Wybór globalny lub lokalny

Scena umożliwia wizualizowanie danych oraz analizowanie informacji geograficznych w intuicyjnym i interaktywnym środowisku 3D. Aby jak najlepiej wyświetlić dane, można wybrać scenę globalną lub lokalną, na przykład wzorce tras samolotów, zabudowania kampusu lub podziemne sieci infrastruktury. Sceny można wyświetlać w przeglądarce Scene Viewer lub w aplikacji ArcGIS Pro.

Scena globalna

Scena globalna to miejsce wyświetlania zasobów przestrzennych na sferze w oparciu o globalne układy współrzędnych. Scena globalna jest odpowiednia, kiedy zachodzi potrzeba poznania lub podania kontekstu dla zjawisk, które mają miejsce na sferycznej powierzchni ziemi, takich jak globalne dane meteorologiczne, populacja na świecie lub trasy wysyłek. Sceny globalnej można także użyć do wyświetlania danych na poziomie miejscowości lub nawet niżej, na poziomie budynku. Zapoznaj się z przykładem.

Scena globalna

Scena lokalna

Główne różnice między scenami lokalnymi i globalnymi polegają na tym, że w scenach lokalnych można wyświetlać dane z odniesieniem przestrzennym w lokalnym układzie współrzędnych odwzorowanych, a teren i warstwy są odwzorowywane na powierzchni płaskiej, a nie na sferze. Sceny lokalne najlepiej nadają się do wyświetlania i analizowania danych w skali lokalnej lub w skali miejscowości o ograniczonym zasięgu, w obrębie którego odbywa się praca. Sceny lokalne są pomocne w planowaniu urbanistycznym i wizualizowaniu. Pozwalają one wyświetlić na przykład zabudowania kampusu lub zmiany zabudowy. Można przyciąć zasięg sceny i nawigować pod ziemią oraz wchodzić w interakcję z danymi podpowierzchniowymi, takimi jak sieci instalacji komunalnych lub dane o trzęsieniach ziemi. Zapoznaj się z przykładem.

Scena lokalna

Wskazówka:

Przycinanie zasięgu sceny ma dodatkową zaletę w postaci zwiększenia wydajności i ułatwienia nawigacji pod powierzchnią.

Lokalne dane w pamięci podręcznej mogą mieć schematy kafli inne niż sceny globalne i można je dodawać do jednej sceny lokalnej bez konieczności ponownego odwzorowywania. Na przykład, w przypadku projektu z zakresu planowania urbanistycznego może być konieczne wyświetlenie budynków, ulic, parków i rzek w mieście oraz proponowanych elementów projektu. Często zachodzi potrzeba pracy z danymi opracowanymi przez inżynierów i planistów, które zostały odwzorowane w lokalnym układzie współrzędnych odwzorowanych. Te dane projektów urbanistycznych można dodać do sceny globalnej i udostępnić je w ramach instytucji, interesariuszom albo publicznie.

Jeśli zasięg danych obejmuje duży obszar geograficzny, zalecane jest użycie sceny globalnej.

Tworzenie sceny globalnej lub lokalnej

Po zalogowaniu się na konto możesz utworzyć nową scenę globalną lub lokalną albo otworzyć poprzednią.

 1. Kliknij opcję Nowa scena w górnej części aplikacji Scene Viewer.
 2. Wybierz z listy opcję Nowa scena globalna, Nowa scena lokalna lub otwórz poprzednią scenę.

  Zostanie otwarta nowa albo poprzednia scena globalna lub lokalna: scena globalna ma ikonę Scena globalna Scena globalna; scena lokalna ma ikonę Scena lokalna Scena lokalna.

  Wskazówka:

  Przesuń wskaźnik przez logo sceny, aby zobaczyć odniesienie przestrzenne sceny.

Po otwarciu nowej sceny po raz pierwszy można swobodnie przełączać mapę bazową na dowolną z aktywnych map bazowych, dopóki nie zostanie ustawione odniesienie przestrzenne sceny.

