Tworzenie etykiet (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Na mapach często wyświetlane są duże ilości danych graficznych z warstw, które niejednokrotnie pokrywają się. Konfiguracja wyświetlania warstw pomaga w opisywaniu i identyfikowaniu obiektów, jednak czasem symbole czy kolory to za mało, aby przekazać informacje, które umieszczono na mapie. Wtedy przydatne może okazać się dodanie etykiet obiektów. Etykiety to krótkie informacje tekstowe opisujące obiekty w warstwie i pomagające odbiorcom w zrozumieniu oglądanych obiektów. Źródłem tekstu etykiet są zwykle atrybuty warstwy. Należy wybrać co najmniej jeden atrybut, który ma być widoczny na ekranie, np. nazwę lub typ obiektu.

Aby nadać etykietę warstwie obiektowej, można także utworzyć niestandardowe wyrażenie oparte na atrybutach napisane w języku Arcade. Wyrażenie w języku Arcade można na przykład utworzyć w celu wyznaczenia wartości sprzedaży rocznej dla poszczególnych regionów sprzedaży przez zsumowanie pól wartości sprzedaży miesięcznej. Jeśli wyrażenie jest już dostępne dla warstwy, można go użyć do nadania etykiety. Wyrażenia w języku Arcade można także użyć bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Przeglądarka map Map Viewer Classic automatycznie umieszcza etykiety na obiektach, które opisują lub w ich pobliżu. Możesz zmieniać rozmiar, kolor i styl tekstu, aby ułatwić rozróżnienie etykiet z różnych warstw. Możesz także określić poziomy powiększenia, przy jakich etykiety są wyświetlane na mapie.

Tworzenie etykiet

Etykiety można tworzyć dla obiektów w warstwach o następujących typach:

 • Warstwy obiektowe (hostowane i ArcGIS Server), włącznie ze strumieniowymi warstwami obiektowymi
 • Warstwy rastrowe mapy ArcGIS Server z obsługą warstw dynamicznych
 • Poszczególne warstwy z warstwy rastrowej mapy ArcGIS Server
 • Warstwy OGC WFS
 • CSV w sieci
 • Warstwy z plików

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i masz uprawnienia do tworzenia zawartości.
 2. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic, kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij opcję Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy podrzędnej, na której znajduje się obiekt, który chcesz opatrzyć etykietą, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Utwórz etykiety.
 4. Zaznacz pole Dodaj etykiety do obiektów, jeśli jeszcze nie zostało zaznaczone.
 5. Aby określić tekst etykiety, wykonaj jeden z następujących etapów:
  • Z menu rozwijanego Tekst wybierz wartość pola, która ma zostać użyta jako etykieta. Możesz też wprowadzić tekst statyczny zamiast wartości pola lub jako dodatek do niej.
  • Aby użyć niestandardowego wyrażenia w języku Arcade utworzonego dla warstwy, wybierz je w dolnej części menu rozwijanego Tekst. Aby edytować wyrażenie lub jego nazwę, kliknij przycisk Edytuj wyrażenie i zmodyfikuj je w oknie edytora.
  • Aby utworzyć nowe wyrażenie Arcade, wybierz pozycję Nowe wyrażenie z menu rozwijanego Tekst i użyj okna edytora do utworzenia nowego wyrażenia i nadania mu nazwy. Jeśli wyrażenie zostało wcześniej utworzone dla warstwy w celu stosowania przy nadawaniu stylu lub w oknach podręcznych, można wykorzystać je do zbudowania własnego wyrażenia, wybierając je na karcie Istniejące w oknie edytora.
  Wskazówka:

  Jeśli potrzebujesz pomocy do którejkolwiek z funkcji języka Arcade, kliknij przycisk Informacje znajdujący się obok niej, aby wyświetlić informacje referencyjne na jej temat.

