Zmiana właściwości warstwy

Dla każdej warstwy, w zależności od jej typu, dostępne są różne opcje danych w scenie. Na przykład warstwy obiektowe i warstwy scen umożliwiają skonfigurowanie okien podręcznych, skonfigurowanie zakresu widoczności i zastosowanie filtrów, podczas gdy warstwy zobrazowań i warstwy sceny zintegrowanej siatki mają mniej dostępnych opcji, np. tylko przezroczystość i legenda.

Aby zmienić właściwości warstwy, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij Menedżer warstw Warstwy, aby otworzyć panel Menedżer warstw.
 3. W warstwie, dla której chcesz zmienić właściwości, kliknij narzędzie opcji warstwy Narzędzie ustawień warstwy i wybierz opcję Właściwości warstwy, aby otworzyć Właściwości warstwy.

  Można także kliknąć nazwę warstwy, aby otworzyć właściwości warstwy, gdy opcje stylu nie są dostępne.

 4. Zmień właściwości warstwy.
 5. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać właściwości warstwy w scenie.
 6. Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić na panel Menedżer warstw.

Wyświetlanie i konfigurowanie okien podręcznych

Po kliknięciu obiektów w oknach podręcznych wyświetlane są szczegółowe informacje o tych obiektach. W obszarze Okna podręczne warstwa wyświetla opcję Włącz okna podręczne lub Konfiguruj okna podręczne. Konfigurowanie okien podręcznych jest dostępne dla warstw punktowych, liniowych, poligonowych i warstw obiektowych 3D. Skonfigurowanie okien podręcznych umożliwia dostosowanie wyświetlania tak, aby pojawiły się ważne informacje.

W przypadku warstw, w których konfigurowanie okien podręcznych nie jest dostępne, takich jak chmury punktów, można wybrać wyświetlanie lub ukrywanie okien podręcznych dla danej warstwy za pomocą przełącznika Włącz okna podręczne.

Notatka:

Okna podręczne nie są dostępne dla wszystkich typów warstw.

Wyświetlanie legendy

W legendzie wyświetlane jest znaczenie symboli użytych do reprezentowania obiektów w scenie. Legendy składają się z symboli 2D i 3D i tekstów opisowych zawartych w scenie. Legendę można zmieniać, modyfikując widoczność warstw, symbolizację i nazwy warstw.

 1. Kliknij przełącznik Legenda, aby wyświetlić lub ukryć warstwę w narzędziu Warstwy/Legenda Warstwy/Legenda.
 2. Aby wyświetlić legendę, kliknij narzędzie Warstwy/Legenda Warstwy/Legenda, a następnie kliknij opcję Legenda.
  Notatka:

  Opcja Legenda umożliwia ukrywanie warstw spoza bieżącego zasięgu.

Regulacja przezroczystości

Przezroczystość warstw można dopasować, przesuwając suwak Przezroczystość umożliwiający zwiększenie lub zmniejszenie przezroczystości.

Konfigurowanie zakresu widoczności warstwy

Zakres widoczności można skonfigurować dla jednej lub wielu warstw w scenie. Pozwala to sterować zakresem skal, w jakich są widoczne warstwy. Na przykład możesz wyświetlić poligony stanów (pierwsza warstwa) z daleka i poligony powiatów (druga warstwa) z bliska.

W 3D zakres widoczności warstw zachowuje się inaczej niż warstw w 2D, tak jak w przeglądarce map Map Viewer Classic. W 2D jest bieżąca skala, która jest stała na całej mapie. W 3D można pochylić scenę, a tym samym skala sceny zmieni się w zależności od tego, czy komponenty sceny znajdują się bliżej, czy dalej. Na przykład budynek na pierwszym planie wydaje się większy od budynku o tej samej wielkości znajdującego się w tle. Innymi słowy budynek z pierwszego planu ma większą skalę od odległego budynku. Jest to zachowanie unikalne dla wizualizacji 3D. Na przykład, ponieważ skala może zmieniać się dla całej warstwy budynków, możesz wybrać wyświetlanie tylko budynków z pierwszego planu i ukryć te w tle.

Aby skonfigurować zakres widoczności warstwy, w obszarze Zakres widoczności wykonaj następujące czynności:

 1. Przesuń uchwyty na dowolnym końcu, aby zawęzić lub rozszerzyć zakres widoczności.

  Minimum to skala minimalna przy największym oddaleniu. Maksimum to skala maksymalna przy największym przybliżeniu. Bieżąca skala sceny jest wskazywana przez ciemniejszy pasek na suwaku. Wielkość paska, czyli bieżąca skala, zmienia się w miarę pochylania widoku.

 2. Kliknij Resetuj, aby wrócić do wyświetlania pełnego zakresu widoczności.

  Opcja Resetuj nie jest dostępna, jeśli jest już wyświetlany pełny zakres widoczności.

Stosowanie filtru do warstwy

Aby filtrować obiekty w scenach, można użyć atrybutów liczbowych lub tekstowych zawartych w warstwach. Na przykład, jeśli istnieje warstwa z budynkami w Nowym Jorku zawierająca daty wybudowania każdego obiektu, można wyświetlić tylko budynki zbudowane w latach 1910-1930. Stosując filtry w scenie, można uwypuklić ważne obiekty w swojej scenie i odfiltrować niepotrzebne dane. Można filtrować warstwy obiektowe, jak również warstwy obiektów 3D, punktów oraz warstwy sceny chmury punktów.

Aby zastosować filtr warstwy, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Filtr kliknij menu rozwijane i wybierz atrybut.
 2. Wybieraj różne atrybuty, aby stosować różne filtry.
  • W zależności od tego, czy zostanie wybrany atrybut liczbowy czy tekstowy, można będzie zastosować filtr w postaci zakresu wartości lub listy wartości.
  • Jeśli zostanie wybrany atrybut liczbowy, można będzie przełączać się między opcjami filtrowania według listy wartości i zakresu wartości.
  • Do warstwy można zastosować jednocześnie tylko jeden filtr.

