Zdefiniuj listy i zakresy atrybutów

Aby zwiększyć jakość danych, można udostępnić edytorom listę lub zakres akceptowalnych wartości pól w hostowanych warstwach obiektowych. Przyjmijmy na przykład, że w hostowanej warstwie obiektowej zapisywane są informacje o pojemnikach na śmieci należących do miasta, które są rozmieszczone w danym mieście. W mieście używane są pojemniki plastikowe i aluminiowe o pojemności od 15 do 50 galonów. Aby uniemożliwić edytorom wprowadzenie niepoprawnych wartości lub literówek, można utworzyć listę wybieralną dla pola materiał zawierającą dwie wartości (plastik i aluminium) i ustawić wartość minimalną na 15, a maksymalną na 50 dla pola określającego pojemność pojemnika. Utworzenie listy wartości dostępnych dla edytora podczas zapełniania pola jest przydatnym rozwiązaniem w przypadku, gdy liczba możliwych wartości jest ograniczona.

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub członek pełniący domyślną rolę administratora może utworzyć listę proponowanych wartości atrybutów dla pól tekstowych i liczbowych (całkowitoliczbowe i typu double). Ponadto może zdefiniować możliwe wartości minimalne i maksymalne dla pól liczbowych.

Utwórz listę wartości

Podczas definiowania listy wartości ustawia się kod — wartość zapisaną w usłudze ArcGIS Online — oraz etykietę — wartość widoczną dla użytkowników na liście wartości i w tabeli atrybutów wyświetlanych w usłudze ArcGIS Online.

Jeśli dla pola dozwolone są wartości puste, lista wartości, oprócz wartości zdefiniowanych przez administratora, będzie zawierała opcję - puste -.

Utworzenie listy wartości dostępnych dla edytora podczas zapełniania pola jest przydatnym rozwiązaniem w przypadku, gdy liczba możliwych wartości jest ograniczona.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć listę poprawnych wartości dla pola w hostowanej warstwie obiektowej:

 1. Na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej kliknij kartę Dane, aby otworzyć tabelę atrybutów.
 2. Kliknij Pola.
 3. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, użyj menu rozwijanego Warstwa, aby wybrać warstwę podrzędną zawierającą potrzebne pole.
 4. Kliknij nazwę wyświetlaną pola, aby otworzyć ustawienia dla pola.
 5. Kliknij opcję Utwórz listę.

  Listę dozwolonych wartości można utworzyć, zanim w warstwie znajdą się dane. Jeśli jednak pole zawiera wartości podczas tworzenia listy, można kliknąć opcję Generuj listę, aby zapełnić listę unikalnymi wartościami z tego pola. Na początkowej liście wyświetlana jest liczba wystąpień wartości w danym polu.

  Notatka:

  Po kliknięciu opcji Generuj listę w tabeli zostanie wyświetlonych tylko pierwszych 1000 unikatowych wartości.

 6. Wpisz wartości dla każdego możliwego kodu i etykiety dla pola.

  • Kod — kod jest zapisywany w tabeli atrybutów i musi być obsługiwany dla typu danych ustawionego dla pola. Jeśli na przykład pole jest całkowitoliczbowe, nie można używać kodu zawierającego znaki alfabetu. W niektórych przypadkach wartość kodu jest skróconą postacią informacji. Na przykład w przypadku pola dotyczącego materiału, z którego wykonany jest pojemnik na śmieci, można zastosować kody PL i AL.
  • Etykieta — etykieta jest unikalną wartością tekstową, która jest wyświetlana na liście wartości i w tabeli atrybutów. Dla kodu PL etykietą jest plastik, a dla kodu AL etykietą jest aluminium. Etykieta umożliwia także wyświetlenie większej ilości informacji niż pozwala na to typ danych dla pola. Jeśli na przykład dla pojemnika na śmieci istnieje także pole całkowitoliczbowe, w którym zapisana jest wysokość pojemnika, kodem dla pojemnika o wysokości 1 m będzie 1, ale dla etykiety można ustawić wartość 1 m lub 1 metr.

 7. Kliknij opcję Dodaj, aby zdefiniować więcej wartości dla tego pola.

  Wartości są wyświetlane na liście w tej samej kolejności, w jakiej są wyświetlane na stronie Lista wartości.

