Określanie środowiska wykonawczego notatnika

Przy tworzeniu notatnika wykorzystywane zasoby i biblioteki języka Python są dostępne za pośrednictwem środowiska wykonawczego notatnika. Dostępne są dwa środowiska wykonawcze: standardowe środowisko wykonawcze zawiera interfejs ArcGIS API for Python wraz z setkami innych bibliotek języka Python, a zaawansowane środowisko wykonawcze zawiera wszystkie te same biblioteki oraz dodatkowo pakiet ArcPy i niektóre powiązane biblioteki. To, które środowiska wykonawcze notatników są dostępne, zależy od posiadanych licencji i uprawnień.

Notatka:

Notatniki, które używają zaawansowanego środowiska wykonawczego, mogą uruchamiać interfejs ArcGIS API for Python i wszystkie pozostałe biblioteki wchodzące w skład standardowego środowiska wykonawczego.

Aby umożliwić użytkownikowi tworzenie notatników, administrator musi przypisać mu niestandardową rolę członka zawierającą odpowiednie uprawnienia. W zależności od środowiska wykonawczego użytego przez notatniki konieczne będzie uprawnienie do używania standardowego lub zaawansowanego środowiska wykonawczego. Uprawnienie do zaawansowanego środowiska wykonawczego umożliwia także używanie zaawansowanego środowiska wykonawczego z procesorem graficznym.

Jeśli dla instytucji dostępne jest tylko standardowe środowisko wykonawcze, a użytkownikowi została przypisana rola zawierająca odpowiadające uprawnienia, nie ma potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych działań. Tworzenie notatników można rozpocząć natychmiast.

Wybieranie środowiska wykonawczego notatnika

Przy tworzeniu pustego notatnika można dokonać wyboru środowisko wykonawczego, które będzie używane przez notatnik. Lista dostępnych środowisk wykonawczych zależy od posiadanych uprawnień, w przypadku posiadania uprawnień Notatniki zaawansowane do wyboru jest środowisko standardowe i zaawansowane. Środowisko wykonawcze notatnika można też zmienić po jego utworzeniu.

Posiadając odpowiednie uprawnienia, możesz tworzyć notatniki wykorzystujące różne środowiska wykonawcze w konkretnych sytuacjach. Na przykład, gdy tworzysz notatnik w celu udostępnienia go innym twórcom notatników w swojej instytucji, którzy nie mają uprawnienia Notatniki zaawansowane, utwórz go z użyciem standardowego środowiska wykonawczego.

Zmienianie środowiska wykonawczego notatnika

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić środowisko wykonawcze zastosowane dla istniejącego notatnika. Ta procedura wykonywania zadań może być użyta jedynie przez tych członków, którzy mają możliwość tworzenia notatników przy użyciu dowolnego środowiska wykonawczego notatnika.

Notatka:

Przed dokonaniem zmiany środowiska wykonawczego dla notatnika z zaawansowanego na standardowe upewnij się, że w notatniku nie ma zasobów pochodzących z pakietu ArcPy lub z innych bibliotek zaawansowanych. Jeśli istnieją, pojawi się błąd po otwarciu notatnika.

  1. Otwórz stronę szczegółów elementów notatnika i kliknij kartę Ustawienia.

    W sekcji Notatnik na tej karcie, w obszarze Ustawienia notatnika opcja Środowisko wykonawcze notatnika określa środowisko wykonawcze używane przez notatnik.

  2. Kliknij listę rozwijalną i wybierz środowisko wykonawcze.
    Notatka:

    Jeśli nie masz uprawnienia Notatniki zaawansowane, na liście rozwijanej będzie widoczne tylko standardowe środowisko wykonawcze.

  3. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.