Warstwy scen

Warstwy scen internetowych są zapisanymi w pamięci podręcznej warstwami internetowymi, które zostały zoptymalizowane pod kątem wyświetlania dużej ilości treści 3D.

Warstwy scen można wyświetlać w aplikacjach Scene Viewer i ArcGIS Pro lub ArcGIS Earth.

Hostowaną warstwę sceny można opublikować za pomocą pakietu warstwy sceny (SLPK) wygenerowanego w aplikacji ArcGIS Pro lub hostowanej warstwie obiektowej w usłudze ArcGIS Online. Można też opublikować dane 3D z aplikacji ArcGIS Pro bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online. Podczas publikowania bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online tworzona jest również powiązana hostowana warstwa obiektowa. Posiadanie powiązanej hostowanej warstwy obiektowej umożliwia edycję danych obiektowych i synchronizację warstwy sceny z tymi zmianami.

Warstwy scen z powiązanymi warstwami obiektowymi

Warstwy scen oparte na obiektach, takie jak Obiekt 3D, Budynek i Punkt mogą zachowywać połączenie z warstwą obiektową, na podstawie której warstwa scen została utworzona. Warstwa sceny wraz z powiązanym obiektem tworzy jednostkę pozwalającą na wyszukiwanie obiektów lub utrzymanie warstwy sceny.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie typów warstw scen, które można utworzyć. Zawiera ona także łącza do dalszych informacji dotyczących poszczególnych typów warstw i ich przykładów:

Typ warstwy scenyObsługuje powiązaną warstwę obiektową (można edytować)Obsługuje pakiet SLPK (tylko do odczytu)

Obiekt 3D Warstwa sceny obiektów 3D

Tak

Tak

Budynek Warstwa sceny budynków

Tak

Tak

Zintegrowana siatka Warstwa sceny zintegrowanej siatki

Nie

Tak

Punkt Warstwa sceny punktów

Tak

Tak

Chmura punktów Warstwa sceny chmury punktów

Nie

Tak

Woksel Warstwa wokseli

Nie

Tak

Obiekt 3D

Warstwy scen obiektów 3D służą do przedstawiania i wizualizowania obiektów 3D, takich jak modelowane w 3D budynki z teksturami i bez. W aplikacji ArcGIS Pro można utworzyć warstwę sceny obiektów 3D z danych wielopłatowych (multipatch) opublikowanych bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online jako warstwa sceny internetowej z powiązaną warstwą obiektową albo z pakietu SLPK. W usłudze ArcGIS Online można opublikować warstwę sceny obiektów 3D z hostowanej warstwy obiektowej lub z pakietu SLPK.

Aplikacja ArcGIS CityEngine w wersji 2016.0 lub nowszej umożliwia ponadto eksportowanie pakietu SLPK, którego można użyć do opublikowania warstwy sceny obiektów 3D.

Budynki jako warstwa sceny obiektów 3D

Budynek

Warstwy scen budynków umożliwiają wizualizację złożonych cyfrowych modeli budynków oraz interakcje ze wszystkimi komponentami budynku. Dzięki warstwom scen budynków można eksplorować układy budynków, ich właściwości oraz lokalizacje w ramach cyfrowego modelu budynku. Warstwy scen budynków pozwalają na izolowanie i wykonywanie zapytań dotyczących dyscyplin, takich jak warstwy strukturalne lub architektoniczne, albo kategorii, takich jak ściany lub dachy. Są one używane w pracach inżynieryjnych, architektonicznych, geodezyjnych i budowlanych. Informacje na temat wielu sposobów implementowania i używania warstw scen budynków, a także zarządzania nimi zawiera sekcja Konserwowanie warstw scen budynków i praca z nimi w pomocy do aplikacji ArcGIS Pro. Warstwę sceny budynków można opublikować z poziomu aplikacji ArcGIS Pro w wersji 2.3 lub nowszej jako pakiet SLPK. Począwszy od wersji 2.7 aplikacji ArcGIS Pro, warstwy scen budynków można także publikować z powiązaną warstwą obiektową w usłudze ArcGIS Online.