 8. Aby zmienić kolejność, przeciągnij parę składającą się z etykiety i kodu w górę lub w dół na liście.
 9. Aby usunąć zdefiniowaną wartość, kliknij przycisk Usuń przycisk Usuń.
 10. Po zakończeniu definiowania listy możliwych wartości dla pola kliknij opcję Zapisz.

Edytuj listę wartości

Zawartość i wygląd istniejącej listy wartości można zmienić. Można na przykład odkryć, że w mieście więcej jest pojemników aluminiowych niż plastikowych i zdecydować że na liście ma to być pierwsza wartość widziana przez edytorów. Można też odkryć, że potrzebne są dodatkowe wartości. Jeśli na przykład na potrzeby listy pojemników na śmieci mają pojawić się pojemniki stalowe, można edytować tę listę, dodając nową wartość.

Ponadto można zmienić istniejące wartości etykiet na liście. Po wykonaniu tej czynności użytkownicy będą widzieć nową etykietę podczas przeglądania listy wartości i tabeli atrybutów w usłudze ArcGIS Online.

Uwaga:

Można zmienić istniejące wartości kodów, ale nie jest to zalecane, jeśli w polu istnieją dane, które używają tych kodów. Gdy zostanie zmieniona wartość kodu, istniejące wartości atrybutów nie są aktualizowane w tabeli. Można także usunąć wartość z listy, ale istniejące wartości w tabeli atrybutów pojawią się z kodem, a nie z etykietą. Jeśli na przykład zostanie usunięty plastik (wartość PL), użytkownicy będą widzieli wartość PL podczas przeglądania tabeli atrybutów w usłudze ArcGIS Online.

Wykonaj poniższe czynności, aby edytować listę poprawnych wartości dla pola w hostowanej warstwie obiektowej:

 1. Na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej kliknij kartę Dane, aby otworzyć tabelę atrybutów.
 2. Kliknij Pola.
 3. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, użyj menu rozwijanego Warstwa, aby wybrać warstwę podrzędną zawierającą potrzebne pole.
 4. Kliknij nazwę wyświetlaną pola, aby otworzyć ustawienia dla pola.
 5. Kliknij opcję Edytuj obok opcji Lista wartości (domena).
 6. Opcjonalnie dokonaj dowolnych spośród następujących zmian:
  • Przeciągnij parę składającą się z etykiety i kodu do nowego miejsca na liście, aby zmienić kolejność elementów na liście.
  • Kliknij opcję Dodaj, aby zdefiniować więcej wartości dla tego pola.
  • Aby zmienić etykietę, wpisz nową w polu Etykieta.
  • Kliknij przycisk Usuń przycisk Usuń, aby usunąć wartość z listy.
 7. Po zakończeniu definiowania listy możliwych wartości dla pola kliknij opcję Zapisz.

Usuń listę wartości

Jeśli nie ma już potrzeby ograniczania wartości, które edytorzy podają podczas dodawania lub aktualizowania wartości atrybutów (na przykład w przypadku stwierdzenia, że zapisywanie materiału, z którego wykonany jest pojemnik, nie jest istotne), można usunąć listę wartości. Edytorom nie będzie już wyświetlana lista wartości, gdy w przyszłości będą dokonywali edycji.

Uwaga:

Wartości istniejące w tabeli atrybutów pozostaną w tej tabeli, ale będą reprezentowane za pomocą kodu, a nie etykiety. Jeśli na przykład zostanie usunięta lista wartości dla pola wskazującego materiał, użytkownicy będą widzieli wartości PL i AL podczas przeglądania tabeli atrybutów w usłudze ArcGIS Online.

Aby usunąć listę wartości, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej kliknij kartę Dane, aby otworzyć tabelę atrybutów.
 2. Kliknij Pola.
 3. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, użyj menu rozwijanego Warstwa, aby wybrać warstwę podrzędną zawierającą potrzebne pole.
 4. Kliknij nazwę wyświetlaną pola, aby otworzyć ustawienia dla pola.
 5. Kliknij opcję Edytuj obok opcji Lista wartości (domena).
 6. Kliknij opcję Usuń listę.
 7. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia listy wartości.

