Zapisywanie sceny

Nowe sceny lub kopie istniejących scen możesz tworzyć i zapisywać je jako elementy scen internetowych w obszarze Moje zasoby. Na początek należy sprawdzić, czy użytkownik dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów (jeśli nie, to nadal można wyświetlać sceny, ale nie można ich edytować ani zapisywać).

Po zapisaniu scen możesz zapisać wszystkie elementy dodane do nich wraz z konfiguracjami warstw i slajdami. Możesz również udostępnić sceny i warstwy innym użytkownikom w instytucji lub wszystkim użytkownikom (publiczne). Domyślnie zapisane sceny nie są udostępniane nikomu.

Zapisywanie nowej sceny

Utwórz nową scenę i zapisz ją w obszarze Moje zasoby. Możesz również utworzyć kopię sceny udostępnionej Tobie, wprowadzić w niej zmiany i zapisać jako nową scenę w obszarze Moje zasoby.

Aby zapisać scenę, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję ZapiszZapisz, aby otworzyć menu Zapisywanie sceny.

  Niebieska kropka wskazuje, że w scenie istnieją niezapisane zmiany.

 3. Podczas zapisywania nowej sceny (pierwszego zapisywania lub zapisywania kopii istniejącej sceny) należy wykonać poniższe operacje:
  1. Kliknij w polu Tytuł i wprowadź nazwę sceny.
  2. Kliknij w polu Podsumowanie i wprowadź krótkie podsumowanie sceny.
  3. Kliknij w polu Znaczniki i wprowadź terminy ułatwiające innym użytkownikom znalezienie sceny.
 4. Domyślne ustawienie opcji Zapisz w to strona Moje zasoby.
  Notatka:

  Jeśli należysz do grupy, której członkowie mogą aktualizować wszystkie elementy w grupie (możliwość aktualizacji elementów), można będzie zapisać scenę w tej grupie.

 5. W przypadku zapisywania nowej sceny lub tworzenia kopii sceny opcje Zapisz bieżący stan jako początkowy stan sceny (patrz stan) oraz Zapisz jako nową scenę są domyślnie zaznaczone i nie można ich wyłączyć. Po zapisaniu tej sceny podczas następnego zapisu można zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie tych opcji.
 6. Kliknij przycisk Zapisz. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Zapisano scenę internetową. Będzie on również zawierał łącze do nowej strony szczegółów elementu Scena internetowa.

  Kliknij przycisk Anuluj, aby zatrzymać zapisywanie sceny i wrócić do poprzedniego panelu.

Wskazówka:

Aby zmienić miniaturę przed zapisaniem, kliknij przycisk Anuluj. Aby wygenerować nową miniaturę, zmień widok i ponownie kliknij przycisk Zapisz Zapisz.

Modyfikowanie i zapisywanie sceny

Utwórz kopię istniejącej sceny, gdy chcesz zmienić konfiguracje, zasoby, ustawienia warstwy i zapisać ją jako nową scenę, która zostanie udostępniona innym użytkownikom. Scena oryginalna pozostanie wtedy niezmieniona. Istniejącą scenę można otworzyć w obszarze Moje zasoby, wprowadzić w niej zmiany i zapisać je.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję ZapiszZapisz, aby otworzyć menu Zapisywanie sceny.
 3. Aby zaktualizować miniaturę elementu sceny internetowej w celu przechwycenia bieżącego widoku, kliknij przycisk Odśwież Odśwież.
 4. Domyślne ustawienie opcji Zapisz w to strona Moje zasoby.
  Notatka:

  Jeśli należysz do grupy, której członkowie mogą aktualizować wszystkie elementy w grupie (możliwość aktualizacji elementów), można będzie zapisać scenę w tej grupie.

 5. Aby zapisać bieżący widok sceny, zaznacz pole wyboru Zapisz bieżący stan jako początkowy stan sceny. Jeśli nie zaznaczysz pola wyboru Zapisz bieżący stan jako początkowy stan sceny, po kolejnym otwarciu sceny zostanie wyświetlony jej ostatni początkowy zapisany stan.
 6. Nie zaznaczaj pola wyboru Zapisz jako nową scenę.
 7. Kliknij przycisk Zapisz Zapisz. W dolnym prawym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający Zapisano scenę internetową. Będzie on również zawierał łącze do nowej strony szczegółów elementu Scena internetowa.