 6. Aby określić sposób wyświetlania etykiet, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wprowadź dowolne zmiany rozmiaru, stylu i koloru tekstu.
  • Zaznacz pole wyboru, aby dodać obrys w formie halo wokół tekstu oraz wybierz szerokość i kolor halo.
  • Wybierz sposób położenia etykiety względem obiektu.
 7. Dopasuj widoczność etykiet na różnych poziomach powiększenia. Aby ustawić maksymalne i minimalne poziomy powiększenia na potrzeby widoczności etykiet, przeciągnij jeden lub oba uchwyty na suwaku Zakres widoczności. Określenia takie jak Kraj, Miast i Budynek bywają pomoce podczas określania najlepszego poziomu powiększenia. Aby skonfigurować dokładniejszą skalę, kliknij menu rozwijane dostępne obok etykiet skali i wprowadź odpowiednią wartość ułamkową lub wybierz predefiniowany poziom powiększenia.
 8. Po zakończeniu tworzenia etykiet, kliknij przycisk OK.
 9. Aby zapisać konfigurację jako właściwość elementu, przejdź do warstwy, którą chcesz zapisać, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Zapisz warstwę. Właściwości elementu można zapisywać tylko jeśli jest się właścicielem warstwy lub po zapisaniu jej jako nowego elementu.
 10. Jeżeli masz więcej niż jedną warstwę z etykietami, możesz zmienić kolejność warstw, co wpłynie na sposób wyświetlania etykiet. Etykiety zostają najpierw dodane do warstwy znajdującej się na pierwszej pozycji na liście zawartości mapy, dlatego będzie ona zawierała najwięcej etykiet. Później etykiety są dodawane do obiektów z warstwy znajdującej się poniżej pierwszej, dlatego ma ona mniej etykiet i tak dalej.
 11. Kliknij przycisk Zapisz znajdujący się u góry okna przeglądarki map Map Viewer Classic, aby zapisać etykiety na mapie.
 12. Aby usunąć lub zmienić etykiety, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, kliknij Zarządzaj etykietami, zastosuj zmianę i kliknij OK.

Uwagi dotyczące etykietowania

 • Przeglądarka map Map Viewer Classic umieszcza maksymalną liczbę etykiet, przy której poszczególne etykiety nie zachodzą na siebie. Z tego względu w miejscach, gdzie występuje duże zagęszczenie obiektów, etykiety mogą nie zostać dodane.
 • Priorytet etykietowania jest zgodny z kolejnością warstw mapy od góry do dołu. Etykiety są najpierw dodawane do warstw znajdujących się na górze. Warstwy te mają najwięcej etykiet. Nie ma pewności, że etykiety zostaną umieszczone dokładnie tam, gdzie oczekuje użytkownik. Z tego powodu dynamiczne etykietowanie jest najbardziej użyteczne, w przypadku gdy mapa nie musi być precyzyjnie kontrolowana, a etykiety mają zostać dodane tylko do kilku warstw.
 • Gdy tworzone są etykiety dla wszystkich obsługiwanych typów warstw innych niż warstwy rastrowe mapy ArcGIS Server obsługujące warstwy dynamiczne, można zmienić sposób wyświetlania dat i liczb, jeśli etykieta używa wartości pola, którego typem jest data lub liczba. Jeśli w danym polu danych znajdują się dane czasowe, możesz także zmienić sposób wyświetlania czasu. W przypadku tych warstw etykiety wyświetlają daty i liczby w takim samym formacie, jaki został skonfigurowany w oknach podręcznych. Format wyświetlania pól daty lub liczb można zmienić, wybierając pole w oknie podręcznym Konfiguruj atrybuty dostępnym z poziomu panelu Konfiguruj okna podręczne. Aby do istniejącej etykiety zastosować nowe formatowanie, kliknij opcję Zarządzaj etykietami, a następnie kliknij OK.
 • Gdy etykiety są tworzone na podstawie pola daty lub liczby dla warstw rastrowych mapy ArcGIS Server obsługujących warstwy dynamiczne, etykiety są wyświetlane w tym samym formacie daty lub liczby, który jest używany w polu. Wszelkie zmiany wprowadzone w formacie wyświetlania daty lub liczby podczas konfigurowania okna podręcznego są ignorowane podczas generowania etykiet dla warstw o tym typie.
 • Przeglądarka map Map Viewer Classic nie obsługuje etykiet wielowierszowych.
 • Etykiety utworzone w aplikacji ArcGIS Pro mogą wyglądać inaczej w przeglądarce map Map Viewer Classic.