Stosowanie filtrów (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Filtr umożliwia wyświetlenie wybranej warstwy obiektowej na mapie. Ograniczając widoczność obiektów w warstwie, można zaprezentować tylko najważniejsze elementy. Na przykład można utworzyć w warstwie przestępstw taki filtr, aby na mapie były widoczne tylko miejsca podpaleń dokonanych w ciągu ostatniego miesiąca. Filtrując warstwę przestępstw według typu przestępstwa i daty, można wyświetlać wzorce występowania ostatnich podpaleń i pomagać lokalnej policji przeciwdziałać podpaleniom w przyszłości.

Jako autor mapy możesz również skonfigurować filtry interaktywne pomagające odbiorcom samodzielnie przeglądać dane. Udostępniając w warstwie monity i wskazówki dotyczące dostępnych wartości, można naprowadzić odbiorców na inne filtry, które mogą oni zastosować w przyszłości. Na przykład można skonfigurować filtr interaktywny w warstwie szkół, aby odbiorcy mogli wyświetlić szkoły podstawowe, gimnazja i licea. Domyślnie warstwa pokazuje szkoły podstawowe. Czytając udostępniony monit i wskazówkę, odbiorcy wiedzą, że mogą zmienić wartość na gimnazjum lub liceum, aby zobaczyć inne typy szkół na mapie.

Praca z istniejącymi filtrami

Jeśli warstwa obiektowa mapy zawiera filtr, wyświetlony zostanie widok wybranych obiektów. Na mapie będą widoczne tylko obiekty spełniające kryteria filtra. Na przykład autor mapy może w warstwie szkół, zawierającej szkoły podstawowe, gimnazja i licea, tak skonfigurować filtr, aby były pokazywane tylko szkoły podstawowe (na przykład Typ to Podstawowe). W takim przypadku gimnazja i licea zostaną odfiltrowane z widoku mapy. Jeśli autor mapy skonfiguruje filtr interaktywny w warstwie szkół, można zmienić wartość na Gimnazjum i zobaczyć teraz tylko gimnazja na tym obszarze.

Po uzyskaniu dostępu do filtra można wyświetlać wyrażenia, zmieniać dowolne wyrażenie interaktywne w filtrze i edytować filtr. Wszelkie wprowadzone zmiany dotyczą tylko Twojego widoku mapy (chyba że jesteś właścicielem mapy, wtedy możesz zapisać zmiany).

 1. W przeglądarce Map Viewer Classic otwórz mapę z warstwą, do której zastosowano filtr.
 2. Kliknij pozycję Szczegóły, a następnie Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy obiektowej z istniejącym filtrem i kliknij Filtr Filtr.
 4. Zmień, edytuj lub wyświetl filtr.
  • W zakładce Zmień można wprowadzić nową wartość dla istniejącego filtru interaktywnego. Podaj nową wartość dla wyrażenia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr. Mapa zostanie zaktualizowana z użyciem nowego odfiltrowanego widoku warstwy obiektowych. W zakładce są również wyświetlane zastosowane przez użytkownika wersje wyrażeń w filtrze. Ta zakładka jest wyświetlana, jeśli w filtrze istnieją wyrażenia interaktywne. Jeśli filtr nie zawiera wyrażeń interaktywnych, zostanie wyświetlona zakładka Widok z przyjaznymi dla użytkownika wersjami wyrażeń w filtrze.
  • W zakładce Edytuj można zaktualizować wyrażenia. Szczegółowe informacje o sposobie aktualizacji wyrażeń można znaleźć w następnej sekcji.

Tworzenie filtrów

Filtry można tworzyć w hostowanych warstwach obiektowych i warstwach usługi obiektowej ArcGIS Server. Nie można ich natomiast tworzyć dla notatek mapy i obiektów zaimportowanych z pliku. Na mapie będą widoczne tylko obiekty spełniające kryteria wyrażenia filtru.

W poniższej procedurze przedstawiono sposób stosowania filtrów w przeglądarce Map Viewer Classic. W przypadku warstw obiektowych filtry można stosować na karcie Wizualizacja na stronie elementu warstwy obiektowej.

