Pliki CSV, TXT i GPX

W usłudze ArcGIS Online można używać danych przechowywanych w pliku tekstowym z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV, .csv), w rozdzielanym pliku tekstowym (.txt) lub pliku w formacie wymiany danych GPS (.gpx). Poniższa lista zawiera podsumowanie informacji o sposobach użycia tych plików i udostępnia łącza do instrukcji. Sekcje znajdujące się po liście funkcji zawierają informacje na temat właściwego formatowania oraz wskazówki dotyczące korzystania z plików .csv, .txt i .gpx w instytucji ArcGIS Online.

Pliki .csv i .txt

Informacje są przechowane w plikach .csv i .txt w postaci jawnego tekstu. Pierwszy wiersz pliku zawiera nazwy wszystkich kolejnych pól. W plikach .csv i .txt pola mogą być rozdzielane przecinkami, średnikami lub tabulatorami. Inne separatory nie są obsługiwane.

Ponieważ typy danych nie są wymuszane w pliku, usługa ArcGIS Online interpretuje typ danych, który ma zostać zastosowany, na podstawie nazw pól i konkretnego formatowania użytego w polach.

Poniższe sekcje zawierają informacje o obsługiwanych formatach danych w plikach .csv i .txt oraz o tym, co należy wziąć pod uwagę przy dodawaniu plików .csv i .txt do mapy.

Pola lokalizacji w plikach .csv i .txt

Aby używać plików .csv i .txt w instytucji, plik musi zawierać pola lokalizacji. Pola lokalizacji mogą zawierać informacje o współrzędnych, adresach lub miejscach. Pierwszy wiersz w pliku musi zawierać nazwy pól lokalizacji. Adresy mogą być przechowywane w jednym lub większej liczbie pól. Współrzędne muszą znajdować się w dwóch osobnych polach.

Jeśli plik zawiera pola współrzędnych, usługa ArcGIS Online wykorzystuje je do lokalizowania obiektów na mapie. Usługa ArcGIS Online obsługuje następujące typy współrzędnych:

 • długość i szerokość geograficzna*
 • szerokość i długość geograficzna*
 • Military Grid Reference System (MGRS)
 • United States National Grid (USNG)
*Dane dotyczące szerokości i długości geograficznej muszą być wyrażone w stopniach dziesiętnych.

Jeśli przeglądarka map Map Viewer Classic nie może określić informacji o współrzędnych lub jeśli plik zawiera informacje o adresach bądź miejscach, zostanie wyświetlona prośba o sprawdzenie pól lokalizacji i w razie potrzeby ich zmianę. Zawsze pojawia się monit o przejrzenie plików lokalizacji w przeglądarce map Map Viewer i na stronie Zasoby.

Obsługiwane są następujące pola lokalizacji:

 • Szerokość geograficzna, długość geograficzna
 • Lat, Long (Szer., dług.)
 • Longitude83, Latitude83
 • Longdecdeg, Latdecdeg
 • Long_dd, Latdd
 • Lng
 • Y, X
 • Ycenter, Xcenter (Y środka, X środka)
 • Xcenter, Ycenter (X środka, Y środka)
 • Point-y, Point-x (Punkt y, punkt x)
 • X punktu, Y punktu
 • MGRS
 • USNG
 • Adres
 • Miasto
 • Stan/Województwo
 • Kod pocztowy

Data i czas w plikach .csv

Przyjmuje się, że pola daty i czasu w plikach .csv zawierają datę i czas UTC (Universal Time Coordinated) i jako takie są przechowywane. Wynika to z faktu, że fizyczna lokalizacja serwera hostującego dane może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Przechowywanie daty i czasu zapisanych zgodnie z lokalną strefą czasową prowadzi do problemów, szczególnie w przypadku gdy nastąpi zmiana strefy czasowej, w której znajduje się użytkownik bądź serwer hostujący dane.

Za każdym razem, gdy wyświetlana jest wartość pola daty lub czasu, jest ona konwertowana z czasu UTC na czas lokalny. Ta operacja jest wykonywana przez przesłanie zapytania dotyczącego ustawienia strefy czasowej do komputera bieżącego użytkownika. Na przykład załóżmy, że na komputerze ustawiono czas pacyficzny (USA i Kanada). Czas pacyficzny jest opóźniony o osiem godzin względem czasu UTC, z wyjątkiem czasu letniego — o godzinie 10:00 czasu UTC jest 2:00 czasu pacyficznego.

