Dodawanie lub usuwanie pola

Po opublikowaniu hostowanej warstwy obiektowej lub warstwy tabel może być potrzebne przechowywanie informacji o dodatkowym atrybucie. W takiej sytuacji można dodać pole do warstwy. Podobnie jest w sytuacji, gdy zestaw atrybutów przestaje być potrzebny, można usunąć z warstwy pole przechowujące te atrybuty.

Tylko właściciel warstwy lub administrator w instytucji może dodać pole do hostowanej warstwy obiektowej lub je z niej usunąć.

Dodawanie pola

Po otwarciu strony szczegółów dla hostowanej warstwy obiektowej można użyć widoku Tabela lub Pola na karcie Dane w celu dodania pola.

Dodawanie pól w widoku Tabela

Aby w widoku Tabela dodać pole do tabeli atrybutów, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na stronie elementu warstwy kliknij kartę Dane, aby wyświetlić tabelę.
 2. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, wybierz warstwę podrzędną do zmiany z menu rozwijanego Warstwa.
 3. Kliknij przycisk Opcje Opcje.
 4. Kliknij Dodaj pole i skonfiguruj następujące dane:
  1. Nazwa pola — nazwy pól nie mogą zawierać znaków specjalnych, takich jak spacje, myślniki, nawiasy (także kwadratowe) ani znaków, takich jak $, % oraz #. Nie należy stosować nazw pól zawierających słowa, które są uznawane za słowa kluczowe zarezerwowane dla baz danych, takich jak CHARACTER lub DATE. Próba utworzenia nazwy pola zawierającej znaki specjalne lub słowa kluczowe zarezerwowane dla baz danych powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  2. Nazwa wyświetlana — jest to alternatywna nazwa (lub alias) pola, która jest bardziej opisowa i łatwiejsza w obsłudze dla użytkownika niż nazwa pola. Alias nie może zawierać znaków specjalnych ani słów kluczowych zarezerwowanych dla baz danych.
  3. Typ — wybierz jeden z następujących typów danych, które będą przechowywane w tym polu:

   • Data — Data i czas. Zapoznaj się z sekcją Praca z polami danych.
    Notatka:

    Choć usługa ArcGIS Online zapisuje wszystkie wartości dat w czasie UTC, zazwyczaj daty będą wyświetlane i edytowane w lokalnej strefie czasowej, ponieważ większość aplikacji automatycznie przekształca czas do i z formatu UTC. Przy przesyłaniu danych — na przykład w formie plików CSV lub plików shape — należy jednak określić odpowiednią strefę czasową. W przeciwnym razie data zostanie uznana za datę UTC.

   • Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji — liczby z miejscami dziesiętnymi.
   • Liczba całkowita — liczby pełne, z zakresu -2 147 483 648 do 2 147 483 647 (długa liczba całkowita).
   • Ciąg znakowy — dowolna sekwencja znaków.

    Jeśli dodajesz pole znakowe, użyj właściwości Długość, aby zdefiniować maksymalną długość pola jako liczbę znaków jednobajtowych. W przypadku pól typu Znakowe parametr długości jest wymagany. Domyślna wartość to 256 znaków.

  4. Można zdefiniować wartość domyślną, która będzie dodawana do pola w przypadku wszystkich nowych obiektów. Żaden z istniejących wierszy w tabeli nie będzie miał tej wartości domyślnej po dodaniu pola.
 5. Jeśli hostowana warstwa obiektowa nie zawiera danych, można wyłączyć zaznaczenie opcji Zezwalaj na wartości puste, aby mieć pewność, że edytorzy zawsze podadzą wartość nowego pola podczas dodawania obiektów lub aktualizowania atrybutów.

  Ta opcja nie jest dostępna, jeśli warstwa zawiera dane, więc wartości puste w nowym polu będą dozwolone.

 6. Kliknij opcję Dodaj nowe pole.

Dodawanie pól w widoku Pola

Aby w widoku Pola dodać pole do tabeli atrybutów, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na stronie elementu warstwy kliknij kartę Dane, aby wyświetlić tabelę.
 2. Kliknij Pola.
 3. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, wybierz warstwę podrzędną do zmiany z menu rozwijanego Warstwa.
 4. Kliknij Dodaj i skonfiguruj następujące dane:
  1. Nazwa pola — nazwy pól nie mogą zawierać znaków specjalnych, takich jak spacje, myślniki, nawiasy (także kwadratowe) ani znaków, takich jak $, % oraz #. Nie należy stosować nazw pól zawierających słowa, które są uznawane za słowa kluczowe zarezerwowane dla baz danych, takich jak CHARACTER lub DATE. Próba utworzenia nazwy pola zawierającej znaki specjalne lub słowa kluczowe zarezerwowane dla baz danych powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  2. Nazwa wyświetlana — jest to alternatywna nazwa (lub alias) pola, która jest bardziej opisowa i łatwiejsza w obsłudze dla użytkownika niż nazwa pola. Alias nie może zawierać znaków specjalnych ani słów kluczowych zarezerwowanych dla baz danych.
  3. Typ — wybierz jeden z następujących typów danych, które będą przechowywane w tym polu:

   • Data — Data i czas. Zapoznaj się z sekcją Praca z polami danych.
    Notatka:

    Choć usługa ArcGIS Online zapisuje wszystkie wartości dat w czasie UTC, zazwyczaj daty będą wyświetlane i edytowane w lokalnej strefie czasowej, ponieważ większość aplikacji automatycznie przekształca czas do i z formatu UTC. Przy przesyłaniu danych — na przykład w formie plików CSV lub plików shape — należy jednak określić odpowiednią strefę czasową. W przeciwnym razie data zostanie uznana za datę UTC.

   • Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji — liczby z miejscami dziesiętnymi.
   • Liczba całkowita — liczby pełne, z zakresu -2 147 483 648 do 2 147 483 647 (długa liczba całkowita).
   • Ciąg znakowy — dowolna sekwencja znaków.
   • Długość — ta właściwość jest dostępna tylko dla pól znakowych. Długość jest długością maksymalną, czyli liczbą jednobajtowych znaków, które można przechowywać w polu znakowym. W przypadku pól typu Znakowe parametr długości jest wymagany. Domyślna wartość to 256 znaków.

  4. Można zdefiniować wartość domyślną, która będzie dodawana do pola w przypadku wszystkich nowych obiektów. Żaden z istniejących wierszy w tabeli nie będzie miał tej wartości domyślnej po dodaniu pola.
 5. Jeśli hostowana warstwa obiektowa nie zawiera danych, można wyłączyć zaznaczenie opcji Zezwalaj na wartości puste, aby mieć pewność, że edytorzy zawsze podadzą wartość nowego pola podczas dodawania obiektów lub aktualizowania atrybutów.

  Ta opcja nie jest dostępna, jeśli warstwa zawiera dane, więc wartości puste w nowym polu będą dozwolone.

 6. Kliknij opcję Dodaj nowe pole.

Usuwanie pola

Należy zachować ostrożność podczas usuwania pól, ponieważ po usunięciu pola nie można już przywrócić danych zawartych w tym polu. Dodatkowo po usunięciu pola z warstwy, na mapach, które używają pola wykorzystywanego do filtrowania lub stosowania stylów, zostaną usunięte działania filtrów i zastosowane style.

Nie można usunąć pól systemowych, takich jak pola OBJECTID, CREATIONDATE, CREATOR, EDITDATE i EDITOR, ani pól używanych do stylów, suwaka czasu, filtrów, etykiet, wyszukiwania lub śledzenia edytora. Należy jednak pamiętać, że do określania stylów i filtrów na mapach mogą by używane inne pola niż te, które zostały skonfigurowane w warstwie. W przypadku tego typu pól polecenie Usuń jest dostępne. Należy zachować ostrożność podczas usuwania pól, które mogą być używane przez mapy do określania ustawień stylów i filtrowania.

Po otwarciu strony szczegółów dla hostowanej warstwy obiektowej można usunąć pole w widoku Tabela lub Pola na karcie Dane.

Usuwanie pola w widoku Tabela

Aby w widoku Tabela usunąć pole z tabeli atrybutów, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na stronie elementu warstwy kliknij kartę Dane, aby wyświetlić tabelę.
 2. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, wybierz warstwę podrzędną do zmiany z menu rozwijanego Warstwa.
 3. Kliknij kolumnę zawierającą pole, które chcesz usunąć.
 4. Kliknij przycisk Usuń. Potwierdź chęć usunięcia pola.

Usuwanie pola w widoku Pola

Aby w widoku Pola usunąć pole z tabeli atrybutów, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na stronie elementu warstwy kliknij kartę Dane, aby wyświetlić tabelę.
 2. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, wybierz warstwę podrzędną do zmiany z menu rozwijanego Warstwa.
 3. Zaznacz pole wyboru obok pola, które ma zostać usunięte.
 4. Kliknij przycisk Usuń. Potwierdź chęć usunięcia pola.

  Jeśli przycisk Usuń nie jest wyświetlany, nie można usunąć jednego lub większej liczby zaznaczonych pól.

Ograniczenia przy dodawaniu lub usuwaniu pól

Zwróć uwagę na następujące kwestie podczas dodawania i usuwania pól:

 • Nie można dodawać pól ani usuwać pól z kopii hostowanych warstw obiektowych, hostowanych warstw obiektowych, które mają powiązane warstwy kafli, ani widoków utworzonych z hostowanych warstw obiektowych.
 • Nie można dodawać pól do hostowanych warstw obiektowych ani usuwać z nich pól, które są używane do generowania widoków w wyniku uruchomienia narzędzia Złącz obiekty.
 • Podczas dodawania pola do hostowanej warstwy obiektowej, dla której istnieją zależne widoki hostowanej warstwy obiektowej, należy zaktualizować definicję każdego widoku, w którym ma być widoczne to nowe pole.
 • Dodane i usunięte pola nie są przekazywane z hostowanej warstwy obiektowej ani widoku do zależnych hostowanych warstw scen.