 1. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij pozycję Szczegóły, a następnie Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy obiektowej, do której chcesz zastosować filtr i kliknij Filtr Filtr.
 4. Utwórz wyrażenie definicji.
  • Wyrażenia używają następującej postaci ogólnej: <nazwa_pola> <Operator> <wartość, pole lub unikalne>.
  • Można utworzyć jedno wyrażenie, wiele wyrażeń lub jeden albo więcej zestawów wyrażeń. Zestaw stanowi grupę wyrażeń, na przykład Typ to Podstawowe, a Liczba uczniów to co najmniej 400. Aby utworzyć zestaw wyrażeń, kliknij przycisk Dodaj zestaw. Więcej informacji o zestawach oraz ich przykład zawiera sekcja Uwagi.
  • Jeśli istnieje więcej niż jedno wyrażenie, należy wybrać wyświetlanie obiektów w warstwie zgodnie z wszystkimi wyrażeniami lub z dowolnym wyrażeniem. Opcja Wszystkie wymaga, aby każde określone przez użytkownika kryterium było spełnione. Opcje Dowolne oznacza, że tylko jedno z wyrażeń musi mieć wartość prawda, aby obiekty zostały wyświetlone.
  • Dla części wyrażenia dotyczącej pola kliknij strzałkę rozwijaną Pole i wybierz z listy pole występujące w zapytaniu.
  • Dla części wyrażenia dotyczącej operatora kliknij strzałkę rozwijaną Operatory i wybierz operator z listy.
  • W przypadku filtrowania na podstawie konkretnej wartości, wybierz opcję Wartość i wpisz tę wartość. Pole wejściowe zmienia się w zależności od typu pola.
  • Jeśli chcesz porównać wartość w jednym polu z wartością w innym polu, wybierz opcję Pole, kliknij strzałkę rozwijaną, a następnie wybierz pole dla wyrażenia.
  • Jeśli chcesz filtrować na podstawie konkretnej wartości w polu wybranym dla wyrażenia, wybierz opcję Unikalne, a następnie wybierz unikalną wartość z pola. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, mogły zostać zastosowane ograniczenia.
  • Jeśli wyrażenie zostało utworzone na podstawie wartości lub wartości unikalnej, można skonfigurować wyrażenie interaktywne. Nie można tworzyć zapytań dla wartości w wyrażeniach opartych na polu. Kliknij pole Pytaj o wartości. Podaj informacje o wartości w polu Monit, a wskazówkę w polu Wskazówka.
  • Aby usunąć wyrażenie z filtra, kliknij przycisk Usuń Usuń z prawej strony wyrażenia.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj filtr, aby włączyć filtrowany widok na mapie.
  Wskazówka:

  Jeżeli dla hostowanej warstwy obiektowej utworzono filtr, możesz użyć funkcji Zastosuj filtr i powiększ do, która umożliwia wyświetlanie widoku z wybranymi obiektami i ponownie wyświetla bieżącą mapę z uwzględnieniem filtrów.

 6. Właściciele warstw obiektowych i administratorzy instytucji mogą zapisywać filtry w warstwie. Kliknij menu Więcej opcji Więcej opcji i kliknij opcję Zapisz warstwę.

  Po zapisaniu filtru wraz z warstwą, wszyscy użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do warstwy, widzą przefiltrowane dane. Jeśli filtr nie zostanie zapisany w warstwie, jest on stosowany tylko do mapy.

 7. Aby anulować filtr i pokazać wszystkie obiekty w warstwie, kliknij przycisk Usuń filtr.

  Jeśli filtr został zapisany w warstwie, należy ponownie zapisać warstwę, aby usunąć filtr z warstwy.

Filtrowanie według daty

Niektóre warstwy obiektowe można filtrować według daty. Na przykład można wyświetlić lokalizacje trzęsień ziemi, które wystąpiły w podanym okresie.

Przy użyciu operatorów w ciągu ostatnich i nie w ciągu ostatnich można stosować dynamiczny filtr daty do hostowanej warstwy obiektowej w celu wyświetlenia zdarzeń z datą wystąpienia określoną względem bieżącego dnia — na przykład wszystkich obiektów edytowanych w ciągu ostatnich pięciu dni — bez konieczności ręcznego aktualizowania filtru każdego dnia. Inne dostępne operatory filtrów daty to jest w dniu, nie jest w dniu, jest przed, jest po, jest pomiędzy i nie jest pomiędzy.

Notatka:

Filtrowanie według daty jest dostępne na hostowanych warstwach obiektowych i warstwach usługi ArcGIS Server w wersji 10.2 lub nowszej z obsługą zapytań standardowych.