Gdy publikujesz hostowaną warstwę obiektową z pliku .csv, możesz podać strefę czasową danych. Podana strefa czasowa pozwala uwzględnić przesunięcie czasowe, ponieważ usługa ArcGIS Online przyjmuje, że data i godzina są podawane dla czasu UTC. Jeśli na przykład plik .csv zawierający pola daty jest publikowany z wybraną strefą czasu pacyficznego, do wszystkich wartości daty i godziny w pliku .csv zostanie dodane osiem lub siedem godzin w ramach konwersji do UTC, zależnie od tego, czy wartości daty przypadają w czasie letnim.

Jeśli pola daty w pliku .csv zawierają datę bez godziny, wartość czasowa północy jest przypisana w momencie publikacji hostowanej warstwy obiektowej. Dlatego jeśli nie podasz strefy czasowej w momencie publikacji, dane będą przechowywane z zapisaną wartością czasową północy (UTC). Podczas wyświetlania danych godzina będzie konwertowana na czas lokalny wraz z ewentualną zmianą daty. Na przykład, 28/7/2009 0:00 to północ (UTC) 28 lipca 2009 roku. Na komputerze w strefie czasu pacyficznego data i godzina będą następujące: 27/7/2009 17:00. Podanie strefy czasowej w momencie publikacji eliminuje to przesunięcie czasowe w przypadku wyświetlania w podanej strefie.

Poniższa tabela zawiera listę formatów daty i czasu, które spowodują wyświetlenie pola daty w hostowanej warstwie obiektowej publikowanej z pliku .csv.

Wartości w formacie spoza tej listy zostaną utworzone jako typy danych znakowych w wynikowej hostowanej warstwie obiektowej lub, jeśli obecne są tylko liczby, jako liczby całkowite.

FormatPrzykład

DD/M/RRRR

28/7/2009

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 5:23 rano lub 28/7/2009 05:23 rano

DD/M/RR

28/7/09

DD/M/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23 lub 28/7/09 17:23

DD/MM/RR

28/07/09

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23 lub 28/7/09 17:23

DD/MM/RRRR

28/07/2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23 lub 28/7/2009 17:23

DD miesiąc

28 lipca

RRRR/MM

2009/07

RRRR-MM

2009-07

RRRR/MM/DD

2009/07/28

RRRR-MM-DD

2009-07-28

RRRR/MM/DD gg:mm:ss

2009/07/28 17:23:00

RRRR-MM-DD gg:mm:ss

2009-07-28 17:23:00

RRRR/MM/DD gg:mm:ss.s

2009/07/28 17:23:00.0

RRRR-MM-DDTgg:mm:ss.s

2009-07-28 17:23:00

Jeśli plik .csv zostanie dodany bezpośrednio do przeglądarki map Map Viewer Classic, następujące formaty dat zostaną wczytane jako daty, ale czas nie będzie wyświetlany w tabeli w przeglądarce map Map Viewer Classic:

FormatPrzykład danych wejściowychWartość w tabeli

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/M/RR zegar 12-godzinny

28/7/09 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/07/09 17:23

28 lipca 2009

Jeśli plik .csv zostanie dodany bezpośrednio do przeglądarki map Map Viewer Classic, następujące formaty dat zostaną wczytane jako pola znakowe dokładnie tak, jak są wyświetlane w pliku .csv:

