopni, obiekty zostają opublikowane w układzie współrzędnych GCS_WGS_1984. Jeśli dane nie znajdują się w tym zasięgu, wystąpi błąd i konieczne będzie usunięcie warstwy obiektowej.

  Jeśli w pliku .zip znajduje się wiele plików shape, wszystkie one zostaną zawarte w warstwie obiektowej.

 6. W przypadku dodawania pliku .zip należy wskazać typ zasobów zawartych w tym pliku. Wybierz format danych z menu rozwijanego Typ elementu.

  Pliku nie będzie można przesłać, jeśli zostanie wskazany niewłaściwy typ zasobów.

 7. Wybierz opcję Dodaj i utwórz hostowaną warstwę obiektową.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Wpisz tytuł.
 10. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 11. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 12. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 13. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik danych oraz warstwa obiektowa są dodawane oddzielnie do Moich zasobów. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest wyświetlenie jej w przeglądarce map.

Jeśli publikowany jest plik lub pliki shape zawierające metadane, te metadane są dodawane do warstw w hostowanej warstwie obiektowej. Metadane są wyświetlane w usłudze ArcGIS Online przy użyciu stylu metadanych skonfigurowanego dla instytucji.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej , należy włączyć synchronizację.

Wskazówka:

Jeśli użytkownik edytuje obiekty w pliku shape z poziomu aplikacji komputerowej, może przesłać edytowany plik shape i zastąpić dane w hostowanej warstwie obiektowej.

Publikowanie pliku GeoJSON

Aby umożliwić wykorzystywanie w Internecie warstw obiektowych pochodzących z pliku GeoJSON (.geojson lub .json), plik ten należy przesłać do chmury firmy Esri, co zapewni ich hostowanie w postaci usług. Usługi te określa się mianem hostowanych warstw obiektowych. Jest to praktyczny schemat pracy, jeżeli lokalnie nie zainstalowano żadnych produktów ArcGIS.

Można publikować tylko pliki GeoJSON mniejsze niż 100 MB.

W poniższych poleceniach opisano zasady publikowania obiektów z poziomu usługi ArcGIS Online z użyciem pliku GeoJSON. Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź ten plik na swoim urządzeniu.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Wybierz opcję Dodaj i utwórz hostowaną warstwę obiektową.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Sprawdź uwzględnione pola i w razie potrzeby dokonaj zmian.

  Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie. Możesz usunąć pola, zmienić nazwę wyświetlaną pola lub zmienić typ pola.

 8. Wybierz opcję Strefa czasowa dla pól daty w pliku.

  Domyślnie przyjmuje się, że pola dat w tabelach zawierają datę i godzinę w formacie UTC. Jeśli pola dat zawierają wartości z innych stref czasowych, wybierz tę strefę. Należy pamiętać, że wybrana strefa czasowa jest stosowana względem wszystkich pól daty w pliku. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zostanie zaktualizowana nowymi danymi, zostanie użyta strefa czasowa podana przy pierwszej publikacji.

  Ta opcja nie jest dostępna, jeśli plik nie zawiera co najmniej jednego pola daty.

 9. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Wpisz tytuł.
 11. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 12. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 13. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 14. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 15. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik danych oraz warstwa obiektowa są dodawane oddzielnie do Moich zasobów. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest wyświetlenie jej w przeglądarce map.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej , należy włączyć synchronizację.

Publikowanie zbioru obiektów

Jeżeli konieczne jest, aby dane były edytowane przez wielu użytkowników, możesz opublikować zbiór obiektów jako hostowaną warstwę obiektową, udostępnić tę warstwę, włączyć dla niej edycję, a następnie użyć tej warstwy obiektowej na mapie.

Notatka:

Jeżeli zmodyfikujesz symbolizację dla pojedynczych punktów w zbiorze obiektów, zmiana symboli nie zostanie zachowana po opublikowaniu zbioru obiektów jako hostowanej warstwy obiektowej.

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu dla zbioru obiektów, który chcesz opublikować jako hostowaną warstwę obiektową.
 2. Kliknij element Publikuj.
 3. Użyj domyślnej nazwy hostowanej warstwy obiektowej lub wpisz nową.
 4. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, można również użyć pola Filtruj kategorie.
 5. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i ułatwiające jego wyszukiwanie. Wyrażenie budynki publiczne jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast budynki,publiczne jest traktowane jako dwa znaczniki.

 6. Kliknij przycisk Publikuj, aby utworzyć hostowaną warstwę obiektową.

Utworzona zostaje hostowana warstwa obiektowa, która następnie zostaje dodana do zasobów.

Teraz można udostępnić warstwę hostowaną, włączyć możliwość jej edycji oraz dodać warstwę obiektową do mapy.