 1. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij pozycję Szczegóły, a następnie Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy obiektowej, do której chcesz zastosować filtr i kliknij Filtr Filtr.
 4. Utwórz wyrażenie definiujące dla filtru daty w następujący sposób:
  1. Z menu rozwijanego Pole wybierz pole daty.
  2. Wybierz operator, na przykład w dniu, przed, w ciągu ostatnich itp., z menu rozwijanego Operator.
   Notatka:

   Operatory w ciągu ostatnich i nie w ciągu ostatnich są dostępne tylko w przypadku hostowanych warstw obiektowych.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności zależnie od zamierzonego sposobu filtrowania danych:
   • Jeśli chcesz filtrować na podstawie konkretnej wartości daty, wybierz opcję Wartość i wpisz tę wartość. Zależnie od wybranego operatora możesz podać jedną datę (lub dwie daty) z kalendarza, wpisać jedną lub dwie daty ręcznie lub określić przedział czasu w dniach, tygodniach lub miesiącach.
   • Jeśli chcesz porównać wartość w jednym polu z wartością w innym polu, kliknij opcję Pole i wybierz pole z menu rozwijanego.
   • Jeśli chcesz filtrować na podstawie konkretnej wartości w polu daty wybranym do wyrażenia, kliknij opcję Unikalne, a następnie wybierz unikalną wartość daty. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, mogły zostać zastosowane ograniczenia.
 5. W razie potrzeby dodaj więcej wyrażeń lub zestawów.
 6. Na koniec kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Uwagi dotyczące filtrów

Podczas pracy z filtrami należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Filtry można tworzyć w hostowanych warstwach obiektowych, widokach hostowanych warstw obiektowych, warstwach usługi obiektowej serwera ArcGIS Server. Nie można ich natomiast tworzyć dla notatek mapy i obiektów zaimportowanych z pliku.
  Notatka:

  Filtry stosowane w hostowanych warstwach obiektowych i widokach hostowanych warstw obiektowych nie ograniczają dostępu do danych warstwy. Każdy, kto ma dostęp do warstwy, może usunąć filtr i uzyskać dostęp do wszystkich danych.

 • Aby zmienić nazwę pola, zmodyfikuj alias pola, dokonując konfiguracji w oknie podręcznym.
 • Wyrażenia interaktywne można tworzyć na podstawie wartości lub wartości unikalnych. Nie można tworzyć wyrażeń interaktywnych opartych na polu.
 • Pola daty można filtrować w hostowanych warstwach obiektowych i warstwach usługi ArcGIS Server w wersji 10.2 lub nowszej z obsługą zapytań standardowych.
 • Nie należy dodawać znaków specjalnych do wartości, chyba że znaki specjalne stanowią część wartości. Na przykład wyrażenie Miasto to ”Kielce” nie znajduje obiektu o nazwie Kielce. W tym przykładzie należy zamiast tego użyć wyrażenia Miasto to Kielce.
 • Jeżeli pole zawiera wartości kodowane, na liście Wartości są wyświetlane wszystkie wartości kodowane, zdefiniowane przez usługę dla tego pola. Może to obejmować wartości, które nie istnieją jako obiekty w warstwie. Lista Unikalne przedstawia wszystkie obiekty w warstwie (może to być podzbiór wartości w usłudze).
 • Opcja Unikalne wymaga warstwy z usługi mapowej w wersji 10.1 lub nowszej. Opcja ta nie pojawi się w przypadku filtrowania z wykorzystaniem warstwy z usługi mapowej w wersji 10.0 lub wcześniejszej.
 • Opcja Unikalne nie jest dostępna, jeśli liczba unikalnych wartości przekracza limit dozwolony dla warstwy. Zamiast niej można użyć opcji Wartość, aby jawnie wpisać wartość używaną do filtrowania.
 • Zgrupowanie wielu wyrażeń w zestawy i sposób ich grupowania określają, co jest widoczne na mapie. Na przykład na tej mapie używane są zestawy wyrażeń do filtrowania warstwy zgłoszonych na policję zdarzeń w Filadelfii w Pensylwanii. W tym przykładzie autor mapy chce przedstawić na mapie zgłoszone na policję zdarzenia związane z użyciem broni palnej lub zakończone śmiercią i odfiltrować pozostałe typy zdarzeń, takie jak kradzieże bez użycia broni palnej. Ponadto autor mapy jest zainteresowany tylko przedstawieniem zdarzeń śmiertelnych i z udziałem broni palnej, które nastąpiły w 2016 roku.

  Aby to osiągnąć, filtr wymaga czterech różnych wyrażeń: po jednym na każdy z trzech typów zdarzeń, które chce przedstawić autor (Rabunek z bronią palną, Zabójstwo – przestępstwo oraz Napad z bronią w ręku) oraz jedno dla roku zainteresowania (2016). Zgrupowanie wyrażenia roku ze wszystkimi wyrażeniami typu zdarzenia za pomocą zestawów zapewnia, że na mapie będą wyświetlane tylko zdarzenia, dla których prawdziwe są obydwa poniższe warunki:

  • Typ incydentu to Rabunek z bronią palną, Zabójstwo – przestępstwo lub Napad z bronią w ręku.
  • Zdarzenie nastąpiło w 2016 roku.