Zmiana właściwości warstwy

Zależnie od typu warstwy zdefiniowanego w panelu Właściwości warstwy poszczególne warstwy zawierają opcje dotyczące danych na scenie. Warstwy obiektowe i scen mogą na przykład dopuszczać konfigurowanie okien podręcznych lub stosowanie filtrów, podczas gdy niektóre inne warstwy oferują mniej opcji — między innymi dostosowywanie przezroczystości lub wyświetlanie warstwy w legendzie.

Aby zmienić właściwości warstwy, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się na swoje konto i otwórz aplikację Scene Viewer.
  2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij Menedżer warstw Warstwy, aby otworzyć panel Menedżer warstw.
  3. W warstwie, dla której chcesz zmienić właściwości, kliknij narzędzie opcji warstwy Narzędzie ustawień warstwy i wybierz opcję Właściwości warstwy, aby otworzyć właściwości warstwy.

    Można także kliknąć nazwę warstwy, aby otworzyć właściwości warstwy, gdy opcje stylu nie są dostępne.

  4. Zmień właściwości warstwy opisane w poniższych sekcjach.
  5. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać właściwości warstwy w scenie.
  6. Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić na panel Menedżer warstw.

Okna podręczne

W obszarze Okna podręczne można wyświetlać i konfigurować okna podręczne, aby podawać szczegółowe informacje o klikanych obiektach.

Legenda

W obszarze Legenda można modyfikować legendę, określając widoczność warstw, symbolizację oraz nazwy warstw.

Przezroczystość

W obszarze Przezroczystość można dostosowywać przezroczystość warstw.

Zakres widoczności

W obszarze Zakres widoczności można ustawić zakres widoczności pojedynczej warstwy lub wielu warstw na scenie.

Filtr

W obszarze Filtr można zastosować filtr, aby wyświetlić tylko określone informacje.

Filtry przestrzenne

W obszarze Filtry przestrzenne można stosować filtry przestrzenne do warstw obiektów 3D i punktów na scenie.

Modyfikacje siatki

W obszarze Modyfikacje siatki można modyfikować zintegrowane siatki warstw sceny.

Interwał odświeżania

W obszarze Interwał odświeżania można ustawić częstotliwość odświeżania, aby zagwarantować synchronizację otwartej sceny z najnowszymi danymi.

Parametry niestandardowe

W obszarze Parametry niestandardowe można dodawać parametry niestandardowe do sceny.