Wybór sceny globalnej lub lokalnej

Scena umożliwia wizualizowanie danych oraz analizowanie informacji geograficznych w intuicyjnym i interaktywnym środowisku 3D. Aby jak najlepiej wyświetlić dane, można wybrać scenę globalną lub lokalną, na przykład wzorce tras samolotów, zabudowania kampusu lub podziemne sieci infrastruktury. Sceny można wyświetlać w przeglądarce scen Scene Viewer lub w aplikacji ArcGIS Pro.

Scena globalna

W scenie globalnej można wyświetlać zasoby przestrzenne na sferze w oparciu o globalne układy współrzędnych. Scena globalna jest odpowiednia, kiedy zachodzi potrzeba poznania lub podania kontekstu dla zjawisk, które mają miejsce na sferycznej powierzchni ziemi, takich jak globalne dane meteorologiczne, populacja na świecie lub trasy wysyłek. Sceny globalnej można także użyć do wyświetlania danych na poziomie miejscowości lub wręcz na poziomie budynku. Zobacz przykład sceny globalnej.

Scena globalna

Scena lokalna

Główne różnice między scenami lokalnymi i globalnymi polegają na tym, że w scenach lokalnych można wyświetlać dane z odniesieniem przestrzennym w lokalnym układzie współrzędnych odwzorowanych, a teren i warstwy są odwzorowywane na powierzchni płaskiej, a nie na sferze. Sceny lokalne najlepiej nadają się do wyświetlania i analizowania danych w skali lokalnej lub w skali miejscowości o ograniczonym zasięgu, w obrębie którego odbywa się praca. Sceny lokalne są pomocne w planowaniu urbanistycznym i wizualizowaniu. Pozwalają one wyświetlić na przykład zabudowania kampusu lub zmiany zabudowy. Można przyciąć zasięg sceny i nawigować pod ziemią oraz wchodzić w interakcję z danymi podpowierzchniowymi, takimi jak sieci instalacji komunalnych lub dane o trzęsieniach ziemi. Zobacz przykład sceny lokalnej.

Scena lokalna
Wskazówka:

Przycięcie zasięgu sceny zwiększa wydajność i ułatwia nawigację pod powierzchnią.

Lokalne dane w pamięci podręcznej mogą mieć schematy kafli inne niż sceny globalne i można je dodawać do jednej sceny lokalnej bez konieczności ponownego odwzorowywania. Na przykład, w przypadku projektu z zakresu planowania urbanistycznego może być konieczne wyświetlenie budynków, ulic, parków i rzek w mieście oraz proponowanych elementów projektu. Można pracować z danymi opracowanymi przez inżynierów i planistów, które zostały odwzorowane w lokalnym układzie współrzędnych odwzorowanych. Te dane projektów urbanistycznych można dodać do sceny lokalnej i udostępnić je w ramach instytucji, interesariuszom albo publicznie.

Jeśli zasięg danych obejmuje duży obszar geograficzny, zalecane jest użycie sceny globalnej.

Tworzenie sceny globalnej lub lokalnej

Po zalogowaniu się na konto możesz utworzyć nową scenę globalną lub lokalną albo otworzyć poprzednią.

Aby utworzyć scenę, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Nowa scena w górnej części aplikacji Scene Viewer.
 2. Wybierz z listy opcję Nowa scena globalna, Nowa scena lokalna lub otwórz istniejącą scenę.

  Zostanie otwarta nowa albo istniejąca scena globalna lub lokalna: scena globalna ma ikonę Scena globalna Scena globalna; scena lokalna ma ikonę Scena lokalna Scena lokalna.

  Wskazówka:

  Umieść wskaźnik nad ikoną sceny, aby zobaczyć odniesienie przestrzenne sceny.

Po otwarciu nowej sceny po raz pierwszy można swobodnie przełączać mapę bazową na dowolną z aktywnych map bazowych, dopóki nie zostanie ustawione odniesienie przestrzenne sceny.

Po zalogowaniu się na konto i otwarciu przeglądarki scen Scene Viewer domyślna mapa bazowa skonfigurowana przez instytucję określa, czy otwarta zostanie scena globalna, czy lokalna.

Obsługa warstw w scenach globalnych i lokalnych

Występują różnice w obsłudze warstw w scenach globalnych i lokalnych.

Scena globalna

Sceny globalne obsługują następujące typy warstw:

Scena lokalna

Sceny lokalne obsługują następujące typy warstw:

 • Warstwy kafli w dowolnym układzie współrzędnych odwzorowanych, układzie WGS84 lub niestandardowym układzie współrzędnych zdefiniowanym w postaci ciągu znakowego WKT (znany tekst)
 • Warstwy sceny w dowolnym układzie współrzędnych odwzorowanych, układzie WGS84 lub niestandardowym układzie współrzędnych zdefiniowanym w postaci ciągu znakowego WKT
 • Warstwy niebuforowane w pamięci podręcznej z dowolnym odniesieniem przestrzennym
Notatka:
 • Warstwy buforowane w pamięci podręcznej i mapy bazowe w scenie muszą mieć takie samo odniesienie przestrzenne.*
 • Warstwy niebuforowane w pamięci podręcznej z różnymi odniesieniami przestrzennymi można dodawać do scen, ponieważ usługi są ponownie odwzorowywane w celu uzyskania zgodności z odniesieniem przestrzennym sceny.

* Warstwę sceny WGS84 można dodać do sceny w układzie Web Mercator (Auxiliary Sphere).

Uwagi dotyczące scen lokalnych i globalnych

W poniższych sekcjach opisano kilka rzeczy, o których warto pamiętać podczas pracy ze scenami.