Publikowanie zawartości geobazy plikowej

Aby umożliwić wykorzystywanie w Internecie warstwy obiektowej pochodzącej z geobazy plikowej (skompresowanej w pliku .zip), skompresowany plik geobazy plikowej należy przesłać do chmury firmy Esri, co zapewni hostowanie jego zawartości w postaci usługi. Usługa ta jest nazywana hostowaną warstwą obiektową.

Opublikowanie zawartości geobazy plikowej to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy geobaza plikowa zawiera tylko kilka zestawów danych.

Z geobazy plikowej w hostowanej warstwie obiektowej można publikować następujące typu danych:

 • Klasy obiektów (współrzędne x i y; współrzędne m i z nie są uwzględniane)
 • Tabele
 • Załączniki
 • Klasy relacji

Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

Inne typy danych, takie jak rastry, sieci oraz struktury działek, pozostają w geobazie, ale nie są uwzględniane w opublikowanej hostowanej warstwie obiektowej.

Aby dodać geobazę plikową do witryny i opublikować jej zawartość jako hostowaną warstwę obiektową, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź ten plik na swoim urządzeniu.

  Geobaza plikowa musi mieć postać pliku .zip.

 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. W przypadku dodawania pliku .zip należy wskazać typ zasobów zawartych w tym pliku. Wybierz format danych z menu rozwijanego Typ elementu.

  Pliku nie będzie można przesłać, jeśli zostanie wskazany niewłaściwy typ zasobów.

 6. Wybierz opcję Dodaj i utwórz hostowaną warstwę obiektową.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Wpisz tytuł.
 9. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 10. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 11. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 12. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 13. Kliknij przycisk Zapisz.

Obsługiwane typy danych znajdujące się w geobazie plikowej zostaną opublikowane jako hostowana warstwa obiektowa. Przesyłanie i publikowanie pliku może trochę potrwać. Po zakończeniu publikowania można przetestować nową warstwę obiektową, wyświetlając ją w przeglądarce map. Widoki w geobazie plikowej nie są publikowane, ale pozostają w geobazie plikowej.

Jeśli klasy obiektów w geobazie plikowej zawierają metadane, te metadane są dodawane do warstw w hostowanej warstwie obiektowej. Metadane każdej warstwy można wyświetlić i edytować w usłudze ArcGIS Online przy użyciu stylu metadanych skonfigurowanego dla instytucji.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Wskazówka:

Jeśli użytkownik edytuje obiekty w klasach obiektów w geobazie plikowej z poziomu aplikacji komputerowej, może przesłać edytowaną geobazę plikową i zastąpić dane w hostowanej warstwie obiektowej.

Publikuj zdjęcia z lokalizacjami

Możesz przesłać skompresowany plik (plik .zip) zawierający zdjęcia, które mają geotagi i opublikować hostowaną warstwę obiektową. Usługa ArcGIS Online tworzy punkty w hostowanej warstwie obiektowej na podstawie informacji GPS zawartych w geotagu każdego zdjęcia. Zdjęcia są przechowywane jako załączniki do tych punktów. Punkty nie są tworzone dla tych zdjęć w pliku, które nie mają informacji GPS.

Możesz przesłać plik .zip zawierający pliki obrazów w formacie JPEG, które zostały oznaczone tagami wyłącznie z użyciem informacji GPS w standardzie EXIF (Exchangeable Image File Format).

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać zbiór obrazów do usługi ArcGIS Online i opublikować punktową hostowaną warstwę obiektową z obrazami zapisanymi jako załączniki.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź ten plik na swoim urządzeniu.

  Obrazy muszą znajdować się w pliku .zip.

 4. W przypadku dodawania pliku .zip należy wskazać typ zasobów zawartych w tym pliku. Wybierz format danych z menu rozwijanego Typ elementu.

  Pliku nie będzie można przesłać, jeśli zostanie wskazany niewłaściwy typ zasobów.

 5. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 6. Wybierz opcję Dodaj i utwórz hostowaną warstwę obiektową.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Wpisz tytuł.
 9. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 10. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 11. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 12. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 13. Kliknij przycisk Zapisz.

W hostowanej warstwie obiektowej zostanie utworzony punkt dla każdego geokodowanego zdjęcia. Po zakończeniu publikowania można przetestować nową warstwę obiektową, wyświetlając ją w przeglądarce map Map Viewer (wcześniej noszącej nazwę Map Viewer Beta) lub Map Viewer Classic (wcześniej noszącej nazwę Map Viewer.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Publikowanie z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap

Z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap można opublikować warstwę obiektową, która ma być hostowana w usłudze ArcGIS Online. Podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej dane są kopiowane ze źródła danych do usługi ArcGIS Online. Opublikowana hostowana warstwa obiektowa odwołuje się do danych zawartych w usłudze ArcGIS Online, a nie w źródle danych.

Wykonaj czynności podane w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Pro lub systemie pomocy aplikacji ArcMap, aby opublikować hostowaną warstwę obiektową z poziomu tych aplikacji.

