Nadawanie stylu warstwom w scenie

W panelu Styl warstwy można eksplorować warstwy przy użyciu stylów inteligentnego tworzenia map oraz odkrywać motywy i wzorce występujące w danych. Na przykład można utworzyć wizualizację średnich poziomów dochodów w społecznościach, używając ciągłych kolorów i rozmiarów. Można zmieniać style warstw punktowych, liniowych, poligonowych, obiektów 3D i warstw chmury punktów.

Nadawanie stylu warstwie

Aby nadać styl warstwie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na swoje konto i otwórz aplikację Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij Menedżer warstw Warstwy, aby otworzyć panel Menedżer warstw.
 3. Kliknij nazwę warstwy lub narzędzie opcji warstwy narzędzie Opcje warstwy i wybierz opcję Styl warstwy, aby otworzyć warstwę.
 4. Wybierz styl warstwy.
  Style dostępne w galerii zależą od typu warstwy.
 5. Opcjonalnie w przypadku warstw obiektowych i warstw sceny z wartościami atrybutów można wybrać atrybuty w obszarze Wybierz główny atrybut do wizualizacji, aby wyświetlić dostępne dodatkowe style.
  • W przypadku wybrania stylu <brak> można zastosować pojedyncze kolory względem wszystkich dostępnych obiektów.
  • Po wybraniu atrybutu zostaną udostępnione dodatkowe style umożliwiające korzystanie z kolorów i rozmiarów za pomocą atrybutu, takie jak Liczności i ilości oraz Typ.
  Notatka:
  • Nie wszystkie style są dostępne dla każdego atrybutu. W wielu przypadkach w przeglądarce scen Scene Viewer zostanie domyślnie określony jeden ze stylów wyświetlania w oparciu o rodzaj danych w warstwie. Wówczas styl ten zostanie automatycznie zastosowany w scenie.
  • Opcja Wybierz główny atrybut do wizualizacji nie jest dostępna w przypadku stylów chmury punktów.

 6. Kliknij przycisk Wybierz, aby zastosować styl do warstwy w scenie.
 7. Kliknij przycisk Opcje, aby otworzyć styl.
 8. Określ styl warstwy.
 9. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać zmiany w stylu w scenie.
 10. Kliknij przycisk Gotowe lub Anuluj, aby wrócić do poprzedniego panelu.
 11. Kliknij ponownie przycisk Gotowe lub Anuluj, aby wrócić na panel Menedżer warstw.

Uwagi dotyczące liczności i ilości

W stylu Liczności i ilości 3D suwak stylów zawiera trzy komponenty: suwak, histogram, a także wartość minimalną i maksymalną. Na podstawie wybranego atrybutu głównego przeglądarka scen Scene Viewer automatycznie oblicza rozkład danych i inne statystyki. Powoduje to skonfigurowanie położenia uchwytów suwaka, wygenerowanie histogramu oraz określenie wartości minimalnej i maksymalnej. Ponadto powoduje odzwierciedlenie kolorów i wartości suwaka stylów w legendzie. Poniższy obraz przedstawia trzy komponenty suwaka stylów i ich relacje z legendą dla danych dotyczących powiatów w USA:

Komponenty suwaka stylów

Numery na obrazie odpowiadają następującym elementom interfejsu użytkownika:

Uchwyt górny

Liczności

Uchwyt dolny

Średnia

Wartość minimalna

Wyższa wartość legendy

Wartość maksymalna

Niższa wartość legendy

Suwak

Suwak zawiera uchwyt górny i dolny. Uchwyty umożliwiają skonfigurowanie zakresu wartości i skali barw. Wartościom spoza zakresu przypisywane są kolory niższe i wyższe. Dostosowanie uchwytów wpływa na wizualizację danych w scenie. Zmiany są także odzwierciedlane w przypadku wyższych i niższych wartość legendy.

W przypadku warstw punktowych przesuwanie uchwytów powoduje zmianę koloru i rozmiaru. W przypadku innych typów warstw przesuwanie uchwytów powoduje zmianę tylko koloru.

Wartości minimalne i maksymalne

Wartości minimalna i maksymalna określają granice minimalną i maksymalną rozkładu danych. Zmiana tych wartości wpływa na wygląd suwaka i rozmiar przedziałów na histogramie. Nie zmienia ona jednak rozkładu danych. Wizualizacja sceny i legenda także pozostają niezmienione. Dostosowanie tych wartości może być przydatne wtedy, gdy dane występują na jednym końcu suwaka i pożądane są mniejsze przyrosty zmian symboli podczas dostosowywania uchwytów.

Notatka:

Przemieszczenie uchwytów lub dostosowanie wartości minimalnej i maksymalnej nie powoduje ukrycia ani filtrowania danych, ale zmienia się wizualizacja. Informacje dotyczące używania filtrów danych zawiera sekcja Stosowanie filtru do warstwy.

Histogram

Histogram wyświetla rozkład danych wybranego atrybutu głównego. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad każdym przedziałem zostanie wyświetlona wartość liczbowa odpowiadająca liczbie obiektów wraz z wartością przedziału. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną średniej Średnia zostanie wyświetlona wartość średnia tego atrybutu. Na przykład na powyższym obrazie są widoczne 52 powiaty Stanów Zjednoczonych o liczbie ludności wynoszącej 140 000. Średnia liczba ludności powiatu wynosi 100 665.

Notatka:

Jeśli do danych nie przypisano jeszcze stylu, przeglądarka scen Scene Viewer automatycznie przeprowadzi analizę danych oraz dopasowuje położenie górnego i dolnego uchwytu. Odległość uchwytów od średniej będzie równa wartości odchylenia standardowego.