Filtrowanie według listy wartości

Jeśli zostanie wybrany atrybut tekstowy, uzyskana zostanie lista wszystkich wartości, do których można zastosować filtr.

 1. Sprawdź wartości atrybutów na liście, które chcesz dodać do filtru.
  • Kliknij przycisk <wszystkie>, aby włączyć lub wyłączyć zaznaczenie wszystkich pól wyboru.
  • Włącz zaznaczenie pola wyboru <wszystkie inne wartości>, aby wybrać wartości, których nie ma na liście.
  • Liczba obiektów dla każdej wartości atrybutu jest wyświetlana obok tej wartości.
 2. Włącz zaznaczenie pola wyboru Pokaż obiekty bez wartości atrybutu <atrybut>, aby wyświetlić obiekty, które nie mają wartości dla wybranego atrybutu.

Filtrowanie według zakresu wartości

Jeśli zostanie wybrany atrybut liczbowy, wyświetlony zostanie suwak wartości umożliwiający skonfigurowanie zakresu filtrowania.

 1. Ustaw suwaki, aby skonfigurować zakres wartości w filtrze.
  • Można ręcznie ustawić niskie i wysokie wartości uchwytów suwaka w polach wartości, aby precyzyjnie dostosować filtrowanie w scenie.
  • Ustaw minimalną i maksymalną wartość filtru atrybutu.
   • Wartości minimalna i maksymalna określają najwyższe i najniższe granice suwaka.
   • Dostosowanie minimalnej i maksymalnej wartości umożliwia zawężenie lub rozszerzenie zakresu wartości filtrowania.
 2. Włącz zaznaczenie pola wyboru Pokaż obiekty bez wartości atrybutu <atrybut>, aby wyświetlić obiekty, które nie mają wartości dla wybranego atrybutu.
 3. Kliknij przycisk Przełącz na listę, aby przełączyć na filtrowanie według listy wartości.
 4. Kliknij przycisk Przełącz na suwak, aby filtrować według ciągłego zakresu wartości.

Stosowanie filtru przestrzennego do warstwy

Filtry przestrzenne można stosować do warstw obiektów 3D i scen punktów. Na przykład można ukryć budynki i drzewa w obrębie narysowanego poligonu lub wybrać pojedynczy budynek do ukrycia i zastąpić go modelem BIM.

W obszarze Filtry przestrzenne kliknij opcję Skonfiguruj filtry przestrzenne, aby utworzyć filtry przestrzenne.

Filtrowanie według poligonu

Można narysować poligon wokół obiektów, które mają zostać wykluczone ze sceny lub do niej włączone.

Wykonaj następujące czynności, aby filtrować, rysując poligon:

 1. Kliknij opcję Rysuj poligony Rysuj poligony.
  1. Kliknij lokalizację w scenie, aby rozpocząć rysowanie poligonu i klikaj, aby dodawać punkty.

  2. Aby zakończyć poligon, kliknij pierwszy wierzchołek, kliknij dwukrotnie lub naciśnij klawisz Enter.

   Możesz narysować więcej poligonów, aby dodać je do filtru przestrzennego.

 2. Kliknij przycisk Edytuj poligony Edytuj poligony, aby rozpocząć edycję poligonu.
  1. Za pomocą interaktywnych uchwytów zmień rozmiar, obróć lub przenieś obiekt w poziomie i w pionie.
  2. Kliknij poligon ponownie, aby przesunąć poszczególne wierzchołki w celu zmiany jego kształtu.

   Można również przeciągnąć wierzchołki w środku segmentu, aby dodać wierzchołki. Pozwala to na dodatkowe zmiany kształtu poligonu przez przeciąganie wierzchołków.

  3. Kliknij ponownie, aby użyć interaktywnych uchwytów.
 3. Korzystając z opcji Tryb, zdecyduj, czy uwzględnić lub wykluczyć obiekty z poligonu.
  1. Kliknij wyklucz, aby wykluczyć obiekty wewnątrz poligonu.
  2. Kliknij uwzględnij, aby uwzględnić tylko obiekty wewnątrz poligonu.
 4. Kliknij opcję Wyczyść filtry przestrzenne, aby zresetować filtry.
 5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować filtr przestrzenny i wrócić do opcji Właściwości warstwy.

  Aby nie stosować zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Filtrowanie według wyboru

Można indywidualnie wybierać obiekty, aby wykluczyć je ze sceny.

Wykonaj następujące czynności, aby filtrować według wybranych obiektów:

 1. Kliknij opcję Wybierz obiekty Wybierz filtr, aby wybrać obiekty.

  Każdy wybrany obiekt jest dodawany do wybranych obiektów. Kliknij obiekt, aby anulować jego wybór.

 2. Kliknij opcję Wyczyść filtry przestrzenne, aby zresetować filtry.
 3. Kliknij przycisk Gotowe, aby ukryć wybrane obiekty w widoku i wrócić do opcji Właściwości warstwy.

  Aby nie stosować zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Dodawanie do warstwy parametru niestandardowego

W przypadku warstw, w których są dostępne parametry niestandardowe, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Konfiguruj parametry niestandardowe, aby otworzyć panel Niestandardowe parametry żądań.
 2. Kliknij opcję Dodaj parametr.
 3. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
 4. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
 5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.
 6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany i wrócić do opcji Właściwości warstwy.

  Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 7. Kliknij ponownie przycisk Gotowe, aby wrócić na panel Menedżer warstw.

  Aby nie stosować zmian, kliknij przycisk Anuluj.