Konfigurowanie właściwości warstwy

Panel Właściwości w przeglądarce map Map Viewer zawiera informacje o warstwach na mapie, a także umożliwia szybki dostęp do kilku opcji konfiguracji warstw, takich jak styl, tryby mieszania, przezroczystość czy zakres widoczności.

Tworzone przez Ciebie mapy często zawierają warstwy należące do innych użytkowników usługi ArcGIS Online z Twojej instytucji i spoza niej. Warstwy te są zazwyczaj przygotowane do natychmiastowego użycia: mają określony styl, okna podręczne i inne właściwości skonfigurowane przez ich właścicieli.

Właściwości warstw na mapie można dostosowywać do własnych potrzeb. Domyślnie wszelkie zmiany wprowadzone we właściwościach warstw obiektowych na mapie są zapisywane na mapie podczas jej zapisywania. Oznacza to, że jeśli dostosujesz właściwości warstwy obiektowej, która nie jest Twoją własnością, wszelkie zmiany wprowadzone w przyszłości we właściwościach warstwy przez jej właściciela nie zostaną odzwierciedlone na Twojej mapie. Jeśli chcesz, aby Twoja mapa dziedziczyła w przyszłości zmiany właściwości warstwy wprowadzone przez jej właściciela, możesz zresetować właściwości warstwy obiektowej na swojej mapie w sekcji Informacje w panelu Właściwości.

W poniższych sekcjach opisano sposób wyświetlania właściwości warstw obiektowych na mapie i zarządzania nimi.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Wyświetlanie właściwości warstwy obiektowej

Sekcja Informacje w panelu Właściwości dostarcza podstawowych informacji o wybranej warstwie obiektowej na mapie. Zawiera ona nazwę warstwy źródłowej oraz łącze do strony elementu warstwy źródłowej. Ta sekcja wskazuje również status właściwości warstwy, takich jak styl, klastrowanie czy okna podręczne, przechowywanych w warstwie źródłowej lub w mapie internetowej.

Gdy po raz pierwszy dodajesz warstwę obiektową do mapy, wszystkie właściwości są przechowywane w warstwie źródłowej. Gdy zmienisz właściwość warstwy (np. styl) na mapie, status powiązanej z nią właściwości zmieni się z Zapisane w warstwie źródłowej na Zapisane w mapie internetowej.

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić informacje o właściwościach warstwy, w tym status właściwości warstwy:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę obiektową lub dodaj warstwę obiektową do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. Na panelu Właściwości rozwiń sekcję Informacje.
 5. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • W sekcji Warstwa źródłowa kliknij nazwę warstwy, aby wyświetlić jej stronę elementu.
  • Jeśli wyświetlany jest komunikat Wszystkie właściwości są zapisane w tej mapie internetowej, kliknij opcję Informacje Informacje i rozwiń sekcje Właściwości danych lub Właściwości wyglądu, aby zobaczyć, które właściwości są zapisywane w mapie (Zapisane w mapie internetowej), a które są dziedziczone z warstwy źródłowej (Zapisane w warstwie źródłowej).
   Notatka:

   Jeśli wyświetlany jest komunikat Wszystkie właściwości są zapisane w warstwie źródłowej, kliknięcie przycisku Informacje potwierdza, że na Twojej mapie nie ustawiono żadnych właściwości dla tej warstwy.

 6. Gdy skończysz, zamknij panel Właściwości.

Zarządzanie właściwościami warstwy obiektowej

Domyślnie wszelkie zmiany, które wprowadzasz we właściwościach warstw obiektowych na Twojej mapie, są zapisywane w mapie i pozostają odłączone od warstwy źródłowej. Oznacza to, że przyszłe zmiany w tych właściwościach w warstwie źródłowej nie zostaną odzwierciedlone na Twojej mapie.

Na przykład załóżmy, że na mapie znajduje się warstwa obiektowa z danymi o spisie ludności z atlasu ArcGIS Living Atlas. Warstwa atlasu ArcGIS Living Atlas ma skonfigurowany własny styl i okna podręczne, ale chcesz zmodyfikować ten styl, aby użyć innej skali barw. Jeśli zapiszesz mapę, nowa skala barw zostanie zapisana w mapie i odłączona od właściwości stylu warstwy źródłowej atlasu ArcGIS Living Atlas. Oznacza to, że zmiana skali barw nie zmienia skali barw warstwy atlasu ArcGIS Living Atlas, a wszelkie zmiany skali barw w warstwie atlasu ArcGIS Living Atlas nie będą widoczne na mapie. Inne właściwości warstwy atlasu ArcGIS Living Atlas, takie jak okna podręczne, są nadal dziedziczone z warstwy źródłowej, dopóki nie zostaną inaczej skonfigurowane i zapisane na mapie.