Po zalogowaniu się na konto i otwarciu przeglądarki Scene Viewer domyślna mapa bazowa skonfigurowana przez instytucję określa, czy otwarta zostanie scena globalna czy lokalna.

Porównanie scen globalnych i lokalnych: obsługa warstw

Scena globalna

 • Warstwy kafli w układzie Web Mercator (Auxiliary Sphere) albo w obsługiwanym układzie GCS: WGS 1984 lub CGCS 2000
 • Warstwy sceny w układzie Web Mercator (Auxiliary Sphere) albo w obsługiwanym układzie GCS: WGS 1984 lub CGCS 2000
 • Warstwy niebuforowane w pamięci podręcznej z dowolnym odniesieniem przestrzennym

Scena lokalna

 • Warstwy kafli w dowolnym układzie współrzędnych odwzorowanych, WGS 1984 lub niestandardowym układzie współrzędnych zdefiniowanym w postaci ciągu znakowego WKT (znany tekst)
 • Warstwy sceny w dowolnym układzie współrzędnych odwzorowanych, WGS 1984 lub niestandardowym układzie współrzędnych zdefiniowanym w postaci ciągu znakowego WKT (znany tekst)
 • Warstwy niebuforowane w pamięci podręcznej z dowolnym odniesieniem przestrzennym
Notatka:
 • Warstwy buforowane w pamięci podręcznej i mapy bazowe w scenie muszą mieć takie samo odniesienie przestrzenne.*
 • Warstwy niebuforowane w pamięci podręcznej z różnymi odniesieniami przestrzennymi można dodawać do scen, ponieważ usługi są ponownie odwzorowywane w celu uzyskania zgodności z odniesieniem przestrzennym sceny.

* Warstwę sceny WGS 1984 można dodać do sceny w układzie Web Mercator (Auxiliary Sphere).

Uwagi dotyczące scen lokalnych i globalnych

Warstwy zapisane w pamięci podręcznej

Zapisane w pamięci podręcznej warstwy (warstwa wysokościowa, warstwa zobrazowań, warstwa sceny, warstwa kafli, warstwa kafli wektorowych) to wstępnie wyrenderowane zbiory kartografii map lub obiektów 3D zorganizowane według lokalizacji i skali. Warstwy zapisane w pamięci podręcznej zapewniają szybką wizualizację złożonych map, ponieważ w odpowiedzi na wszelkie zapytania o mapę serwer rozpowszechnia wstępnie przetworzone i skompresowane dane. W przypadku warstw zapisanych w pamięci podręcznej odniesienie przestrzenne jest definiowane w usłudze; dlatego nie jest możliwe ich ponowne odwzorowanie na bieżąco „w locie”.

Warstwy niezapisane w pamięci podręcznej

Warstwy niezapisane w pamięci podręcznej (warstwa obiektowa, dynamiczna warstwa rastrów map) to zbiór obiektów geograficznych. Każdy obiekt w zbiorze ma przypisaną lokalizację, zestaw właściwości, atrybuty, symbolizację mapy i okno podręczne. W przypadku warstwy niezapisanej w pamięci podręcznej odniesienie przestrzenne nie jest zdefiniowane w pamięci podręcznej i nie ma schematu kafli. Warstwa niezapisana w pamięci podręcznej może zostać ponownie odwzorowana w locie w celu dopasowania do mapy bazowej; oznacza to, że zawsze można wyświetlać warstwy niezapisane w pamięci podręcznej w scenie lokalnej lub globalnej.