Warstwa sceny budynków

Zintegrowana siatka

Dane zintegrowanej siatki są zwykle przechwytywane przez zautomatyzowany proces konstruowania obiektów 3D z większych zestawów nakładających się zobrazowań. Wynik integruje te oryginalne rastrowe informacje wejściowe jako teksturową siatkę, używając trójkątnej struktury z przeplotem. Zintegrowana siatka zawiera informacje o wysokości i może reprezentować sztuczne oraz naturalne obiekty 3D, takie jak ściany budynków, drzewa, doliny i klify z realistycznymi teksturami. Warstwy sceny zintegrowanej siatki są zwykle tworzone dla map 3D obejmujących miasta i można je tworzyć przy użyciu aplikacji ArcGIS Drone2Map oraz aplikacji ArcGIS Pro w wersji 2.2 lub nowszej, a następnie udostępnić w usłudze ArcGIS Online jako pakiet SLPK.Warstwy Więcej informacji na temat warstwy o tym typie zawiera sekcja Warstwa sceny zintegrowanej siatki w pomocy do aplikacji ArcGIS Pro.

Warstwa sceny zintegrowanej siatki: Girona, Hiszpania

Punkt

Aby zapewnić szybką wizualizację we wszystkich aplikacjach klienckich, zapisane w pamięci warstwy scen punktowych służą do wyświetlania obszernych danych punktowych, których nie można wyświetlić przy użyciu punktowej warstwy obiektowej. Warstwy sceny punktowej są automatycznie odchudzane, aby poprawić wydajność i widoczność w mniejszych skalach. Automatyczne odchudzanie oznacza, że nie wszystkie obiekty są wyświetlane w mniejszych skalach, podczas powiększania wyświetlane są dodatkowe obiekty. Warstwy sceny punktowej można użyć na przykład do wyświetlenia wszystkich drzew w mieście. W aplikacji ArcGIS Pro można utworzyć warstwę sceny punktowej z warstwy obiektowej udostępnionej bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online jako warstwa sceny internetowej. Ponadto w usłudze ArcGIS Online można opublikować warstwę sceny punktowej z hostowanej warstwy obiektowej.

Drzewa jako warstwa sceny punktowej

Chmura punktów

Warstwy scen chmury punktów umożliwiają szybkie przetwarzanie i wyświetlanie dużych ilości danych w formie chmury punktów w przeglądarce scen Scene Viewer i w aplikacji ArcGIS Pro 1.4 lub nowszej. Można zastosować style inteligentnego tworzenia map do warstw scen chmury punktów w przeglądarce scen Scene Viewer. Można także skonfigurować te warstwy w aplikacji ArcGIS Pro i opublikować w usłudze ArcGIS Online jako pakiet SLPK. Wygląd warstwy scen chmury punktów w przeglądarce scen Scene Viewer może się różnić, zależnie od typu modułu renderowania symbolizacji skonfigurowanego w aplikacji ArcGIS Pro. Przeglądarka Scene Viewer obsługuje następujące typy modułów renderowania w aplikacji ArcGIS Pro:

  • Rozciągnięcie
  • Klasyfikacja
  • Wartości unikalne
  • RGB

Warstwa sceny chmury punktów

Woksel

Warstwa sceny wokseli reprezentuje wielowymiarowe wolumetryczne dane 3D lub 4D w przeglądarce scen Scene Viewer i aplikacji ArcGIS Pro. W scenach lokalnych można wizualizować dane atmosferyczne lub oceaniczne, geologiczne modele podziemne lub kostki czasoprzestrzenne jako warstwy sceny wokseli. Warstwy wokseli można użyć, aby uzyskać dostęp do danych wolumetrycznych o świecie i eksplorować te dane, a także lepiej zrozumieć warunki, których nie można fizycznie doświadczyć. Na przykład model podziemia wizualizowany jako warstwa wokseli może być przeglądany wraz z budynkami lub infrastrukturą podziemną w celu oceny podziemia pod kątem planowanej budowy lub konserwacji.

Warstwę wokseli można utworzyć w aplikacji ArcGIS Pro i udostępnić ją jako warstwę sceny internetowej lub w ramach lokalnej sceny.

Warstwa sceny wokseli

Copyright 2021: Hessian Agency for Nature Conservation, Environment and Geology and TU Darmstadt.

Notatka:
  • Aby zagwarantować optymalną wydajność warstw wokseli, należy użyć wydajnej karty graficznej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania przeglądarki scen Scene Viewer.
  • Obsługa aplikacji mobilnej różni się w zależności od urządzenia. Warstwy scen Voxel mogą nie być wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.
  • Interaktywne narzędzie Profil wysokościowy nie jest dostępne z warstwami wokseli.
  • Odległość i powierzchnia pomiaru uwzględniają zastosowane wyniesienie pionowe. Wyniki mogą być różne w zależności od tego, czy skonfigurowano wyniesienie pionowe.