Usługi internetowe serwera ArcGIS Server

Usługi internetowe serwera ArcGIS Server reprezentują zasoby Systemu Informacji Geograficznej (GIS), takie jak mapy, obrazy i klasy obiektów, znajdujące się w witrynie serwera ArcGIS Server i udostępnione aplikacjom klienckim, takim jak Map Viewer.

Usługi internetowe serwera ArcGIS Server można dodać do usługi ArcGIS Online, aby korzystać z nich w aplikacjach w całym systemie ArcGIS. Sposób dodawania usługi zależy od tego, jak ma być ona używana.

  • Aby utworzyć odwołanie do usługi internetowej serwera ArcGIS Server w celu ułatwienia dostępu i wykrywania usługi przez innych użytkowników, dodaj usługę internetową jako element. Gdy usługa internetowa serwera ArcGIS Server jest dodana jako element warstwy, konfiguracje warstw, takie jak dostosowane okna podręczne i style, można przechowywać wraz z elementem warstwy. Konfiguracja warstwy jest używana podczas dodawania elementu warstwy do mapy lub sceny.
  • Usługę internetową serwera ArcGIS Server można również dodać bezpośrednio do przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub przeglądarki scen Scene Viewer i skonfigurować warstwę usług na określonej mapie albo w scenie. Mapy i sceny zapisane z tymi konfiguracjami warstw mogą być używane w aplikacjach.

Tworzenie elementów odnoszących się do usług

Aby ułatwić użytkownikom odkrywanie i używanie usług internetowych serwera ArcGIS Server w ich aplikacjach, dodaj je jako elementy do obszaru Moje zasoby. Istnieje możliwość przechowywania ustawień i informacji na temat elementów, konfigurowania stylu elementów i okien podręcznych oraz użycie tych elementów na mapach, aplikacjach i scenach.

Udostępnienie skonfigurowanych elementów pozwala innym osobom na używanie zdefiniowanych przez Ciebie ustawień i korzystanie z tych elementów na ich własnych mapach, w aplikacjach i w scenach.

W poniższej tabeli wyświetlane są typy elementów utworzone dla każdego dodanego typu usługi internetowej serwera ArcGIS Server Należy pamiętać, że nie wszystkie usługi internetowe serwera ArcGIS Server są obsługiwane jako elementy.

Podczas dodawania usług wymienionych w poniższej tabeli, usługa ArcGIS Online tworzy elementy warstw, które umożliwiają wizualizowanie danych. Wraz z warstwami elementów zapisz ustawienia konfiguracyjne, takie jak style lub okna podręczne, co pozwoli udostępnić te ustawienia wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do warstwy.

Usługi internetowe ArcGIS ServerElement warstwy

Usługa obiektowa (usługa mapowa z włączonym dostępem do obiektów)

Warstwa obiektowa

Jeśli usługa obiektowa jest publikowana z tabeli nieprzestrzennej, ten element jest warstwą tabeli.

Jedna warstwa w usłudze obiektowej

Warstwa obiektowa

Usługa rastrowa (zapisywana w pamięci podręcznej i dynamiczna)

Warstwa zobrazowań

Usługa rastrowa (zapisywana w pamięci podręcznej, typu LERC)

Warstwa wysokościowa

Usługa mapowa (dynamiczna)

Warstwa rastrów mapy

Usługa mapowa (zapisana w pamięci podręcznej)

Warstwa kafli

Jedna warstwa w usłudze mapowej

Warstwa obiektowa

Notatka:

Warstwy obiektowe utworzone na podstawie warstwy w usłudze mapowej są dostępne tylko do odczytu. Nie można włączyć ich edycji.

Usługa strumieniowa*

*Wymaga ArcGIS GeoEvent Server

Warstwa obiektowa

Usługi wymienione w poniższej tabeli tworzą elementy w instytucji.

Usługi internetowe ArcGIS ServerTyp elementu

Usługa geokodowania

Lokalizator

Usługa GeoEnrichment

Usługa Geoenrichment

Usługa geometrii

Usługa geometrii

Usługa geoprzetwarzania

Warstwa usługi geoprzetwarzania

Usługa analiz sieciowych

Usługa analiz sieciowych

Administrator instytucji może użyć tej usługi do skonfigurowania usługi narzędziowej wskazówek dojazdu i wyznaczania tras.

Dodawanie usług bezpośrednio do map i scen

Usługi internetowe można dodawać do przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic i przeglądarki scen Scene Viewer bezpośrednio przy użyciu adresu URL punktu końcowego REST usługi.