FormatPrzykład danych wejściowych

DD/M/RRRR

28/7/2009

DD/MM/RRRR

28/07/2009

DD/M/RRRR zegar 24-godzinny

28/7/2009 17:23

DD/MM/RRRR zegar 24-godzinny

28/07/2009 17:23

DD/M/RR

28/7/09

DD/MM/RR

28/07/09

DD/M/RR zegar 24-godzinny

28/7/09 17:23

DD/MM/RR zegar 24-godzinny

28/07/09 17:23

DD miesiąc

28 lipca

RRRR/MM

2009/07

RRRR-MM

2009-07

RRRR/MM/DD

2009/07/28

RRRR-MM-DD

2009-07-28

RRRR/MM/DD gg:mm:ss

2009/07/28 17:23:00

RRRR-MM-DD gg:mm:ss

2009-07-28 17:23:00

RRRR/MM/DD gg:mm:ss.s

2009/07/28 17:23:00.0

RRRR-MM-DD gg:mm:ss.s

2009-07-28 17:23:00.0

Uwagi dotyczące publikowania pól daty w plikach .csv

Podczas publikowania pól dat należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Gdy podajesz strefę czasową w momencie publikacji pliku .csv, wybrana strefa czasowa jest stosowana do wszystkich wartości daty i godziny zawartych w pliku .csv w momencie publikacji lub zastępowania warstwy obiektowej.
 • Jeśli chcesz zastosować strefę czasową tylko do poszczególnych rekordów, możesz podać przesunięcie czasowe względem UTC dla danego rekordu. Na przykład wartość daty Wtorek, 28 lipca 2009, 5:23 AM+8 wskazuje na strefę czasową przesuniętą o osiem godzin do przodu względem czasu UTC. Lista wszystkich stref czasowych znajduje się na stronie www.worldtimezone.com. Gdy strefa czasowa jest określona dla rekordu w pliku .csv, strefa czasowa wybrana w momencie publikacji jest stosowana do rekordów bez określonego przesunięcia czasowego.
 • Jeśli określasz strefę czasową w momencie publikacji hostowanej warstwy obiektowej z pliku .csv, zastąpienie hostowanej warstwy obiektowej zaktualizowanymi danymi zachowuje strefę czasową wybraną podczas pierwotnej publikacji.
 • Jeśli zmienisz pola daty w opublikowanej warstwie obiektowej, w tym jeśli zmienisz hostowaną warstwę obiektową, aby używała opcji Zapisuj, kto tworzy i aktualizuje obiekty, pola daty uzyskają wartości w lokalnym czasie edytującego i dokonają konwersji na czas UTC z zastosowaniem przesunięcia czasowego.
 • Gdy eksportujesz dane z hostowanej warstwy obiektowej, dla której określona została strefa czasowa w momencie publikacji, nie jest stosowane przesunięcie czasowe. Dane są eksportowane w formacie UTC, który zachowuje strefę czasową wybraną w momencie publikacji.
 • Czas letni jest automatycznie stosowany, jeśli wartość daty w pliku .csv przypada na okres obowiązywania czasu letniego, a w wybranej strefie czasowej czas letni jest używany.

Pola danych w plikach .txt

Po dodaniu pliku .txt do przeglądarki map Map Viewer Classic następujące formaty dat są rozpoznawane jako pola daty:

FormatPrzykład danych wejściowychWartość w tabeli

DD/M/RRRR zegar 12-godzinny

28/7/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RRRR zegar 12-godzinny

28/07/2009 17:23

28 lipca 2009

DD/MM/RR zegar 12-godzinny

28/07/09 17:23

28 lipca 2009

Dzień tygodnia, DD miesiąc RRRR, czas 12-godzinny*

Wtorek, 28 lipca 2009 17:23

28 lipca 2009

DD miesiąc, RRRR, czas 12-godzinny*

28 lipca 2009 17:23

28 lipca 2009

*Te formaty dat są obsługiwane tylko wtedy, gdy pola są oddzielone przy użyciu tabulatorów lub średników.

