Korzystanie z fragmentów kodu

Oprogramowanie ArcGIS Notebooks pozwala przeglądać, tworzyć i wstawiać do notatnika wcześniej napisany kod wielokrotnego użytku (tzw. fragmenty kodu). Fragmenty kodu umożliwiają implementowanie w notatnikach typowych procedur wykonywania zadań.

Tworzenie fragmentu kodu

Fragment kodu można utworzyć z poziomu notatnika. Utworzone fragmenty kodu mogą być używane w tym samym notatniku lub w innych notatnikach. Tworzone fragmenty kodu są przechowywane w elementach biblioteki fragmentów kodu notatnika w twoich zasobach, które służą do porządkowania fragmentów kodu i mogą być udostępniane.

Aby utworzyć fragment kodu, musisz najpierw utworzyć bibliotekę fragmentów kodu, w której będziesz przechowywać swoje fragmenty.

Tworzenie biblioteki fragmentów kodu notatnika

Aby utworzyć bibliotekę fragmentów kodu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Fragmenty kodu.
 2. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj i wybierz opcję Utwórz element biblioteki.
 3. Wprowadź tytuł oraz podsumowanie biblioteki, a opcjonalnie dodaj znaczniki reprezentujące fragmenty kodu przechowywane w bibliotece.
 4. Kliknij przycisk Utwórz.

Dodanie fragment kodu

Po utworzeniu biblioteki możesz dodać do niej fragmenty kodu. Aby dodać fragment kodu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Fragmenty kodu.
 2. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodaj fragment kodu.
 3. Wprowadź tytuł fragmentu kodu, wybierz bibliotekę, do której chcesz go dodać i wprowadź opis.

  Na liście rozwijanej Wybierz element biblioteki fragmentów kodu wyświetlane są biblioteki, do których można dodać fragment kodu. Na tej liście widoczna jest także liczba fragmentów kodu w każdej bibliotece, której udostępnianie jest skonfigurowane na ustawienie Dziedzicz.

 4. Dodaj fragment kodu.
  Notatka:

  Skopiuj i wklej kod z komórki notatnika, zamiast bezpośredniego wpisywać kod, aby uniknąć wcięć lub innych błędów składniowych.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zmiany we fragmentach kodu można wprowadzać, klikając przycisk Więcej opcji Opcje dla fragmentu kodu i klikając opcję Edytuj.

Wstawianie fragmentu kodu

Aby wstawić fragment kodu, wykonaj na panelu Fragmenty kodu następujące czynności:

 1. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij opcję Fragmenty kodu.
 2. Przejdź do biblioteki fragmentów kodu zawierającej fragment, który chcesz wstawić.
 3. Kliknij opcję Wyświetl szczegóły dla fragmentu kodu, aby zobaczyć jego podgląd.
 4. Po znalezieniu fragmentu kodu do wstawienia kliknij przycisk Dodaj Dodaj w panelu fragmentów kodu lub opcję Dodaj do notatnika w panelu podglądu kodu, aby wstawić fragment kodu do notatnika jako nową komórkę.

Poniżej znajduje się przykład fragmentu kodu dodanego do notatnika:

# curated code snippet inserted from the Code snippets pane
from arcgis.gis import GIS
def check_org_credits_agol(gis: GIS):
  if "admin" in gis.__dict__:
    credits = gis.admin.credits.credits
    print(f"This ArcGIS Online organization has {credits} credits.")
  else:
    print("Please connect to the ArcGIS Online organization as an administrator to check credits.")

# create a GIS instance to pass to the code snippet function
gis_agol = GIS("https://www.arcgis.com/", "<admin_username>")

# call the code snippet function with your GIS instance
check_org_credits_agol(gis_agol)

Fragmenty kodu Esri

Wszystkie dostępne fragmenty kodu są obsługiwane przez Esri. Te obsługiwane fragmenty kodu umożliwiają implementowanie w notatnikach typowych procedur wykonywania zadań GIS. Fragmenty kodu są napisane w postaci funkcji w języku Python, które można wstawić do notatnika i w nim wywoływać. Fragment kodu można również edytować po dodaniu do notatnika.

Poniżej znajdują się dostępne fragmenty kodu, które można wstawić do notatnika:

 1. Administrowanie systemem GIS — fragmenty kodu, które wykonują typowe zadania administrowania systemem GIS.
  Notatka:

  Wiele z tych fragmentów kodu wymaga połączenia administratora.

  • Sprawdź pozostałe kredyty (tylko usługa ArcGIS Online).
  • Sprawdź kredyty konkretnego użytkownika (tylko usługa ArcGIS Online).
  • Uzyskaj podstawowy adres URL usługi elementu warstwy.
  • Odpytaj dzienniki portalu i zapisz jako plik CSV (tylko oprogramowanie ArcGIS Enterprise).
  • Zaloguj się do portalu dla ArcPy.
 2. Zarządzanie zasobami — fragmenty kodu, które pomagają w zarządzaniu zasobami w systemie GIS i plikami w katalogu przestrzeni roboczych notatników.
  • Skopiuj geobazę w katalogu przestrzeni roboczych.
  • Utwórz geobazę plikową z pustą klasą obiektów.
  • Utwórz folder w katalogu przestrzeni roboczych.
  • Pobierz element pliku z portalu do katalogu przestrzeni roboczych.
  • Wyświetl listę zestawów danych.
  • Wyświetl listę plików.
  • Usuń geobazę plikową w katalogu przestrzeni roboczych.
  • Usuń folder w katalogu przestrzeni roboczych.
  • Rozpakuj plik w katalogu przestrzeni roboczych.
 3. Analizy i naukowa analiza danych — fragmenty kodu, które można zaimplementować w procedurach wykonywania zadań analizy i naukowej analizy danych, wykorzystujące ArcGIS API for Python, ArcPy i inne biblioteki języka Python.
  Notatka:

  Użyj zaawansowanego środowiska wykonawczego notatników, aby uruchomić fragmenty kodu wymagające pakietu ArcPy. Więcej informacji na temat środowisk wykonawczych notatników zawiera sekcja Podawanie środowiska wykonawczego notatnika.

  • Przekształć klasę obiektów w warstwę obiektową.
  • Przekształć klasę obiektów w ramkę danych przestrzennych.
  • Przekształć warstwę obiektową w ramkę danych przestrzennych.
  • Przekształć ramkę danych przestrzennych w klasę obiektów.
  • Wyświetl obraz z adresu URL.
  • Wyświetl obraz z katalogu przestrzeni roboczych.
  • Wypełnij brakujące wartości.
  • Wyświetl listę pól w klasie obiektów.
  • Wyświetl listę pól w warstwie.
  • Wyświetl listę warstw w elemencie.
  • Wykreśl ramkę danych przestrzennych (szybki start).
  • Wykreśl ramkę danych przestrzennych za pomocą modułu renderowania granic klas.
  • Wykreśl ramkę danych przestrzennych za pomocą prostego modułu renderowania.
  • Wykreśl ramkę danych przestrzennych za pomocą modułu renderowania wartości unikalnych.
  • Publikuj ramkę danych przestrzennych jako warstwę obiektową.