W przypadku dodawania usługi internetowej serwera ArcGIS Server do mapy lub sceny przy użyciu jej adresu URL, ustawienia warstwy usług internetowych są konfigurowane na mapie lub w scenie. Te ustawienia są przechowywane na poszczególnych mapach lub scenach i są określone dla danej mapy lub sceny. Przy użyciu adresu URL można dodać do mapy lub sceny następujące ustawienia:

  • Usługa obiektowa (usługa mapowa z włączonym dostępem do obiektów)
  • Usługa rastrowa (zapisywana w pamięci podręcznej lub dynamiczna)
  • Usługa rastrowa (zapisywana w pamięci podręcznej), typ LERC tworzy warstwę wysokościową w przeglądarce scen Scene Viewer
  • Usługa mapowa (zapisywana w pamięci podręcznej lub dynamiczna)
  • Usługa przesyłania strumieniowego (tylko przeglądarka map Map Viewer Classic)
  • Usługi OGC
  • Warstwa z usługi mapowej lub usługi obiektowej

Wskazówka:

Aby zmienić adres URL usługi internetowej serwera ArcGIS Server po jej zapisaniu na mapie, należy przejść na kartę Ustawienia na stronie elementu mapy internetowej.

Usługi zabezpieczone

Usługa ArcGIS Online obsługuje uwierzytelnienie ArcGIS Server, w tym uwierzytelnienie w warstwie sieci, np. zintegrowane uwierzytelnienie systemu Windows (IWA) i infrastrukturę klucza publicznego (PKI), w celu dodawania i uzyskiwania dostępu do zabezpieczonych usług. Podczas dodawania zabezpieczonej usługi internetowej serwera ArcGIS Server do mapy zostanie wyświetlona prośba o podanie poświadczeń. Poświadczenia nie są przechowywane z mapą. Usługa ArcGIS Online uzyskuje token na potrzeby uwierzytelnienia i nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych działań. Podczas dodawania usługi do mapy nie należy dołączać tokena do adresu URL.

Przeglądarka map Map Viewer, Map Viewer Classic, aplikacja ArcGIS Web AppBuilder i ArcGIS Configurable Apps obsługują edycję usług obiektowych z uwierzytelnieniem w warstwie sieci. Aby użyć tej funkcji, administratorzy muszą skonfigurować serwery zaufane pozwalające usłudze ArcGIS Online automatycznie wprowadzać poświadczenia.

Podczas dodawania bezpiecznej usługi serwera ArcGIS Server jako elementu w usłudze ArcGIS Online można zdecydować, czy poświadczenia niezbędne do uzyskania dostępu do tej usługi mają być przechowywane wraz z elementem warstwy. Wraz z usługą mogą być przechowywane tylko poświadczenia wbudowanego oprogramowania ArcGIS Enterprise lub wbudowanego serwera ArcGIS Server. Jeśli poświadczenia nie są przechowywane, przy próbie uzyskania dostępu do usługi może pojawiać się komunikat z prośbą o ich podanie. Jeśli poświadczenia będą przechowywane w elemencie warstwy, nie będzie wyświetlany monit o ich podanie. Aby zmienić poświadczenia po dodaniu elementu, należy edytować szczegóły elementu i wprowadzić nową nazwę użytkownika lub hasło. Przechowywanie poświadczeń w elemencie jest obsługiwane tylko dla usług opartych na tokenach.

Nie można zmienić źródłowego adresu URL dla elementów, które przechowują poświadczenia do uzyskiwania dostępu do usługi zabezpieczonej.

Notatka:

Konieczne jest ustawienie dostępności wszystkich usług tylko za pośrednictwem protokołu HTTPS, który szyfruje informacje o usłudze podczas ich przesyłania w Internecie. Jeśli masz uprawnienia do administrowania bezpiecznymi usługami z osadzonymi poświadczeniami (lub jesteś właścicielem tych usług), a źródło danych bezpiecznej usługi używa protokołu HTTP, zastąp protokół http w adresie URL protokołem https na karcie Ustawienia strony elementu usługi.

Zależnie od sposobu zarządzania systemami tożsamości, w nazwach użytkowników może być rozróżniana wielkość liter.

Notatka:

Jeśli przechowujesz poświadczenia dla zabezpieczonej usługi, element warstwy stanowi element pośredniczący - wszystkie żądania skierowane do usługi przechodzą przez oprogramowanie ArcGIS Online. Element pośredniczący powoduje opóźnienie podczas uzyskiwania dostępu do usługi, więc operacja trwa dłużej niż w przypadku bezpośredniego dostępu do usługi. Spowolnione odpowiedzi z serwera działającego z użyciem elementu pośredniczącego mogą spowodować przekroczenia limitu czasu na tym elemencie pośredniczącym.

Gdy używane są zabezpieczone usługi, może wystąpić potrzeba ograniczenia możliwości używania tych elementów poprzez ograniczenie adresów URL lub IP, które mogą uzyskiwać do nich dostęp.

Ograniczanie wykorzystania

Wykorzystanie można ograniczyć w celu kontrolowania liczby udostępnień zabezpieczonej usługi i użytkowników korzystających z niej, zwłaszcza jeśli usługa i mapa, na której jest ona używana, są udostępnione publicznie. W tym celu określ limit szybkości i wyznacz adresy URL lub IP odwołań, które mogą uzyskiwać dostęp do zabezpieczonej usługi. Szczegółowe instrukcje znajdują się w temacie Ograniczenie możliwości używania bezpiecznych usług.