Schemat kafli

Warstwy kafli, rastrów mapy, zobrazowań i rastrów wysokościowych to warstwy zapisane w pamięci podręcznej i oparte na schemacie kafli. Warstwy sceny to warstwy zapisane w pamięci podręcznej, które nie są oparte na schemacie kafli. W scenach globalnych można dodawać warstwy zapisane w pamięci podręcznej, które mają schemat kafli usługi ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps lub schemat kafli w geograficznym układzie współrzędnych WGS1984 wersja 2. W scenach lokalnych można również dodawać warstwy korzystające z niestandardowego schematu kafli. Wszystkie schematy kafli muszą spełniać następujące wymagania przeglądarki Scene Viewer:

 • Kafle o rozmiarze 256 x 256 lub 512 x 512 pikseli.
 • Poziomy skali muszą się zwiększać lub zmniejszać jako potęga liczby dwa.

Na przykład, po rozpoczęciu skali od wartości 1:128 000 następne poziomy powinny wynosić 1:64 000 i 1:32 000.

Mapa bazowa

Podczas otwierania nowej sceny domyślna mapa bazowa odgrywa ważną rolę w tym, czy zostanie otwarta nowa scena globalna lub nowa scena lokalna. Jeśli domyślna mapa bazowa jest w odwzorowaniu Web Mercator lub WGS 1984, zostanie otwarta nowa scena globalna. Jeśli domyślna mapa bazowa jest w odwzorowaniu innym niż Web Mercator lub WGS 1984, zostanie otwarta scena lokalna. Jeśli masz uprawnienia, możesz użyć własnych map bazowych, aby utworzyć galerię niestandardowych map bazowych. Mapy bazowe muszą mieć poprawny schemat kafli, aby można je było dodać do przeglądarki Scene Viewer.

Mapy bazowe w scenach globalnych w odwzorowaniu innym niż Web Mercator lub WGS 1984 będą wyłączone w galerii. Ponadto, jeśli domyślna mapa bazowa nie jest w odwzorowaniu Web Mercator lub WGS 1984, podczas otwierania nowej sceny globalnej ta mapa bazowa zostanie porzucona. Jeśli zachodzi potrzeba pracy z tymi wyłączonymi mapami bazowymi, należy otworzyć nową scenę lokalną, aby skonfigurowane mapy użytkownika były widoczne w galerii.

Ustawianie odniesienia przestrzennego sceny

Odniesienie przestrzenne sceny ustawia się podczas dodawania warstwy, przechwytywania slajdu lub zapisywania sceny. Jednocześnie jest także ustawiany schemat kafli. Ustawienie odniesienia przestrzennego dla sceny ma dla niej następujące konsekwencje:

 • Można dodawać tylko warstwy zapisane w pamięci podręcznej zgodne z odniesieniem przestrzennym i schematem kafli.
 • Wszystkie mapy bazowe niezgodne z odniesieniem przestrzennym i schematem kafli sceny zostaną wyłączone.

Oto dodatkowe informacje dotyczące odniesienia przestrzennego i schematu kafli sceny:

 • Jako odniesienie przestrzenne sceny jest zawsze ustawiane odniesienie przestrzenne pierwszej warstwy.
 • Jako schemat kafli sceny jest zawsze ustawiany schemat kafli pierwszej warstwy.
 • Jeśli pierwsza warstwa jest warstwą niezapisaną w pamięci podręcznej, dla sceny jest ustawiane odniesienie przestrzenne i schemat kafli mapy bazowej.
 • W przypadku tworzenia slajdu lub zapisywania sceny bez dodawania warstwy zostaną ustawione odniesienie przestrzenne i schemat kafli z mapy bazowej.
 • Jeśli pierwsza warstwa jest niezgodna z odniesieniem przestrzennym mapy bazowej, można zdecydować o dodaniu warstwy do sceny i porzucić mapę bazową.

Otwieranie warstwy w przeglądarceScene Viewer z usługi ArcGIS Online

 • W przypadku otwierania warstwy w odwzorowaniu Web Mercator lub WGS 1984 zostanie otwarta scena globalna.
 • W przypadku otwierania warstwy w układzie współrzędnych odwzorowanych zostanie otwarta scena lokalna.