Określanie środowiska wykonawczego notatnika

Przy tworzeniu notatnika wykorzystywane zasoby i biblioteki języka Python są dostępne za pośrednictwem środowiska wykonawczego notatnika. Dostępne są dwa środowiska wykonawcze: standardowe środowisko wykonawcze zawiera interfejs ArcGIS API for Python wraz z setkami innych bibliotek języka Python, a zaawansowane środowisko wykonawcze zawiera wszystkie te same biblioteki oraz dodatkowo pakiet ArcPy i niektóre powiązane biblioteki. To, które środowiska wykonawcze notatników są dostępne, zależy od posiadanych licencji i uprawnień.

Notatka:

Notatniki, które używają zaawansowanego środowiska wykonawczego, mogą uruchamiać interfejs ArcGIS API for Python i wszystkie pozostałe biblioteki wchodzące w skład standardowego środowiska wykonawczego.

Aby umożliwić użytkownikowi tworzenie notatników, administrator musi przypisać mu niestandardową rolę członka zawierającą odpowiednie uprawnienia. W zależności od wymaganego środowiska wykonawczego notatnika konieczne jest uprawnienie do używania standardowego lub zaawansowanego środowiska wykonawczego. Uprawnienie do zaawansowanego środowiska wykonawczego umożliwia także używanie zaawansowanego środowiska wykonawczego z procesorem graficznym.

Jeśli instytucja ma tylko dostępne standardowe środowisko wykonawcze, a użytkownikowi została przypisana rola zawierająca odpowiednie uprawnienia, można natychmiast rozpocząć tworzenie notatników.

Wybieranie środowiska wykonawczego notatnika

Przy tworzeniu pustego notatnika można dokonać wyboru środowisko wykonawczego, które będzie używane przez notatnik. Lista dostępnych środowisk wykonawczych zależy od posiadanych uprawnień. W przypadku uprawnień Notatniki zaawansowane do wyboru jest środowisko standardowe i zaawansowane. Środowisko wykonawcze notatnika można też zmienić po jego utworzeniu.

Posiadając odpowiednie uprawnienia, możesz tworzyć notatniki wykorzystujące różne środowiska wykonawcze w konkretnych sytuacjach. Na przykład, gdy tworzysz notatnik w celu udostępnienia go innym twórcom notatników w swojej instytucji, którzy nie mają uprawnienia Notatniki zaawansowane, utwórz go z użyciem standardowego środowiska wykonawczego.

Zmienianie środowiska wykonawczego notatnika

Zalecane jest zaktualizowanie środowiska wykonawczego notatnika, gdy jest dostępna nowa wersja, aby korzystać z najnowszych dostępnych bibliotek języka Python. Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić środowisko wykonawcze zastosowane dla istniejącego notatnika. Ta procedura wykonywania zadań może zostać wykonana jedynie przez tych członków, którzy mają możliwość tworzenia notatników przy użyciu dowolnego środowiska wykonawczego notatnika.

Notatka:

Przed dokonaniem zmiany środowiska wykonawczego dla notatnika z zaawansowanego na standardowe upewnij się, że notatnik nie korzysta z bibliotek pakietu ArcPy ani innych bibliotek dostępnych tylko w zaawansowanym środowisku wykonawczym notatników. Po wywołaniu w notatniku ze standardowym środowiskiem wykonawczym notatników komórek korzystających z tych bibliotek zostanie wyświetlony błąd.

  1. Otwórz stronę szczegółów elementów notatnika i kliknij kartę Ustawienia.

    W sekcji Notatnik na tej karcie, w obszarze Ustawienia notatnika opcja Środowisko wykonawcze notatnika określa środowisko wykonawcze używane przez notatnik.

  2. Kliknij listę rozwijalną i wybierz środowisko wykonawcze.
    Notatka:

    Jeśli nie masz uprawnienia Notatniki zaawansowane, na liście rozwijanej będzie widoczne tylko standardowe środowisko wykonawcze.

  3. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.

Instalowanie modułów podczas sesji

Podczas sesji notatnika autorzy notatników mogą przy użyciu systemu zarządzania pakietami Python udostępniać moduły języka conda lub wersje modułów, które nie znajdują się w żadnym ze środowisk wykonawczych. Zaleca się użycie systemu conda, ponieważ aplikacja ArcGIS Notebooks używa go do zarządzania modułami.

To podejście pozwala zainstalować żądany moduł w czasie trwania sesji notatnika. Po zamknięciu notatnika lub przerwaniu działania kontenera należącego do użytkownika moduł przestaje być dostępny. Aby instalować moduły tą metodą, musisz mieć połączenie internetowe z kanałem conda.

Notatka:

Kanał conda jest uwzględniony w obu środowiskach wykonawczych notatników. Nie jest konieczna jego instalacja.

Aby na przykład zainstalować pakiet scrapy w trakcie sesji, uruchom komórkę notatnika za pomocą jednego z następujących poleceń (w zależności od używanego systemu zarządzania pakietami):

W przypadku systemu zarządzania pakietami conda

!conda install --yes scrapy

Aby skorzystać z innej wersji modułu języka Python w używanym środowisku wykonawczym notatników, określ w poleceniu numer tej wersji.

Po uruchomieniu polecenia conda trzeba zrestartować jądro, aby nowy pakiet stał się dostępny.

Na przykład pewien pakiet jest dostępny w obu środowiskach wykonawczych notatników w wersji 1.5, ale chcesz użyć narzędzia wprowadzonego w wersji 1.6. Aby udostępnić wersję 1.6 pakietu w trakcie sesji notatnika, uruchom komórkę notatnika za pomocą jednego z poniższych poleceń (w zależności od używanego systemu zarządzania pakietami):

W przypadku systemu zarządzania pakietami conda

!conda install --yes <package name>==1.6