Tworzenie migawek notatników

Migawki notatników umożliwiają autorom notatników ArcGIS Notebooks wykonanie konfigurowalnych pełnych migawek notatników dla punktów czasowych. Dla danego notatnika można wykonać maksymalnie pięć migawek. Migawki notatników to pełne kopie plików JSON notatników zachowane w postaci plików zasobów elementów notatników.

Jeśli masz uprawnienia do tworzenia notatników, możesz tworzyć migawki dla notatnika i zarządzać nimi na panelu Migawki w edytorze notatników. Podczas tworzenia migawki możesz nadać jej nazwę i wpisać jej opis. Domyślnie nazwa migawki będzie zawierać tytuł notatnika oraz czas wykonania migawki.

Notatka:

Domyślnie dla jednego notatnika dozwolonych jest maksymalnie pięć migawek. Opcja tworzenia nowego notatnika jest niedostępna po osiągnięciu tego limitu. Dodatkowe migawki nie mogą być tworzone, jeśli co najmniej jedna z istniejących migawek nie zostanie usunięta.

Tworzenie migawki notatnika

Gdy notatnik jest gotowy, można utworzyć migawkę jego bieżącego stanu. Na panelu Migawki w edytorze notatników utwórz migawkę, wykonując poniższe czynności:

 1. Zapisz notatnik z tytułem, jeśli jeszcze go nie ma.
 2. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Migawki.
 3. Kliknij opcję Utwórz migawkę, aby otworzyć okno dialogowe.
 4. W polu Nazwa podaj nazwę opisującą migawkę.

  Domyślnie nazwa migawki będzie zawierać tytuł notatnika oraz czas zainicjowania żądania migawki.

 5. Opcjonalnie możesz również podać opis migawki w polu tekstowym Opis.
 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Praca z istniejącymi migawkami

Po utworzeniu migawki notatnika można przywrócić, pobrać lub usunąć migawkę. Opcje te są dostępne na panelu Migawki edytora notatników lub na karcie Migawki na stronie szczegółów elementu notatnika.

 1. Otwórz notatnik zawierający migawki.
 2. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Migawki.
 3. Kliknij przycisk Opcje Opcje migawki, z którą chcesz pracować i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Przywróć, aby przywrócić istniejący notatnik do stanu wybranej migawki.
   Notatka:
   Przywrócenie notatnika z migawki powoduje przywrócenie notatnika do stanu wybranej migawki. Aby zapisać kopię bieżącego stanu notatnika, możesz utworzyć nową migawkę lub zapisać notatnik jako nowy element notatnika.
  • Kliknij opcję Pobierz, aby pobrać migawkę jako plik notatnika (.ipynb) do użytku w trybie offline.
  • Kliknij opcję Usuń, aby usunąć migawkę.

Jeśli otworzysz udostępniony notatnik, nie możesz wyświetlać jego migawek ani nimi zarządzać. Gdy tworzysz kopię notatnika, własnego lub udostępnionego Tobie, który zawiera migawki, migawki te nie są kopiowane do nowego notatnika.