Korzystanie z narzędzi analizy

Notatka:

Narzędzia do analizy są obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w temacie Wykonywanie analiz (Map Viewer).

Poniżej znajdują się informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do narzędzi analizy oraz korzystania z tych narzędzi. Te informacje dotyczą wszystkich narzędzi.

Licencjonowanie

Aby możliwe było przeprowadzanie analizy, administrator Twojej instytucji musi nadać Ci pewne uprawnienia. Do skorzystania z narzędzi analizy potrzebne są następujące uprawnienia:

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie zasobów
 • Publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Analiza przestrzenna

Te uprawnienia są dostępne z typem użytkownika Creator oraz GIS Professional, a także z rolami Publikujący, Facylitator i Administrator. Jeżeli nie masz tych uprawnień, opisana poniżej opcja Wykonaj analizę nie będzie widoczna.

Niektóre z narzędzi wymagają posiadania dodatkowych uprawnień, takich jak Analiza sieciowa i GeoEnrichment. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem Wykonywanie analizy.

Narzędzia analizy rastrowej wymagają także dodatkowych uprawnień i licencji. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi zawiera sekcja Korzystanie z narzędzi analizy rastrowej.

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi

Aby uzyskać dostęp do narzędzi analizy w przeglądarce map Map Viewer Classic i korzystać z nich, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz mapę internetową z warstwą lub warstwami obiektowymi, które mają być poddane analizie w przeglądarce map Map Viewer Classic. Więcej informacji można znaleźć w temacie Dane obsługiwane w narzędziach analizy.
 2. Kliknij przycisk Zasoby znajdujący się w panelu Szczegóły.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij przycisk Analiza Przycisk Analiza znajdujący się na pasku menu mapy.
  • Umieść wskaźnik myszy na warstwie, którą chcesz przeanalizować i kliknij przycisk Analiza Analiza.
 4. Jeśli na Twoim koncie włączono analizę rastrową, wybierz opcję Analiza obiektowa lub Analiza rastrowa.

Zostanie otwarty panel Wykonaj analizę.

Zapoznaj się z panelem Wykonaj analizę

Panel Wykonaj analizę pokazano poniżej. Panel ten zawiera szereg kategorii, a każda kategoria zawiera narzędzia. Aby wyświetlić narzędzia w kategorii, kliknij przycisk rozwijania lub zwijania po lewej stronie kategorii.

Kategorie analiz i narzędzi

Otwórz okno dialogowe Środowiska analizy

Otwórz okno dialogowe Środowiska analizy.

Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku narzędzi analizy rastrowej.

Wróć do panelu Szczegóły

Wróć do panelu Szczegóły.

Rozwiń kategorię, aby wyświetlić znajdujące się w niej narzędzia

Rozwiń kategorię, aby wyświetlić znajdujące się w niej narzędzia.

Wyświetl pomoc dotyczącą kategorii

Wyświetl pomoc dotyczącą kategorii.

Wyświetl pomoc dotyczącą narzędzia

Wyświetl pomoc dotyczącą narzędzia.

Korzystanie ze środowisk analizy

Przycisk Środowiska analizy Środowiska analizy służy do uzyskiwania dostępu do ustawień stosowanych do wszystkich narzędzi uruchamianych na mapie. Okna Środowiska analizy można używać do modyfikowania zasięgu przetwarzania (zasięg danych używanych podczas przeprowadzania analizy). Zasięg przetwarzania można skonfigurować na jedną z trzech następujących opcji:

 • Domyślnie — narzędzie korzysta z zasięgu danych określonego przez uruchomione narzędzie. Jeśli w narzędziu zaznaczona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy, używane są jedynie obiekty w widocznym zasięgu. Jeśli opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy nie jest włączona, używane są wszystkie obiekty. Jest to opcja domyślna. Gdy ta opcja jest wybrana, pole wyboru Użyj zasięgu bieżącej mapy jest domyślnie zaznaczone.
 • Warstwa <nazwa warstwy> — narzędzie używa do przetwarzania zasięgu warstwy zawartej na mapie. Gdy ta opcja jest wybrana, pole wyboru Użyj zasięgu bieżącej mapy nie jest domyślnie zaznaczone. Włączenie pola wyboru Użyj zasięgu bieżącej mapy spowoduje, że zasięg wybranej warstwy zostanie zastąpiony.
 • Jak podano — narzędzie używa zasięgu podanego przez wpisanie współrzędnych przy użyciu odwzorowania Web Mercator. Gdy ta opcja jest wybrana, pole wyboru Użyj zasięgu bieżącej mapy nie jest domyślnie zaznaczone. Włączenie pola wyboru Użyj zasięgu bieżącej mapy spowoduje, że zasięg wybranej warstwy zostanie zastąpiony.

Dla narzędzi analizy rastrowej dostępne są dodatkowe ustawienia środowiska analizy. Informacje na ten temat zawiera sekcja poświęcona środowiskom analizy rastrowej.

