Obsługiwany język HTML

W witrynie usługi ArcGIS Online można używać języka HTML, jeśli edytor tekstu formatowanego jest dostępny na stronach elementów, w opisach grup, oknach podręcznych map i aplikacjach konfigurowalnych.

Atrybuty i znaczniki HTML

Poniżej znajduje się tabela z obsługiwanymi atrybutami i znacznikami HTML.

ZnacznikAtrybut

a

href, style

img

src, width, height, border, alt, style

video

autoplay, controls, height, loop, muted, poster, preload, width

audio

autoplay, controls, loop, muted, preload

source

media, src, type

span

style

table

width, height, cellpadding, cellspacing, border, style

div

style, align

font

size, color, style

figure

style

figcaption

style

dd, dl, dt

style

h1, h2, h3, h4, h5, h6

style

tr

height, valign, align, style

td, th

height, width, valign, align, colspan, rowspan, nowrap, style

p

style

b, strong, i, em, u, ul, ol, li, tbody, br, hr

abbr

title

sub

style

sup

style

Uwagi dotyczące języka HTML

Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Znaczniki HTML, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli, nie są obsługiwane i zostaną odfiltrowane.
  • Dozwolone protokoły dla href i src to https, tel i mailto.
  • Znaczniki są automatycznie zamykane, jeśli nie zostaną zamknięte.
  • Znaki <>&s służą do zmiany znaczenia poza poprawnymi znacznikami, o ile ich znaczenie nie zostanie zmienione za pomocą &lt;&gt;&amp;&quot.
  • Łącza UNC nie są obsługiwane.
  • Gdy używany jest znacznik a, docelowy adres URL w znaczniku href jest otwierany zawsze w nowej karcie przeglądarki.