Opisywanie pól atrybutów

Aby ułatwić użytkownikom hostowanych warstw obiektowych rozpoznanie zawartości poszczególnych pól, należy wpisać użyteczną i łatwą do przeczytania wyświetlaną nazwę pola, wpisać tekst opisujący przeznaczenie każdego pola i określić typ danych jego zawartości.

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator instytucji mogą dodać te informacje w widoku szczegółów każdego pola. Te informacje pomogą użytkownikom w podjęciu decyzji, czy dane w warstwie spełniają ich potrzeby, jak najlepiej zastosować style do warstwy, a ponadto udostępnią edytującym informacje potrzebne przy aktualizowaniu lub dodawaniu wartości atrybutów.

Konfigurowanie wyświetlanej nazwy

Istnieje możliwość zmiany nazwy pola, która jest widoczna dla innych użytkowników podczas wyświetlania tabeli atrybutów hostowanej warstwy obiektowej. Należy ustawić wyświetlaną nazwę, która zwięźle przekazuje zawartość pola, aby ułatwić innym osobom zrozumienie danych.

Zmiana wyświetlanej nazwy pola nie wpływa na nazwę pola zapisaną w tabeli atrybutów. Ponieważ jest to właściwość pola, a nie nazwa pola, wyświetlana nazwa może zawierać spacje i znaki niealfanumeryczne.

Aby zmienić nazwę pola, która jest widoczna dla innych użytkowników podczas wyświetlania tabeli atrybutów, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na stronie elementu warstwy kliknij kartę Dane, aby wyświetlić tabelę.
 2. Kliknij Pola.
 3. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę podrzędną, wybierz warstwę podrzędną do zmiany z menu rozwijanego Warstwa.

  Lista pól przedstawia wyświetlaną nazwę, nazwę pola i typ danych dla każdego pola.

 4. Kliknij wyświetlaną nazwę pola, którą chcesz zmodyfikować, aby otworzyć szczegóły pola.
 5. Kliknij opcję Edytuj obok wyświetlanej nazwy i wpisz nową nazwę.

  Nazwa powinna być możliwie jak najkrótsza, a zarazem przekazywać zawartość pola.

 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Podaj opis pola

Opis pola informuje o zawartości pola bez konieczności stosowania długich i skomplikowanych nazw pól.

Opisy pól należy dodawać z poziomu widoku szczegółów każdego pola na karcie Dane strony elementu hostowanej warstwy obiektowej.

 1. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej, do której chcesz dodać opisy pól.
 2. Kliknij kartę Dane, a następnie kliknij przycisk Pola.
 3. Kliknij pierwszą nazwę pola, aby otworzyć widok jego szczegółów.
 4. Kliknij przycisk Edytuj związany z polem Opis i wpisz podsumowanie informacji zawartych w polu.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać opis.

Gdy ta warstwa jest używana w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic, można uzyskać dostęp do opisu każdego pola podczas konfigurowania stylu warstwy i podczas otwierania tabeli na mapie. Te informacje ułatwiają zrozumienie sposobów używania i symbolizowania danych.

Zdefiniuj typy wartości pól

Aby ułatwić użytkownikom i aplikacjom klienckim identyfikację sposobu użycia lub przedstawiania wartości pól, można zdefiniować typy wartości przechowywanych w poszczególnych polach atrybutów hostowanej warstwy obiektowej. W usłudze ArcGIS Online typy wartości pól są używane do przedstawienia najbardziej odpowiednich opcji podczas wyświetlania warstwy na mapie lub konfigurowania okien podręcznych.

Typy wartości pól

Poniższa tabela zawiera wszystkie typy wartości, które można przypisać do pola oraz reprezentowane przez nie atrybuty:

Typ wartości polaZawartość pola w przypadku każdego obiektu

Nazwa lub tytuł

Tekst reprezentujący nazwę, tytuł, etykietę lub słowo kluczowe każdego obiektu.

Opis

Tekst zawierający dłuższy opis obiektu niż jego nazwa lub tytuł.