Jeśli jednak chcesz, aby warstwa na Twojej mapie była połączona z konfiguracją oryginalnej warstwy źródłowej, tak aby aktualizacje jej właściwości zawsze pojawiały się na Twojej mapie, możesz skonfigurować warstwę w taki sposób, aby dziedziczyła właściwości warstwy źródłowej. Możesz to zrobić np. wtedy, gdy chcesz, aby Twoja mapa odzwierciedlała wszelkie przyszłe zmiany we właściwościach dodanej warstwy obiektowej niezależnie od zmian, jakie Ty lub inni użytkownicy wprowadzą w tej warstwie na Twojej mapie. Gdy przywrócisz warstwie właściwości warstwy źródłowej, właściwości warstwy źródłowej zastąpią wszystkie zmiany, które Ty lub inni wprowadzili w tej warstwie na mapie. Możesz to zrobić dla poszczególnych właściwości, takich jak styl, lub dla wszystkich właściwości naraz. W razie potrzeby możesz w każdej chwili odłączyć właściwości warstwy, aby zachować własne zmiany na mapie.

Wskazówka:

Jeśli chcesz zachować oryginalny styl autora warstwy, ale jednocześnie chcesz przedstawić alternatywne spojrzenie na te same dane, możesz zduplikować warstwę obiektową i zapisać jej ustawienia stylu na mapie. Możesz również zapisać warstwę obiektową jako nowy element warstwy w obszarze Moje zasoby, co pozwala na wykorzystanie konfiguracji warstwy na innych mapach.

Resetowanie właściwości warstwy źródłowej

Po skonfigurowaniu jakichkolwiek właściwości warstwy na Twojej mapie możesz wybrać opcję przywracania właściwości warstwy do właściwości warstwy źródłowej. Resetowanie powoduje odrzucenie właściwości, skonfigurowanych w warstwie mapy internetowej i zapewnia, że zmiany, które zostaną dokonane w warstwie źródłowej w przyszłości, zostaną odzwierciedlone na Twojej mapie.

Notatka:

To zachowanie odnosi się tylko do konfiguracji warstwy. Wszelkie aktualizacje danych w warstwie, np nowe lub edytowane obiekty, są zawsze odzwierciedlane na mapie (z wyjątkiem zmian w źródle danych, takich jak filtry skonfigurowane na poziomie usługi i inne zachowania skonfigurowane na poziomie danych źródłowych).

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę obiektową lub dodaj warstwę obiektową do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. Na panelu Warstwy kliknij warstwę z jedną lub kilkoma właściwościami skonfigurowanymi na mapie internetowej, np. z włączonym klastrowaniem.

  Zostanie otwarty panel Właściwości.

 5. Na panelu Właściwości rozwiń sekcję Informacje.

  Zostanie wyświetlony komunikat Wszystkie właściwości są zapisane w tej mapie internetowej.

 6. Kliknij opcję Zarządzanie właściwościami warstwy.
 7. Kliknij opcję Resetuj do właściwości warstwy źródłowej.

  Warstwa zostanie zaktualizowana, aby uwzględnić konfigurację warstwy źródłowej, a właściwości warstwy ustawione na mapie zostaną odrzucone.

 8. Zamknij okno Zarządzanie właściwościami warstwy.
 9. Zapisz mapę.

  Właściwości warstwy są teraz konfigurowane bezpośrednio z warstwy źródłowej.

Odłączanie właściwości warstwy

Jeśli chcesz, aby wszystkie właściwości warstwy pozostały dokładnie takie, jakie są na Twojej mapie, łącznie z tymi, które zostały i nie zostały zmodyfikowane, możesz wybrać opcję odłączenia wszystkich właściwości warstwy od warstwy źródłowej. To gwarantuje, że żadne zmiany we właściwościach warstwy źródłowej nie zostaną odzwierciedlone na Twojej mapie.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę obiektową lub dodaj warstwę obiektową do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. Na panelu Warstwy kliknij warstwę, której właściwości zostały zresetowane do właściwości warstwy źródłowej (jak opisano w poprzedniej sekcji).

  Zostanie otwarty panel Właściwości.

 5. Na panelu Właściwości rozwiń sekcję Informacje.

  Zostanie wyświetlony komunikat Wszystkie właściwości są zapisane w warstwie źródłowej.

 6. Kliknij opcję Zarządzanie właściwościami warstwy.
 7. Kliknij opcję Odłącz właściwości warstwy.

  Właściwości warstwy źródłowej zostały odłączone od właściwości warstwy zapisanych w mapie.

 8. Zamknij okno Zarządzanie właściwościami warstwy.
 9. Zapisz mapę.

  Teraz mapa będzie przechowywała wszystkie zmiany właściwości warstwy, których dokonasz od tego momentu i nie będzie odzwierciedlać żadnych przyszłych zmian we właściwościach warstwy źródłowej.