Warstwy zapisane w pamięci podręcznej

Zapisane w pamięci podręcznej warstwy (warstwy wysokościowe, warstwy zobrazowań, warstwy sceny, warstwy kafli i warstwy kafli wektorowych) to wstępnie wyrenderowane zbiory kartografii map lub obiektów 3D zorganizowane według lokalizacji i skali. Warstwy zapisane w pamięci podręcznej zapewniają szybką wizualizację złożonych map, ponieważ w odpowiedzi na wszelkie żądania mapy serwer rozpowszechnia wstępnie przetworzone i skompresowane dane. W przypadku warstw zapisanych w pamięci podręcznej odniesienie przestrzenne jest definiowane w usłudze; dlatego nie jest możliwe ich ponowne odwzorowywanie na bieżąco.

Warstwy niezapisane w pamięci podręcznej

Warstwy niezapisane w pamięci podręcznej (warstwy obiektowe i dynamiczne warstwy rastrów map) to zbiory obiektów geograficznych. Każdy obiekt w zbiorze ma przypisaną lokalizację, zestaw właściwości, atrybuty, symbolizację mapy i okno podręczne. W przypadku warstwy niezapisanej w pamięci podręcznej odniesienie przestrzenne nie jest zdefiniowane w pamięci podręcznej i nie ma schematu kafli. Warstwa niezapisana w pamięci podręcznej może zostać ponownie odwzorowana na bieżąco w celu dopasowania do mapy bazowej; oznacza to, że zawsze można wyświetlać warstwy niezapisane w pamięci podręcznej w scenie lokalnej lub globalnej.

Schemat kafli

Warstwy kafli, rastrów mapy, zobrazowań i rastrów wysokościowych to warstwy zapisane w pamięci podręcznej i oparte na schemacie kafli. Warstwy sceny to warstwy zapisane w pamięci podręcznej, które nie są oparte na schemacie kafli. W scenach globalnych można dodawać warstwy zapisane w pamięci podręcznej, które mają schemat kafli usługi ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps lub schemat kafli w geograficznym układzie współrzędnych WGS1984 wersja 2. W scenach lokalnych można również dodawać warstwy korzystające z niestandardowego schematu kafli. Wszystkie schematy kafli muszą spełniać następujące wymagania przeglądarki Scene Viewer:

 • Rozmiar kafli: 256 x 256 lub 512 x 512 pikseli.
 • Poziomy skali muszą się zwiększać lub zmniejszać jako potęga liczby dwa.

Na przykład, jeśli skala rozpoczyna się od wartości 1:128 000, następne poziomy powinny wynosić 1:64 000 i 1:32 000.

Mapa bazowa

Podczas otwierania nowej sceny domyślna mapa bazowa odgrywa ważną rolę niezależnie od tego, czy jest to scena globalna, czy scena lokalna. Jeśli domyślna mapa bazowa jest w odwzorowaniu Web Mercator lub WGS84, zostaje otwarta nowa scena globalna. Jeśli domyślna mapa bazowa jest w odwzorowaniu innym niż Web Mercator lub WGS84, zostaje otwarta scena lokalna. W zależności od uprawnień można użyć własnych map bazowych, aby utworzyć galerię niestandardowych map bazowych. Mapy bazowe muszą mieć poprawny schemat kafli, aby można je było dodać do przeglądarki Scene Viewer.

Mapy bazowe w scenach globalnych w odwzorowaniu innym niż Web Mercator lub WGS84 będą wyłączone w galerii. Ponadto, jeśli domyślna mapa bazowa nie jest w odwzorowaniu Web Mercator lub WGS84, podczas otwierania nowej sceny globalnej ta mapa bazowa zostanie porzucona. Aby pracować z tymi wyłączonymi mapami bazowymi, należy otworzyć nową scenę lokalną. Skonfigurowane mapy zostają wyświetlone w galerii.

Konfigurowanie odniesienia przestrzennego sceny

Odniesienie przestrzenne sceny konfiguruje się podczas dodawania warstwy, przechwytywania slajdu lub zapisywania sceny. Jednocześnie jest także ustawiany schemat kafli. Po skonfigurowaniu odniesienia przestrzennego sceny należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Można dodawać tylko warstwy zapisane w pamięci podręcznej zgodne z odniesieniem przestrzennym i schematem kafli.
 • Wszystkie mapy bazowe niezgodne z odniesieniem przestrzennym i schematem kafli sceny zostają wyłączone.

Poniżej przedstawiono dodatkowe wskazówki:

 • Jako odniesienie przestrzenne sceny jest zawsze konfigurowane odniesienie przestrzenne pierwszej warstwy.
 • Jako schemat kafli sceny jest zawsze konfigurowany schemat kafli pierwszej warstwy.
 • Jeśli pierwsza warstwa jest warstwą niezapisaną w pamięci podręcznej, odniesienie przestrzenne i schemat kafli korzystają z ustawień mapy bazowej.
 • W przypadku tworzenia slajdu lub zapisywania sceny bez dodawania warstwy odniesienie przestrzenne i schemat kafli korzystają z ustawień mapy bazowej.
 • Jeśli pierwsza dodana warstwa jest niezgodna z odniesieniem przestrzennym mapy bazowej, można dodać warstwę do sceny i usunąć mapę bazową.

Otwórz warstwę w przeglądarce scen Scene Viewer z poziomu usługi ArcGIS Online

Przy otwieraniu warstwy w przeglądarce scen Scene Viewer należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • W przypadku otwierania warstwy w odwzorowaniu Web Mercator lub WGS84 zostaje otwarta scena globalna.
 • W przypadku otwierania warstwy w układzie współrzędnych odwzorowanych zostaje otwarta scena lokalna.