Przykładem może być warstwa, w której gromadzone są publiczne informacje dotyczące problemów występujących w społeczności. Typ wartości Opis można przypisać do pola w tej warstwie, w którym można określić rodzaj problemu.

Typ lub kategoria

Wartości pól, które reprezentują typy lub kategorie grupujące obiekty na podstawie wspólnej cechy (na przykład rodzaju gleby, kodu strefy, gatunku lub typu zasobu).

Liczność lub ilość

Liczby całkowite (bez miejsc po przecinku) reprezentujące ilość określonego atrybutu.

Wartość procentowa lub współczynnik

Wartości liczbowe w tym polu odzwierciedlają relację między różnymi ilościami (na przykład procent mężczyzn w populacji lub stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet).

Pomiar

Liczba odzwierciedlająca cechę, którą można dokładnie zmierzyć (na przykład wysokość, odległość, temperatura lub wiek).

Waluta

Liczba reprezentująca wartości pieniężne.

Unikalny identyfikator

Wartości w tym polu są używane do jednoznacznego rozróżniania obiektów (na przykład numerów działek w ewidencji gruntów, identyfikatorów członków lub numerów faktur).

Każda wartość musi być unikalna dla jednostki, ale nie musi to oznaczać, że wszystkie wartości w tym polu będą unikalne w całej warstwie.

Jeśli na przykład istnieją dwie warstwy: jedna dla pracowników i jedna dla stanowisk roboczych, obie mogą zawierać unikalny identyfikator pola ID pracownika. W warstwie pracowników pole ID pracownika powinno zawierać unikalne wartości. W warstwie stanowisk roboczych pole ID pracownika może zawierać zduplikowane wartości, ponieważ pracownik może pracować na wielu stanowiskach. Pole ID pracownika w warstwie stanowisk roboczych jest mimo to unikalnym identyfikatorem, ponieważ pozwala rozróżnić pracowników, nawet jeśli nie zawiera unikalnych wartości w tej warstwie.

Nr telefonu

W tym polu są przechowywane numery telefonów.

Adres e-mail

W tym polu są przechowywane ciągi znakowe adresów e-mail.

Uporządkowano lub uszeregowano

Wartości w tym polu reprezentują status obiektu na uporządkowanej lub uszeregowanej liście. Na przykład obiekt może być:

 • Mały, średni lub duży
 • Pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty
 • Informacją, ostrzeżeniem, błędem lub niepowodzeniem

Binarny

Dla każdego obiektu możliwa jest tylko jedna z dwóch wartości. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

 • Włączone lub wyłączone
 • Tak lub nie.
 • Prawda lub fałsz
 • Zamieszkałe lub wolne

Nazwa lokalizacji lub miejsca

Wartości w tym polu reprezentują lokalizację geograficzną. Przykładowymi wartościami w takim polu są ulica, nazwa miasta, region, nazwa budynku (np. A.K. Smiley Public Library), nazwa atrakcji (np. Alameda County Fairgrounds lub Cairngorms National Park), kod pocztowy lub kraj.

Współrzędne

W tych polach zapisane są współrzędne geograficzne, na przykład x, y, z, szerokość geograficzna i długość geograficzna.

Data i czas

Wartości w tym polu reprezentują daty i czas lub odniesienia do dat, takie jak dni tygodnia, miesiące lub lata.

Dodaj typ wartości pola

Typy wartości są również definiowane w widoku szczegółów każdego pola na karcie Dane strony elementu hostowanej warstwy obiektowej.

Wykonaj następujące czynności, aby zdefiniować typy wartości pól:

 1. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej, do której chcesz dodać opisy pól.
 2. Kliknij kartę Dane, a następnie kliknij przycisk Pola.
 3. Kliknij pierwszą nazwę pola, aby otworzyć widok jego szczegółów.
 4. Kliknij przycisk Edytuj związany z polem Typ wartości pola.
 5. Korzystając z definicji w poprzedniej sekcji, wybierz typ wartości dla pola z menu rozwijanego Edytuj typ wartości pola.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Przeglądarki map skonfigurują styl domyślny na podstawie informacji o typie wartości, aby jak najlepiej przedstawić zawartość pola.