Uwagi dotyczące dodawania plików .csv i .txt do mapy

 • Im więcej pól zostanie zawartych, tym dokładniejsze będą wyniki geokodowania. Na przykład, adres i kod pocztowy pozwolą na uzyskanie lepszych wyników niż sam adres.
 • Pole adresu może zawierać wiele elementów adresu (czasami nazywane geokodowaniem jednoliniowym).
 • Przeglądarka Map Viewer Classic nie obsługuje pola kraju. Domyślnie adresy są geokodowane na podstawie regionu danej instytucji. Podczas dodawania pliku można wybrać inny kraj. Jeśli plik zawiera adresy z wielu krajów, należy wybrać opcję Świat.
 • Gdy plik .csv zostanie dodany bezpośrednio do przeglądarki map Map Viewer Classic, typy pól zostaną skonfigurowane automatycznie i nie będzie można ich zmienić. Aby w razie potrzeby zmodyfikować typy pól, opublikuj plik .csv jako hostowaną warstwę obiektową i zdefiniuj podczas publikowania typu pól. Gdy dodajesz plik .csv do przeglądarki map Map Viewer, możesz zdefiniować typy pól.
 • Jeśli w nazwach pól pliku (pierwszy wiersz pliku) występuje więcej spacji niż separatorów, może wystąpić problem z dodaniem pliku jako warstwy na mapie. Należy usunąć dodatkowe spacje w nazwach pól i spróbować dodać plik ponownie.
 • Kolejność i wielkość znaków nie ma znaczenia (na przykład: wpis może mieć postać 519 East 86 Street,New York,NY,10028 lub 519 east 86 street,new york,ny,10028). Jednak kolejność w każdym wierszu pliku musi być taka sama.
 • Gdy zalogujesz się na konto instytucji, możesz zaimportować plik .csv i .txt z adresami lub współrzędnymi zawierający maksymalnie 4000 wierszy, które chcesz dodać bezpośrednio do mapy. Pliki .csv i .txt zawierające więcej niż 4000 wierszy należy opublikować jako hostowane warstwy obiektowe.
 • Jeśli natomiast zalogujesz się na konto publiczne lub nie zalogujesz się w ogóle, przy użyciu pliku .csv i .txt z adresami możesz dodać maksymalnie 250 obiektów bezpośrednio do mapy. Pliki .csv i .txt zawierające więcej adresów muszą zostać opublikowane jako hostowana warstwa obiektowa.
 • Jeśli dane w pliku zawierają znaki nieangielskie, na przykład znaki specyficzne dla alfabetu francuskiego, rosyjskiego, greckiego, japońskiego lub arabskiego, importowany plik musi zostać zakodowany z użyciem kodu Unicode lub UTF-8 a nie ASCII. Importowanie pliku kodowanego kodem ASCII, który zawiera znaki nieangielskie może spowodować wyświetlenie wartości atrybutów z niewłaściwymi znakami. W systemie Microsoft Windows plik tekstowy można zapisać z użyciem kodów UTF-8 lub Unicode. Otwórz plik w edytorze tekstu, takim jak Notepad, kliknij polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz opcję UTF-8 lub Unicode z listy rozwijanej Kodowanie wyświetlonej w menu rozwijanym na dole okna dialogowego Zapisz jako.
 • W przypadku korzystania z adresu URL do dodania pliku .csv zawierającego pola liczb z częściami dziesiętnymi, separatory dziesiętne znajdujące się w pliku powinny odpowiadać formatowi obsługiwanemu przez język systemu. Jeśli językiem systemu jest na przykład język angielski, symbolem miejsca dziesiętnego w tym pliku powinna być kropka. Jeśli w systemie język ustawiony jest język francuski lub polski, do oddzielania części dziesiętnych w pliku należy użyć przecinków.
 • Gdy plik .csv zawierający długość i szerokość geograficzną albo współrzędne MGRS lub USNG jest dodawany do mapy, współrzędne są przekształcane do odniesienia przestrzennego bieżącej mapy bazowej.
 • Elementy z pliku .csv (w tym z informacjami adresowymi) nie mogą być dodawane do mapy. Do mapy można dodać tylko plik źródłowy na dysku lub hostowaną warstwę obiektową opublikowaną z pliku .csv. Podobnie nie można dodać do mapy elementów z plików .txt. Można dodać tylko plik źródłowy na dysku.

Pliki .gpx

Dane można zarejestrować przy użyciu urządzenia GPS i użyć narzędzia innej firmy lub producenta GPS do konwersji danych do pliku w formacie GPS Exchange Format. Po wygenerowaniu pliku .gpx można dodać go do przeglądarki Map Viewer Classic w celu wizualizacji danych. W przeglądarce Map Viewer Classic obsługiwane są następujące typy danych:

 • Punkty trasy — są to punkty ręcznie rejestrowane przez użytkownika urządzenia GPS, często z podaniem nazwy, służącej do oznaczenia lokalizacji na mapie.
 • Ścieżki — są to punkty automatycznie rejestrowane przez urządzenie GPS co określony interwał czasu. Ścieżki są renderowane jako obiekty liniowe.
 • Trasy — są to punkty, z których urządzenie GPS korzysta w celu nawigowania do określonej lokalizacji. Trasy są renderowane jako obiekty liniowe.

Uwagi dotyczące korzystania z plików .gpx

Korzystając z plików .gpx, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Pliki .gpx mogą zawierać wiele warstw przedstawiających punkty trasy, szlaki i trasy.
 • Jeśli nie został zdefiniowany symbol lub symbol nie występuje w zestawie symboli przeglądarki Map Viewer Classic, zostanie użyty domyślny symbol punktu trasy.
 • Pliki .gpx można dodawać do przeglądarki Map Viewer Classic, ale nie można ich dodawać jako elementów za pomocą karty Moje zasoby strony zasobów.