Pracuj z panelem narzędziowym

Aby otworzyć panel narzędzia analizy, kliknij przycisk narzędzia. Nastąpi otwarcie panelu narzędzia, jak pokazano poniżej wraz z narzędziem Agreguj punkty.

Panel Agreguj punkty

Otwórz okno dialogowe Środowiska analizy

Otwórz okno dialogowe Środowiska analizy dla narzędzia.

Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku narzędzi analizy rastrowej.

Zamknij panel narzędziowy bez uruchamiania analizy

Zamknij panel narzędzia bez uruchamiania analizy i wróć do panelu Wykonaj analizę.

Uzyskaj pomoc dotyczącą parametru

Uzyskaj pomoc dotyczącą parametru.

Element będący wynikiem wykonania analizy zostaje zapisany na karcie Zasoby przy użyciu tej nazwy

Element będący wynikiem wykonania analizy zostaje zapisany na karcie Zasoby przy użyciu tej nazwy.

Na karcie Zasoby możesz wybrać folder, w którym zostanie zapisany wynik

Na karcie Zasoby możesz wybrać folder, w którym zostanie zapisany wynik.

Sprawdź, ile kredytów zostanie wykorzystanych w wyniku wykonania analizy

Sprawdź, ile kredytów zostanie wykorzystanych w wyniku wykonania analizy.

Jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona w analizie zostaną uwzględnione wyłącznie dane widoczne w zasięgu bieżącej mapy

Jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona w analizie zostaną uwzględnione wyłącznie dane widoczne w zasięgu bieżącej mapy.

Notatka:

Przed uruchomieniem narzędzia analizy w usłudze ArcGIS Online można użyć kalkulatora kredytów w celu obliczenia oczekiwanej liczby kredytów, które zostaną wykorzystane. Jeśli w instytucji zostało włączone budżetowanie kredytów, a oczekiwana liczba kredytów przekracza liczbę przydzielonych kredytów, usługa ArcGIS Online wyświetli komunikat o błędzie. Więcej informacji na temat przydzielania i wykorzystywania kredytów zawiera temat Kredyty — podstawy.

Każde narzędzie ma inny zestaw parametrów. Każdorazowo możliwe jest przejrzenie informacji pomocy dla danego parametru. W tym celu należy kliknąć przycisk pomocy znajdujący się obok parametru, tak jak przedstawiono to poniżej. Wszystkie narzędzia mają parametr Nazwa warstwy wynikowej, w którym zapisywane są wyniki wykonanej analizy. Można dokonać zmiany tej nazwy lub pozostać przy nazwie domyślnej.

Użyj bieżącego zasięgu mapy

Zalecane jest każdorazowe zaznaczanie opcji Użyj zasięgu bieżącej mapy i powiększanie do obszaru, który ma zostać przeanalizowany. Wykonanie tej czynności ogranicza liczbę obiektów do przeanalizowania przez narzędzie podczas wykonywanej operacji oraz liczbę kredytów wykorzystanych w wyniku pracy narzędzia. Po wyłączeniu zaznaczenia opcji Użyj zasięgu bieżącej mapy, najprawdopodobniej narzędzie przeanalizuje wszystkie obiekty w warstwie analizy, a liczba użytych kredytów zostanie obliczona na podstawie liczby obiektów w warstwie.

Narzędzia do ponownego uruchamiania analizy

Narzędzia analizy można uruchomić ponownie, klikając przycisk Ponownie uruchom analizę Ponownie uruchom analizę w celu uzyskania wynikowej warstwy obiektowej. Kliknięcie przycisku Ponownie uruchom analizę spowoduje otwarcie narzędzia użytego do utworzenia warstwy oraz ponowne wypełnienie wszystkich pól parametrów. Narzędzie można ponownie uruchomić z tymi samymi parametrami lub zmodyfikować ich ustawienia (w tym dane wejściowe) przed wykonaniem analizy.

Przy ponownym uruchamianiu narzędzi analizy uwzględniony zostanie stan bieżącej mapy, włącznie z filtrami, zasięgiem, warstwami wejściowymi i folderem wynikowym. Aby mieć pewność, że analiza zostanie ponownie wykonana z uwzględnieniem określonego zasięgu, należy utworzyć zakładkę. W przypadku udostępnienia wyników z zamiarem umożliwienia innym użytkownikom ponownego wykonania analizy konieczne może być także udostępnienie warstw wejściowych. Jeśli narzędzie zostało otwarte przy użyciu opcji Ponownie uruchom analizę i warstwy wejściowe nie są dostępne, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, ale nadal można będzie uruchomić narzędzie przy użyciu innych danych wejściowych.

Notatka:

Narzędzia analizy mogą być ponownie uruchamiane jedynie dla warstw wynikowych utworzonych po 26 czerwca 2017 roku.

Po otwarciu narzędzia analizy za pomocą opcji Ponownie wykonaj analizę zostanie użyta nazwa warstwy wynikowej z poprzedniej iteracji. Przed ponownym uruchomieniem narzędzia należy utworzyć unikalną nazwę.