Notatka:

Jeśli do warstw na mapie aplikacji ArcMap lub aplikacji ArcGIS Pro zastosowano zapytania definiujące, system ArcGIS stosuje te zapytania definiujące do opublikowanych hostowanych warstw obiektowych. Jednak wszystkie dane są przesyłane do usługi ArcGIS Online. Aby opublikować i przesłać do usługi ArcGIS Online tylko podzestaw danych, należy wyeksportować ten podzestaw danych do innej klasy obiektów i ją opublikować.

Tworzenie na podstawie szablonu lub istniejącej warstwy obiektowej

Aby zduplikować właściwości warstwy, zezwalając członkom instytucji na zapełnianie nowej warstwy nowymi obiektami, utwórz hostowaną warstwę obiektową na podstawie istniejącej warstwy obiektowej lub szablonu.

Na przykład, w swoich zasobach możesz mieć warstwę obiektową wyświetlającą granice pożaru. Gdy pojawi się nowy pożar, możesz utworzyć pustą warstwę obiektową przy użyciu już istniejącej. Następnie możesz wypełnić nową warstwę granicami i atrybutami nowego pożaru.

Alternatywnie możesz użyć szablonu zawartego w kategorii Budowanie warstwy w celu utworzenia pustej hostowanej warstwy obiektowej bez korzystania ze schematu istniejącej warstwy. W tym scenariuszu użytkownik dodaje pola, definiuje listy i zakresy atrybutów, definiuje szablony obiektów i konfiguruje inne ustawienia wymagane po utworzeniu hostowanej warstwy obiektowej.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby utworzyć hostowaną warstwę obiektową na podstawie szablonu lub innej warstwy obiektowej.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta zapewniającego uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych, a następnie kliknij kartę Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij pozycję Nowy element i wybierz opcję Warstwa obiektowa.
 3. Wybierz istniejącą warstwę obiektową zawierającą warstwy i schemat, które mają zostać zastosowane do nowej warstwy obiektowej.

  Na tym etapie obiekty nie są dodawane ani kopiowane do nowej hostowanej warstwy obiektowej, definiowane są tylko warstwy i schematy nowej hostowanej warstwy obiektowej.

  Można zastosować różne strategie:

  • Kliknij kartę Z szablonu, wybierz jedną z szablonowych warstw obiektowych dostarczonych przez Esri i kliknij opcję Utwórz.
  • Aby użyć hostowanej warstwy obiektowej ze swojej instytucji, kliknij kartę Istniejąca warstwa. Wyszukaj istniejącą warstwę obiektową, której chcesz użyć lub przejdź do niej, zaznacz ją i kliknij opcję Utwórz.
  • Kliknij kartę Z adresu URL, wpisz adres URL istniejącej warstwy obiektowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Niezależnie od wybranej metody zaznacz pole wyboru obok każdej warstwy, którą chcesz uwzględnić w nowej warstwie obiektowej. Musisz wybrać co najmniej jedną warstwę. Aby zmienić nazwę warstwy, kliknij ją i wpisz nową nazwę.

  Kliknij opcję Pobierz informacje o odbiorniku GPS, aby dodać pola metadanych GPS do warstw punktowych i zapisać informacje GPS, takie jak nazwa odbiornika, dokładność i typ pozycji. Gdy edytujesz warstwę w aplikacji ArcGIS Collector, metadane GPS są rejestrowane automatycznie. Więcej informacji o metadanych GPS można znaleźć w temacie Przygotowanie do zbierania danych o wysokiej dokładności w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Collector.

  Po zakończeniu wybierania warstw kliknij przycisk Dalej.

 4. Zdefiniuj domyślny zasięg dla nowej warstwy obiektowej, korzystając z funkcji przesuwania i powiększania na mapie wyświetlonej w oknie dialogowym Nowa hostowana warstwa obiektowa lub wpisz współrzędne szerokości i długości geograficznej. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

  Ta operacja umożliwia zawężenie zasięgu warstwy podczas pierwszej edycji.

 5. Wpisz nazwę, znaczniki i opis nowej hostowanej warstwy obiektowej.
 6. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, można również użyć pola Filtruj kategorie.
 7. Wybierz folder, w którym zostanie zapisana nowa hostowana warstwa obiektowa. Aby opublikować nową warstwę, kliknij przycisk Gotowe.

  Zostanie wyświetlona strona szczegółów elementu nowej hostowanej warstwy obiektowej.

 8. Notatka:

  Domyślnie w nowej hostowanej warstwie obiektowej włączone jest edytowanie, synchronizacja i śledzenie edytora, dzięki czemu jest ona przygotowana na zbieranie danych. Jeśli nie chcesz, aby inni użytkownicy od razu edytowali tę warstwę, wyłącz edycję, usuwając zaznaczenie pola wyboru Włącz edycję na karcie Ustawienia strony elementu hostowanej warstwy obiektowej.

Tematy pokrewne