Ustaw wartości minimalne i maksymalne

Dla pól liczbowych można zdefiniować zakres poprawnych wartości z wartością minimalną i maksymalną. Gdy edytorzy będą dodawali lub aktualizowali wartość pola, zobaczą ostrzeżenie przy próbie wpisania wartości spoza zakresu. Jeśli będą kontynuowali edycję, zostanie przywrócona poprzednia wartość pola.

Aby ustawić wartość minimalną i maksymalną dla pola całkowitoliczbowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej kliknij kartę Dane, aby wyświetlić tabelę atrybutów.
 2. Kliknij Pola.
 3. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, użyj menu rozwijanego Warstwa, aby wybrać warstwę podrzędną zawierającą potrzebne pole.
 4. Kliknij nazwę wyświetlaną pola, aby otworzyć ustawienia dla pola.
 5. Kliknij opcję Edytuj obok opcji Wartość minimalna/maksymalna.
 6. Zakres wartości można zdefiniować, zanim w warstwie znajdą się dane. Jeśli jednak pole zawiera wartości podczas tworzenia listy, można kliknąć opcję Generuj zakres, aby zapełnić listę z użyciem zakresu wartości istniejącego w polu.
 7. Wpisz najmniejszą dozwoloną wartość w polu Minimum.
 8. Wpisz największą dozwoloną wartość w polu Maksimum.
 9. Po zakończeniu definiowania listy możliwych wartości dla pola kliknij opcję Zapisz.

Zakres poprawnych wartości dla pola liczbowego można zwiększać lub zmniejszać. Jeśli zakres zostanie zmniejszony, istniejące wartości w tym polu, które znajdą się poza nowym zakresem, pozostaną w tabeli. Jeśli te nowe wartości przestaną być poprawne, należy je zmodyfikować ręcznie.

Uwagi związane z ustawianiem lub edytowaniem list i zakresów pól

Podczas pracy z listami wartości i zakresami należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Dla pola liczbowego można zdefiniować listę lub zakres, ale nie oba te elementy. Gdy jeden z tych elementów zostanie zdefiniowany, nie można skonfigurować drugiego.
 • Nie można skonfigurować listy ani ustawić wartości minimalnej i maksymalnej dla pól systemowych, takich jak shape_area, shape_length, FID i ObjectID.
 • W usłudze ArcGIS Online listy i zakresy wartości można konfigurować tylko dla hostowanych warstw obiektowych. Nie można konfigurować list ani zakresów wartości dla widoków hostowanych warstw obiektowych, ani warstw obiektowych serwera ArcGIS Server. Jeśli zostanie utworzony widok hostowanej warstwy obiektowej z hostowanej warstwy obiektowej, wartości listy i zakresu zostaną zastosowane do tego widoku, ale nie będzie można ich zmienić z poziomu widoku. Aby zastosować listy lub zakresy do warstw obiektowych serwera ArcGIS Server, należy zdefiniować domeny dla danych w geobazie przed opublikowaniem warstwy obiektowej. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Tworzenie domen i zarządzanie nimi w pomocy do aplikacji ArcGIS Pro.
 • W przypadku publikowania hostowanej warstwy obiektowej z danych pochodzących z aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap, które zawierają domeny wartości kodowanych, domeny te będą wyświetlane w postaci listy w usłudze ArcGIS Online. Jednak listy w usłudze ArcGIS Online dotyczą tylko pojedynczych pól i mogą być dla tych pól modyfikowane. Zmodyfikowanie tej listy dla jednego pola nie zmienia wartości domen w innych polach.
 • W przypadku warstw obiektowych serwera ArcGIS Server domeny wartości kodowanych w polach można wyświetlać w postaci listy, a domeny zakresowe w postaci wartości minimalnej i maksymalnej, ale nie można ich edytować w usłudze ArcGIS Online.
 • W przypadku publikowania hostowanej warstwy obiektowej z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap, która zawiera w innych polach podtypy z powiązanymi domenami, w usłudze ArcGIS Online nie można przeglądać ani edytować tych domen.
 • W przypadku tworzenia listy dla pola, dla którego został zastosowany styl Typy (Symbole unikalne), należy pamiętać, że wartości na liście muszą być takie same, jak unikalne wartości zdefiniowane w edytowanych szablonach.